The Catalogue of Regula Pragensis

For details and information about Regula Pragensis see the main page

to see our latest catalogue, click here

Please order any of the titles

Specify the catalogue number and the amount of the requested title

 

 

List of available catalogues (apart from the latest one):

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

 

KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2016/1
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2016/1

with University Publishers

leden - březen 2016 / January - March 2016

 

HISTORIE / HISTORY

1.
Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století.
/ Agrarianism in Central and Eastern Europe in the 19th and 20th Centuries.
Eds. Jan Rychlík, Lukáš Holeček, Michal Pehr a kol. Publikace obsahuje dvaadvacet příspěvků od domácích i zahraničních odborníků líčících vývoj agrárního hnutí a agrárních stran v českých zemích, na Slovensku a v různých zemích Evropy (Polsko, Maďarsko, Skandinávie, Balkán). Pozornost je věnována také předním domácím i zahraničním agrárním politikům a teoretikům agrárního hnutí. Kniha shrnuje výsledky mezinárodní vědecké konference uspořádané v roce 2013 při příležitosti 140. výročí narození Antonína Švehly a současně konané při příležitosti 60. výročí jeho smrti. Částečně anglicky a slovensky.
ISBN 978-80-87782-50-7
Praha : Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR, 2015, Ediční řada Centra středoevropských studií, společného pracoviště vysoké školy CEVRO institut, o. p. s., a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, sv. 2, 1. vyd., brož., 355 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$19.60

2.
Americká stopa české Maffie : vzájemná korespondence prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka s kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1921-1938)
/ The American Footprint of the Czech Maffia : mutual correspondence of the first Czechoslovakian ambassador in the USA Bedřich Štěpánek and the chancellor of the president of Czechoslovakian republic Přemysl Šámal.
Ed. Jan Hálek. Československý vyslanec v USA B. Štěpánek a kancléř prezidenta republiky P. Šámal patří k neprávem opomíjeným osobnostem prvorepublikového Československa. Dosud nepublikované archivní materiály umožňují sledovat Štěpánkovo krátké působení v čele washingtonské legace v letech 1920-1923, následnou roztržku s pražským ministerstvem zahraničí vedoucí k jeho rezignaci, jeho další činnost v USA i neúspěšné pokusy přátel přimět jej k návratu do vlasti. Oba hlavní protagonisté se v editovaných dokumentech vyjadřují nejen k soudobému dění v Československu, ale jejich pozornosti neuniká ani komplikované formování meziválečného světa. Především Štěpánek se rozsáhle vyjadřuje k zahraniční i domácí politice USA, k otázkám spojeným s probíhající světovou hospodářskou krizí, i ke komplikující se situaci v Evropě a v Asii v předvečer vypuknutí druhé světové války.
ISBN 978-80-7422-341-9
Praha : Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR, 2015, Ed. Ego : paměti, deníky, korespondence, sv. 7, 1. vyd., váz., 617 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstříky, English summary
$34.90

3.
Bláhová, Ivana; Blažek, Lukáš; Boštík, Martin; Stará,Tereza:
Jménem republiky! : osm případů zvůle komunistické justice
/ In the Name of the Republic! : eight cases of arbitrariness of the communist justice.
Během politických procesů první poloviny 50. let minulého století bylo odsouzeno kolem 27 000 mužů a žen, z toho více než 200 bylo odsouzeno k trestu smrti. První poprava byla uskutečněna již v lednu 1949, tedy necelý rok poté, co se Komunistická strana Československa chopila veškeré moci ve státě. Na osmi vybraných případech autoři dokumentují řadu různých podob komunistické perzekuce. Politické procesy nedolehly drtivě jen na samotné odsouzené, ale postiženy byly i jejich rodiny, které trpěly stigmatizací, zákazy studia, znemožněním vykonávat odpovídající zaměstnání apod. Oběti samotné častokrát přišly o nejhezčí část svého života, o mládí, o své rodiny.
ISBN 978-80-87284-55-1
Praha : Auditorium, 2015, 1. vyd., brož., 398 s., čb foto, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$22.40

4.
Bláhová, Ivana a kol.:
Právnická dvouletka : rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století
/ The Two-Year Cycle in Law : the recodification of the legal code, justice and administration in the 50s of the 20th century.
Pojem právnická dvouletka označuje období let 1948-1950, kdy došlo k zásadním změnám v československém právním řádu. Přestože dnes svým označením připomíná spíše hospodářské pětiletky, týkala se právnická dvouletka výlučně tvorby práva, výstavby nového, lidově demokratického právního řádu. Autoři osvětlují nejen pozadí přípravy a politické vlivy na vznik lidově demokratického právního řádu, ale i přinášejí nový pohled na přejímání sovětských vzorů do československého práva. Stranou zájmu však nezůstaly ani některé další, s právem spojené fenomény přelomu 40. a 50. let 20. století. Samostatná kapitola je věnována reformě vysokého školství, ale i táborům nucené práce a cenzuře.
ISBN 978-80-87284-52-0
Praha : Auditorium, 2014, 1. vyd., váz., 413 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$23.80

5.
Březina, Luděk:
Mezi králem a stavy : dolnolužické zemské fojtství na prahu novověku (1490-1620)
/ Between the King and the Nobility, Clergy and the Cities: the provincial administration of the Lower Lusatia on the verge of modern times (1490-1620).
Kniha je příspěvkem k poznání vztahů a vazeb jednotlivých vedlejších zemí České koruny na konci středověku a v raném novověku - až k historickému mezníku, třicetileté válce, která přinesla odtržení této země od České koruny. Na příkladu Dolní Lužice zkoumá proměny vztahů mezi pražským centrem, zemským správcem a místními stavy a tím i zároveň míru integrity celého soustátí. Sleduje stoupající uvědomění dolnolužických stavů a jejich vzrůstající vliv na správu své země a zároveň i odstředivé tendence, které vždy byly silnější, pokud došlo k oslabení centrální moci. Práce je založena na několikaletém výzkumu v německých a českých archivech, přináší řadu cenných a zatím nepublikovaných poznatků.
ISBN 978-80-87292-30-3
Praha : Casablanca, 2016, Ed. Tempora et memoria, sv. 3, 1. vyd., brož., 310 s., ilustrace, faksimile, mapa, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$20.90

6.
Čechura, Jaroslav:
Karel IV. : na dvojím trůně
/ Charles IV : on two thrones.
Kniha předního českého historika přístupným a čtivým způsobem představuje široké veřejnosti život a dílo jedné z nejvýznamnějších osobností českých i evropských dějin - českého krále a římského císaře Karla IV. Čechurův plastický portrét přibližuje Karlovu osobnost z několika pohledů, které se vzájemně prolínají: z pohledu politicko-historického, kulturního, ale i lidského.
ISBN 978-80-87950-18-0
Praha : Rybka Publishers, 2016, 2. vyd., váz., 229 s., 72 s. bar. obr. příl, biliografie
$20.90

7.
Československá zahraniční politika v roce 1942, sv. II : (1. srpen - 31. prosinec 1942)
/ The Czechoslovakian Foreign Policy in 1942, Vol. II : (1st of August - 31st of December 1942)
Eds. Jan Němeček a kol. Svazek z válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky přináší 154 dokumentů, které zaznamenávají zejména proces od uznání mnichovské dohody ze strany Velké Británie a Francouzského národního výboru, německé masakry v okupovaném Československu a dalších státech a reakce na ně v podobě přípravy potrestání válečných zločinů, uznání československé exilové vlády v Londýně ze strany Brazílie a dalších států a řadu jiných otázek.
ISBN 978-80-7286-250-4
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Dokumenty československé zahraniční politiky, sv. B/3/2, 1. vyd., váz., 501 s., bibliografické odkazy, rejstřík osob, English abstracts
$35.00

8.
Československo a Svatý stolec, sv. III. : diplomatická korespondence a další dokumenty (1917-1928) : výběrová edice
/ Czechoslovakia and the Holy See III. : the diplomatic correspondence and other documents 1917-1928.
Eds. Marek Šmíd a kol. Edice přináší dokumenty jak z československé strany, tak ze zpřístupněných vatikánských archivů. Přibližuje navazování diplomatických vztahů po vzniku Československa přes roztržku v roce 1925, tak zvanou Marmaggiho aféru, až do uzavření Modu vivendi v únoru 1928. Dokumenty jsou publikovány v jazyce originálu a doplněny anotacemi a vysvětlivkami.
ISBN 978-80-87782-23-1
Praha : Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 608 s., bibliografie, poznámky, jmenný rejstřík, English and Italian summaries
$26.60

9.
Český "konzul" ve Vídni : politická korespondence c. k. ministra krajana Antonína Rezka s mladočeským předákem Bedřichem Pacákem, sv. 1
/ The Czech "Consul" in Vienna : political correspondence between c. & k. compatriot secretary Antonín Rezek and the leader of the National open-minded party Bedřich Placák, vol. 1.
Ed. Martin Klečacký. Korespondence mezi českým historikem, státním úředníkem a ministrem v předlitavské vládě A. Rezkem (1853-1909) a mladočeským poslancem, předsedou poslaneckého klubu a Rezkovým nástupcem v úřadu ministra krajana B. Pacákem (1846-1914) představuje významný pramen k poznání českých moderních politických dějin na přelomu 19. a 20. století. Soubor více jak čtyř set dokumentů svou bezprostředností a důvěrným charakterem umožňuje nahlédnout do způsobů jednání a myšlení předních představitelů české politické scény té doby.
ISBN 978-80-7422-423-2
Praha : Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR, 2015, Ed. Ego : paměti, deníky, korespondence, sv. 6, 1. vyd., váz., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$24.40

10.
Čeští jezuité objevují Nový svět : dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741)
/ Czech Jesuits Discover the New World : letters and news of cruises, journeys and life from America, Philippines and the Mariana Islands.
Z latinských originálů vybral, přeložil, k vydání připravil a úvodní studii napsal Pavel Zavadil. Rozsáhlý výbor z korespondence českých jezuitů z let 1657-1741 zahrnuje popisy jejich evropských cest do Itálie a Španělska a výjimečně i do Portugalska, ale především listy ze zámořských misií do tzv. Západních Indií. Tuto unikátní sbírku cestopisných, etno-grafických a kulturních svědectví z celého tehdy známého světa lze s ohledem na prostorovou i obsahovou pestrost bez nadsázky nazvat "exotickou perlou českého barokního písemnictví". Její unikátnost tkví i v tom, že se s největší pravděpodobností jedná o nejpočetnější skupinu obyvatel české kotliny, která se vypravila do tolika oblastí celého světa, a hlavně o tom vytvořila rozsáhlé písemné svědectví, které se zčásti dochovalo.
ISBN 978-80-257-1670-0
Praha : Argo, 2015, Ed. Itineraria, sv. 2, 1. vyd., váz., 831 s., 16 s. bar. obr. příl., faksimile, bibliografie, poznámky, rejstříky, výkladový slovníček
$34.90

11.
Dějiny Brna, sv. 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro.
/ The History of Brno, vol. 7. Art-historical sights. Historical core.
Ed. Jiří Kroupa. Kniha je napsána formou topografického vyprávění. Jejím záměrem je přehledně popsat a ukázat brněnské památky v rámci mnohotvárných dějin města. Názvy kapitol: 1. Obraz města, 2. Brněnské podzemí, 3. Hrad Špilberk, 4. Petrov, 5. Chrám sv. Jakuba, 6. Kláštery ve městě I., 7. Kláštery ve městě II., 8. Historické paláce - veřejné instituce, 9. Náměstí historického města, 10. Cesta městským interiérem, 11. Staré Brno, 12, Brněnská "krajinná okolí", zahrady, hřbitovy.
ISBN 978-80-86736-46-4
Brno : Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2015, 1. vyd., váz., 885 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$52.50

12.
Dokoupil, Lumír; Myška, Milan:
Listy z časů naděje a zklamání : (z korespondence Františka Kutnara s Jaroslavem Markem)
/ Letters from Times of Hope and Dispair : (from the correspondence between František Kutnar and Jaroslav Marek).
Kniha obsahuje korespondenci mezi profesory J. Markem (1926-2011) a F. Kutnarem (1903-1983) z doby jejich spolupráce na díle Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví I. a II. (1973-1977). Umožňuje hlubší vhled do tvůrčích postupů obou autorů a reflektuje změny v politické situaci a kulturním milieu dané doby. Jejím prostřednictvím lze zachytit také postoje československých historiků, jejich vztah k politické situaci, jejich ochotu podrobit se ideologickému nátlaku či jej aktivně vykonávat.
ISBN 978-80-7464-759-8
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., brož., 187 s., čb foto, bibliografie, poznámky, jmenný rejstřík, English and German summaries
$15.40

13.
Dokoupil, Lumír; Nesládková, Ludmila; Lipovski, Radek:
Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace : (od 60. let 19. století do první světové války)
/ Population of Austrian Silesia and North East Moravia during the period of modernisation (from the 1860s until the First World War).
Publikace vychází z dlouholetého výzkumu procesu modernizace v uvedeném regionu. Součástí tohoto procesu byl i demografický přechod, jehož zásadní proměny probíhaly v českých zemích na přelomu 19. a 20. stol. Monografie zachycuje vývoj přirozené měny v Rakouském Slezsku a na severovýchodní Moravě v l. 1870-1913, populační struktury v l. 1869-1910 a migrace, které představovaly nesmírně důležitý demografický jev pro zkoumanou oblast, v níž se v daném období vytvořilo jádro "amerického" typu (tavící kotel) - ostravská průmyslová oblast. Velké množství přistěhovalců přicházelo z Haliče a mělo velmi specifické vzorce populačního chování.
ISBN 978-80-7464-729-1
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014, 1. vyd., váz., 416 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, mapy, tabulky, grafy, bibliografie, rejstříky, English and Polish summaries
$28.00

14.
Doležal, Miloš a kol.:
Krok do tmavé noci : příběhy faráře Josefa Toufara, jeho vrahů a čihošťského zázraku se zprávami archeologa, antropologů a soudního lékaře o exhumaci a identifikaci těla P. Josefa Toufara
/ The Step into the Dark Night : stories of parish priest Josef Toufar, his murderers and the miracle of Čihošť with archeological, anthropological and forensic reports of exhumation and identification of the body of Josef Toufar.
Volné pokračování knihy Jako bychom dnes zemřít měli (2012). Ve čtrnácti příbězích - kombinacích reportážních postupů se studiem archivních dokumentů a výpověďmi svědků a pamětníků - autor odhaluje nově zjištěná fakta a svědectví, která se váží k osobnosti J. Toufara, jeho mučitelů a dobovému kontextu. Ve svém důkladném pátrání se dostal k řadě archiválií, které neměl při přípravě první knihy k dispozici. Mimo jiné podává pohled do nitra estébácké mašinerie skrze životní příběh příslušníka StB Ladislava Máchy, Toufarova spoluvraha. Knihu doprovází bezmála sedm stovek většinou dosud nepublikovaných fotografií a dokumentů. Publikaci doplňuje inspirativní filozoficko-meditativní doslov historika umění prof. Josefa Vojvodíka s názvem Passion a paměť: zamyšlení nad obětí P. Josefa Toufara a nad knihou Miloše Doležala.
ISBN 978-80-260-9125-7
Praha : Nezávislý podmelechovský spolek, 2016, 1. vyd., váz., 669 s., čb foto, faksimile, bibliografické odkazy
$34.90

15.
Doležalová, Eva; Šimůnek, Robert; Boubín, Jaroslav; Žemlička, Josef :
August Sedláček in the Age of Digital Humanities

Autoři si kladou za úkol v knize představit život a dílo Augusta Sedláčka, českého historika a pozitivisty. Hlavním cílem knihy je ovšem poskytnout přehled o digitalizaci Sedláčkových děl. Digitalizované materiály jsou na příslušných webových stránkách nejen vizuálně přístupné, ale s těmito materiály jde díky softweru, speciálně vyvinutému pro tento účel, pracovat tak, že má případný vědecký pracovník dostatek prostoru pro své vlastní poznámky a interpretace. Anglicky.
ISBN 978-80-7286-267-2
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A - Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 68, 1. vyd., brož., 118 s., faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík
$10.50

16.
Duda, Zbyněk Miloš:
S odvahou v srdcích : tragické konce legend českého vojenství a politiky, díl 1

/ With Courage in Hearts : the tragic endings of legends of Czech warfare and politics, vol 1.
První svazek obsáhlé dvoudílné publikace známého badatele a publicisty obsahuje životní příběhy a profesionální dráhy nejvýznamnějších představitelů českého vojenství a politiky v období první poloviny 20. století, a to v souvislosti s významnými událostmi doby, která ovlivnila celý svět. Byla to především 1. světová válka a následně dvacet let poté nacistická okupace, do níž mladší z hrdinů této publikace zasáhli opět svou odbojovou činností.
ISBN 978-80-905923-0-8 (díl 1); 978-80-905923-4-6 (soubor)
Praha : Centrum české historie, 2015, Ed. Osobnosti české historie, 1. vyd., brož., 356 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík
$27.30

17.
Dvořák, Jiří; Kovář, Daniel; Nikrmajer, Leoš; Petráš, Jiří; Ciglbauer, Jan; Hieke, Erik; Kozel, Petr; Šilha, Jiří:
České Budějovice pod hákovým křížem

/ České Budějovice under the "Hakenkreutz".
Publikace nabízí objevný popis každodenního života (nejen) občanů protektorátních Českých Budějovic. Mnohé napovídají již názvy jednotlivých kapitol: Politický život, Veřejná správa, Čeští fašisté a aktivistické (kolaborantské) organizace, Židé, Pomníky a názvy ulic, Školství, Zásobování a sociální situace obyvatel, Bombardování města či Osvobození. Populárně laděný text s bohatým obrazovým doprovodem vytvořil na základě mnohaletého archivního studia, průzkumu terénu a rozhovoru s pamětníky kolektiv zkušených autorů, tvořený pracovníky českobudějovických vědeckých institucí (Jihočeského muzea, Státního okresního archivu a Jihočeské univerzity) a amatérskými historiky.
ISBN 978-80-204-4034-1
Praha : Mladá fronta, 2016, 2. vyd., váz., 287 s., 16 s. obr. příl., čb foto, faksimile, bibliografie
$20.90

18.
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů, sv. 2/1 (1919-1928)
/ Edvard Beneš, the Germans and Germany : edition of documents, vol. 2/1 (1919-1928).
Eds. Eva Hajdinová, Ota Konrád, Jana Malínská. Svazek zahrnuje dokumenty z let 1919-1928. Vývoj na mezinárodní scéně vyvrcholil ve druhé polovině 20. let konferencí v Locarnu (1925) a vstupem Německa do Společnosti národů (1926). Rovněž v československé vnitřní politice došlo vstupem dvou německých politických stran do vlády (1926) k urovnání vztahů s významnou částí německého politického spektra. Toto období završila první, jakkoli neoficiální, cesta do Berlína v květnu 1928.
ISBN 978-80-87782-49-1
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 363 s., portrét, poznámky, jmenný rejstřík, English summary
$25.20

19.
Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století : cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace
/ The Phenomenon of Economical Crisis in Czech Lands during the 19th Century until the Beginning of the 21st Century : cyclical development of economy in the process of escalating globalization.
Eds. Eduard Kubů, Jindřich Soukup, Jiří Šouša. Kolektivní interdisciplinárně pojatá monografie usiluje zkoumání fenoménu krize v jeho specických středoevropských podobách, v jeho teritoriální, časové, ale i oborové podmíněnosti. Vývoj českých zemí, Československa, ale třeba i Slovenska a Slovinska je konfrontován s vývojem světovým. Dílo je výsledkem dvouletého setkávání odborníků především z oblasti ekonomických a historických věd. Částečně slovensky.
ISBN 978-80-7464-774-1 (OU); 978-80-7415-115-6 (NTP)
Pelhřimov - Ostrava : Nová tiskárna Pelhřimov ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity, 2015, 1. vyd., váz., 606 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$26.60

20.
Friedl, Jiří:
Generál Karel Lukas : životní příběh severomoravského rodáka

/ General Karel Lukas : life story of the North-Moravian native.
Kniha je biografií generála Karla Lukase (1897-1949), hrdiny dvou světových válek. Jako člen spojovací skupiny se na velitelství generála Eisenhowera podílel na vylodění v Normandii 6. 6. 1944. Ještě před koncem války se stal vojenským atašé v USA. Jeho kariéra skončila po únoru 1948, kdy byl propuštěn z armády, později zatčen, obviněn z vlastizrady a ve vězení ubit.
ISBN 978-80-86438-60-3
Štíty : Pavel Ševčík - Veduta, 2016, 2. dopl. a oprav. vyd., váz., 221 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, German summary
$20.70

21.
Groman, Martin:
Stanislav Budín : komunista bez legitimace

/ Stanislav Budín : communist without party identity card.
Životopisná studie o novináři S. Budínovi (1903-1979) připomíná pohnuté osudy tohoto levicového novináře, komunisty i chartisty. Pokud dnes bývá připomínán, pak v souvislosti s rokem 1968, kdy byl šéfredaktorem časopisu Reportér, nebo se svým vyloučením z KSČ v roce 1936, které předznamenalo definitivní stalinizaci této strany. Osudy celoživotního komunisty, i když bez legitimace, byly ovšem mnohem pestřejší, ač zůstaly právě onou exkomunikací poznamenány.
ISBN 978-80-87912-41-6
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 1. vyd., váz., 270 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$26.60

22.
Grossmannová, Dagmar:
Měnová politika na Moravě za vlády Leopolda I. a jeho synů : (1657-1740)

/ Monetary Policies in Moravia during the Reign of Leopold I and His Sons : (1657-1740).
Cílem práce bylo zachytit a postihnout z mincovního a měnového pohledu situaci na Moravě v časovém období od konce třicetileté války do velké měnové reformy, která proběhla o sto let později v r. 1750. Reforma byla logickým vyústěním nepřehledné a bezvýchodné situace v měnových poměrech, která v této době panovala nejen na Moravě, ale v celé habsburské monarchii. Snahou bylo přiblížit tuto složitou a nepřehlednou situaci v oblasti peněz a peněžních vztahů, ukázat složitý svět měnových nařízení, patentů a měnových reforem, které se promítaly do každodenního života tehdejších lidí, a zachytit snahy panovníků o nápravu této situace.
ISBN 978-80-7028-453-7
Brno : Moravské zemské muzeum, 2015, 1. vyd., váz., 204 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$16.70

23.
Havlík, Jiří:
Jan Fridrich z Valdštejna : arcibiskup a mecenáš doby baroka

/ Jan Fridrich of Valdštejn : archbishop and benefactor of the baroque era.
Arcibiskup Jan Fridrich (Bedřich) z Valdštejna (1642-1694) patří k významným postavám českých dějin 17. století. Ve 2. polovině století představoval právě on nejvyšší autoritu českého duchovenstva - organizoval průběh rekatolizace, mimo jiné prostřednictvím spolupráce s církevními řády, rekonstrukce farní sítě, literárního mecenátu a dalšími metodami. Neváhal jakožto neoficiální hlava české katolické církve vstoupit do konfliktu s císařským dvorem, když se domníval, že jsou ohrožena privilegia církve. Tato stránka působení Jana Fridricha z Valdštejna je dosud málo zpracovaná a v knize se jí dostává náležité pozornosti. Pražský arcibiskup také stál v centru kulturního dění a shromáždil okolo sebe umělce, literáty i hudebníky. Jeho život a působení poskytuje komplexní vhled do kulturního a politického vývoje českého státu a církve v období, které zdaleka nebylo jen dobou "temna".
ISBN 978-80-7429-628-4
Praha : Vyšehrad, 2016, Ed. Velké postavy českých dějin, sv. 19, 1. vyd., váz., 277 s., 8 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$23.00

24.
Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století
/ Historica litteraria within the Bohemian lands during the 17th and in the beginning of the 19th century.
Eds. Josef Förster a kol. Kniha pojednává o vývoji a proměnách konceptu historia litteraria (dějiny vzdělanosti, Gelehrtengeschichte) v českých zemích a jeho představitelích "od Balbína k Cerronimu". Za jeho počátek se považuje vymezení Francise Bacona, který roku 1605 navrhl vytvořit disciplínu, která by kumulovala veškeré vědecké poznání. V českých zemích byly základy konceptu položeny prací Bohuslava Balbína Bohemia docta. Na tu v průběhu 18. a na začátku 19. století navazovala řada učenců. Největší prostor je v knize věnován pozoruhodné osobnosti Johanna Petera Cerroniho.
ISBN 978-80-7007-444-2
Praha : Filosofia, 2015, 1. vyd., brož., 360 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, medailony autorů, English summary
$16.80

25.
Horák, Pavel:
Stranické legitimace, vážení! : Československá sociální demokracie na útěku poválečnou Evropou (1948-1953)

/ Party Identity Cards, Gentlemen! : the Czechoslovakian Social Democratic Party on the run through post-war Europe (1948-1953).
Sociální demokracie, nejsilnější socialistická strana první republiky, se po druhé světové válce stala stranou nejslabší, rozpolcenou, a proto paralyzovanou. Přesto právě sociálním demokratům zůstával po únoru 1948 určitý symbolický kapitál: kontakty na západní socialisty a potenciál propagandisticky cílit na dělnictvo, které komunistická moc vnímala jako svou oporu. Kniha se zabývá formováním i každodenností exilového stranictví v letech 1948-1953 na příkladu sociální demokracie. Popisuje budování strany v uprchlických podmínkách poválečné Evropy. Biografickými vhledy se ptá, co to vlastně znamenalo být sociální demokrat v poúnorovém exilu.
ISBN 978-80-7422-412-6 (NLN); 978-80-7308-639-8 (FF UK)
Praha : Nakladatelství Lidové noviny - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. České dějiny, sv. 10, 1. vyd., váz., 279 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$20.90

26.
Jan, Libor:
Václav II. : král na stříbrném trůnu

/ Václav II : the King on the silver throne.
Monografie založená na studiu pramenů i moderní literatury přináší nové pohledy na předposledního přemyslovského panovníka (1271-1305). V první části je představen panovníkův život v souřadnicích domácí i zahraniční politiky, ve druhé se autor zamýšlí nad fungováním středověkého státu, dvorským prostředím a rytířskou kulturou, jíž se právě okolí tohoto posledního velkého Přemyslovce vyznačovalo. V posuzování vývoje české společnosti přemyslovského období se do značné míry rozchází s běžně publikovanými názory. Václava II. zobrazuje jako panovníka s bystrým úsudkem a silnou vůlí, jako jedince na vrcholu společenské pyramidy, kterému není nic lidského cizí. Autor přednáší středověké dějiny na Masarykově univerzitě v Brně, badatelsky se věnuje 13. století.
ISBN 978-80-257-1544-4
Praha : Argo, 2015, Ed. Ecce homo, sv. 21, 1. vyd., váz., 739 s., 2 bar. obr. příl. (16 + 16 s.), čb ilustrace, mapy, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, German summary
$34.90

27.
Janišová, Jana:
Zřízení zemské Markrabství moravského z roku 1604

/ Land Order of the Margraviate of Moravia 1604.
Kritická edice moravského zemského zřízení, provázená podrobnou úvodní studií a mnoha vyobrazeními. Kromě vlastní edice publikace obsahuje podrobný soupis dochovaných exemplářů, popisuje proces kodifikace zemského práva a samozřejmě je vybavena seznamem pramenů, literatury a rejstříky.
ISBN 978-80-88013-17-4
Dolní Břežany : Scriptorium, 2015, 1. vyd., váz., 543 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$27.00

28.
Jiřík, Karel; Knob, Stanislav:
Život a dílo Petra Cingra (1850-1920)

/ Life and Work of Petr Cingr (1850-1920).
Monografie o českém a československém sociálně demokratickém novináři, politikovi, za Rakouska-Uherska jednom z prvních sociálně demokratických poslanců Říšské rady, po r. 1911 aktivistovi takzvané centralistické sociální demokracie, po vzniku Československa poslanci Revolučního národního shromáždění a senátorovi Národního shromáždění ČSR za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou. Do dělnického hnutí vstoupil již v 70. letech 19. stol. a neúnavně v něm pracoval až do své smrti. Stál u zrodu prvních dělnických organizací nejprve v severních a středních Čechách, posléze na do té doby organizačně zaostalém Ostravsku, které se mu stalo druhým domovem a které ho považuje za svého. Podařilo se mu založit spolek Prokop a poté silnou Unii horníků. Byl známou osobou nejen v rámci rakouské monarchie, ale také v celé Evropě.
ISBN 978-80-7464-788-8
Ostarava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., váz., 390 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rodokmeny, rejstříky, English and German summaries
$24.50

29.
Kábová, Hana:
Páter Láska : životní příběh a překladatelské dílo kyjského faráře Gustava Lásky (1848-1921)

/ Pater Láska : the life story and translation work of Kyje priest Gustav Láska (1848-1921).
Příběh začíná konverzí židovského mladíka ke katolické víře a jeho sňatkem s katoličkou Barborou Neuwirthovou. Obrácení Karla Ferdinanda Kleina je spojeno s volbou nového jména Josef Láska. Příjmení provází životem jako znamení i jeho prvorozeného syna Gustava (1848-1921), který je povolán ke kněžství. Služba jej přivádí do Nemyšle, kde působí jako vychovatel pozdějšího politika hraběte Bedřicha Deyma ze Stříteže, posléze do farnosti v Kyjích u Prahy a do Poříčan. Literárně nadaný Láska se věnuje také překládání próz katolických autorů (Auguste Cravenová, Hendrik Conscience).
ISBN 978-80-87782-48-4 (MÚ); 978-80-7415-123-1 (NTP)
Praha - Pelhřimov : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR - Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, 1. vyd., váz., 111 s., 32 s. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, osobní rejstřík, English and French summaries
$16.80

30.
Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let (1600-1610)
/ The Correspondence of Šťastný Václav Pětipeský of Chýše and Egrberk from years 1600-1610.
Ed. Miroslav Žitný. Svazek představuje mimořádně bohatý soubor písemností k prohloubení studia sociálních, hospodářských i vojenských dějin sklonku předbělohorské doby. Následující stať pojednává o nejvýraznějších oblastech, jež přibližují každodenní život sledovaného rytíře od jeho výchovy, přes přijetí role osiřelého správce zděděných statků, prvních válečných zážitků a budování společenských vazeb, růstu jeho úřednické kariéry v zemských a nakonec také dvorských úřadech, rozporuplnou účast ve stavovském povstání až k osudům omilostněného konvertity, který nakonec dosáhl částečně společenské rehabilitace.
ISBN 978-80-7394-544-2
České Budějovice : Jihočeská univerzita, Historický ústav Filozofické fakulty, 2015, Ed. Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada B = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series B, sv. 7/1, 1. vyd., váz., 604 s., 16 s. bar. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, slovník, English summary
$24.50

31.
Kotyk, Jiří:
Český fašismus v Pardubicích a na Pardubicku v letech 1926-1939

/ Czech Fascism in Pardubice and in Pardubice Region between 1926 and 1939.
Autor (*1946) je historik a emeritní vysokoškolský pedagog Univerzity Hradec Králové, dlouhodobě se věnuje regionalistice Pardubicka, jejíž nedílnou součástí je i problematika českého fašismu v této oblasti, heydrichiáda a nezákonné procesy 50. let. Pardubicko patřilo vedle Prahy a některých moravských měst a regionů obrazně řečeno ke "sloupům" českého fašismu za první republiky. Ve volbách tu podpořili toto hnutí i bývalí voliči či členové KSČ a agrární strany frustrovaní politikou svých stranických vůdců a sekretariátů. Studie prokázala, že český fašismus, ač inspirován italským korporativním systémem Mussoliniho, se jevil i v regionu Pardubicka spíše jako integrální nacionalismus. Ve 30. letech, v době ohrožení ČSR německým nacismem se však postavil na stranu republiky proti hitlerovskému nebezpečí.
ISBN 978-80-7405-390-0
Ústí nad Orlicí : Oftis ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2015, 1. vyd., brož., 238 s., čb foto, faksimile, bibliografie, English summary
$19.50

32.
Krafl, Pavel a kol.:
Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století : směry - tendence - proměny = The Editorship and Editions of Medieval Sources of a Diplomatic Nature at the dawn of the 21st century : directions - tendencies - transformations.

Autoři statí se soustředili na podobu a tvářnost základních edičních řad, v rámci kterých byly a jsou editovány zejména listiny a listy, jejich vývoj v minulosti, současnosti a perspektivy do budoucnosti; okrajově se dotkli i jiných pramenů diplomatické povahy. Česky, anglicky, částečně německy a latinsky.
ISBN 978-80-7286-249-8
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2016, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae, řada C: Miscellanea, sv. 24, 1. vyd., váz., 239 s., 16 s. bar. obr. příl., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$25.50

33.
Křížová, Květa a kol:
Setkání panovníků roku 1833 na zámku v Mnichově Hradišti : doprovodný text a katalog k zámecké interiérové instalaci

/ 1833 Mnichovo Hradiště Conference of Monarchs.
V roce 1833 došlo na valdštejnském zámku v Mnichově Hradišti k významé politické události - k setkání předních evropských panovnických osobností. Zámecká interiérová instalace připomíná mnichovo-hradišťské jednání vladařů a zpřístupňuje cenné památky, včetně panovnických darů někdejšímu majiteli zámku - hraběti Kristiánu Valdštejnovi.
ISBN 978-80-7480-043-6
Praha : Národní památkový ústav, 2015, 1. vyd., brož., 142 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$14.00

34.
Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945-1989
Ed. Josef Opatrný. Kolektivní monografie přináší studie patnácti českých a zahraničních autorů, kteří se zabývají vztahy střední Evropy a Latinské Ameriky v období studené války. Celý text je svědectvím proměny v důrazu studia studené války v posledních letech. Tradičním objektem zájmu tohoto období byly vztahy mezi USA a SSSR; dnes se zájem přesouvá na problematiku vzájemných vztahů států či celých regionů z táborů obou supermocností, v daném případě evropských vazalů Sovětského svazu a Latinské Ameriky. Z pochopitelných důvodů je věnována velká pozornost vztahům střední Evropy a Kuby, která se stala po roce 1959 sovětským předmostím na západní hemisféře.
ISBN 978-80-246-3089-2
Praha : Karolinum, 2015, Ed. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum 40, 1. vyd., brož., 239 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English summaries
$21.00

35.
Laurin, Petra; Nováková, Irena; Petrásková, Christa:
Osudy Němců z Jizerských hor v letech 1945-1948

/ The Life Stories of Germans in Jizerské Mountains between 1945 and 1948.
Kniha se zabývá tématem odsunu / vyhnání Němců z Československa, jež stále zůstává z mnoha důvodů otevřené.
Vedle osobních vzpomínek pamětníků kniha zahrnuje výčet historických fakt, jež by mohla pomoci osvětlit příčiny vzájemného odcizení, ba i nepřátelství příslušníků obou etnik žijících po staletí na území Čech, Moravy a Slezska. K těmto historickým faktům patří také základní informace o realizaci rozhodnutí, jež vedlo v letech 1945-1946 k transferu a nucené migraci více než dvou milionů sudetských Němců. Samostatnou přílohu publikace tvoří český překlad několika kapitol vzpomínkové knihy Siegfrieda Geberta Gefesselt leben in bewegten Zeiten (Žil jsem spoutaný v neklidné době).
ISBN 978-80-87607-54-1
Liberec : Bor, 2016, 1. vyd., brož., 126 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$9.90

36.
Litera, Bohuslav:
Cesta na výsluní : zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945

/ A Journey to the Limelight : Soviet Union foreign policy 1917-1945.
Kniha analyzuje hlavní směřování zahraniční politiky Sovětského svazu v letech 1917-1945, včetně jejích náhlých, avšak zásadních obratů. Sovětská politika byla vždy řízena tak, aby Moskvě zajišťovala prostor pro dosažení jejích bezpečnostních, teritoriálních a ekonomických zájmů. Zvýšená pozornost je zde věnována československo-sovětským a polsko-sovětským vztahům, protože polská otázka se stala jedním ze zdrojů poválečné studené války. Autor (*1950) je historik, přednáší na Institutu mezinárodních vztahů FSV UK. Odborně se zaměřuje na dějiny Ruska ve 20. století.
ISBN 978-80-7363-719-4
Praha : Dokořán, 2015, Ed. Bod, 1. vyd., brož., 318 s., čb foto, mapy, poznámky, bibliografie, English summary
$20.90

37.
Lukeš, Michal:
Špionážní případy

/ The Espionage Cases.
Podstatou práce tajných služeb a jejich špionů je získat co nejvíce informací, které se protivník naopak snaží utajit. Získané informace správně vyhodnotit, vytvořit si tak co nejpřesnější obrázek o protivníkovi a co nejsprávněji předvídat budoucí vývoj věcí. Špionážní případy z období první republiky nejsou z tohoto hlediska jiné, přesto jsou však do určité míry unikátní. Kniha seznamuje se špionážními případy například Emanuela Vosky, tajné organizace "Maffie", Ludvíka Otčenáška, Vojtecha Tuky, Josefa Steinera, Jaroslava Falouta či Aloise Wünsche.
ISBN 978-80-200-2529-6
Praha : Academia, 2016, Ed. První republika, sv. 2, 1. vyd., brož., 183 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík
$17.50

38.
Načeradská, Petra a kol.:
Poslední Chotkové ve Veltrusech

/ The Last members of the House of Chotek in Veltrusy.
Zámek Veltrusy obklopený zelení rozsáhlého krajinného parku, v lokalitě zvané již po staletí Ostrov, patří mezi nejkrásnější barokní zámky naší republiky. Jeho výjimečnost spočívá mimo jiné i v tom, že až do zestátnění v r. 1945 patřil potomkům svého zakladatele - tedy jedinému rodu, hrabat Chotků. Publikace vychází u příležitosti otevření interiérové instalace Aristokracie: začátek konce v severozápadním křídle zámku Veltrusy jako součást projektu Každodenní život a vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně zpřístupněných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu.
ISBN 978-80-7480-044-3
Praha : Národní památkový ústav, 2015, 1. vyd., brož., 144 s., čb a bar. ilustrace, portréty, plány, faksimile, 1 erb, 1 genealogická tabulka, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$16.80

39.
Nekvapil, Ladislav:
Východočeští nekatolíci v době baroka a osvícenství : Chrudimský kraj v letech 1621-1781

/ The Non-Catholics of Eastern Bohemia during the Baroque and the Enlightenment : the Chrudim region between the years 1621 and 1781.
Kniha se věnuje vývoji fenoménu tajného evangelictví v pobělohorském období v prostoru východních Čech (tehdejší Chrudimský kraj), přičemž se snaží pojmenovat konkrétní faktory, které vedly k jeho přežívání. V první části publikace, postavené především na analýze archivních pramenů hromadné evidence ze 17. a 18. století, se autor zabývá například proměnami církevní správy na Chrudimsku, vývojem podílu nekatolíků v daném období, jejich obrannými strategiemi vůči moci oficiální církve a státního aparátu či problematikou náboženské emigrace. Druhá část knihy pak tvoří mikrohistorickou sondu do náboženských poměrů na východočeském panství Rychmburk, které je takřka ideálním prostorem pro sledování konfesijních interakcí či osudů konkrétních jednotlivců v nábožensky smíšeném prostředí.
ISBN 978-80-7395-936-4
Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2015, 1. vyd., brož., 228 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$22.30

40.
Novotný, Lukáš:
Britské vyslanectví v Praze, Foreign Office a jejich vnímání česko-německého vztahu v Československu v letech 1933-1938

/ The British Ambassy in Prague, Foreign Office and their Perception of Czech-German Relationship in Czechoslovakia between 1933 and 1938.
Cílem monografie, která je založena na několikaletém výzkumu v britském Národním archivu i v dalších zahraničních a domácích archivech, je analýza vnímání a přístupu britského vyslanectví v Praze a prostřednictvím jeho zpráv i britského ministerstva zahraničí (Foreign Office) k problému česko-německého vztahu, respektive vztahu Čechů a Němců v Československu v letech 1933-1938; autor se zaměřil pouze na české země, tzv. karpatské Němce na Slovensku ponechal stranou. Autor (*1978) působí jako vedoucí Katedry historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Věnuje se moderním dějinám Velké Británie a problematice německé menšiny v meziválečném Československu.
ISBN 978-80-86781-30-3
Praha : Agentura Pankrác, 2016, 1. vyd., brož., 245 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$15.40

41.
Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století
/ Politicians, Artists and Scientists in Public Space on the Turn of the 20th Century.
Ed. Helena Kokešová. Publikace se zabývá především významným obdobím českých dějin, kdy se formulují a zejména v dobových polemikách tříbí názory různých proudů českých intelektuálů, kteří v proměňujících se uskupeních utvářeli podobu české moderny. Její požadavky pak byly formulovány v Manifestu česká moderna. Soustředí se především na osobitý vklad dvou vůdčích osobností české kultury, T. G. Masaryka a J. S. Machara, jejichž vztah lze na základě nově zpřístupňované korespondence detailně sledovat a nově interpretovat. Kniha přináší také poprvé uveřejněný materiál vycházející z korespondencí s dalšími osobnostmi (Jan Jakubec, Božena Viková-Kunětická, A. V. Kraus, František Kupka a Antonín Macek; Hugo von Hofmannsthal).
ISBN 978-80-87782-51-4
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 225 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$19.60

42.
Randák, Jan:
V záři rudého kalicha : politika dějin a husitská tradice v Československu 1948-1956

/ In the Blaze of the Red Goblet : the politics of history and the Hussite tradition in Czechoslovakia 1948-1956.
Dějiny jsou politickým argumentem. Dokazuje to i aktualizace husitské tradice komunistickou mocí po únoru 1948. Obraz středověkého husitství coby údajně politické a sociální revoluce využívali reprezentanti komunistické diktatury k ospravedlnění mocenských nároků. Sloužila jim k tomu odborná i popularizační tvorba, média, školní výuka, osvětové i kulturní aktivity. Kniha však ukazuje, že i přes četnost prohlášení o husitské tradici šlo ve skutečnosti o úderné heslo s mlhavým obsahem. Komunistická aktualizace husitství navíc nebyla v českých historických souvislostech ničím výjimečným. Třebaže dnes může být snadno ironizována, ve sledované době měla svůj výchovný potenciál.
ISBN 978-80-7422-373-0 (NLN); 978-80-7308-597-1 (FF UK)
Praha : Nakladatelství Lidové noviny - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. České dějiny, sv. 9, 1. vyd., váz., 403 s., čb ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English and German summaries
$27.90

43.
Ryantová, Marie a kol.:
Českoslovenští prezidenti

/ The Czechoslovakian Presidents.
Kniha populární formou přináší nejnovější poznatky v podání předních odborníků zabývajících se jednotlivými vrcholnými politiky. Jedenáct kapitol tak postupně představí zakladatele státu T. G. Masaryka, všechna funkční období E. Beneše včetně jeho exilového působení, tragický úděl E. Háchy, osud pěti komunistických vládců i krátké tříleté prezidentské období V. Havla, které tento úsek dějin uzavírá. Zbývající desetileté první dějství naší současnosti, tedy Havlovo české prezidentství, mezi témata této knihy již nepatří.
ISBN 978-80-7432-500-7
Praha - Litomyšl : Paseka, 2016, 1. vyd., váz., 339 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík
$27.90

44.
Středová, Veronika:
Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu

/ Ways of Czech Historical Reasoning towards Structuralism.
Výbor textů především meziválečné provenience české humanitní vědy byl uspořádán tak, aby přiblížil postupné pronikání strukturalismu do českého historického myšlení. Antologie je tvořena výňatky z rozsáhlejších publikací i kratších studií J. Slavíka, I. A. Bláhy, J. L. Fischera, J. Mukařovského, Z. Kalisty a F. Kutnara, jejichž výklady historických skutečností nesou přinejmenším stopy strukturalistických inspirací, a to počínaje nepatrnými podněty až po zřetelné strukturalistické formulace. Je opatřena úvodní teoretickou studií, v níž autorka vysvětluje způsoby, jakými byl strukturální výkladový princip historickým myšlením a historickou vědou absorbován, a ukazuje důsledky tohoto interpretačního přístupu pro výklad historických skutečností.
ISBN 978-80-88030-08-9
Hradec Králové - České Budějovice : Univerzita Hradec Králové - Veduta, 2014, 1. vyd., brož., 194 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$16.00

45.
Středová, Veronika:
Strukturalismus v českém historickém myšlení

/ Structuralism in Czech Historical Reasoning.
Kniha představuje české historické myšlení ovlivněné strukturalismem, a to nejen v kontextu historické vědy. Autorka se zabývá výraznými osobnostmi českého meziválečného vědeckého kontextu a představuje, místy s přesahem do druhé poloviny 20. století, jejich osobité přístupy k výkladu historické skutečnosti, jež nesou stopy strukturalismu, a to od nesmělých názvuků až po zřetelně strukturalistické koncepce, v nichž je jakýkoli historický fakt chápán jako složitý strukturovaný celek, jehož jednotlivé části jsou provázány vzájemnými vztahy, vazbami a funkcemi.
ISBN 978-80-88030-10-2
Hradec Králové - České Budějovice : Univerzita Hradec Králové - Veduta, 2014, 1. vyd., brož., 175 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$13.90

46.
Šlouf, Jakub:
Spřízněni měnou : genealogie plzeňské revolty 1. června 1953

/ Kindered by Currency : genealogy of the Pilsen revolt on the 1st of June 1953.
Kniha analyzuje jeden z nejrozsáhlejších protestů éry československého stalinismu, plzeňskou červnovou revoltu proti peněžní reformě v roce 1953. Metodologicky přitom vychází z teorií tzv. nových sociálních hnutí. Známý plzeňský incident proto zasazuje do kontextu předchozích protestních akcí, které se odehrály v plzeňském regionu v rozmezí let 1948-1953. Práce tak přináší nejen výrazně zpřesněný kritický popis červnových protestů, ale též jejich kulturní rodokmen, jehož prostřednictvím autor odkrývá strukturu hlavních sociálních hnutí, která se revolty účastnila, a s nimi spojený soubor společenských konfliktů, ze kterých protesty vycházely.
ISBN 978-80-7308-585-8
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, Ed. Fontes, sv. 17, 1. vyd., brož., 382 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$25.20

47.
Tigrid, Pavel:
Přikládáme sekeru ke kořenům lži : rozhlasové projevy programového ředitele Rádia Svobodná Evropa v Mnichově 1951-1952 Pavla Tigrida

/ We Enclose the Axe to the Roots of Lie : the radio speeches of the programme director of the Free Europe Radio in Munich 1951-1952.
Eds. Petr Blažek, Radek Schovánek. Tyto rozhlasové projevy jsou zde publikovány vůbec poprvé. Jejich pestrost odráží jeho zakladatelskou roli při vzniku československé redakce v Mnichově. Jsou mezi nimi propagandisticky laděné texty představující její úlohu a program, emotivní projevy vyzývající obyvatele v Československu k odporu proti komunistickému režimu, aktuální komentáře k dobové mezinárodní situaci, ironické poznámky k výrokům komunistických představitelů, satirické rozhlasové pásmo, rozhlasové diskuse s kolegy či nadčasově laděné úvahy o národním osudu. Projevy jsou uvedeny historickou studií o působení Pavla Tigrida v Rádiu Svobodná Evropa. V příloze je také poprvé publikován překlad interního návrhu programu československého vysílání Rádia Svobodná Evropa, který Pavel Tigrid v prosinci 1950 předložil americkému vedení této rozhlasové stanice.
ISBN 978-80-260-9221-6
Praha : Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, 2015, 1. vyd., váz., 237 s., 24 s. obr. příl., čb foto, faksimile, jmenný rejstřík, English and German summaries
$17.50

48.
Vácha, Dalibor:
Ostrovy v bouři : každodenní život československých legií v ruské občanské válce (1918-1920)

/ Islands in the Storm : Czechoslovak legionnaires' everyday life in the Russian civil war (1918-1920).
Kniha detailně vykresluje složitý obraz legendární sibiřské anabáze, během níž muži pod červenobílou vlajkou dosud neexistujícího státu dokázali vojensky ovládnout značnou část Sibiře. Podrobně analyzuje, jak toto dvouleté období prožívali ve dnech všedních i nevšedních. Zahrnuje dobu nejprudších bojů proti bolševikům, ukazuje krutost ruské občanské války i notná zklamaní, s nimiž se legionáři museli vyrovnávat. Nezapomíná ani na týdny plavby po světových oceánech během cesty domů.
ISBN 978-80-7425-288-4
Praha : Epocha, 2016, Ed. Traumata války, sv. 6, 1. vyd., váz., 436 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$27.90

49.
Vlha, Marek:
Mezi starou vlastí a Amerikou : počátky české krajanské komunity v USA 19. století

/ Between the Old Country and America : the beginnigs of the Czech immigrant community in the 19th century.
Kniha přibližuje počátky české krajanské komunity v USA 19. století v rámci českého i amerického historického kontextu a dosavadní pohledy na "českou Ameriku" obohacuje o dosud málo známá témata. Jejím hlavním cílem je rozkrýt vzájemné vztahy mezi českou národní společností, americkou společností a krajanskou komunitou. Do popředí vstupuje mimo jiné budování vzájemných obrazů, kontrast mezi představami o Novém světě a realitou amerického života, krajanské koncepty nové vlasti, soužití s dalšími etnickými menšinami, náboženský konflikt uvnitř česko-americké komunity či úloha zakladatelského období v její historické paměti.
ISBN 978-80-87709-13-9
Brno : Matice moravská, 2015, Ed. Knižnice Matice moravské, sv. 43, 1. vyd., váz., 422 s., 24 s. bar. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$27.30

50.
Vošahlíková, Petra:
Rákoska v dílně lidskosti : česká škola v 19. století očima účastníků

/ The Canein in the Workshop of Humanity : the 19th century Czech school from eyewitness testimony.
Vyhlášení všeobecné školní povinnosti v českých zemích v roce 1774 v rámci habsburské monarchie bylo prvním krokem na cestě školy k všeobecně respektované instituci. O charakteru a poslání školy rozhodoval stát i církev. Během 19. století nastolily české národně emancipační snahy témata jako otázka vyučovacího jazyka a interpretace národních dějin, literatury, umění, vědy, hospodářské prosperity apod. V oblasti socializace dětí a mládeže integrační roli škola plnila, její návštěva se stala v průběhu 19. a 20. století pro většinu obyvatel samozřejmostí. Postupně se objevilo mnoho pokusů zdokonalovat ji. Vždy však platilo, že škola působila současně jako nástroj, zrcadlo i součást proměnlivého životního stylu, a toto různorodé poslání plní i nadále.
ISBN 978-80-200-2533-3
Praha : Academia, 2016, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 309 s., 2 bar. obr. příl. (12 + 12 s.), čb ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English and German summaries
$24.50

51.
Zelenka, Jan:
Beneficium et feudum : podoba a proměny lenního institutu

/ Beneficium et Feudum : the nature and changes of the feudal system.
Problematika lenních vztahů se v posledních letech opětovně těší pozornosti dějepisného bádání. Kniha se v první části věnuje rozboru latinské terminologie spjaté s lenním institutem, jež je dochována v listinném materiálu i narativních pramenech saské provenience z období cca 10.-14. století. Druhá část knihy se věnuje českému prostředí. Shrnuje diskusi k problematice beneficiárního (lenního) zřízení, přináší rozbor latinské terminologie a výsledky dosažené v předchozí části práce zasazuje do kontextu s výpovědí domácích pramenů.
ISBN 978-80-7286-264-1
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2016, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 66, 1. vyd., váz., 227 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$25.50

52.
Zlín
Ed. Eva Chodějovká. Atlas sestává z tradičních částí: úvodní historicko-topograficko-urbanisticky zaměřené studie, která přibližuje osídlení prostoru centra Zlína a jeho proměny od pravěku po současnost. Pouze v případě některých otázek - vývoje dopravy a dějin správy - bylo přihlédnuto k "Velkému Zlínu" či ještě širšímu regionu. Studie je doplněna černobílými vyobrazeními a základními statistickými údaji v šesti tabulkách; čtenáři atlasu se také mohou opřít o podrobný vývoj názvů ulic ve Zlíně. Vedle nezbytné bibliografie k dějinám Zlína je hlavní částí atlasu oddíl obrazový, který sestává především z odborně pořízených reprodukcí starých map, vedut, starých i moderních fotografií a leteckých snímků.
ISBN 978-80-7286-269-6
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Historický atlas měst České republiky, sv. 28, 1. vyd., 1 atlas (12 + 24 s., 50 mapových listů), bar. ilustrace, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$44.60


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

53.
Buriánek, Jiří; Pikálková, Simona; Podaná, Zuzana:
Abused, Battered, or Stalked: violence in intimate partner relations gendered.

Monografie analyzuje data z projektu Intimate partner violence: follow-up research to IVAWS 2003 v kontextu teorií genderové (a)symetrie. Nabízí srovnání dvou reprezentativních podsouborů mužů a žen dotazovaných v letech 2012 a 2013. Kniha uvádí základní prevalence výskytu v oblasti fyzického násilí i psychologického zneužívání, zabývá se podmínkami jeho vzniku a důsledky pro oběti. Přináší též data o stalkingu jakožto relativně novém fenoménu v transformující se společnosti. Anglicky.
ISBN 978-80-246-3163-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 171 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy
$17.50

54.
Co je bulvár, co je bulvarizace
/ What Is Tabloids, what Is "Tabloidization".
Eds. Barbora Osvaldová, Radim Kopáč. Kolektivní monografie o bulváru je více zaměřena na obtížné definování tohoto fenoménu, na jeho historii i současnost. Několik autorů a autorek popisuje svoji zkušenost s bulvárem a bulvárními médii. Bulvarizace je slovo, které se v poslední době objevuje poměrně často. Jedním z cílů této publikace je přinést čtenářům orientaci v tématu a také jim umožnit o fenoménu nezaujatě přemýšlet, protože jak vyplývá z některých příspěvků, takzvaná bulvární žurnalistika nemá jen záporné stránky.
ISBN 978-80-246-3229-2
Praha : Karolinum, 2016, 1. vyd., brož., 142 s., bibliografie, jmenný rejstřík, medailony autorů, English summary
$12.60

55.
Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě.
/ Time and Space Connections of the Traditional Folk Culture in Moravia.
Eds. Roman Doušek, Daniel Drápala. Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny 18. do konce 19. století prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost - externí vlivy - stálost v čase - proměna v čase - teritoriální jednota - teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních kulturních jevů osvětlit procesy, které v minulosti lidovou kulturu formovaly a ovlivňovaly její tvůrce a nositele. Takový přístup vede k plastičtějšímu poznání životní reality na moravském venkově v minulosti v celé její proměnlivosti, stálosti, variabilitě i shodnosti.
ISBN 978-80-210-8085-0
Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2015, 1. vyd., váz., 223 s., 1 vložená mapa, čb a bar. ilustrace, mapy, bibliografie, bibliografické odkazy
$31.50

56.
Ferenčuhová, Slavomíra:
Sociologie města : 20. a 21. století

/ The Sociology of the City : the 20th and 21st centuries.
Kniha představuje historii sociologie města, nabízí nové čtení a interpretace klasických prací z 19. a 20. století a rámcový přehled dosavadních teorií města. Vedle přehledu toho, jak se sociologie města vyvíjela za posledních sto let v mezinárodním kontextu, kniha nabízí také výklad historie urbánních studií ve zdejším prostředí a zkoumá propojení české sociologie města s mezinárodní tvorbou v minulosti i dnes. Umožňuje tak sledovat, jaké otázky si kladli výzkumníci a výzkumnice v různých historických a geografických podmínkách, jak městům rozuměli a co o nich svými výzkumy zjistili.
ISBN 978-80-7419-162-6
Praha - Brno : Sociologické nakladatelství (SLON) - Masarykova univerzita, 2013, Ed. Základy sociologie, sv. 11, 1. vyd., brož., 290 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$19.60

57.
Halama, Ota:
Svatý Jan Hus : stručný přehled projevů domácí úcty k českému mučedníku v letech 1415-1620

/ Saint Jan Hus : the brief overview of showing of home respect for the Czech martyr between 1415-1620.
Práce stručně představuje dvousetletou úctu, kterou po svém upálení požíval mistr Jan Hus jako mučedník a světec v českých zemích. Vedle laického kalicha to byla totiž právě husovská úcta, která spoluvytvářela identitu husity, utrakvisty, českého bratra nebo luterána, tedy identitu tehdejší většiny českého národa. Husova posvátná autorita však nacházela uplatnění nejen v polemice české reformace s římskou církví, ale především v rámci ideového boje jedněch přívrženců reformace s druhými, takže Husem bylo možné už tehdy zaštítit téměř cokoli.
ISBN 978-80-7017-230-8
Praha : Kalich, 2015, 1. vyd., brož., 191 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$21.70

58.
Havelka, Miloš:
Výklady a kritika

/ Interpretation and Critisism.
Autor (*1944) je český filosof a sociolog. Zabývá se hlavně dějinami myšlenek, "českou otázkou", myšlením T. G. Masaryka a Maxe Webera a přednáší na Univerzitě Karlově a Vysoké škole CEVRO Institut. Texty shromážděné v knize jsou kritické a polemické povahy a chtějí být chápány jako odborné recenze. Byly shromážděny ze dvou různých důvodů a s ohledem na to je možné, aby se také odlišně vnímaly: jednak jako souhrn kritických postojů a jako dějiny idejí sui generis, a vedle toho jako pokus doložit, že odborné recenze (a také kritiky a polemiky) představují v historicko-společenských a humanitních vědách specifický odborný výkon.
ISBN 978-80-7465-177-9 (PM); 978-80-87398-73-9 (FHS)
Červený Kostelec - Praha : Pavel Mervart - Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015, 1. vyd., váz., 285 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$20.20

59.
Holý, Dušan:
Problémy vývoje a stylu lidové hudby : lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat v subregionu Horňácko

/ Development and Style of Folk Music : folk dance music on the Moravian side of the White Carpathians in the Horňácko sub-region.
Publikace etnomuzikologa a vysokoškolského profesora D. Holého je fundovanou analýzou hudebních tradic rodného kraje autora, jinak výtečného interpreta lidové písně. I když vznikla jako habilitační spis v r. 1968, neztratila nic na své originalitě dané využitím ve své době novátorských postupů při rozboru dynamiky a rytmu hudeckých skladeb.
ISBN 978-80-210-6629-8
Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2013, Ed. Etnologické studie, sv. 15, 1. vyd., brož., 179 s., přílohy (3 vložené listy), čb ilustrace, noty, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$21.00

60.
Hybler, Martin:
Po paměti

/ From Memory.
Autor (*1951) je psycholog, v době normalizace pracoval v dělnických profesích. V r. 1982 volí exil do Francie, kde od r. 1988 působí opět jako psycholog v psychiatrické léčebně. Od. 70. let publikoval zprvu v samizdatových sbornících, potom v revuích a časopisech českých i francouzských. Zabývá se - s použitím prvků fenomenologické filosofie - různými aspekty současného světa, a to na úrovni psychologické a kritické analýzy. Kniha shrnuje sérii jeho textů o paměti z let 1998-2007, které byly zčásti publikovány porůznu v časopisech, zčásti zůstaly ineditní. Pracoval tehdy jako psycholog v gerontologických a gerontopsychiatrických zařízeních a jeho pacienti byli převážně dementní senioři trpící Alzheimerovou chorobou, což motivovalo jeho zájem o problematiku paměti a jejího fungování.
ISBN 978-80-7272-842-8
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 262 s.
$24.40

61.
Kajanová, Alena:
(Ne)rovnosti v romských rodinách

/ (In)equality in the Romany Families.
Kniha vychází z terénního výzkumného šetření, které bylo uskutečněno v rámci projektu Současné postavení romské ženy v rodině a ve společnosti, na kterém se podílel šestičlenný kolektiv studentů z Jihočeské univerzity. Kniha představuje současné role romské ženy a její postavení v rodině i v rámci majoritní společnosti. Romská žena je tradičně považována za osobu, která má být v domácnosti, starat se o bydlení a pečovat o děti. Romský muž má pak za cíl zabezpečovat rodinu a shánět peníze.
ISBN 978-80-7422-455-3
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., váz., 103 s., bibliografie, rejstřík, English summary
$6.70

62.
Konzal, Václav:
Staroslověnská modlitba proti ďáblu : nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví

/ Old Church Slavonic Prayer Against the Devil : the oldest evidence of an exorcism in the Great Moravian Literature.
Eds. František Čajka, Martina Chromá. Monografické zpracování je věnováno jednomu z nejstarších dokladů paraliturgické a exorcizační literatury ve slovanském prostředí - staroslověnské Modlitbě proti ďáblu. Obsahem je revidovaná a doplněná rozsáhlá analytická studie V. Konzala, kritická edice modlitby, novočeský překlad textu, index verborum a soupis jmen světců uvedených v textu modlitby. Součástí knižní publikace je také obrazový materiál, jmenný a místní rejstřík a vydání textu latinské modlitby Oratio sancti Gregorii papae. Publikace je ve své inovativní povaze výrazným přínosem pro výzkum staroslověnských paraliturgických textů s výrazným přesahem i pro studia medievistického charakteru. Částečně souběžný staroslověnský text, částečně latinský text.
ISBN 978-80-86420-51-6
Praha : Slovanský ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Slovanského ústavu. Nová řada, sv. 40, 1. vyd., váz., 234 s., bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$21.00

63.
Krajina jako antropologická čítanka
/ The Landscape as an Anthropological Reading-Book.
Eds. Tereza Blažková, Petra Červinková. Kolektivní monografie obsahuje patnáct odborných studií věnovaných problematice krajiny. Na krajinu jednotlivé příspěvky nahlížejí z různých úhlů, které spojuje jednotný antropologický diskurs. Ústředním tématem je vztah člověka a krajiny. Knihu tvoří příspěvky antropologů, urbanistů, etnologů, architektů a historiků, které doplňuje stať archeologická.
ISBN 978-80-7476-039-6
Praha : Togga, 2015, Ed. Steam, sv. 2, 1. vyd., brož., 325 s., čb ilustrace, medailony autorů, English summaries
$20.30

64.
Masaryk, Tomáš Garrigue:
Korespondence : T. G. Masaryk - Slované : Jižní Slované

/ Correspondence : T. G. Masaryk - Slavs : Southern Slavs.
Eds. Ladislav Hladký, Jana Škerlová, Pavel Cibulka. Knihu otevírá úvodní studie L. Hladkého, která zevrubně pojednává o vývoji vztahů mezi Masarykem a jižními Slovany, tj. Slovinci, Chorvaty, Srby, příslušníky národů a etnik Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie a také Bulhary, v období od 80. let 19. století až do Masarykovy smrti. Nejobjemnější částí publikace je dochovaná korespondence, shromážděná z českých i zahraničních archivů (celkem 441 dokumentů), která je tematicky neobyčejně pestrá; Masaryk si dopisoval s jihoslovanskými vědci, studenty, umělci, politiky, panovníky, ale např. také s prostými rolníky.
ISBN 978-80-87782-46-0 (MÚ); 978-80-7286-266-5 (HÚ)
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR - Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 597 s., čb foto, faksimile, English summary
$33.10

65.
Morée, Peter C. A.; Piškula, Jiří:
"Nejpokrokovější církevní pracovník" : protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945-1969

/ "The Most Progressive Clerical Ruler" : the protestant church and Josef Lukl Hromádka between 1945-1969.
Studie o postavení nekatolických církví v Československu po válce a za komunistického režimu. Na základě badatelské práce v archivech církví, teologických fakult, státních i komunistických institucí a mezinárodních ekumenických grémií přinášejí nový pohled na poválečné a poúnorové poměry i na pohyb v letech šedesátých. Církve nevidí jen jako pasivní objekt více či méně represivní politiky, ale též jako spolutvůrce svých osudů. Zvláštní pozornost věnují postavě mezinárodně uznávaného teologa a dlouholetého děkana Komenského evangelické bohoslovecké fakulty J. L. Hromádky (1889-1969). Zkoumají motivy jeho vstřícného přístupu ke komunistickému režimu i dopady jeho angažmá na orientaci a sebepochopení církví v Československu i na mezinárodní scéně.
ISBN 978-80-88060-03-1
Benešov : Eman, 2015, 1. vyd., brož., 399 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$25.20

66.
Mýtus - "realita" - identita : národní metropole v čase "návratu do Evropy"
/ The Myth - "Reality" - Identity : the national metropolis in the time of "return to Europe".
Eds. Blanka Soukupová, Andzej Stawarz. Kolektivní monografie analyzuje funkci mýtů postsocialistických metropolí (Prahy, Bratislavy, Varšavy a Krakova) a metropole Rakouska po roce 1989 při formování jejich nové identity. Současně poukazuje na konflikt paměti, nostalgie, vize a "reality" po rozsáhlém společensko-politickém převratu. Česky, slovensky, německy, francouzsky a polsky.
ISBN 978-80-87398-85-2
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015, Ed. Urbánní studie, sv. 9, 1. vyd., brož., 182 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, French summary
$14.00

67.
Národ a Evropa v českém myšlení
/ Nation and Europe in the Czech Thinking.
Ed. Jan Musil. Kolektivní monografie, na jejímž vzniku se podílelo sedm autorů, je sondou do významného tématu české filosofie. Snahou všech autorů bylo vytvořit kompaktní příspěvek, který je nejen svědectvím o specifikách národní filosofie v nadnárodním kontextu, ale především se sám stává součástí myšlenkového korpusu vyrůstajícího ze střední Evropy a je zacílený k problémům tohoto prostoru.
ISBN 978-80-7414-960-3
Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2015, Ed. Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae, Studia Philosophica, sv. 10, 1. vyd., brož., 157 s., bibliografie, jmenný rejstřík, medailony autorů
$16.50

68.
Národní identity a identifikace : Česká republika - Visegrádská čtyřka - Evropská unie
/ National Identity and Identification : Czech Republic - Visegrad group - European Union.
Ed. Klára Vlachová. Kniha se zabývá národní identitou Čechů a Češek z různých pohledů. Reflektuje, že lidé mají více sociálních identit a tyto identity jsou významně ovlivňovány sociálními skupinami, kterých jsme členy - věk, pohlaví, zaměstnání, vyznání, sídlo, a také občanství. Hlavní pozornost autorky a autoři věnují sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům a stereotypům.
ISBN 978-80-7419-188-6 (SLON); 978-80-7330-285-6 (SÚ)
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) - Sociologický ústav Akademie věd ČR, Ed. Studie, sv. 115, 1. vyd., brož., 204 s., tabulky, grafy, bibliografie, medailony autorů, rejstřík, English summary
$18.80

69.
Neudorflová, Marie L.:
Masaryk - demokrat : od České otázky k ženskému hnutí a Nové Evropě

/ Masaryk - Democrat : from the Czech question to the women movement and New Europe.
Kniha představuje Masarykovo celoživotní demokratizační úsilí v několika oblastech, zejména ve vzdělávání a v politice, a v kontextu doby: v konkrétních střetech s konzervativci, liberály i marxisty, které Masaryk vedl na univerzitě, v politice a zejména v bohaté publicistické činnosti. Autorka (*1940), znalkyně Masarykova díla, je historička a politoložka, v r. 1968 odešla do Kanady, kde působila na několika univerzitách a v kanadském národním archivu. Od konce 90. let žije trvale v ČR, je autorkou monografie České ženy v 19. století (1999) a studie T. G. Masaryk - politický myslitel (2011).
ISBN 978-80-87683-55-2
Praha : Novela Bohemica, 2016, 1. vyd., brož., 270 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$19.50

70.
Oliverius, Jaroslav:
Česká arabistika : od počátků do současnosti a její představitelé

/ The Czech Arabic Studies : from the beginning to present day, and its representatives.
Autor, zkušený arabista, zkoumá vývoj české arabistiky, která je pevně spjata s Univerzitou Karlovou. Seznam arabistů a jejich díla svědčí o tradici a pevném místě, kterou česká arabistika zaujímá nejen doma, ale i na poli mezinárodním.
ISBN 978-80-88099-02-4
Brandýs nad Labem : Dar Ibn Rushd, 2015, 1. vyd., brož., 108 s., bibliografie
$6.90

71.
Pavlas, Petr:
Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy

/ Trinus Liber Dei: Komenský and his place in the history of book metaphor.
Tato kniha chce přispět k historiografii metafor, ve kterých se přenáší pojmenování pro dílo textové povahy (tabulka, svitek, kodex, kniha, knihovna, báseň, epos, zákoník apod.) na jinou věc, obvykle na svět, přírodu nebo člověka. Zvláště se pak zaměřuje na metaforiku knihy ve filosofickém díle Jana Amose Komenského.
ISBN 978-80-7465-139-7
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, Ed. Hermés, sv. 3, 2. vyd., brož., 186 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$14.00

72.
Pospíšilová, Jana a kol.:
Děti v Brně : kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem

/ The Children in Brno : chapters of childhood in the city under Špilberk hill.
Eds. Jana Pospíšilová, Karel Altman. Kolektivní monografie zaměřuje svou pozornost na život a kulturu brněnských dětí z různých sociálních vrstev i rozličných míst značně heterogenní moravské metropole; studuje některé stránky jejich života od nejútlejšího věku do období zletilosti dítěte, a to v době od posledních desetiletí 19. století do poloviny století dvacátého. Pozornost je věnována také historii a významu školství v Brně, roli školy v každodenním životě dětí, česko-německým vztahům ve vývoji školství a obecně vztahům brněnských dětí k těm "druhým", jmenovitě Čechů k Němcům a Němců k Čechům. Výjimečná publikace, obsahující téměř 200 archivních fotografií, se opírá o svědectví pamětníků, o dobový tisk, memoárovou literaturu, archivní materiály a v neposlední řadě také o autobiografické zkušenosti.
ISBN 978-80-7329-322-0 (D); 978-80-87112-97-7 (EÚ)
Brno : Doplněk - Etnologický ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 175 s., čb foto, faksimile, bibliografické odkazy, German summary
$23.10

73.
Promýšlet Evropu dvacátého století : konflikty beze zbraní
/ Think Europe of the 20th Century : conflicts without weapons.
Eds. Jana Škerlová a kol. Třetí svazek ze série kolektivních publikací, v nichž se mezinárodní tým mladých badatelů z oblasti historie a dalších příbuzných oborů zamýšlí nad otázkami obecných dějin 20. století. Jednotlivé kapitoly se zabývají různými druhy neozbrojených konfliktů, které probíhaly v Evropě v letech 1914-1989, a některými z mnoha mezinárodních sporů, jež v daném období evropské státy vedly na poli diplomacie, politiky, hospodářství či kultury. Autoři se ve svých textech soustřeďují jak na střety se závažným mezinárodním ohlasem, tak i na menší regionální konflikty, avšak opět s mezinárodním přesahem. Částečně anglicky.
ISBN 978-80-87709-10-8
Brno : Matice moravská, 2015, 1. vyd., váz., 326 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, medailony autorů
$16.80

74.
Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění : tradice a transformace : kolektivní monografie.
/ The Russian Imperial Thinking in History, Literature and Art : traditon and transformation : colective monography.
Eds. Helena Ulbrechtová, Mária Kusá. Autorský tým je složen z českých a slovenských literárních vědců a historiků ze Slovanského ústavu, Filozofické fakulty UK v Praze, z Historického ústavu AV ČR, z Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislavě a z Filozofické fakulty UK v Bratislavě. Jednotlivé kapitoly analyzují ruské imperiální myšlení od konce 18. století do dnešní doby a snaží se zachytit jeho reflexi v literárních a uměleckých dílech i v pracích ruské a sovětské historiografie či politologie. Kniha může v lecčems osvětlit i současnou situaci v putinovském Rusku a ukázat zdroje dnešní snahy ruského státu ekonomicky i politicky ovládnout okolní státy. Částečně slovensky a rusky.
ISBN 978-80-86420-53-0
Praha : Slovanský ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada, sv. 41, 1. vyd., váz., 382 s., ilustrace, 1 portrét, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English and Russian summaries
$21.00

75.
Smetáčková, Irena:
Genderové představy a vztahy : sociální a kognitivní aspekty maskulinity a femininity v průběhu základní školy

/ The Gender Imaginations and Relations : social and cognitive aspects of masculinity and femininity in elementary school.
Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytvářejí děti ve věku 6-15 let? 2. Jak se ve smíšených školních kolektivech projevuje gender? Jaké vztahy mezi sebou chlapci a dívky mají? 3. Jak spolu souvisí kognitivní a sociální oblast genderového vývoje? Jak dětská genderová schémata ovlivňují komunikaci a vztahy ve smíšených skupinách, a naopak? Ke každé z otázek jsou představeny aktuální zahraniční výzkumy, psychologické a sociologické teorie a výsledky autorčina vlastního výzkumu. Výzkumu se účastnilo 435 dětí z 20 školních tříd pokrývajících všechny ročníky základní školy.
ISBN 978-80-7419-229-6
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016, Ed. Gender sondy, 1. vyd., brož., 273 s., čb a bar. ilustrace, tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$34.90

76.
Šaur, Josef:
Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách : (státní škola jako historiografický a společenský fenomén)

/ Boris N. Chicherin on Russian History : (state school as a historiographic and social phenomenon).
Publikace osvětluje jednu ze zásadních kapitol dějin ruského dějepisectví. Přináší analýzu koncepce ruských dějin B. N. Čičerina (1828-1904) v dobových souvislostech ruské historiografie a v kontextu Čičerinových děl státovědných a filozofických. Práce sleduje počátky a okolnosti vzniku tzv. státní školy v ruské historiografii, k jejímž představitelům patřili kromě Čičerina další výrazní představitelé ruského historického myšlení. Za pomoci relevantních pramenů jsou zkoumány jednotlivé aspekty jejich pojetí ruských dějin a dobové reakce na jejich díla. Kniha také zachycuje souvislosti mezi Čičerinovým pojetím ruských dějin a ruským liberalismem poloviny 19. století.
ISBN 978-80-210-8051-5
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas Philosophica = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 439, 1. vyd., brož., 297 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English and Russian summary
$26.60

77.
Šormová, Kateřina:
Jak čtou Romové : kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků

/ How Do Romany People Read : quantitative research on the level of reader literacy of Romany students.
Studie k problematice čtenářské gramotnosti romských žáků. Význam gramotnosti pro dnešního jedince je zcela klíčový; výsledky výzkumů naznačují, že lidé s rozvinutými gramotnostními dovednostmi mají zvýšenou pravděpodobnost, že budou mít vyšší sebevědomí, lepší zdravotní stav, uspokojivější zaměstnání a vyšší mzdy než lidé s nízkými gramotnostními dovednostmi. Romští žáci patří do skupiny osob ohrožených tímto rizikem, a je tedy třeba nastavit opatření pro jeho eliminaci.
ISBN 978-80-7308-595-7
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, Ed. Varia, sv. 40, 1. vyd., brož., 196 s., tabulky, bibliografické odkazy, English summary
$13.30

78.
Šrajer, Jindřich; Kolářová, Lucie a kol.:
Gaudium et Spes : padesát let poté

/ Gaudium et Spes : fifty years later.
Kolektivní monografie věnovaná pastorální konstituci druhého vatikánského koncilu Gaudium et spes (z roku 1965) věnuje pozornost obsahu konstituce, jejímu významu a recepci, a to s ohledem na společenské proměny, ke kterým během padesáti let od vydání dokumentu došlo především v evropské, ale také v mnoha ohledech specifické české společnosti. Autoři: J. Hanuš, J. Hojda, P. Hünermann, M. Kaplánek, M. Kněz, L. Kolářová, R. Míčka, A. Opatrný, M. Opatrný, J. Sirovátka, K. Skalický, J. Šrajer, P. Štica, M. O. Vácha, M. Widl.
ISBN 978-80-7325-391-2
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., váz., 414 s., bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů, English summary
$27.90

79.
Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space.
Eds. Roman Doušek, Daniel Drápala, Marie Novotná. English version of the title Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. The book describes traditional folk culture in Moravia from the mid-18th century to the end of the 19th century with six thematic axes: Autochthony, External Influences, Stability over Time, Fluidity over Time, Territorial Unity, and Territorial Differentness. Using examples of specific cultural phenomena, the authors illuminate the processes that formed folk culture and influenced its creators and bearers. This approach leads to a broader knowledge of the historic reality of life in the Moravian countryside in the entirety of its changeability and stability, variability and uniformity.
ISBN 978-80-210-8086-7
Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2015, 1. vyd., brož., 223 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, mapy, bibliografie, bibliografické odkazy
$31.50

80
Trunečková, Ludmila:
Zákon o ČTK: transformace na půli cesty : vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou v České republice v 90. letech 20. století se zaměřením na ČTK

/ The Law of the Czech News Agency : the halfway transformation : evolution of relationships between political and media sphere in the '90s of the 20th century.
Monografie zachycuje, jak se v 90. letech vyvíjely vztahy mezi politickou a mediální sférou v Česku, jak politická sféra ovlivnila transformaci ČTK. První tři kapitoly se týkají procesu tvorby institucionální legislativy (zákony č. 123/1965 Sb., č. 310/1991 Sb. a č. 517/1992 Sb.), další dvě pak aplikace právních norem: na příkladu volby první Rady ČTK (1993) a pokusu vlády vrátit do zákona povinnost zveřejňovat oficiální prohlášení v plném znění, a redefinovat tak úlohy agentury (1995). Poslední část rekapituluje postoje ke změně statutu, respektive k případné privatizaci agentury a časově se váže k druhé Radě ČTK (1998), byť téma prolíná celými 90. léty. Zákonodárci totiž v roce 1992 předpokládali, že statut ČTK jako média veřejné služby bude dočasný, na rozdíl od zákonů o České televizi a Českém rozhlasu.
ISBN 978-80-246-3073-1
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 157 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$15.40

81.
Večerková, Eva:
Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře

/ Customs and Festivities in Czech Folk Culture.
Publikace podává ucelený etnologický a kulturně historický pohled na lidové obyčeje a slavnosti v českých zemích, vázané na roční období a data v kalendáři. Autorka, etnografka a dlouholetá pracovnice Moravského zemského muzea, využívá poznatků z písemných pramenů a literatury převážně z 19. a 20. století a z vlastních výzkumů, jež přinášejí svědectví o současné podobě obyčejové tradice. Vedle pramenů písemné povahy jsou v publikaci využity jako pramenné zdroje obrazová dokumentace a artefakty hmotné povahy.
ISBN 978-80-7429-627-7
Praha : Vyšehrad, 2016, 1. vyd., váz., 508 s., čb a bar. foto, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$27.90


JUDAIKA / JUDAICA 

82.
Frankl, Michal; Szabó, Miloslav:
Budování státu bez antisemitismu : násilí, diskurz loajality a vznik Československa

/ The Building of State without Anti-Semitism : violence, the loyalty discourse and the creation of Czechoslovakia.
Kniha komparativně analyzuje roli antisemitismu v české a slovenské společnosti v době rozkladu habsburské monarchie a formování československého národního státu. Zasazuje vývoj českého a slovenského antisemitismu do kontextu diskusí o podobě národa a jeho státu a zkoumá, jakou roli hrálo protižidovské násilí či praktická protižidovská politika a propaganda proti židovským uprchlíkům právě v kontextu "budování státu". Sleduje proměňující se funkci antisemitismu od zdůrazňované jednoty v prvních měsících národního státu po jeho polarizující roli v době protisocialistických a protikomunistických kampaní.
ISBN 978-80-7422-422-5
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Židé - dějiny - paměť, sv. 2, 1. vyd., váz., 339 s., čb ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$27.20

83.
Gans, David:
Ratolest Davidova

/ The Offspring of David.
Z hebrejského originálu podle prvního vydání, vytištěného roku 1592 v Praze, přeložila a předmluvu napsala Jiřina Šedinová, poznámkami opatřili Daniel Boušek a Pavel Sládek. Kronika pražského židovského učence je z mnoha důvodů jedinečná. Svou inspirací v německých kronikách 16. století a současně ve starší hebrejské historiografické literatuře představuje ve střední Evropě ojedinělý případ prolnutí židovského a křesťanského zájmu o svět. První díl, pojednávající o židovských dějinách, dovršuje fascinující svědectví o Mordechaji Maiselovi a Jehudovi Löwovi - Maharalovi, velkých osobnostech rudolfínské židovské Prahy. Druhý díl, věnovaný událostem obecných dějin, představuje výjimečný příklad židovského zájmu o nežidovský svět. Autor, který nechtěl své čtenáře jen poučit, ale také pobavit, zaujme svižným a poutavým stylem a občas i téměř senzačním obsahem. Kniha dosud nebyla v úplnosti přeložena.
ISBN 978-80-200-2535-7
Praha : Academia, 2016, Ed. Judaica, sv. 20, 1. vyd., váz., 689 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$45.50

84.
Matušíková, Lenka:
K dějinám Židů v českých zemích

/ On the History of Jews in Czech Lands.
Sborník článků a přednášek z let 1992-2014 zahrnuje příspěvky k dějinám židovských obcí, demografické sondy, rekonstrukce rodin i osudy jednotlivců v dlouhém časovém úseku 17. až 20. století, které až na výjimky vycházejí ze studia archivních pramenů, upozorňují na další možnosti jejich využití nebo tyto prameny popisují či přímo zpřístupňují formou edice.
ISBN 978-80-7469-038-9
Praha : Národní archiv, 2015, 1. vyd., brož., 426 s., tabulky, faksimile, bibliografie, English and German summaries
$30.70

85.
Putík, Alexandr:
Dějiny Židů v českých zemích v 10. - 18. století

/ History of Jews in the Czech Lands in 10th - 18th Centuries.
Kniha je uspořádána chronologicky - hlavní kapitoly se věnují osudům Židů v raném a vrcholném středověku, v pozdně středověkém a raně novověkém stavovském státě, v období rudolfinského Zlatého věku, za třicetileté války a v období absolutistického státu a josefinských reforem. Publikaci doprovází 135 kvalitních vyobrazení exponátů, které lze vidět ve stálé expozici v Maiselově synagoze, jedná se o především o snímky listin, rukopisů, starých tisků, obrazů, vedut, plánů, praporů, synagogálního textilu a kovových předmětů.
ISBN 978-80-87366-48-6
Praha : Židovské muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 108 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, mapa, bibliografie
$9.00

86.
Ryvola, Jiří:
Staletí pospolu, aneb Stopy židovských památek v Čechách a na Moravě

/ Centuries Together, or Traces of Jewish sights in Bohemia and Moravia.
Kniha zachycuje v mnoha kresbách a doprovodných textech rozsáhlou řadu dochovaných židovských památek na našem území. V historických reminiscencích z období středověku, z doby Rudolfa II. i z novověkých dějin se zamýšlí nad podstatou a etikou národa, který sehrál v historii našich zemí významnou roli. Židovské etnikum a jeho kultura ovlivnily naše dějiny nejen po stránce literární či architektonické, ale i duchovní. Kromě dějinných souvislostí se autor věnuje nejvíce židovským památkám v Praze, Třebíči a mnoha dalších místech. Ilustrace autor.
ISBN 978-80-87573-20-4
Praha : Radix, 2015, 1. vyd., váz., 79 s., čb ilustrace, bibliografie
$12.50

87.
Spyra, Janusz:
Biografický slovník rabínů rakouského Slezska

/ The Biographical Dictionary of Rabbis in Austrian Silesia.
Publikace obsahuje 84 biogramů osobností, které vykonávaly funkci rabína od 14. do poloviny 20. století. Jádrem práce je období posledních sto padesáti let. Součástí publikace je úvod do problematiky rabinátu a jeho vývoje.
ISBN 978-80-7464-797-0
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., brož., 135 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English, German and Polish summaries
$15.10

88.
Strobach, Vít:
Židé: národ, rasa, třída : sociální hnutí a "židovská otázka" v českých zemích 1861-1921

/ Jews: Nation, Race, Class : social movements and the "Jewish Question" in the Czech lands, 1861-1921.
"Řešení židovské otázky" patřilo na přelomu 19. a 20. století k jednomu z ukazatelů povahy středoevropských sociálních hnutí. Pojem "židovská otázka" používali nacionalisté, socialisté, takzvaní židovští asimilanté i sionisté. Názor na emancipaci židů přitom úzce souvisel s dalšími otázkami své doby, s emancipací dělníků, žen a dalších vykořisťovaných a utlačovaných skupin. Autor (*1981) je historik, věnuje se dějinám českých sociálních hnutí, židů, antisemitismu a baťovskému koncernu.
ISBN 978-80-7422-377-8
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 59, 1. vyd., brož., 307 s., ilustrace, faksimile, poznámky, bibliografie, rejstřík, English summary
$18.80

89.
Šedinová, Jiřina:
David Gans : pražský renesanční židovský historik

/ David Gans : Jewish Renaissance historian from Prague.
Monografie představuje jednu z nejzajímavějších osobností rudolfínské Prahy, Davida ben Šlomo Ganse (1541 Lippstadt, Vestfálsko - 1613 Praha), který náležel k okruhu učenců pražského Židovského Města. Jeho nejdůležitějším dílem je kronika Semah David (Ratolest Davidova, Praha 1592). V prostředí střední a východní Evropy byl prvním židovským historikem s profesionálním přístupem ke zpracovávané látce, s prameny pracoval v duchu humanistické historické metodologie. Přes zachování středověké analistické formy tak vytvořil první dílo tohoto typu v židovské literatuře střední Evropy.
ISBN 978-80-200-2547-0
Praha : Academia, 2016, Ed. Judaica, sv. 19, 1. vyd., váz., 279 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$24.50

90.
Štein-Schneiderova sbírka vtipů na židovský způsob
/ Štein-Schneider Collection of Anecdotes in Jewish Manner.
Ed. Jan Schneider. Autor (*1955) pracuje jako publicista a bezpečnostní analytik. Před revolucí spolupracoval se skupinou The Plastic People of the Universe a také s básníkem, spisovatelem a filozofem Egonem Bondym. Sedm let shromažďoval vtipy v duchu židovského humoru nejrůznějšími způsoby. Některé anekdoty jsou už klasické, jiné aktuálně reagují na konkrétní situace a mnoho jich přeložil - k českému čtenáři se tak dostávají vůbec poprvé. Pojem "židovský způsob" pak naznačuje specifický styl humoru, kterému odpovídají i vtipy, které nemají původ v židovském prostředí. Kniha je největší sbírkou židovských vtipů na světě.
ISBN 978-80-7407-273-4
Praha : Garamond, 2015, 1. vyd., váz., 519 s., slovníček
$26.50

91.
Židé v Čechách, sv. 5 : sborník příspěvků ze semináře konaného v říjnu 2014 v Teplicích.
/ The Jews in Bohemia, Vol. 5 : the symposium of reports from the seminar held in October 2014 in Teplice.
Eds. Vlastimila Hamáčková, Monika Hanková. Účastníci semináře věnovali tentokrát pozornost především rozboru pramenů, které umožňují vysledovat osud Židů z pohraničí po obsazení těchto území nacistickým Německem. V mnohých archivech vznikají na základě těchto výzkumů databáze, přehledně zachycující židovské obyvatelstvo určitého místa či regionu od 30. let 20. století do konce druhé světové války. Stejně jako v minulých letech byly předneseny příspěvky zaměřené na účast Židů na rozvoji obchodu a podnikání, zpracovávána byla i některá další dílčí regionální témata. Večerní doprovodný program semináře byl věnován dokumentaci nemovitých památek.
ISBN 978-80-87366-51-6
Praha : Židovské muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 187 s., čb foto, faksimile, rodokmen, tabulky, grafy, bibliografické odkazy
$10.50


POLITIKA / POLITICS

92.
Hloušek, Vít a kol:
Šance zpola využitá: Česká republika a strategie Evropa 2020

/ The Half-Taken Chance : Czech Republic and a Europe 2020 strategy.
Jak využívá ČR své členství v EU? Jsou české politické elity dobře obeznámeny s tím, jak Unie funguje, jaké jsou její strategické politické priority a jaké jsou cesty k jejich naplnění? Na tyto otázky odpovídá předkládaná monografie. Na základě výzkumu implementace agendy a cílů strategie Evropa 2020 v ČR analyzovali přední odborníci na problematiku vztahů mezi politickým systémem EU a členskými státy schopnost českých politických stran, zájmových skupin a vlády ČR využít strategii Evropa 2020 k podpoře rozvoje české ekonomiky a společnosti. Zkoumali také, jak je česká politika schopna vyrovnat se s podněty a reakcemi ze strany EU.
ISBN 978-80-7325-385-1 (CDK); 978-80-210-8039-3 (MU)
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) - Masarykova univerzita, 2015, 1. vyd., brož., 239 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, medailony autorů, English summary
$16.00

93.
Hvížďala, Karel a kol.:
Evropa, Rusko, teroristé a běženci

/ Europe, Russia, Terrorists and Refugees.
Kniha je souborem interview s řadou osobností veřejného života (K. Schwazenberg, M. Ryšavý, M. Kraus, T. Glanc, J. Přibán, M. Romancov, P. Robejšek, L. Dobrovský, J. Rubeš, P. Steiner, J. Rupnik, M. Petříček a P. Pithart), z části s univerzitními profesory či učiteli, kteří většinou žijí mimo ČR. Je pokusem o diagnózu hlavních hráčů r. 2015, jde o nabourávání převažujících stereotypů z různých úhlů. Jejím rámcem jsou dva pařížské masakry: 7. ledna byla vyvražděna část redakce Charlie Hebdo a v noci ze 13. na 14. listopadu tam bylo zabito 130 lidí.
ISBN 978-80-204-4061-7
Praha : Mladá fronta, 2016, 1. vyd., váz., 252 s., portréty, bibliografie
$20.90

94.
Kořan, Michal a kol.:
Česká republika v mezinárodních organizacích : mezi teorií a praxí

/ Czech Republic in International Organizations : between theory and practise.
Kniha je první publikací svého druhu, která nabízí unikátní a komplexní analýzu členství ČR v mezinárodních organizacích. Cílem práce je ukotvit diskusi o českém členství v mezinárodních organizacích v obecnějším rámci teoretického výzkumu konceptu multilateralismu a působení států v mezinárodních organizacích, syntetizovat a analyzovat dosavadní poznatky o českém členství v mezinárodních organizacích a současně také navrhnout některá - realistická - doporučení pro budoucnost.
ISBN 978-80-87558-23-2
Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2015, 1. vyd., brož., 159 s., grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$14.60

95.
Kostelecký, Tomáš a kol.:
Geografie výsledků parlamentních voleb : prostorové vzorce volebního chování v Česku : 1992-2013

/ The Geography of Results of Parliamentary Elections : the spatial paterns of electional behaviour in the Czech Republic : 1992-2013.
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se rozhoduje o budoucím složení vlády. Bývá v nich proto také vyšší volební účast než v jiných volbách. Protože poskytují detailní informace o volebním chování v každé z více než 6 000 českých, moravských a slezských obcí, jsou volební data zvláště vhodná ke zkoumání regionálních rozdílů volebního chování a jejich proměn v čase. Kniha se snaží odpovědět na to, jaké jsou prostorové vzorce volebního chování po r. 1990 a jaký byl jejich vývoj v čase. Detailní poznání geografie volebního chování následně umožňuje autorům soustředit se na druhou klíčovou otázku: Proč jsou politické preference obyvatel žijících v různých obcích Česka odlišné?
ISBN 978-80-7330-284-9
Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., brož., 209 s., tabulky, grafy, mapy, bibliografie, rejstříky, English summary
$20.70

96.
Müller, Karel B.:
Češi, občanská společnost a evropské výzvy : mezi nacionalismem a liberalismem, aneb Od etnické exkluze k aktivní hranici

/ Czechs, Civil Society and European Challenges : between nationalism and liberalism, or From ethnical exclusion to active border.
Existence občanské společnosti je dnes považována za nutný předpoklad udržitelnosti liberální demokracie. Češi mají za sebou čtvrt století svobodného vývoje. Jaké předpoklady existovaly pro rozvoj občanské společnosti v Česku po roce 1989? A jak si Češi vedou po 25 letech vlastního vládnutí? Česko se potýká s vysokou mírou mezilidské i institucionální nedůvěry, která podrývá jak spolehlivé fungování institucí, tak akceschopnost a sebedůvěru občanské veřejnosti. Autor, politolog střední generace, rozvíjí své starší analytické motivy, aktualizuje je s ohledem na zkušenosti české politiky posledních 25 let a zároveň otevírá nové pohledy, jež s tím souvisejí.
ISBN 978-80-7387-865-8
Praha : Triton, 2016, 1. vyd., brož., 294 s., ilustrace, bibliografie, rejstříky
$16.00

97.
Střítecký, Vít:
Violent Georgia : developmentalist trajectories of the ethnopolitical mobilisation.

This book intends to show that the violent disintegration of the Soviet Union, characteristic for the South Caucasus region and most prominently Georgia, cannot be fully explained solely by an investigation of the ethnopolitical and national uprisings which were stimulated by the political changes of the Perestroika period. Instead, it argues that a rigorous analysis of the late 1980s/early 1990s violent transitions has to be linked with a longer-term perspective focusing on the function and development of the Soviet developmentalist state. This perspective tends to view the Soviet system as an alternative to the Western capitalist system and aims towards an understanding the socio-economic processes which determined the dynamics of the system. In this sense, violent mobilizations in Georgia resulted from the processes that were determined by the function and decline of the Soviet developmentalist state. While accepting the dynamics of ethnopolitical mobilization, this monograph addresses the issue of which socio-economic processes bred those mobilizations.
ISBN 978-80-246-3233-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 127 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$16.80

98.
Zeman, Karel:
Analýza privatizačního procesu v České republice

/ An Analysis of the Privatization Process in the Czech Republic.
Publikace analyzuje vývoj jednoho z nejvýznamnějších procesů transformace národního hospodářství ČR od r. 1989 do r. 2010, kterým je bezesporu proces privatizační. Jejím cílem je zpracování základních teoretických východisek a testování praktické aplikovatelnosti ekonomických teorií renomovaných ekonomických fundamentalistů, strukturované analýzy právního rámce, institucionálního zajištění, vlastního vývoje privatizačního procesu a makroekonomické a statistické analýzy privatizačního procesu jako celku. Monografie poskytuje ucelený přehled o kompletním privatizačním procesu v ČR a je prvotním zdrojem většiny dat a analytických závěrů.
ISBN 978-80-246-2939-1
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 294 s., tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$22.40

99.
Zeman, Karel:
Analýza restitučních procesů v České republice : restituce a ostatní procesy transformující vlastnická práva

/ The Analysis of Restitutional Process in the Czech Republic : restitution and other processes that transform the property rights.
Monografie přináší ucelený přehled o všech restitučních procesech v ČR, o procesech likvidací a konkurzního, resp. insolvenčního řízení státních podniků a procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí, a je prvotním zdrojem většiny dat a analytických závěrů. Je určena odborné veřejnosti, studentům a všem zájemcům o ekonomii, hospodářskou politiku, národní hospodářství a související oblasti. Monografie volně navazuje na publikace věnované problematice privatizačního procesu a obecně změnám vlastnických práv v ČR.
ISBN 978-80-246-2954-4
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 186 s., tabulky, grafy, bibliografie
$16.80


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

100.
Academia 1966-2016 : výroční sborník s kompletní bibliografií
/ Academia 1966-2016 : the annual collection with complete bibliography.
Bibliografii sestavili Eliška Davidová a Daniel Kubec. V roce 1966, tedy před padesáti lety, začalo tehdejší Nakladatelství ČSAV, založené roku 1953, užívat název Academia. Od té doby vydalo úctyhodný počet zhruba čtyř a půl tisíce knih, mezi jejichž autory bychom našli patrně všechny významné české vědce, reprezentující všechny vědní obory. Toto jubileum připomíná sborník sestavený z více než dvou desítek příspěvků autorů a spolupracovníků Nakladatelství Academia. Jejich úvahy, krátká vyznání, vzpomínky a glosy doplňuje kompletní bibliografie nakladatelství od roku 1966 do současnosti.
ISBN 978-80-200-2548-7
Praha : Academia, 2016, 1. vyd., brož., 338 s., bibliografie, jmenný rejstřík
$17.50

101.
Historická fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie, roč. 14 / 2015
/ Historical Photography : collection for presentation of the historical photography, vol. 14 / 2015.
Eds. Emilie Benešová, Naděžda Urbánková. Svazek vychází v barevném provedení a dává tak vyniknout snímkům letos převážně cestovatelsky zaměřeným. K těm nejzajímavějším příspěvkům patří: představení fotografického archivu archeologa a historika umění Lumíra Jisla, obsahující unikátní snímky z jeho cest po Mongolsku a Číně; informace o výrobě skleněných diapozitivů, které doprovázely přednášky cestovatele a spisovatele Archibalda Václava Nováka, a zároveň popis jeho fotografické pozůstalosti uložené v Náprstkově muzeu; příběh vzniku exlibris Jindřicha Imlaufa z dílny Josefa Váchala; prezentace mimopražských snímků fotoamatéra Přemysla Koblice a fotografie zobrazující Leoše Janáčka, dochované ve skladatelově archivu. V neposlední řadě představuje jednu z prvních historických fotografických technik - kyanotypii, a to včetně praktického návodu na její přípravu.
ISBN 978-80-7469-040-2 (NA); 978-80-87896-19-8 (TMB)
Praha - Brno : Národní archiv - Technické muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 99 s. , čb a bar. foto, bibliografie, English summaries
$21.00

102.
Historik a literát v provincii = Historyk i pisarz na prowincji
/ The Historian and Writer in Province.
Eds. Krzysztof Czajkowski, Jan Malura, Janusz Spyra. Publikace je výstupem dvou konferencí. První část tvoří texty, které se dotýkají různých problémů utváření profese odborného historika v provincii v průběhu 18. a 19. století. Druhou část tvoří literárně-historické příspěvky o regionálně působících literátech. Vsazují tuto problematiku do široké perspektivy a reflektují ji na ploše různých historických období z různých hledisek, např. z pohledu kulturní identity regionů a paměti míst. Publikace přináší nové poznatky k danému tématu, analyzuje změny postojů zkoumané skupiny směrem k centru a otevírá k němu mezinárodní a interdisciplinární diskusi. Česky a polsky.
ISBN 978-80-7464-793-2
Ostrava : Ostravská univerzita, 2015, Ed. Vzdělanec v provincii = Uczony na prowincji, tomus 2, 1. vyd., váz., 469 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summaries
$29.80

103.
Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století = Unsichtbare Loyalität? Österreicher, Deutsche und Tsechen in der Kultur der böhmischen Länder des 19. Jahrhuderts : sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 26. - 28. února 2015
/ Invisible Loyalty? Austrians, Germans, Czechs in Czech Culture of the 19th Century : collection of contributions from the 35th volume of the symposium on the issue of the 19th century : Pilsen, 26th - 28th of February 2015.
Eds. Václav Petrbok, Taťána Petrasová, Pavla Machalíková. Metoda, která našla své využití ve výzkumu jazyka loajality i v pracech historiků, se stala tématem 35. ročníku mezinárodního interdisciplinárního setkání k problematice 19. století. Téměř čtyři desítky specialistů z oboru literární historie, dějin umění, muzikologie, sociologie, historie a dalších příbuzných oborů diskutovaly o vztahu jednosměrné či oboustranné loajality Čechů k Habsburkům i Němcům, panovníků k poddaným, katolíků k jinověrcům, občanů k politickým institucím nebo šlechtě.
ISBN 978-80-200-2562-3
Praha : Academia, 2016, 1. vyd., brož., 353 s., 8 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summaries
$27.00

104.
Obraz válek a konfliktů : V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře
/ The Picture of Wars and Conflicts : the 5th congress of the world literary-scientific Czech studies War and conflict in Czech literature.
Eds. Vít Schmarc a kol. Sborník se zaměřuje na textový výzkum interpretující a mapující literární realizace motivu války v české literatuře, jeho různorodé tematologické podoby a souvislosti v proměnlivých literárně-historických kontextech. Zkoumání podob války přímo v jednotlivých textech a poetikách napříč dekádami 19. i 20. století není v knize nijak metodologicky omezené, jeho cílem je pojmout co nejširší spektrum příspěvků, jejichž těžištěm je motiv války a jeho zakotvení v konkrétním textu a literární etapě. V. kongres literárněvědné bohemistiky se uskutečnil ve dnech 29. června - 4. července 2015 v Praze.
ISBN 978-80-88069-13-3 (ÚČL); 978-80-7470-114-6 (A)
Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, 2015, 1. vyd., brož., 474 s., bibliografie, bibliografické odkazy, medialony autorů, jmenný rejstřík
$21.00

105.
Ordenshistoriographie in Mitteleuropa : Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in der Frühen Neuzeit : Referate der gleichnamigen Tagung in St. Pölten von 22. bis 23. September 2014.
Eds. Heidemarie Bachhofer, Kateřina Bobková-Valentová, Tomáš Černušák. Sborník se zaměřuje na řádovou historiografii, i když jednotlivé stati mnohdy mají zajímavé tematické přesahy. Předkládá výsledky výzkumů rakouských, českých a polských badatelů, kteří se dlouhodobě zabývají řeholním prostředí středoevropského prostoru. Čtyři tematické okruhy se dotýkají různých aspektů řádové historiografie od její identifikační a komemorační funkce až po její přínos pro kulturní historii a specifické rysy jednotlivých řádů. Časově se sborník zaměřuje především na baroko, které představuje pro historiografii dobu velkého rozkvětu.
ISBN 978-80-7286-256-6 (HÚ); 978-3-901863-48-6 (D)
Praha - St. Pölten : Historický ústav Akademie věd ČR - Diözesanarchiv, 2015, Ed. Monastica Historia, Band II, 1. vyd., brož., 382 s., bibliografické odkazy, English and Czech summaries
$15.80

106.
Sjezd spisovatelů 2015 : sborník příspěvků
/ The Congress of Writers 2015 : collection of contributions.
Ed. Alena Němcová. V červnu roku 2015 proběhl první polistopadový Sjezd spisovatelů, s podtitulem "Přepisujeme přítomnost". Přední básníci a prozaici, ale i literární kritici, sociologové a filozofové zde hovořili o stavu literatury, jejím vztahu ke společnosti a státu. Sborník obsahuje řečnické příspěvky, které na sjezdu zazněly.
ISBN 978-80-7491-384-6
Brno : Host, 2015, 1. vyd., brož., 143 s., čb foto
$16.00


SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIES

107.
Akademická encyklopedie českých dějin, sv. IV, D-G (dadaismus - gymnázium)
/ Academic Encyklopedia of Czech History, vol. IV, D-G (dadaismus - gymnázium).
Ed. Jaroslav Pánek. Encyklopedie slouží nejen jako příručka pro profesionální historiky a další badatele v humanitních a sociálně vědních disciplínách, ale také jako ucelený zdroj poučení o vzdálené i blízké minulosti pro českou kulturní veřejnost.
ISBN 978-80-7286-268-9
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR. Řada E, Encyclopaedica, sv. 5 = Opera Instituti Historici Pragae. Series E, Encyclopaedica, vol. 5, 1. vyd., váz., 401 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie
$52.50

108.
Čížek, Bohuslav:
Historické klavíry v Čechách a na Moravě II : výrobci strunných klávesových nástrojů dochovaných na území České republiky : klavírní křídla, stolové a vzpřímené klavíry, klavichordy = Historical Keyboard Instruments in Bohemia and Moravia II : makers of string keyboard instruments preserved on the territory of the Czech republic : grand pianos, square and upright pianos, clavichords.

Kniha navazuje na stejnojmennou publikaci z r. 2010, v níž byl podán ucelený přehled o dochovaných klávesových chordofonech některých vybraných mistrů převážně ze sklonku 18. a z první poloviny 19. století na území ČR. Zde se prezentují výsledky nového systematického průzkumu, jenž přinesl jednak zjištění dalších nástrojů již dříve pojednaných výrobců, jednak i mnoho dalších klavírů dnes zcela neznámých zhotovitelů, ve snaze o přehled co nejúplnější. Je zde 33 nových hesel klavírníků s celkem 41 křídly a stolovými klavíry, ve větší míře jsou zařazeny i nástroje anonymních stavitelů, a tak je tu dohromady prezentováno 82 kladívkových klavírů zjištěných na bezmála šedesáti místech. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7476-080-8
Praha : Togga, 2015, 1. vyd., váz., 179 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, German and French summaries
$33.60

109.
Encyklopedie českých právních dějin, sv. I : A-Č.
/ The Encyklopedia of Czech Legal History, vol. I : A-Č.
Eds. Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Unikátní projekt skupiny právních historiků soustředěných v právněhistorické společnosti The European Society for History of Law založené v roce 2009 v Brně. Ve spolupráci s předními právněhistorickými pracovišti v ČR a SR a řadou historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníků z praxe se podařilo vytvořit několikasetčlenný kolektiv autorů z České republiky a Slovenské republiky, ale i z Rakouska, Maďarska, Polska, Německa a dalších evropských států. Výsledkem jejich několikaleté práce je mnohosvazková encyklopedie sumarizující všechny důležité poznatky z historie státu a práva na území ČR. I. svazek obsahuje úvodní studie osvětlující vznik a podstatu práva, vztah státu a práva, periodizaci vývoje státu a práva na území dnešní ČR a vývoj právní vědy. Hlavní část tvoří abecedně uspořádaná věcná hesla v rozsahu A-Č.
ISBN 978-80-7418-239-6; 978-80-7418-238-9 (soubor)
Plzeň - Ostrava : Aleš Čeněk - Key Publishing, 2015, 1. vyd., váz., 972 s.
$89.40

110.
Muzea a galerie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : průvodce po památkově významných stavbách.
/ Museums and Galleries in Bohemia, Moravia and Silesia : guide to historically important buildings.
Ed. Jan Galeta. Průvodce významnými stavbami, v nichž sídlí a působí muzejní a galerijní instituce se svými sbírkami.
Publikace souhrnně představuje 437 staveb a objektů, z nichž některé nejsou přímo stavěny pro muzejní a galerijní účel, ale seznamuje i s desítkami hradů a zámků, paláců, měšťanských domů, vil i venkovských a dokonce obranných staveb, které jsou dnes se svými muzejními a galerijními sbírkami přístupny veřejnosti.
ISBN 978-80-87073-87-2
Praha : Foibos, 2015, Ed. Slavné stavby, 1. vyd., brož., 317 s., bar. foto, bibliografie, mapy
$20.90


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

111.
Andreas, Petr:
Vybírat a posuzovat : literární kritika a interpretace v období normalizace

/ Choose and Judge : literary critisism and interpretation in the era of normalization.
Způsob fungování literární kritiky v éře tzv. normalizace česká literární historie dosud spíše opomíjela, anebo ji paušalizovala jako jednolitý celek, který je přímým a prvoplánovým důsledkem společenské "deformace". Kniha podrobně rozebírá recenze, články a polemiky předních i méně známých literárních kritiků 70. a 80. let dvacátého století, bere v potaz oficiálně vydávaná literární díla, ale čerpá také z dosud nepublikovaných lektorských posudků a dalších archivních materiálů. Vlastní interpretace doplňuje výklady a svědectvími pamětníků. Zvolená metoda a dosažená zjištění vedou autora k přehodnocení některých dosavadních výkladů normalizační kultury a k obecným závěrům o zvláštní povaze řeči v autoritářských režimech.
ISBN 978-80-87855-55-3
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016, 1. vyd., brož., 223 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$17.40

112.
Blümlová, Dagmar:
Aloys Skoumal : ironik v české pasti

/ The "Czech Trap" of the Ironic Aloys Skoumal.
Monografie přibližuje osobnost A. Skoumala (1904-1988), kterého autorka konfrontuje se všemi sférami kultury dvacátého století, do nichž během svého života aktivně vstupoval a zanechával v nich svou stopu. Na základě studia zdrojů, jež formovaly jeho duchovní svět, dochází k závěru, že vědomě přenesl nonkonformní pozici staroříšského Josefa Floriana do zcela odlišných podmínek prostředí i doby.
ISBN 978-80-7415-126-2
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2016, 2. vyd., váz., 539 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$33.60

113.
Bočková, Alena:
Historia S. Joannis Nepomuceni = Zpráva o životě sv. Jana Nepomuckého, aneb Podoby barokního překladu

/ Historia S. Joannis Nepomuceni = The Report on Life of St. Jan Nepomucký, or Forms of Baroque Translation.
Jádrem monografie je kritická edice dobového barokního životopisu sv. Jana Nepomuckého z pera jezuity Maxmiliána Wietrowského (1729), a to paralelně latinského originálu i dobového českého překladu. Edici doprovází rozsáhlá studie přinášející Wietrowského biografii, analýzu vzniku jeho díla v kontextu nepomucenského kultu v době světcovy kanonizace a rozbor českého překladu na pozadí dobových trendů v překladatelství.
ISBN 978-80-88013-18-1
Dolní Břežany : Scriptorium, 2015, 1. vyd., váz., 538 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$33.10

114.
Cenová bilance 2014 : nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2014.
/ The Reward Ballance 2014 : upon the literary works rewarded and not rewarded in 2014.
Eds. Lubomír Machala, Aneta Damborská. Základem publikace jsou příspěvky přednesené na semináři Cenové bilance 2014. Základní korpus ovšem doplnili svými texty ještě další autoři. Kapitoly v úvodní části publikace se věnují především problematice mechanismů udílení cen, otázkám konstituování těchto cen a jejich fungování. Další část publikace reflektuje korespondenci některých oceněných literárních děl s aktuálními trendy v české a slovenské literatuře. Součástí bilanční disputace je také kritické revidování výroků porot a důkladné reflektování textů, které se v roce 2014 dočkaly nějaké ceny, a to za souběžného upozorňování na díla, kterým se pozornosti porotců nedostalo.
ISBN 978-80-244-4881-7
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 150 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$12.60

115.
Černý, Václav:
Literární pondělí : texty z Lidových novin 1936-1938

/ The Literary Monday : texts from Lidové noviny newspapers 1936-1938.
Jméno literárního historika, překladatele a kritika Václava Černého (1905-1987) je ve 30. a 40. letech spojeno především s Kritickým měsíčníkem, který však nebyl jediným periodikem, ve kterém autor mohl soustavně a pravidelně otiskovat své kritické stati. V Lidových novinách dostal v letech 1936-1938 jako vedoucí kritické rubriky Literární pondělí prostor pro prezentaci svých stanovisek a soudů. Reflektoval většinu dobové knižní produkce básnické. Paralelně s českou literaturou sledoval rovněž francouzské kulturní dění. Psal jak o tamních knižních novinkách, tak o jejich českých překladech, upozorňoval nejen na beletrii, ale také na odborné příspěvky v literárních revuích.
ISBN 978-80-7308-580-3
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016, Ed. Mnemosyne, sv. 14, 1. vyd., brož., 234 s., chronologický soupis, jmenný rejstřík, English summary
$23.10

116.
Dryje, František:
Surrealismus vžitný

/ Surrealism Living.
Kniha obsahuje autorovy eseje a studie uveřejněné časopisecky, především na stránkách revue Analogon. Jejich tématem je reflexe a interpretace reálných vývojových proměn surrealismu jako specifické tvůrčí a teoretické aktivity, ať už máme na mysli surrealismus "historický", meziválečný a poválečný anebo ryze současný. Autor (*1951) je básník, prozaik a esejista. Od r. 1979 člen Surrealistické skupiny v Československu, od r. 1994 šéfredaktor časopisu Analogon. Ilustrace Václav Švankmajer.
ISBN 978-80-7438-127-0
Praha : Dybbuk, 2015, 1. vyd., brož., 333 s., ilustrace, bibliografické odkazy
$21.90

117.
Grebeníčková, Růžena:
O literatuře výpravné

/ On Narrative Literature.
Ed. Michael Špirit. Výbor z celoživotní tvorby literární historičky, kritičky, překladatelky a editorky (1925-1997) přináší práce o písemnictví posledních dvou století. Autorka přistupuje k jednotlivým uměleckým dílům s rozsáhlými literárně-historickými znalostmi a představuje je v nápadité srovnávací perspektivě. Edici doprovází obsáhlá ediční poznámka a anotovaný rejstřík děl a jmenný rejstřík.
ISBN 978-80-87899-29-8 (IPSL); 978-80-7215-499-9 (T)
Praha : Institut pro studium literatury - Torst, 2015, 1. vyd., váz., 1 034 s., rejstříky
$40.60

118.
Hradilová, Darina:
Funkční aspekty lexikální expresivity v současné češtině

/ The Functional Aspects of Lexical Expressivity in Contemporary Czech Language.
V roce 1961 vyšla monografie Jaroslava Zimy Expresivita v současné češtině, v níž byla prezentována typologie expresiv. Cílem předkládané práce je navázat na publikaci J. Zimy a uvést jeho premisy do kontextu otázek a poznatků současné lingvistiky české i zahraniční.
ISBN 978-80-244-4841-1
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 120 s., bibliografie, rejstřík
$16.70

119.
Hrdina, Martin:
Mezi ideálem a nahou pravdou : realismus v českých diskusích o literatuře 1858-1891

/ Between Ideal and Naked Truth : realism in Czech discussions on literature 1858-1891.
Kniha je věnována tradiční otázce literárního realismu. Nezabývá se však primárně literárními texty, ale popisuje okolnosti, za nichž mohou být čteny jako texty realistické. Autor se vrací k počátkům českých diskusí o realismu a na pozadí proměn myšlení měšťanské společnosti, přecházející od liberalismu k masové demokracii, popisuje různé způsoby rozumění realističnosti literární reprezentace skutečnosti. Kritické diskuse o literatuře z let 1858-1891 nahlíží v kontextu soudobého estetického myšlení a kromě obvykle uvažovaných francouzských a ruských inspirací bere v úvahu též impulsy vycházející přímo z německojazyčného prostoru střední Evropy.
ISBN 978-80-200-2525-8
Praha : Academia, 2016, Ed. Literární řada, 1. vyd., váz., 527 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$41.70

120.
Hrdlička, Milan:
Vo vobecný češtině a jiné příběhy

/ Common Czech and Other Stories.
Publikace navazuje na Bohemistické miniatury (2013). Skládá se ze dvou částí. První obsahuje 46 menších jazykových sloupků, které se zabývají málo zpracovanými nebo doposud nezpracovanými jevy současné češtiny z pohledu pravopisného, morfologického nebo lexikálního. V části druhé se pojednává o vybraných gramatických kategoriích a jevech (pád, mluvnické číslo) i o dalších otázkách (čeština v zahraničí, obecná čeština ve výuce cizinců aj.).
ISBN 978-80-246-3242-1
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 266 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$20.30

121.
Jiroušek, Martin:
Černý bod : horor v českých zemích

/ The Black Spot : horror in Czech lands.
Studie o hororu v českých zemích od počátku 19. století. Rozebírá typické scény, motivy, klíčové autory, základní témata. Přináší konfrontaci s filmovým i výtvarným uměním. Na stovkách titulů a desítkách autorů zachycuje nejen tvar a specifika domácí produkce, ale také vliv německého, francouzského, anglického, ruského nebo japonského hororu. Dokazuje, že tradice českého hororu sahá až do doby preromantismu.
ISBN 978-80-87485-27-9
Ostrava : Protimluv, 2015, 1. vyd., brož., 270 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$17.40

122.
Kašparová, Jaroslava; Šípek, Richard:
Komu asi patřila? : knihy a jejich lidé - sběratelé i nepřátelé

/ Who Could It Have Belonged To? : books and their people - collectors and enemies.
Katalog k výstavě pořádané Knihovnou Národního muzea v Českém muzeu hudby 3. 12. 2015 - 6. 3. 2016. Národní muzeum je jednou z nejvýznamnějších národních kulturních institucí, která již od počátku svého vzniku v r. 1818 systematicky shromažďuje historicko-umělecké, přírodovědecké a také knižní sbírky význačných představitelů národní kultury a vědy.
ISBN 978-80-7036-466-6
Praha : Národní muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 100 s., čb a bar. ilustrace, faksimile
$8.40

123.
Knihovna arcivévody Ferdinanda II.
/ The Library of Archduke Ferdinand II.
Eds. Ivo Purš, Hedvika Kuchařová. Pro dějiny raného novověku v Českých zemích představovala mimořádně významný a doposud nezpracovaný pramen knihovna arcivévody Ferdinanda II. Tyrolského (1529-1595), který byl v letech 1547-1563 místodržícím v Českém království. Kolektivní monografie je výsledkem grantového projektu Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského: kulturně historické a uměleckohistorické aspekty z let 2005-2008 a sestává ze dvou svazků. První z nich přináší deskriptivně-analytické texty, věnované tematickým okruhům zastoupeným v knihovně. Druhý svazek je katalogem obsahujícím všechna identifikovaná data a popisy jednotlivých tisků a rukopisů.
ISBN 978-80-86890-74-6 (soubor); 978-80-86890-72-2 (texty); 978-80-86890-73-9 (katalog)
Praha : Artefactum, 2015, 1. vyd., váz., 2 sv. (649 + 722 s.), bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, German summary
$63.90

124.
Komberec, Filip:
Světlem i stínem : nad básnickým dílem Pavla Rejchrta

/ Through Light and Shadow : about the poetic work of Pavel Rejchrt.
Básnická tvorba P. Rejchrta, přestože byla většinou opomíjena literární historií a kritikou, představuje originální typ meditativní a reflexivní poezie, která klade řadu naléhavých otázek existenciálních, spirituálních, estetických, antropologických a etických, a přitom zůstává svrchovanou básnickou výpovědí. Monografická studie klade důraz na možnosti jak interpretovat jeho lyriku a její tvůrčí principy. Všímá si fenoménů autorovy tvorby jako inklinování na jedné straně k modlitbě, na straně druhé k dada či k nonsensu, dále zkoumá žánrové rozpětí básnického díla, způsoby dekonstrukce básnického gesta a všímá si motivů, symbolů či tematických dominant.
ISBN 978-80-86370-59-0
Praha : Cherm, 2015, 1. vyd., brož., 203 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$17.50

125.
Kořínek, Pavel; Foret, Martin; Jareš, Michal:
V panelech a bublinách : kapitoly z teorie komiksu

/ In Panels and Bubbles : chapters from the theory of comic book.
Kniha si klade za cíl přehledně pojednat a k dalšímu použití nabídnout rozličné koncepty i přístupy, jimiž lze komiksové texty novými způsoby číst a interpretovat, zkoumat i analyzovat. Samostatné kapitoly jsou pak věnovány též tématům produkčně-prezentačních aspektů a participantům komiksového kulturního pole. Závěrečná kapitola v základních souřadnicích zachycuje historii odborného zkoumání komiksu od jeho nesmělých počátků až k dnešnímu celosvětovému rozmachu tzv. comics studies. Svazek sestávající z dvanácti kapitol doplněných drobnějšími exkurzy nechce být kompilační "summou zjištěného" ani netouží nabídnout původní a komplexní teorii komiksu. Pokouší se především o poučené zahájení diskuse a o vstupní úvodové popsání charakteristických rysů komiksu z nejrůznějších možných perspektiv.
ISBN 978-80-7470-113-9
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., brož., 447 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$25.80

126.
Mašek, Petr a kol.:
Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

/ The Prints of 16th Century in Castle Libraries in the Czech Republic.
Rozsáhlé třísvazkové dílo obsahuje charakteristiku a soupis tiskové produkce 16. století dochované v zámeckých knihovnách ve správě Národního památkového ústavu a Národního muzea. Hlavní část knihy představuje katalog tisků 16. století, tvořený 8 248 bibliografickými záznamy (obsahujícími knihovědný popis), které pocházejí ze 127 zámeckých knihoven v českých zemích. Některé fondy jsou zastoupeny jen několika svazky, jiné představují rozsáhlé soubory čítající několik set titulů (např. hradní knihovna Křivoklát, zámecké knihovny Mnichovo Hradiště, Český Krumlov, Kynžvart apod.). Katalog doprovází souhrnná studie, barevné přílohy s fotografiemi historických knihoven, ukázkami nejzajímavějších tisků a přiložené CD s katalogem zámecké knihovny Mikulov.
ISBN 978-80-7036-469-7 (NM, soubor); 978-80-85033-60-1 (NPÚ, soubor); 978-80-7036-459-8 (NM, 1. sv.); 978-80-85033-62-5 (NPÚ, 1. sv.); 978-80-7036-460-4 (NM, 2. sv.); 978-80-85033-63-2 (NPÚ, 2. sv.); 978-80-7036-461-1 (NM, 3. sv.); 978-80-85033-64-9 (NPÚ, 3. sv.); 978-80-7036-462-8 (NM, CD-ROM); 978-80-85033-61-8 (NPÚ, CD-ROM)
Praha - České Budějovice : Národní muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, 2015, 1. vyd., váz., 3 sv. (966 + 958 + 959 s.), faksimile + 1 CD-ROM , bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$108.80

127.
Mlsová, Nella:
Do Itálie!? : k české cestopisné reprezentaci Itálie mezi válkami

/ To Italy?! : on Czech travelwriting representation of Italy between the wars.
Kniha je dalším z výsledků systematického zájmu autorky o českou cestopisnou literaturu věnovanou Itálii. Po knihách I já jsem byl v Itálii (2009) a Sbohem, condottiere! (2014) se nyní soustředí na tematizaci cesty do Itálie ve vybraných cestopisech české literatury meziválečného období. Z textů vzniklých a publikovaných ve zvoleném intervalu byly pro detailní zkoumání vybrány dva, které dokládají avizovaná specifika ve vyhraněné podobě: Česká pouť do Itálie (1926) Rudolfa Medka a Římská cesta (1933) Jaroslava Durycha.
ISBN 978-80-87607-53-4
Liberec : Bor, 2015, Ed. Jazyky a texty, 1. vyd., váz., 133 s., mapy, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$10.90

128
Nekula, Marek:
Franz Kafka and his Prague Contexts.

Marek Nekula's important book originally situates Franz Kafka within his Prague and Czech contexts. It critically examines numerous distortions that accompanied the reception of Kafka, starting with the central issue of Kafka's languages (Kafka's Czech, Prague German), and the ideological discourse surrounding the author in communist Czechoslovakia. Astute and carefully argued this book offers new perspectives on the writing of the Prague author, and will benefit readers in German and Slavic Studies, in Comparative Literature, and History of Ideas.
ISBN 978-80-246-2935-3
Praha : Karolinum, 2016, 1. vyd., brož., 242 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$34.30

129.
Przywara, Michal:
Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku

/ The Literature of Silesian Cieszyń after 1989.
Práce se zabývá vývojem literatury a literárního života na Těšínském Slezsku po roce 1989, přičemž autor práce klade důraz na celistvé, areálové zobrazování veškerých aspektů a tendencí této literatury, tzn. že v objektu autorova bádání se nachází tvorba psaná polsky (na polské straně Těšínského Slezska, a na tzv. "Zaolzí") a zároveň česky. Tento úhel pohledu považuje autor za nesmírně důležitý k pochopení současného vývoje těšínské literatury, kdy střední a mladá generace autorů z Těšínska přichází s novým pohledem na region, jeho dějiny a kulturu, a společným indikátorem většiny literárních projevů a událostí je bezpochyby "otevřenost na multikulturní kořeny regionu". Polsky.
ISBN 978-80-7464-780-2
Ostrava : Ostravská univerzita, 2015, 1. vyd., brož., 207 s., bibliografie, bibliografické odkazy, Czech, English and Polish summaries
$13.10

130.
Raclavská, Jana a kol:
Pes v jazyce a myšlení : sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky

/ Dog in Slavic Languages and Culture.
Publikace prezentuje výsledky výzkumu jazykového obrazu "psa" ve vybraných slovanských jazycích. Pomocí interpretační analýzy frazeologizmů, údajů získaných z dotazníkového šetření a dále konfrontace s výzkumy v přírodních a historických vědách autoři dokazují, že ustálená slovní spojení s komponentem "pes" jsou v jazycích hluboce zakořeněna a jejich používání dnes je dáno tradicí. Jejich popularita je spojena s tendencí do ekonomičnosti jazyka. Částečně anglický, bulharský, polský a ruský text.
ISBN 978-80-7464-785-7
Ostrava : Ostravská univerzita, 2015, 1. vyd., brož., 245 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, medailony autorů, English summary
$16.80

131.
Richterová, Sylvie:
Eseje o české literatuře

/ The Essays on Czech Literature.
Esejistické dílo S. Richterové (*1945), jak je známe ze svazků Slova a ticho (1986), Ticho a smích (1997) a Místo domova (2004), inspirovalo literární badatele několika generací, ale zdaleka není určeno jen odborníkům. Svazek obsahuje uvedené knihy a mnohé další texty v novém uspořádání podle autorů a témat, a je tak podstatným výborem textů z let 1975-2015. Kniha obsahuje práce psané česky, italsky nebo francouzsky. Otištěné, přednesené při různých příležitostech či dosud nezveřejněné.
ISBN 978-80-87377-92-5
Praha : Pulchra, 2015, Ed. Testis, sv. 10, 1. vyd., váz., 811 s., poznámky, jmenný rejstřík
$41.90

132.
Sedm statečných a spol. : próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury.
/ The Magnificent Seven and Comp. : prose written by women in the context of contemporary Czech literary culture.
Ed. Ivo Říha, Jiří Studený. Monografie se zaměřuje na analýzu fenoménu prózy psané ženami v polistopadové české literární kultuře a v tomto směru otevírá řadu otázek, jejichž obsah představuje pro domácí literární vědu relativně novou výzvu. Kategorie tzv. ženského psaní je postupně podrobována systematické kritické reflexi, ať už se jedná o souvislosti současné literatury psané ženami s tematizací postpaměti, feministických a genderových aspektů tvorby, slovanských meziliterárních vztahů, středoevropské intertextuality, žánrové problematiky populární literatury nebo třeba tvůrčího psaní.
ISBN 978-80-7395-959-3
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2015, 1. vyd., brož., 234 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, medailony autorů, English summary
$26.30

133.
Skarnitzl, Radek; Šturm, Pavel; Volín, Jan:
Zvuková báze řečové komunikace : fonetický a fonologický popis řeči

/ The Acustic Basis of Speech Communication : phonetic a phonological description of speech.
Publikace předkládá nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na zvukové systémy jazyků se věnuje segmentálním i prozodickým jevům z několika vzájemně se doplňujících hledisek. Pojednává jak o artikulačním základu řeči, tak o akustických a psychoakustických vlastnostech řečového signálu. Popis segmentální úrovně se kromě vokalických a konsonantických systémů zabývá též interakcemi, k nimž dochází v souvislé řeči. Důkladně je pojat systémový (fonologický) přístup k segmentálním jednotkám a k systematickým procesům. Popis suprasegmentální úrovně vychází ze slabiky jakožto klíčové jednotky řečové produkce i percepce. Důraz je kladen na prozodickou strukturu řeči, na lexikální přízvuk a na melodické a rytmické vlastnosti řeči. Jedním z cílů knihy je rovněž sjednotit rozkolísanou terminologii řečových věd.
ISBN 978-80-246-3272-8
Praha : Karolinum, 2016, 1. vyd., brož., 170 s., tabulky, grafy, bibliografie, rejstřík
$15.40

134.
Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách
/ St. Jan Nepomucký in Jesuit School Scenes.
Eds. Kateřina Bobková-Valentová a kol. Svazek přináší jezuitské školské hry, které se námětově vztahují k významnému světci českého baroka, sv. Janu Nepomuckému. Jejich jádro tvoří texty z 20. a 30. let 18. století, tedy jednoho z vrcholných období rozvoje jezuitského školského divadla. Soubor tak lze považovat za reprezentativní průřez dramatickou školskou produkcí. Knihu otvírají tři interdisciplinárně pojaté studie, které se věnují jezuitské škole a divadlu obecně, reflektují vývoj a podoby nepomucenského kultu a představují vydávaný korpus. Jádro publikace tvoří edice šesti rukopisů her a třinácti tištěných synopsí, opatřených textově kritickými poznámkami a zrcadlovým překladem. Každý z vydávaných textů má vlastní předmluvu, medailonky o autorech, obvyklé rejstříky a výkladový slovníček antických jmen.
ISBN 978-80-200-2515-9
Praha : Academia, 2015, Ed. Theatrum neolatinum. Latinské divadlo v českých zemích, sv. 1, 1. vyd., váz., 645 s., čb ilustrace, bibliografie, rejstříky, English summary
$41.70

135.
Šalamounová, Zuzana:
Socializace do školního jazyka

/ The Socialization into the School Language.
Monografie přibližuje proces, označovaný jako socializace do školního jazyka. Prostřednictvím empirického výzkumu ukotveného ve vyučovacích hodinách českého jazyka na druhém stupni základních škol nejprve popisuje, jak se žáci seznamují se školními pojmy a učí se je sami uplatňovat v proudu řeči, a poté jakým způsobem pronikají do používání jazyka při práci s jednotlivými učebními postupy.
ISBN 978-80-210-8060-7
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas Philosophica = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 440, 1. vyd., brož., 188 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$19.60

136.
Špirit, Michael:
Růžena Grebeníčková a její rukopis : studie - komentář - bibliografie

/ Růžena Grebeníčková and Her Handwriting : studies - commentary - bibliography.
Kniha vychází zároveň s výborem z prací R. Grebeníčkové O literatuře výpravné. Úvodní studie přibližuje způsob autorčina psaní a na vybraných příkladech se pokouší rekonstruovat postupný vznik jejích textů. Zabývá se jejím kritickým navazováním na různé inspirační zdroje a ukazuje, že polemický vztah nemusí být založen pouze na vyhraněném odporu, ale rovněž na základní shodě vůči pojednávanému tématu. Studie též zkoumá autorčiny metody jak při vydávání překladů, tak při plánování vlastní, nakonec nerealizované knihy. Součástí úvodní práce je podrobná chronologie života a díla R. Grebeníčkové. Autor svazku, literární historik, kritik a editor (*1965), působí od r. 1993 v Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK (2001-2006 pracoval ve Slovanském ústavu na Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu), je spoluzakladatelem IPSL.
ISBN 978-80-87899-30-4 (IPSL); 978-80-7215-511-8 (T)
Praha : Institut pro studium literatury - Torst, 2015, 1. vyd., váz., 662 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English, German and Russian summaries
$30.80

137.
Vobořil, Ladislav a kol.:
Teoretičeskije i prikladnyje aspekty lingvističeskoj sinkretologii

/ General and Partial Questions of Language Syncretism.
Monografie je věnována obecným i dílčím otázkám nejen jazykového synkretismu. V knize se spojují česká a ruská lingvistická tradice. Vlastní koncepce synkretismu se však opírá především ruské pojetí, neboť v ruské lingvistice koncept synkretismu získal široké uplatnění a je zde důkladně propracován. Celkově se však bádání opírá o základní myšlenky české, ruské i světové lingvistiky, pražského strukturalismu a české jazykovědné rusistiky. Kniha je i dialogem několika generací lingvistů.
ISBN 978-80-244-4867-1
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., váz., 235 s., portréty, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$25.20


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

138.
100 : sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě
/ 100 : hundred works from the Gallery of graphic art in Ostrava.
Ed. Renata Skřebská. Publikace představuje reprezentativní vzorek z kolekce evropského a českého umění. Před kurátory stál nelehký úkol vybrat kolekci z více než dvaceti tisíc děl. Představena jsou díla, která vznikla v rozmezí let 1500-1750, dále české umění 19. a 20 století. Zvláštní postavení má kolekce expresionismu a kubismu, ale také sociálního umění, surrealismu a díla uměleckých skupin, jako je Skupina 42. Nejmladší kolekci zde reprezentuje generace umělců 90. let 20. století. Kniha obsahuje biogramy umělců.
ISBN 978-80-87405-29-1
Ostrava : Galerie výtvarného umění, 2014, 1. vyd., brož., 213 s., bar. ilustrace, bibliografie
$16.10

139.
Adamcová, Kateřina a kol.:
Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji : (okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov)

/ Our Lady, Trinity and Other Saints' Columns and Pillars in the Plzeň Region : (districts of Domažlice, Klatovy, Plzeň-South, Plzeň-North, Rokycany and Tachov).
Publikace shrnuje dostupné informace o jedné z nejvýznamnějších kategorií sochařských památek na našem území. U každého sloupu či pilíře byly shromážděny základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní prameny, literatura a byla provedena fotodokumentace. Rovněž byla analyzována i materiální složka sochařských děl. Popis 215 sloupů a pilířů, nacházejících se v městských a vesnických prostorech i ve volné krajině v Plzeňském kraji, doprovází 1 125 černobílých a 146 barevných fotografií. Kniha je určena odborné i laické veřejnosti se zájmem o tento druh památek a navazuje na předchozí svazky mapující sloupy a pilíře v jednotlivých okresech a krajích ČR.
ISBN 978-80-7480-046-7
Praha : Národní památkový ústav, 2015, 1. vyd., váz., 878 s., čb a bar. foto, mapy, bibliografické odkazy, rejstříky, English and German summaries
$47.60

140.
Aj Wej-wej : Zvěrokruh = Ai Weiwei : Zodiac Heads.
Eds. Adam Budak, Michaela Pejčochová. Katalog ke stejnojmenné výstavě konané ve dnech 6.2.-31.8.2016 v Národní galerii - Veletržním paláci. Jako jeden z doprovodných projektů výstavy Umění obdarovat, věnované tématu sdílení, velkorysosti a mecenášství, pořádané při příležitosti oslav 220. výročí založení Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, předchůdkyně Národní galerie v Praze, bude prezentováno dílo současného čínského umělce Aj Wej-weje Zvěrokruh. Jedná se o vůbec první a dlouho očekávané uvedení tohoto světoznámého umělce v ČR. Aj Wej-wej (*1957) se řadí mezi nejznámější současné čínské umělce, jeho inovativní dílo, často označované za provokativní, mu získalo velké mezinárodní uznání, zároveň z něj ale udělalo nepřítele čínské vlády. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-607-4
Praha : Národní galerie, 2016, 1. vyd., brož., 52 s., čb a bar. foto, bibliografické odkazy
$24.50

141.
Alfred Neumann
Eds. Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Rafi Segal. Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Architektura zmocňující se prostoru : Alfred Neumann - Život a dílo pořádané Kabinetem architektury a Galerií výtvarného umění v roce 2015.
A. Neumann se narodil r. 1900 v židovské rodině ve Vídni. V r. 1910 se rodina přestěhovala do Brna. Alfred studoval nejdříve na německé státní průmyslovce, po válce nastoupil na německou techniku v Brně a působil zároveň jako asistent na stavební průmyslovce. R. 1922 byl přijat na vídeňskou Akademii do ateliéru Petra Behrense. Jeho úspěšná studia byla korunována Behrensovou cenou Akademie. Od 20. let se zabýval návrhy nábytku. Kolem r. 1925 působil v Paříži, v letech 1928-29 v Alžíru a později krátce i v Jihoafrické republice. Za války byl deportován do Terezína, poté se vrátil zpět do Brna. V roce 1947 zastupoval Československo na 6. srazu CIAM v Bridgewateru. Po nástupu komunismu u nás odešel do Izraele, kde slavil jako architekt úspěch. V roce 1965 se přestěhoval do kanadského Quebecku, kde o tři roky později zemřel. Neumannovo jméno se objevuje v řadě zahraničních encyklopedií, kromě architektonických realizací v různých částech světa je i autorem řady teoretických statí. Česky, anglicky, polsky a německy.
ISBN 978-80-905953-1-6 (KA); 978-80-87405-31-4 (GVU)
Ostrava : Kabinet architektury - Galerie výtvarného umění, 2015, 1. vyd., brož., 187 s., čb a bar. foto, faksimile, plány, biografický přehled
$14.00

142.
Andreas Groll (1812-1872) : neznámý fotograf
/ Andreas Groll (1812-1872) : the unknown photographer.
Eds. Monika Faber, Petra Trnková. Publikace vychází u příležitosti výstav ve Wien Museum a v Galerii hlavního města Prahy ve spolupráci s Photoinstitut Bonartes a Ústavem dějin umění AV ČR. A. Groll je pro dějiny české fotografie důležitý jako autor prvních souborů fotografií Prahy, Plzně a Kutné Hory. V Království českém pracoval několikrát, prokazatelně v letech 1856 a 1865 (na snímcích se ovšem objevují i datace 1855 a 1866), v 60. letech znovu Prahu a Kutnou Horu a dále Kolín, Rožmberk a Lednici. Často se jedná o nejstarší snímky z těchto míst. Zaměřoval se na nejvýznamnější, takříkajíc oficiální objekty, a upřednostňoval památky středověké. Místa, na nichž v Praze rozložil svůj stativ, se později stávala stanovišti dalších generací fotografů. Vystavoval na Světové výstavě v Paříži v roce 1855 a roku 1857 založil ve Vídni vlastní ateliér. Roku 1857 obdržel za svou fotografickou činnost vyznamenání od císaře Františka Josefa I.
ISBN 978-80-7010-111-7
Praha : Galerie hl. města Prahy, 2015, 1. vyd., brož., 271 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$45.70

143.
Ars linearis V.
Ed. Alena Volrábová. Sborník předkládá šestnáct příspěvků z odborného kolokvia, přináší řadu nových poznatků z oboru kresby, grafiky a iluminací. Autoři příspěvků jsou v oboru největšími autoritami v rámci ČR a jejich výstupy mají vysokou vědeckou úroveň a zároveň jsou přínosné i pro širší okruh zájemců. Publikace rozšiřuje povědomí o uměleckých dílech, která nemohou být trvale vystavována pro citlivost na světlo a další klimatické podmínky. Řada Ars linearis, jako ročenka obsahující články o umění na papíře a pergamenu, je ojedinělou svého druhu v celosvětovém měřítku. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-587-9
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 175 s., čb a bar. ilustrace, bibliografické odkazy
$9.10

144.
Bedřich Hrozný a 100 let chetitologie = Beřich Hrozný and 100 Years of Hittitology.
Ed. Šárka Velhartická. Publikace obsahuje jak souhrnnou kapitolu o životě profesora B. Hrozného a jeho rozluštění chetitštiny v r. 1915, kdy se tak zasloužil o jeden z největších úspěchů české vědy, tak i monotematické kapitoly zaměřené na jednotlivé archeologické lokality, kde bádal, tedy Šech Sa'ad, Tell Erfad a Kültepe-Káneš. Samostatné stati jsou věnovány dalším oblastem jeho vědeckého zájmu, především luštění klínopisných tabulek z doby staroasyrských obchodních kolonií a osvětlení vztahů mezopotámské a anatolské kultury v 1. polovině 2. tisíciletí př. n. l., jeho působení ve Vídni, Istanbulu i na Univerzitě Karlově. Kniha přináší mnoho dosud nezpracovaných archivních materiálů a fotodokumentace, zásadním způsobem přibližuje část sbírky uchované v Národní galerii v Praze, jež pochází z archeologických expedic B. Hrozného na Předním východě ve 20. letech 20. století. Česky a anglicky, částečně německy.
ISBN 978-80-7035-597-8
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 252 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie
$52.00

145.
Belis, Jiří; Belisová, Natálie; Červinková, Petra:
Krajina kovaných křížů

/ The Land of Forged Crosses.
Kniha představuje svébytnou skupinu sakrálních památek - kované kříže na kamenných soklech, zdobené plechovými siluetami. Podnětnou součástí knihy je podrobné obeznámení s principy konstrukce i kotvení kovaných křížů a jejich jednotlivých částí - čtenář je naveden k pozornému sledování technických detailů, které během oprav obvykle unikají pozornosti. Na konci knihy lze nalézt zrekonstruovaný soupis všech historicky zmíněných popřípadě in situ dohledaných kovaných křížů na Děčínsku a Šluknovsku.
ISBN 978-80-7036-472-7
Praha : Národní muzeum, 2015, 1. vyd., váz., 275 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie
$30.80

146.
Bendová, Eva; Piorecká, Kateřina:
Živly v nás : katastrofa a její obraz v kultuře 19. století

/ Elements Inside Us : disaster and its image in the 19th century culture.
Katalog ke stejnojmenné výstavě konané ve dnech 26.2.-22.5.2016 v Západočeské galerii. Výstava je členěna do čtyř kapitol (Zářivá erupce země - Ničivá síla bouře - Variace alegorických cyklů - Skutečný oheň a voda) a soustředí se na varianty zobrazení přírodních živlů, vždy na základě vztahu člověk a příroda, jako jednota nebo protiklad. V dílech M. Alše, J. Mařáka, A. Mánesa, J. Navrátila, J. Panušky, pestré škále uměleckých přístupů, v řadě působivých dobových fotografií, grafikách, filmové projekci ukazuje způsoby, jakým se umělec potýkal s živelně nabourávanou lidskou potřebou bezpečí a jistoty.
ISBN 978-80-88027-13-3
Plzeň : Západočeská galerie, 2016, 1. vyd., brož., 74 s., čb a bar. ilustrace, katalog vystavených děl, English summary
$12.60

147.
Bez hranic : umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí = Without Borders : art in the Ore Mountains between the gothic and the renaissance.
Eds. Štěpánka Chlumská, Jan Klípa, Michaela Ottová. Průvodce výstavou představuje umělecké památky 14.-16. století, které vznikaly na obou stranách zemské hranice v podhůří Krušných hor. Jednotlivé kapitoly se soustřeďují na konkrétní donátorské a kulturní celky jako jsou královská města, významné kláštery či šlechtické rody. V jejich rámci je představen vývoj a podoba mecenátu v pozdním středověku. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-590-9
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 237 s., bar. ilustrace, bibliografické odkazy
$28.00

148.
Bartoň, David a kol.:
Stavy mysli / Za obrazem : stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje = States of Mind / Beyond the Image : permanent exhibition of GASK = Gallery of the Central Bohemian region.

Katalog ke stálé expozici v Galerii Středočeského kraje. Výstava představuje výběr nejlepších děl umělců jako Toyen, Andrej Bělocvětov, Emil Filla, Jindřich Štyrský a dalších. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7056-185-0
Kutná Hora : GASK, 2014, 1. vyd., brož., 207 s., bar. ilustrace. rejstřík
$22.40

149.
Bauer, Zdeněk a kol.:
Herbert Lom, nejslavnější český herec na světě : skutečný život inspektora Dreyfuse

/ Herbert Lom, the Most Famous Czech Actor in the World : real life of inspector Dreyfus.
Unikátní biografie světově proslulého česko-britského herce (1917-2012). V ČR je známý především jako představitel inspektora Dreyfuse z filmové série Růžový panter a hlavní zápornou rolí ve filmu Poklad na Stříbrném jezeře. Jednalo se zřejmě o vůbec nejúspěšnějšího herce českého původu ve světové kinematografii. Kniha je příběhem o útěku před nacismem a cestě za úspěšnou filmovou kariérou, o zapojení H. Loma do protinacistického odboje ve Velké Británii. O tom, jak byl po válce sledován a vydírán komunistickou rozvědkou a jak mu zároveň americké úřady opakovaně zakazovaly vstup do USA. Přesto se nakonec prosadil i v Hollywoodu. Jejím těžištěm jsou Lomovy herecké filmové aktivity na pozadí studené války.
ISBN 978-80-905864-2-0
Praha : Nakladatelství Zdeněk Bauer, 2016, 1. vyd., váz., 241 s., čb a bar. foto, bibliografie, biografie
$27.30

150.
Burianová, Klára a kol.:
Karel Trinkewitz

Karel Trinkewitz (1931-2014) - obsedantní tvůrce, vetešník, básník, dopisovatel, aktivista, novinář, disident, signatář Charty 77, karikaturista a humorista, který byl fascinován písmem, jež se mu stalo fetišem. Ať už v obrazech, kolážích, provokativních dopisech a pohlednicích, které posílal Gustavu Husákovi, či na prknech Umělecké besedy, kde předčítal své aforismy. Museum Kampa představuje výběr z díla tohoto česko-německého básníka a výtvarníka, který u nás prozatím zůstává širší veřejnosti neznámý. Návštěvníci si mohou prohlédnout raná díla vycházející ze surrealismu, asambláže a koláže, jež mají být poctami velkým osobnostem, jako byli A. Warhol, M. Duchamp či Y. Klein, či abstraktně geometrické obrazy, které vystavoval s Klubem konkretistů.
ISBN 978-80-87344-29-3
Praha : Museum Kampa, 2016, 1. vyd., brož., 73 s., čb a bar. ilustrace, bibliografické odkazy
$38.50

151.
Bušta, Jaroslav a kol.:
Zámek Slatiňany

/ Slatiňany Castle.
První monografie o dějinách zámku, jeho majitelích, stavební historii, interiérech a sbírkách. Zámek patří k nejvýznamnějším budovám města Slatiňany v okrese Chrudim. Spolu s přilehlým rozsáhlým parkem se nachází na západní straně města, od jehož centra je oddělen tokem Chrudimky. Zámek má trojkřídlý půdorys v podobě k severu otevřeného písmene U, od severozápadní strany vybíhá k západu dodatečně přistavěné další křídlo. Největších architektonických změn zaznamenal v 19. století, kdy byla majitelem rodina Auerspergů.
ISBN 978-80-905871-3-7
Sychrov : Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, 2015, 1. vyd., brož., 167 s., čb a bar. ilustrace, portréty, plány, faksimile, biblografie, rejstřík, English summary
$12.60

152.
Čapková, Eva:
Bohumil Hrabal a výtvarné umění

/ Bohumil Hrabal and Fine Arts.
Přehledná studie historičky umění E. Čapkové přináší základní informace o vztahu B. Hrabala k výtvarnému umění, o jeho uměleckých souputnících a inspiraci, kterou spisovatel v umění nacházel, a o vlivu výtvarného umění na jeho literární dílo. Text doprovází zhruba čtyřicet reprodukcí výtvarných děl autorů, o nichž pojednává: fotografií L. Michálka, grafik V. Boudníka, Z. Boušeho a O. Hamery a koláží J. Koláře a B. Hrabala. Studie si neklade za cíl postihnout všechny aspekty Hrabalovy tvorby se zřetelem k výtvarnému umění. Nesměřuje ani k tomu snižovat význam literárních a filosofických pramenů, které určovaly Hrabalův umělecký názor. Představuje výtvarné umění jako jeden z paralelně působících vlivů na jeho osobu. Nabízí pohled na Hrabalovo dílo z pozice člověka zabývajícího se výtvarným uměním.
ISBN 978-80-7474-156-2
Praha : Triáda, 2015, Ed. Delfín, sv. 161, 1. vyd., brož., 211 s., bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$20.70

153.
Čiháková Noshiro, Vlasta a kol.:
Marek Schovánek : propaganda

/ Marek Schovánek : the propaganda.
Publikace vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy konané ve dnech 30.10.2015-11.1.2016 v Centru současného umění DOX. Jedná se o retrospektivní výstavu česko-kanadského umělce (*1965) v níž dává smysl všechno a zároveň nic. Temné krajiny, abstraktní pruhy, písmomalby, portréty či fotografie z reklamních plakátů, ale nakonec vyústí v jedno… Schovánkova retrospektiva vypovídá o stavu a možnostech umění na počátku 21. století. Klade si otázku, kam je schopen umělec zajít a čeho je sám před sebou schopen. Čelí prý totiž tolika vlivům z kulturní či politické oblasti, že není jisté, jakým způsobem patřičně reagovat. Anglicky, s vloženou brožurou v českém jazyce.
ISBN 978-80-87446-40-9
Praha : DOX, 2015, 1. vyd., brož., 217 s., 19 s. vložená brožura, čb a bar. ilustrace, biografické údaje, soupis výstav
$38.50

154.
Dohnalová, Marie; Kaeppelin, Olivier:
FRANTA. Tváří v tvář = Face a face.

/ FRANTA. Face to Face.
Malíř, sochař a grafik František Mertl se narodil 16. března 1930 v Třebíči. Po absolvování Vyšší školy uměleckého průmyslu v Brně (1948-1952) pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění v Praze . V r. 1956 se na studijním pobytu v Itálii (Peruggia) seznámil s francouzskou studentkou Jacqueline Sussan, svou budoucí manželkou a celoživotní družkou. O dva roky později emigroval přes Západní Berlín do Francie, kde žil a tvořil nejdříve v Nice a poté ve Vence. Od r. 1958 je na evropské výtvarné scéně znám pod jménem FRANTA. Ve svých malbách zachycuje bolestný zázrak zrození, těla drcená válečnými konflikty, ale i člověka spjatého s přírodou, člověka, kterého nelze vymanit z úzkých vazeb na stav současné civilizace. Jeho obrazy, kresby, sochy a grafiky jsou dnes součástí takřka šedesáti významných veřejných sbírek prakticky po celém světě (New York - Guggenheim Museum, Brooklyn Museum a Bronx Museum of the Arts, japonská Nagoya či Tokio). Česky a francouzsky.
ISBN 987-80-87405-32-1
Ostrava : Galerie výtvarného umění, 2015, 1. vyd., brož., 44 s., bar. ilustrace, životopisná data, soupis výstav
$4.20

155.
Dostál, Martin; Kolíbal, Stanislav:
Stanislav Kolíbal. Sochy a kresby = Sculptures and Drawings : 1954-2015.

Vyšlo u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Domě umění GVUO ve dnech 25.9.2015-3.1.2016. S. Kolíbal (*1925) patří ke klíčovým osobnostem českého a evropského umění posledních více než padesáti let. Zabývá se plastikou, kresbou, úpravami knih a instalací výstav. Ostravská výstava je poctou mimořádnému umělci, rodákovi z nedaleké Orlové, který přímo s Ostravou spojil svůj život mezi léty 1938-1945. Je návratem do rodného kraje a do Ostravy, jejímž je čestným občanem, a také připomínkou Kolíbalových 90. narozenin, které umělec oslaví v průběhu výstavy. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87405-33-8 (GVU); 978-80-7467-091-6 (AV)
Ostrava - Řevnice : Galerie výtvarného umění - Arbor vitae, 2015, 1. vyd., brož., 127 s., čb foto, ilustrace, soupis výstav
$33.60

156.
El Hadji Sy : malba - performance - politika = painting - performance - politics.
Eds. Markéta Hánová, Jana Jiroušková. Průvodce stejnojmennou výstavou představuje současné umění ze Senegalu, a to v samostatné prezentaci jednoho z nejpřednějších a nejvlivnějších tamějších tvůrců El Hadji Syho (*1954), jenž působí na domácí i mezinárodní scéně. Prolínají se zde čtyři hlavní okruhy charakterizující jeho tvorbu, která jej identifikuje jako kulturního aktivistu, kurátora, malíře a performera, a v níž se jednotlivé Syho aktivity navzájem prolínají a tvoří kompaktní celek. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-602-9
Praha : Národní galerie, 2016, 1. vyd., brož., 40 s., čb a bar. ilustrace, bibliografické odkazy
$21.00

157.
Filip Leubner : 1733-1803 : pozdní baroko na Lužické Nise = Philipp Leubner : 1733-1803 : Spätbarock an der Lausitzer Neiße.
/ Filip Leubner : 1733-1803 : late baroque in Lusatian Nisa.
Eds. Zuzana Štěpaničová, Marius Winzeler. Vydáno u příležitosti výstavy Filip Leubner (1733-1803) - Pozdní baroko na Lužické Nise, která se konala v Oblastní galerii Liberec 17.12.2015-28.2.2016 a v Městských muzeích Žitava 19.3.-5.6.2016. F. Leubner, malíř oltářních obrazů, portrétista a štafíř, se po více než 40 let spolupodílel na výzdobě řady kostelů a kaplí v severních a středních Čechách i v Horní Lužici. Přesto do dnešních dnů zůstává téměř neznámou osobností. Výstava představuje jeho obrazy vedle prací současníků, sochařů i malířů, s nimiž přišel během svého života do kontaktu (I. Platzer, D. Martin, J. P. Molitor, I. Raab, F. A. Scheffler, Schenau ad.), i následovníků (J. F. Schäfer).
ISBN 978-80-87707-16-6 (OGL); 978-3-944560-24-3 (SMZ)
Liberec - Zittau : Oblastní galerie - Städtische Museen, 2015, 1. vyd., brož., 335 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografické odkazy, rejstřík
$32.50

158.
Formanová, Markéta:
Paměť loutky = The Memory of a Puppet.

Unikátní fotografický cyklus. Loutky ze sbírek Muzea loutek v Plzni jsou vyžity jako průvodci historií Plzně a po zajímavých místech Plzeňského kraje. Foto Jan Pohribný. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7247-111-9
Plzeň : Západočeské muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 102 s., bar. foto, mapy
$16.10

159.
Franc, Roman; Novák, Karel; Pospěch,Tomáš:
Přirozeně / Karel Novák = Naturally / Karel Novák.

Překlad do angličtiny Lawrence Wells, Magdalena Wells. Devětasedmdesátiletý prostějovský fotograf Karel Novák představuje unikátní fotografie z naturistických komunit v bývalém Československu, Německu (NDR) i Maďarsku, z období let 1962-1996. Jedná se o pohled do světa naturistů okem fotografa, a také samotného naturisty. Pro autora je přirozené fotografování nahoty jako žitého fenoménu v prostředí naturistických komunit, k nimž po desítky let patří. Jeho fotografie jsou nejen svědectvím o kráse nahého těla pohybujícího se svobodně v přírodním prostředí, jsou také zprávou vnějšímu světu, který může ideály naturismu těžko pochopit, protože mu chybí to zásadní: autentický prožitek.
ISBN 978-80-906019-3-2
Praha : BiggBoss, 2015, 1. vyd., váz., 142 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografické odkazy
$52.00

160.
František Skála : grafika : obrazový soupis 1974-2015
/ František Skála : graphics : pictorial inventory 1974-2015.
Eds. Luboš Jelínek, Světlana Jelínková. Kompletní soupis grafických listů. Obsahuje dvě části: 1. Obrazovou část s výběrem grafických listů s odkazem na číslo opusu, které je vždy uvedeno před názvem grafického listu; 2. Obrazový index s kompletním popisem grafického listu včetně čísla opusu.
ISBN 978-80-905740-1-4
Chrudim : Galerie ART, 2015, 1. vyd., váz., 47 s., čb a bar. ilustrace
$20.30

161.
Generosity. The Art of Giving.
Eds. Adam Budak, Markéta Pejčochová. English version of the title Velkorysost. Umění obdarovat.
ISBN 978-80-7035-606-7
Praha : Národní galerie, 2016, 1. vyd., brož., 349 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy
$85.80

162.
Goryczková, Naďa a kol.:
Průvodce architekturou Telče = Telč architecture guide.

Průvodce je věnovaný historickému městu Telči, které je od roku 1992 zapsáno na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Publikace má za cíl představit nejen architektonické dědictví Telče v celé své šíři od nejstarších dob až do současnosti, ale i příběhy vepsané do staveb a obrazu města v průběhu staletí. Přestože Telč patří mezi naše nejvýznamnější historická města s celosvětovým věhlasem, své komplexní, moderně pojaté umělecko-historické monografie se dosud nedočkala. Publikace se snaží alespoň v malé míře tento nedostatek odčinit a prezentovat město nejen jako výstavné historické sídlo, ale také jako město s rozličnou stavební kulturou. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7480-035-1
Praha : Národní památkový ústav, 2015, 1. vyd., brož., 366 s., čb a bar. ilustrace, mapy, plány, bibliografie, rejstřík
$28.00

163.
Haničák, Ondřej:
Renesanční domy moravsko-slezského pomezí : příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století

/ Renaissance Houses on Moravian-Silesian Border : contribution to cognition of typology and formal aspects of the urban residential architecture of the 16th and 17th centuries.
Publikace představuje měšťanský dům v období renesance. Závěry, zjištěné na základě výzkumu opřeného o metody práce uměnovědných a historických disciplín, jsou představeny v kontextu architektonické tvorby širšího středoevropského prostoru. Kniha přináší celou plejádu původních zjištění k řadě známých či dříve zcela opomíjených památek jak profánního, tak sakrálního stavitelství. Mimo objektů nacházejících se především v primárně zkoumané oblasti jsou v daných souvislostech analyzovány a interpretovány také mnohem vzdálenější stavby v dnešním Německu, Polsku či Rakousku.
ISBN 978-80-87789-27-8
Opava : Slezské zemské muzeum, 2015, 1. vyd., váz., 279 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English and German summaries
$25.30

164.
Hejtmánek, Tomáš; Steinhard, Erich; Svojanovská, Barbara:
Jaroslav Horejc nejen sochař : ze sbírky Tomáše Hejtmánka

/ Jaroslav Horejc not Only a Sculptor : from the collection of Tomáš Hejtmánek.
Katalog ke stejnojmenné výstavě konané v Galerii Arthouse Hejtmánek v Praze. J. Horejc (1886-1983) byl významným představitelem stylu art. Publikace představuje v chronologickém pořadí volné plastiky a reliéfy v kameni, pálené hlíně, sádře či kovu, malby, akvarely a přípravné skici, skleněné poháry, dřevořezby ale i šperky z drahých a obecných kovů.
ISBN 978-80-260-8772-4
Praha : Arthouse Hejtmánek, 2015, 1. vyd., váz., 221 s., čb a bar. ilustrace, portréty, životopisná data, přehled výstav, bibliografické odkazy, English and German summaries
$92.40

165.
Hejzlar, Josef:
Jak pěstovat klid a mír, aneb, Pekingské paláce a parky v obrazech Zdeňka Sklenáře a ve vzpomínkovém eseji Josefa Hejzlara = Zen yang pei yang ning jing yu he mu, ji shi shuo, Zidenieke Sikena hui hua zhong de, Yaosefu Haisilaer san wen zhong de Beijing gong dian yu yuan lin.

/ How to Grow Calm and Peace, or, the Beijing palace and parks in pictures of Zdeněk Sklenář and in the memorial essay by Josef Hejzlar.
Vzpomínkový esej napsal J. Hejzlar (1927-2012) inspirován obrazy Z. Sklenáře (1910-1986). Oba v 50. letech pobývali v Číně. Jeden několik let, druhý pár měsíců; první tam studoval, druhý krátce pracoval. Oba však okouzlila čínská kultura, tradice, lidé, staří i soudobí umělci; v Pekingu se toulali po stejných místech a vnímali jejich poetiku. Zatímco Sklenář ji po svém návratu po mnoho let vmalovával do svých obrazů, Hejzlar ji s odstupem více než 50 let vepsal do tohoto moudrého, vlídného a laskavého eseje. Malíř a esejista tak každý zvlášť, i když v této knize společně, zachytili Čínu, která dnes už není. Česky a čínsky.
ISBN 978-80-87430-00-2
Praha : Zdeněk Sklenář, 2015, 1. vyd., váz., 95 s., čb a bar. ilustrace, portréty
$34.30

166.
Hlaváčková, Miroslava:
Eva Brodská : potichu

/ Eva Brodská : Quietly.
Katalog vyšel u příležitosti stejnojmenné výstavy uskutečněné v rámci cyklu Osobnosti v době od 15.10.2015 do 22.11.2015. Autorka tapiserií (*1937) patří do významné roudnické umělecké rodiny, která již po dlouhá léta náleží k úzkému okruhu přátel a spolupracovníků galerie. Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru profesora Antonína Kybala, zakladatele moderní interpretace textilní tvorby. Bez Evy Brodské se neobejde žádná významná přehlídka české moderní tapiserie. Její gobelíny, koncipované jako obrazová díla, jsou utkány z přírodních materiálů za použití tradičních řemeslných postupů. Patří ke stěžejním dílům textilní tvorby druhé poloviny dvacátého století u nás.
ISBN 978-80-87512-43-2
Roudnice nad Labem : Galerie moderního umění, 2015, 1. vyd., brož., 52 s., čb a bar. ilustrace, životopisná data, soupis díla
$8.40

167.
Hlaváčková, Miroslava:
Jiří Mrázek. Terra incognita

Katalog doprovází stejnojmennou výstavu konanou ve dnech 5.2.2016-6.6.2016 v Museu Kampa. Jiří Mrázek (1920-2008) byl malíř, kreslíř, textilní výtvarník, grafik. Výstava Terra incognita si klade za cíl představit ve výběru Mrázkovu životní tvorbu od 40. let minulého století, kdy byl inspirován archaickým a primitivním uměním. Zaznamenává jeho dílo z let lyrické abstrakce a geometrické ukázněnosti. Hlavní část výstavy tvoří Mrázkovo zralé dílo, které vznikalo od 70. let, kdy vytvořil specifikou podobu abstraktní malby, která měla několik fází vedoucích od kreací inspirovaných krajinou až k úplnému osvobození od věcného modelu. Poslední období Mrázkova života představuje cyklus Čtverečky, který je vyvrcholením jeho experimentů. Na výtvarném sdělení, ve kterém převzala barva linie a tvar hlavní roli, se podílel i ornament, který provázel celé Mrázkovo dílo.
ISBN 978-80-87344-30-9
Praha : Museum Kampa, 2016, 1. vyd., brož., 43 s., 97 s. bar. obr. příl., bibliografické odkazy, biografie
$31.50

168.
Hnyk, Petr:
Tváře skal

/ The Faces of Rocks.
V knize jsou popsány životní osudy více než osmdesáti rytců a malířů, výtvarníků profesionálů i amatérů, které v posledních třech stoletích spojilo jedno jediné téma: zobrazit adršpašsko-teplické skalní scenerie. Kniha nabízí bohatý obrazový doprovod, ze kterého si můžeme udělat vlastní představu o době, výtvarném stylu a použitých technikách, se kterými jednotliví interpreti pracovali; přičemž mnohá výtvarná díla reprodukovaná v této knize jsou širší veřejnosti doposud neznámá a mnohá z nich jsou zde publikována poprvé.
ISBN 978-80-7465-149-6
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 1. vyd., váz., 247 s., bar. ilustrace
$23.80

169.
Hokynek, Pavel:
Praha - Londýn - nebe a zpět = Prague - London - Heaven and Back.

Fotograf (*1943) původně vystudoval univerzitu technického směru, ale v letech 1971-1993 spolupracoval s různými časopisy a hudebními vydavatelstvími, kde uplatnil svůj výtvarný talent. To pokračovalo až do roku 1993, kdy ukončil vývoj grafických aplikací fotografií do sendvičů zrcadel. Poté do roku 2004 pracoval na tvorbě svítících zrcadlových objektů, jejichž realizace se z Evropy dostala až do Japonska. Mezi tím neustále po celých 50 let volně tvoří, experimentuje s různými tvůrčími zásahy do černobílých fotografií, po kterých vznikají originální a neopakovatelné fotografické obrazy. Fotografická publikace představuje jeho volnou tvorbu z posledních několika let.
ISBN 978-80-905725-7-7
Praha : Jakura, 2016, 1. vyd., váz., 49 s., bar. foto, životopisná data
$17.20

170.
Holcová, Veronika a kol.:
Veronika Holcová : na dosah ruky = within hand's reach = zum Greifen nahe = a portée de main = a portata di mano

Kniha představuje více než 150 barevných kreseb Veroniky Holcové z let 1997-2015, vznikajících zprvu jen nanášením olejových barev bříšky prstů přímo na papír a posléze prostřednictvím jemné štětcové techniky. Kresby Holcové svými básnickými texty doprovodili D. Ž. Bor, J. Topol, P. Borkovec, M. Pilátová aj. Řehák, doslova "na dosah ruky" se tak vedle sebe dostávají slovo a obraz, výtvarné umění a literatura. Anglicky, francouzsky, německy a italsky.
ISBN 978-80-87908-08-2
Praha : Trigon, 2015, 1. vyd., brož., 211 s., bar. ilustrace, životopisná data, přehled výstav, bibliografie, bibliografické odkazy
$34.30

171.
Hons, Miloš:
Hudba jako horký tep života : kapitoly z dějin české hudební estetiky, vědy a kritiky od Února k Srpnu (1948-1968)

/ The Music as a Hot Pulse od Life : chapters from the history of Czech musical aesthetics, science and critisism from February to August (1948-1968).
Kniha pojednává v několika tematických kapitolách o vývoji české hudební estetiky, vědy a kritiky v období od konce druhé světové války do konce 60. let a navazuje na autorův předchozí výzkum vývoje od poloviny 19. století do druhé světové války. V názorech a odborné činnosti klíčových osobností této doby, A. Sychry, J. Jiránka, J. Volka, V. Kučery, V. Lébla, J. Fukače aj., osvětluje vývoj hudebně-estetického a kritického myšlení v souvislosti s ideály uměleckého pokroku, realismu, s principy uměleckého experimentu, kritiky a hodnocení a především s domácí reflexí Nové hudby 60. let.
ISBN 978-80-7476-089-1
Praha : Togga, 2015, Ed. Musica viva, 1. vyd., brož., 302 s., noty, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$20.30

172.
Horáček, Radek:
Umění bez revolucí? : proměny soudobého výtvarného umění

/ Art without Revolutions? : changes in contemporary art.
Kniha zkoumá jednu z možností, jak přistupovat k dějinám moderního a současného umění. Zatímco publikace o umění obvykle chronologicky popisují vývojové etapy s důrazem na novátorské změny, autor se snaží upozornit, že ve vývoji umění spíše převládají prvky dlouhodobé. V jednotlivých kapitolách ukazuje různé možnosti interpretace současného umění z hlediska jeho funkcí a provozu. Kniha přináší řadu jedinečných aktuálních informací a je doplněna fotodokumentací s interpretačními texty a výběrovým přehledem uměleckých směrů posledních desetiletí. Autor (*1959) je profesorem na Katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2002-2006 byl ředitelem Domu umění města Brna.
ISBN 978-80-7485-066-0 (B&P); 978-80-210-8102-4 (MU)
Brno : Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2015, 1. vyd., brož., 279 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$20.70

173.
Humpolec a okolí : architektura 1900-2014 = Humpolec and Its Environs : architecture 1900-2014.
Ed. Dan Merta. Město, jemuž se přezdívalo "český Manchester", nebyl dosud v hledáčku historiků architektury na nijak výrazném místě. Před stoletím ovlivnili tamější architekturu bohatí a osvícení továrníci, Josef Gočár a jeho studenti i místní samospráva, v posledních 15 letech se o Humpolci mluví především v souvislosti s atelierem OK PLAN. Výpravná publikace seznamující s 54 výraznými stavbami včetně nerealizovaných velkorysých plánů Gočára, ale i současnými stavbami, které dokazují, že Humpolec na mapu české architektury zaslouženě patří.
ISBN 978-80-905782-4-1
Praha : Galerie Jaroslava Fragnera, 2014, 1. vyd., brož., 238 s., čb a bar. foto, plány, mapa, bibliografické odkazy, biografické medailony, jmenný rejstřík
$30.80

174.
Husák, Josef:
Fotografie

/ Photographs.
Předmluva Rudolf Jung. J. Husák (*1947) patří k předním českým představitelům subjektivního dokumentu, směru, který dnes zaujímá stále významnější pozici v současné tvůrčí fotografii. Fotografuje příběhy lidí v městské krajině, vyhledává jejich náhodná setkání, která režíruje pomocí hledáčku a kompozice. Mnohé z jeho fotografií zachycují zdánlivě zcela banální motivy, ty jsou ovšem prezentovány velmi invenčně v překvapivých pohledech a souvislostech. Kniha představuje jeho tvorbu z let 1985-2015.
ISBN 978-80-7422-485-0
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 1. vyd., brož., 215 s., čb a bar. foto
$24.50

175.
Chuchma, Josef:
Jaroslav Beneš : fotografie = photographs.

Publikace přináší průřez dílem současného českého fotografa (*1947). V r. 1989 byl spoluzakladatelem Aktivu volné fotografie, v r. 1991 byl členem sdružení fotografů (Pavel Baňka, Jaroslav Beneš, Jan Ságl, Jaroslav Bárta, Josef Moucha a Ivan Pinkava), kteří založili Pražský dům fotografie. V r. 2000 spoluzakládal skupinu Český dřevák, která sdružovala fotografy používající dřevěné velkoformátové kamery. J. Beneš fotografuje všední detaily současné architektury, jeho tvorba však především vyjadřuje pocit z doby, v níž žije. Nevyčerpává se pouze estetickými vjemy, zajímá ho vždy, co je za nimi, tajemství, ono "cosi navíc".
ISBN 978-80-7437-190-5
Praha : Kant, 2016, 1. vyd., váz., 119 s., čb foto, životopisné údaje, soupis výstav
$31.50

176.
Infatuated with beads = Okouzleni perličkami = Les perles, un ravissement = Von Perlen bezaubert = Fascinados por los abalorios.
Eds. Kateřina Hrušková, Jaroslava Růžičková. Publikace s téměř 300 barevnými fotografiemi nabízí fascinující pohled na užitkové předměty a kuriozity zhotovené z drobných skleněných perlí v průběhu 18. až 20. století. Popisuje též různorodé technologie výroby skleněných perliček a techniky práce s nimi. Většina předmětů pochází ze soukromé sbírky Bertranda Frieda, spolumajitele francouzské bižuterní společnosti s českými kořeny "Fried Freres". Anglicky, česky, francouzsky, německy, španělsky.
ISBN 978-80-86397-18-4
Jablonec nad Nisou : Muzeum skla a bižuterie, 2015, 1. vyd., váz., 200 s., bar. ilustrace
$32.90

177.
Jacko, Tomáš:
Slepí málokdy

/ Rarely blind.
Fotografická publikace spojuje v harmonický celek dvě protilehlé sféry: text, působící jako nástroj verbálního vyjadřování skutečnosti, a fotografii coby médium neverbální povahy, která skutečnost zachycuje. Každé z osmdesáti jazykovo-obrazových zastavení, z nichž publikace sestává, přitom poukazuje na problematičnost a nejednoznačnost jazyka i fotografie jako prostředků komunikace a popisu reality. Autor je překladatel, básník a fotograf.
ISBN 978-80-905515-4-1
Olomouc : Aleš Prstek, 2016, 1. vyd., váz., 170 s., čb foto
$26.60

178.
Jandlová Sošková, Martina:
German and Austrian Paintings of the 17th Century : the National Gallery in Prague : illustrated summary catalogue.

Soupisový katalog německého a rakouského malířství 17. století v Národní galerii v Praze je prvním souborným katalogem obrazů této části sbírky, patřící ke kmenovému fondu, které tvořily početnou skupinu děl již na přelomu18. a 19. století v nově založené Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění. Obsahuje celkem 150 hesel zpracovaných na základě umělecko-historického rozboru, rešerší, technologického průzkumu a restaurování, která mají specifický formát ustálený pro ediční řadu soupisových katalogů. Úvodní stať shrnuje vývoj sbírky v rámci Národní galerie v Praze a reflektuje sbírkový fond v kontextu sběratelství. Anglicky.
ISBN 978-80-7035-594-7
Praha : Národní galerie, 2015, Ed. Illustrated summary catalogue. Nederlandish, German and Austrian art ; II/3, 1. vyd., brož., 215 s., bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$37.80

179.
Jung, Jiří, Hubáček, Adam:
Architektura Hlučína : od počátku města do roku 1938

/ The Architecture in Hlučín : from the beginning of the town to 1938.
Hlučín (německy Hultschin, polsky Hulczyn) je město v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Je centrem Hlučínska, které bylo v letech 1742-1920 součástí Pruska, respektive Německého císařství. Historické jádro města založené na pravidelném půdorysu kolem obdélného náměstí je městskou památkovou zónou. Publikace představuje architekturu Hlučína od jeho počátků do roku 1943 s důrazem na přelom 19. a 20. století a meziválečné období. Věnuje se i městským částem Bobrovníky a Darkovičky. Nechybí v ní mapy, rejstříky a životopisy nejznámějších architektů a stavitelů.
ISBN 978-80-7464-786-4
Ostrava : Ostravská univerzita, 2015, 1. vyd., váz., 231 s., čb foto, ilustrace, mapy, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$33.60

180.
Juříková, Magdalena a kol.:
Příhoda 25 : 1992-2016

Jiří Příhoda (*1966) studoval v letech 1990-1996 na AVU v Praze, kde působil později také jako vedoucí pedagog ateliéru Itermedia II (2005-2015). Pracuje střídavě v Čechách a v Texasu. Jeho dílo zasahuje do mnoha výtvarných oborů a v posledních letech se pohybuje na hranici objektu a architektury. Je konstruktérem a utopickým snílkem zároveň, a tak se v jeho díle snoubí moderní technologie s touhou bortit konvenční hranice oboru tak, jak se to sluší na žáka S. Kolíbala a A. Veselého. Jiří Příhoda patří ke generaci nastupující v 90. letech, kdy v zahraničí vzrostl zájem o mladé české umění. Jeho práce se tak v průběhu let staly samozřejmou součástí řady významných mezinárodních projektů.
ISBN 978-80-7437-192-9
Praha : Kant, 2016, 1. vyd., váz., 159 s., čb a bar. ilustrace, životopisná data, bibliografie
$55.30

181.
Klusák, Jan; Koblasa, Jan; Kříž, Jan; Machalický, Jiří:
Šmidrové = The Šmidras.

Katalog ke stejnojmenné výstavě konané ve dnech 10.10.2015-31.1.2016 v Museu Kampa. Šmidří pánský klub, neodadaistická recesistická umělecká skupina, vznikl r. 1954 spojením několika studentů pražských uměleckých škol v rámci povinně absolvované vojenské přípravky, která jedenkrát týdně sdružovala studenty AMU, DAMU, UMPRUM a AVU. Do umělecké skupiny patřili: Jan Koblasa, Bedřich Dlouhý, Karel Nepraš a Rudolf Komorous. Existuje však i širší základna skupiny, Příšmidrové, kteří se občasně podílejí na aktivitách spolku. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87344-27-9
Praha : Museum Kampa, 2015, 1. vyd., brož., 118 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, chronologie
$31.50

182.
Kohout, Michal a kol.:
Sídliště, jak dál?

/ Housing Estates, Whats' Next?
Publikace je rozdělena do tří částí: úvodní teoretická část se věnuje rozboru východisek sídlištní výstavby i obecnému shrnutí možností jejího dalšího vývoje. Druhá prezentuje 18 modelových studií a 2 pilotní projekty úprav konkrétních lokalit v českých městech. Poslední část publikace je věnována datovým přehledům a grafickým srovnáním: obsahuje výsledky analýz zkoumaných lokalit českých sídlišť, srovnání jednotlivých případových studií a přehled nejzajímavějších evropských příkladů regenerace sídlišť z posledních 25 let.
ISBN 978-80-01-05905-0
Praha : České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav nauky o budovách, 2016, 1. vyd., brož., 268 s., čb a bar. foto, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů, English summary
$47.60

183.
Kohout, Michal; Tichý, David; Tittl, Filip:
Collective housing : a spatial typology = Hromadné bydlení : systematika prostorových typů

Kniha nabízí ucelený pohled na typologii bytových staveb uspořádanou do originálního systému. Systematika je demonstrována na 55 příkladech staveb hromadného bydlení za poslední století. Publikace má ambici stát se pomůckou všech, kteří se problematikou hromadného bydlení profesionálně zabývají: architektů, stabeníků, ale i veřejné správy, právníků, ekonomů, správcovských organizací ad. Přehledná forma i množství plánů a schémat činí knihu přístupnou i veřejnosti se zájmem o problematiku bydlení, architektury a plánování vystavěného prostředí. Anglicky a česky.
ISBN 978-80-01-05848-0
Praha : České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav nauky o budovách, 2015, 1. vyd., brož., 205 s., bar. ilustrace, plány, bibliografie
$24.20

184.
Kohout, Pavel; Havel, Václav:
Šest a Sex & Rr

/ Six and Sex & Rr.
Svazek obsahuje trilogii aktovek P. Kohouta Život v tichém domě, která zkoumá v tragikomických příbězích, jak se na situacích, kdy je občan násilnickou mocí nucen jednat, jak nechce, podílí sám svou nemužnou vstřícností. Dále trojici aktovek Ze života spisovatele Vaňka. Hříčka Sex je sebekritickou reflexí jednoho ze šestice literátů, kteří peticí za osvobození zatčených kolegů zahájili občanský odboj - vzdor svým lidským slabostem… Rozebrané vydání Mladé fronty z r. 1998 je doplněno hříčkou Rr, kterou na téma své jazykové vady napsal s P. Kohoutem V. Havel. Hru sehráli autoři pod pseudonymem Pavel Havel poprvé i na závěr v srpnu 1974 na Hrádečku.
ISBN 978-80-7443-170-8
Brno : Větrné mlýny, 2015, Ed. Retro Pavla Kohouta, sv. 4, 2. rozš. vyd., brož., 378 s.
$17.40

185.
Kolářová, Eva:
Příběh raduňského zámku

/ Story of the Raduň Castle.
Publikace PhDr. E. Kolářové, která jako kastelánka na Raduni pracuje již od r. 1985, přibližuje nejen dějiny zámku, přilehlého areálu s kratochvilnými a provozními objekty, včetně parku se zahradami mezi léty 1320 až 2015, ale též seznamuje s životními osudy vlastníků raduňského panství.
ISBN 978-80-87231-28-9
Kroměříž : Národní památkový ústav, 2015, 1. vyd., váz., 192 s., čb a bar. ilustrace, portréty, mapy, plány, faksimile, erby, bibliografie, rejstřík, English, German and Polish summaries
$28.00

186.
Kolářová, Eva:
Zámek Raduň - náhled do interiérů a sbírek

/ The Raduň Castle - a view into interiers and collections.
Publikace detailně seznamuje s postupnou proměnou historické funkční struktury raduňského zámku, s pomocí početného obrazového doprovodu provází interiéry obou prohlídkových okruhů, představuje jejich umělecko-řemeslnou a mobiliární výbavu a nabízí také podrobné informace o významných artefaktech kmenového a akvizičního sbírkového fondu.
ISBN 978-80-87231-30-2
Kroměříž : Národní památkový ústav, 2015, 1. vyd., brož., 77 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$15.40

187.
Konečný, Michal; Křesadlová, Lenka:
Zámek Buchlovice

/ Buchlovice Castle.
Zámek Buchlovice nechal Jan Dětřich Petřvaldský (před r. 1700) postavit pro svoji manželku a tímto velkorysým gestem jako by oznámil budoucím generacím majitelů: "Užívejte Buchlovice jako útočiště a prostor klidu a harmonie." A oni se jeho vzkazem řídili. Zvláště patrné je to u Leopolda II. Berchtolda, který Buchlovicím vtiskl jejich dnešní podobu. Místnosti zámku, ve kterých jednali ministři a přední diplomaté dnes již zaniklých říší, představují svět, v němž prožil nejšťastnější okamžiky svého nevšedního života. Na zámku Buchlovice se tvořily dějiny, rozhodovalo se zde o konci starého světa a minulost se stala kulisami pro drama budoucnosti.
ISBN 978-80-87231-09-8
Kroměříž : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, 2015, 1. vyd., brož., 171 s., čb a bar. ilustrace portréty, plány, faksimile, genealogické tabulky, bibliografie
$12.60

188.
Korecký, David a kol.:
Jiří Černický. Divoký sny = Wild Dreams.

Katalog výstavy Galerie Rudofinum, Praha 27.1.-10.4.2016. J. Černický připravil pro Galerii Rudolfinum specifický projekt, vycházející z cyklu víc než padesáti kreseb a čítající stejný počet objektů a instalací, z nichž více než polovina vznikla přímo pro výstavu. Pro umělce charakteristická environmentální, sociální a para-vědecká tématika zůstává, vyjevuje se zde však v posunutém modu: Černický tematizuje setkání vysokého a nízkého, očekávaného a překvapivého, nechá do sebe narážet artefakty a prostředí, díky kterému je za artefakty máme považovat. Autor (*1966) se sebevědomě pohybuje na výtvarné scéně od počátku 90. let. Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého z r. 1998 aktuálně vede ateliér malby na VŠUP, na svých projektech spolupracuje s mnoha odborníky různých profesí.
ISBN 978-80-86443-35-5
Praha : Galerie Rudolfinum, 2016, 1. vyd., brož., 117 s., čb a bar. ilustrace, životopisná data, soupis výstav
$22.40

189.
Koťátková, Eva:
Obrazový atlas dívky, která rozřezala knihovnu na části = Pictorial Atlas of a Girl Who Cut a Library into Pieces.

Doposavad nejrozsáhlejší autorská kniha české výtvarnice (*1982) shromažďuje analyticko-obsesivní záznamy, příběhy či projevy duševní jinakosti. Kostry podřízené vnitřnímu řádu institucí, odcizující fetiše, solidaritu mezi zvířaty, snové práce, zrcadla, pravdivé promluvy. 267 koláží vznikalo mezi lety 2013 a 2015 paralelně s antologií textů Institucionální, provozní a organizační řády a vyhlášky z let 1961-1989, která obsahuje mimo jiné interní řád dětského domova, zoologické zahrady, hřbitova, nemocnice, pošty a řadu vyhlášek, jako např. Vyhlášku o hlášení osob, které se zdržují v cizině nezákonně, z roku 1970. E. Koťátková se ve svých 25 letech stala laureátkou ceny Jindřicha Chlalupeckého. Jako jediná česká výtvarnice obdržela také Uměleckou cenu Dorothey von Stettenové udělovanou umělcům do 36 let.
ISBN 978-80-87259-31-3
Praha : tranzit.cz, 2015, 1. vyd., brož., 2 sv. (471 + 219 s.), bar. ilustrace, faksimile
$54.60

190.
Krajina starých sídel : katalog výstavy
/ The Landscape of Ancient Seats : the exhibition catalogue.
Ed. Miloš Korhoň. Publikace přináší výběr vedut významných míst Moravy a Slezska z dílny "otce rakouské litografie" Friedricha Adolfa Kunikeho. Litografie pocházejí z cyklu, který vycházel v letech 1833-1835 a obsáhl přibližně 200 míst z oblasti Čech, Moravy a Slezska. Představuje tak jeden z prvních ucelených souborů vyobrazení z českých zemí vydávaných tiskem. Základem knihy jsou reprodukce z alba, které si nechala sestavit a svázat hrabata ze Žerotína. To obsahuje pouze listy vztahující se k Moravě a Slezsku, které nesou typické znaky Kunikeho dílny. Veduty zachycují například Bouzov, Buchlov, lázně v Jeseníku, Hukvaldy, propast Macochu, Ostravu, Pernštejn, Vranov a dalších osm desítek lokalit.
ISBN 978-80-7053-308-6
Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2015, 1. vyd., brož., 111 s., čb ilustrace, bibliografie
$20.90

191.
Kratochvíl, Petr:
Městský veřejný prostor

/ Urban Public Space.
Nová kniha historika a teoretika architektury (*1950), pracovníka Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, představuje základní teoretické přístupy k veřejnému prostoru z hlediska architektury a urbanismu, filosofie a sociálních věd. Historický přehled vývoje městského veřejného prostoru ukazuje zproblematizování jeho role s nástupem moderního urbanismu a současné pokusy o jeho znovunalezení. Knihu uzavírá přehled pozitivních příkladů domácích i zahraničních realizací městských veřejných prostorů s bohatou fotografickou dokumentací.
ISBN 978-80-88033-00-4
Praha : Zlatý řez, 2015, 1. vyd., brož., 191 s., čb a bar. foto, mapy, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$33.60

192.
Lagronová, Lenka:
Jako břitva : Němcová

/ Like a Razor : Němcová.
Vychází u příležitosti světové premiéry divadelní hry o jedné z největších českých spisovatelek Boženě Němcové.
Autorka, jedna z nejuváděnějších českých dramatiček Lenka Lagronová se na Boženu Němcovou snaží nahlížet optikou dneška. Programová kniha obsahuje kromě úplného textu divadelní hry zajímavé studie, dramaturgický úvod i bohatou obrazovou přílohu.
ISBN 978-80-7258-561-8
Praha : Národní divadlo, 2016, 1. vyd., brož., 225 s., čb a bar. foto, bibliografie, portréty inscenátorů
$7.70

193.
Laštovičková, Věra:
Cizí dům? : architektura českých Němců 1848-1891 = Ein fremdes Haus? : Die Architektur der Deutschböhmen 1848-1891

/ A Strange House? : the architecture of Czech Germans 1848-1891.
Kniha seznamuje nejen s tvorbou česko-německých architektů, ale také přiblížuje charakter architektury měst v někdejší německé jazykové oblasti. Jejím hlavním cílem je hledat odpověď na otázku, jak se architektura českých Němců podílela na formování jejich národního uvědomění, a sice v neklidném období od revoluce roku 1848 až do otevření Jubilejní zemské výstavy roku 1891, na které se již prezentoval pouze jeden ze zemských národů: Češi. Zatímco v 50. letech 19. století ještě nebylo důležité, zda projekt českého národního divadla vytvoří architekt německé národnosti, koncem století tu proti sobě stojí dva znesvářené tábory. Česky a německy.
ISBN 978-80-86863-80-1
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015, 1. vyd., brož., 365 s., čb foto, ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$35.00

194.
Lukas, Helena; Rovderová, Nadia:
Jan Lukas : people = lidé : 1930-1995

Fotografická kniha představuje 108 unikátních černobílých záběrů z let, kdy se tvořily novodobé dějiny, a to jak v Evropě, tak v tehdejším Sovětském svazu či Spojených státech. Jan Lukas (1915-2006) je legenda, jeden z prvních zakladatelů české fotoreportérské tradice a humanitní fotografie. Lidé na jeho snímcích jsou věhlasní tvůrci dějin, jsou to i známé osobnosti kultury, ale také jsou to lidé, které dějinné události zasáhly, či bezejmenní lidé z davu u průlomových dějinných událostí. Tyto černobílé fotografie působí v dnešní době, kdy hrozí, že opět zapomeneme a zopakujeme staré chyby, nečekaně aktuálně a naléhavě. Anglicky a česky.
ISBN 978-80-7437-182-0
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., brož., 105 s., čb foto, biografická data
$24.50

195.
Luksch, Vinzenz:
Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz. Teil I., Stadt Leitmeritz = Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice. Díl I., Město Litoměřice.

/ The List of Historical and Artistic Monuments in the Political District of Litoměřice. Vol. I., Litoměřice Town.
Eds. Kristina Uhlíková, Jana Chadimová, Martin Barus. Překlad německého textu Jan Kvapil ; překlad českého textu Petra Sochová. V pořadí již čtvrtá edice rukopisu Soupisu památek historických a uměleckých připraveného v rámci společného projektu Archeologické komise ČAVU a Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách. Autorem této litoměřické umělecko-historické topografie napsané v prvních dvou desetiletích 20. století je zdejší kanovník, církevní historik a konzervátor památkové péče Vinzenz Luksch (1845-1920). Kniha vychází ve dvoujazyčném německo-českém vydání a edici původního spisu předchází rozsáhlá úvodní studie.
ISBN 978-80-86890-79-1
Praha : Artefactum ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým, 2015, Ed. Fontes historiae artium, sv. XVI, 1. vyd., brož., 486 s., 1 mapová příloha na rozkládacím listu, ilustrace, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$25.20

196.
Mach, Petr:
Ivan Ouhel : práce na papíře

/ Ivan Ouhel : the works on paper.
Katalog vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Vltavín konané ve dnech 16.9.-30.10.2015. Malíř (*1947) patří již několik desetiletí mezi nejrespektovanější české malíře pro své osobité pojetí moderní krajinomalby. Při zobrazování vlastních prožitků z krajiny se projevuje jako výrazný kolorista, který se snaží redukovat své konkrétní záznamy na podstatná sdělení. O spontánnosti záznamů nejlépe svědčí právě kresby, což v reprezentativním výběru děl dokládá tato publikace. Úvodní text doprovází 45 reprodukcí kreseb a grafik v chronologickém řazení.
ISBN 978-80-86587-50-9
Praha : Vltavín, 2015, 1. vyd., brož., 61 s., bar. ilustrace
$13.30

197.
Machalický, Jiří:
Vladislav Mirvald. Konstruktivní variace = Constructive Variations.

Katalog doprovázel stejnojmennou retrospektivu díla Vladislava Mirvalda (1921-2003), významného průkopníka geometrické abstrakce na pomezí op-artu, z období od 40. do 90. let 20. století. Byly zde zastoupeny jeho slavné tušové kresby, zmrzláže, kaňkáže, geometrické oleje na plátně i jeho rané kubistické obrazy. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87344-25-5
Praha : Museum Kampa, 2015, 1. vyd., brož., 141 s., čb a bar. ilustrace, biografická data, soupis výstav
$21.00

198.
Maliva, Josef:
Kurt Gröger : 1905-1952

Šternberský rodák malíř Kurt Grőger vytvořil v období mezi světovými válkami malířské dílo celoevropského významu, které až dosud nevstoupilo do širšího povědomí, neboť po 2. světové válce zmizelo převážně v anonymním soukromém majetku. Tato ojedinělá dvojjazyčná publikace sleduje malířovy osudy i vývoj jeho díla, jehož podstatná část je v knize reprodukována. Česky a německy.
ISBN 978-80-244-4284-6
Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, Ed. Monografie, 1. vyd., váz., 239 s., bar. ilustrace, faksimile, poznámky, English summary
$49.00

199.
Manuál monumentu
/ The Manual of the Monument.
Ed. Anežka Bartlová. Publikace formou manuálu shrnuje praktické informace a zkušenosti z realizací pomníků a památníků v našem prostředí. Monumenty jsou specifickými objekty ve veřejném prostoru, protože skrze svou paměťovou a ideologickou základnu promlouvají s jinou naléhavostí než sochy, intervence nebo dekorativní prvky. Publikace si klade za cíl ukázat, že podceňování role a přípravy soutěží na pomníky a památníky je chyba a chce navrhnut model postupu, který pomůže vyhnout se negativním výsledkům. Část publikace se zaměří na samotný manuál, další na teoretické vymezení tématu (M. Bartlová, L. Zikmund-Lender), část se věnuje příkladným realizacím (O. Okamura, H. Látal) i urbanistickému kontextu a legislativně-správnímu procesu (M. Stropnický, P. Melková aj. Hendrych). Poslední část obsahuje rozhovory se zkušenými autory pomníků (K. Gebauer, P. Janda, K. Kintera, J. Róna, J. Středa, Verejný podstavec [D. Bača, M. Piaček], M. Zet).
ISBN 978-80-87989-04-3
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2016, 1. vyd., brož., 206 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$15.40

200.
Matějovičová, Petra:
Eva Eisler

Architektka, designérka a výtvarnice Eva Eisler (*1952) si světové jméno vydobyla na poli šperku. Monografie sleduje autorčinu tvorbu v celém jejím časovém rozsahu a typologické šíři. Důraz je položen na šperkařské dílo druhé poloviny 70. a 80. let, kdy Eisler formulovala základní stylové i formální pojetí své tvorby. V severoamerickém prostředí je autorka považována za zástupkyni evropských tradic uměleckého šperku. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7467-055-8 (AV); 978-80-7101-136-1 (UPM)
Řevnice - Praha : Arbor vitae - Uměleckoprůmyslové muzeum, 2015, Ed. Design, profily, osobnosti, sv. 2, 1. vyd., brož., 302 s., čb a bar. foto, biografická data, soupis výstav
$64.40

201.
Mečl, Ivan; Klodová, Lenka:
Stu Mead.

Translated from the Czech by Stephan von Pohl. Stuart "Stu" Mead (*1955) is an American artist who lives and works in Berlin, Germany. "Stu Mead's paintings touch the art world at a tangent. Not that he's exactly an outsider, having received a formal art education. But the Berlin-based American has a bigger reputation in underground culture than on the established art scene. Maybe that's because his paintings are unabashedly (one could even say sincerely) about their subject matter rather than about art." (Barry Schwabsky).
ISBN 978-80-86450-89-6
Praha : Divus, 2015, 1. vyd., váz., 176 s., bar. ilustrace
$92.40

202.
Merta, Dan a kol.:
7x Antonín Raymond

/ Seven times Antonín Raymond.
Ed. Klára Pučerová. Katalog stejnojmenné výstavy rozšířený o několik esejí, věnovaný rozsáhlé tvorbě a neuvěřitelně zajímavému životnímu osudu světově proslulého architekta. A. Raymond (1888-1976) pocházel z Kladna, brzy odešel do USA, ale první opravdový úspěch zaznamenal až v Japonsku, které se stalo jeho novým domovem a působištěm. Ač se dočkal mnohých uznání a ocenění (působil rovněž jako honorární konzul Československa v Japonsku, kde je označován za zakladatele moderní japonské architektury), není Raymondovo dílo v jeho rodné zemi patřičně známé a doceněné. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905782-9-6
Praha : Galerie Jaroslava Fragnera, 2015, 1. vyd., brož., 107 s., čb foto, ilustrace
$20.30

203.
Mertová, Martina; Pospěch, Tomáš:
"Šumperák"

První kniha o legendárním rodinném domu z období socialismu, který v 60. a 70. letech minulého století vyrostl v téměř každém městě nebo vesnici. Odhaduje se, že jich stojí v ČR a na Slovensku více než čtyři a půl tisíce. Dům nesl ozvuky bruselského stylu, je symbolem 60. let, stejně jako normalizace i moderního bydlení. Byl chválen i zatracován. Kniha vedle sebe klade pohled projektanta, majitelů domů, historika umění a fotografa. V úvodní studii, rozhovorech se stavebníky, plánech i na 400 fotografiích přibližuje fascinující příběh, jak se rodinný dům typu V navržený v roce 1967 šumperským projektantem Josefem Vaňkem mění v šumperák.
ISBN 978-80-87407-13-4
Praha : PositiF, 2015, 1. vyd., váz., 352 s., čb a bar. foto, plány
$45.50

204.
Metlička, Milan et al.:
Prehistory and early Middle Ages of southwestern Bohemia : catalog of exposition : Insights into the past of the Plzeň region : archaeology since the beginning to the 10th century.

Katalog k výstavě s titulem Pohledy do minulosti Plzeňského kraje : archeologie od počátku do 10. století je posledním krokem ke kompletaci dvou permanentních expozic Západočeského muzea v Plzni. Tyto výstavy vznikly za finanční podpory EU a otevírají svým návštěvníkům novou příležitost seznámit se s minulostí svého kraje. Doposud byly sbírky převážně archeologického materiálu uloženy v depozitářích, a to po celých 70 let od německé okupace, až do roku 2012. Anglicky.
ISBN 978-807247-124-9
Plzeň : Západočeské muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 167 s., čb a bar. ilustrace, mapy, 1 portrét, plány, faksimile
$35.00

205.
Michalová, Rea; Samec, Jan:
Hraniční syndrom = Borderline Syndrom : Martin Káňa, Hansjürgen Gartner, David Saudek, Joachim Lothar Gartner, Jaroslav Valečka

Katalog ke stejnojmenné výstavě konané ve dnech 26.11.2015-17.1.2016 v Interaktivní galerii v Becherově vile v Karlových Varech. Česko-německý výstavní projekt zrcadlí pohnutou historii 20. století, kdy byli násilně vysídlení obyvatelé Sudet. Současní umělci (tři čeští a dva němečtí) přistupují k hraniční tematice každý po svém, často inspirováni vlastními zážitky. Česky a německy.
ISBN 978-80-87420-49-2 (GUKV); 978-80-7437178-3-49-2 (K)
Karlovy Vary - Praha : Galerie umění - Kant, 2015, 1. vyd., brož., 64 s., čb a bar. ilustrace, biografie
$17.50

206.
Michlovská, Nina:
Vzdálení pozorovatelé = Distant Observers : Alena Kotzmannová, Karolína Mikesková, Tomáš Moravec, Jan Pfeiffer, Anna Ročňová, Lucia Sceranková, Pavla Sceranková

Katalog ke stejnojmenné výstavě konané ve dnech 26.3.-24.5.2015 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87512-41-8
Roudnice nad Labem : Galerie moderního umění, 2015, 1. vyd., brož., 47 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie
$8.40

207.
Mnichov : zářící metropole umění 1870-1918 = München : leuchtende Kunstmetropole 1870-1918
/ Munich : shining metropolis of art 1870-1918.
Eds. Aleš Filip, Roman Musil. Vydáno u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Západočeské galerii v Plzni ve výstavní síni Masné krámy ve dnech 28.1.-6.4.2015. Mnichov byl v době kolem r. 1900 živou kulturní metropolí přitažlivou pro umělce z celého světa. Mnichovská Akademie umění si postupně vybudovala pověst nejprestižnějšího uměleckého učiliště ve střední Evropě. V Mnichově bylo roku 1892 založeno první středoevropské secesionistické sdružení a v r. 1911 proslulá avantgardistická skupina Der Blaue Reiter. Na tomto bohatém uměleckém dění participovali také umělci z Čech a Moravy. V úvodu publikace je pozornost zaměřena na tři důležitá témata: Mnichov jako město umění, mnichovská Akademie umění a pohyb českých umělců mezi bavorskou a francouzskou metropolí. Dosud málo prozkoumaný fenomén umělecké výměny mezi Mnichovem a zeměmi Koruny české je reflektován ve čtyřech tematických okruzích o čtyřech částech.
ISBN 978-80-86512-54-9 (S JB); 978-80-86415-99-4 (ZČG)
Lomnice nad Popelkou - Plzeň : Studio JB - Západočeská galerie, 2015, 1. vyd., váz., 243 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$64.40

208.
Moderní žena : osa Praha - Brno = Modern woman : the Prague - Brno axis.
Eds. Jindřich Chatrný, Martin Halata. Publikace přibližuje podobu moderně koncipovaných interiérů soukromého bytu rodiny prezidenta T. G. Masaryka na Pražském hradě i podobu brněnského bytu Anny Morávkové Kancnýřové. Je plná dobových fotografií a archivních materiálů. Alice Garrigue Masaryková, dcera prvního československého prezidenta, ovlivnila novodobou podobu interiérů na Pražském hradě. Anna Morávková Kancnýřová zase v Brně vydávala populární časopis Práce ženy. Obě výjimečné ženy spojuje jméno architekta a bytového designéra Jana Vaňka. Právě on zařizoval v Praze ve vinohradské vile bratří Čapků slavný společenský pokoj, v němž se scházeli pátečníci. A v Brně Vaňkova firma Standard bytová společnost vyráběla nábytek pro vilu Tugendhat podle návrhů Miese van der Rohe a Lilly Reich. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-86549-78-1 (MMB); 978-80-86736-44-0 (AMB)
Brno : Muzeum města Brna - Archiv města Brna, 2015, 1. vyd., brož., 113 s., 14 s. obr. příl., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, chronologické přehledy, bibliografické odkazy
$20.30

209.
Myslikovjanová, Barbora; Šimon, Patrik:
Barbora M. : holčička z odvrácené strany noci

/ Barbora M. : little girl from the averted side of night.
Monografie mladé malířky (*1989) studující v ateliéru Vladimíra Kokolii na AVU. Její dílo poutá na první pohled svou výraznou emotivní silou. Figurální kompozice s bravurně zvládnutou psychologií vyvolávají zvědavost, protože každá souvisí s tou předchozí. Obrazy působí jako sekvence z neorealistického filmu. Operují s prudce kontrastní barevností a ne vždycky na nich vystupují děti v lichotivých souvislostech. Na současné umělecké scéně se zjevuje jako výrazný individuální solitér s autentickou hodnotou vlastního života odrážejícího se v jejím díle. Publikaci obsahující 155 reprodukcí obrazů a kreseb rytmizují ukázky z autorčiny silné literární tvorby.
ISBN 978-80-87352-13-7
Praha : Patrik Šimon - Eminent, 2016, 1. vyd., váz., 193 s., životopisná data, soupis výstav
$48.00

210.
Mžyková, Marie et al.:
Olomouc Picture Gallery IV. : European painting of the 19th century from Olomouc collections.

Ed. Martina Potůčková. Vědecký katalog zúročuje mnohaleté bádání v olomouckých sbírkách obrazů. Představuje reprezentativní výběr nejlepších děl českých, moravských, německých, rakouských, ale i francouzských, italských nebo španělských malířů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého, dále z muzejní kolekce starého umění a z významné soukromé sbírky, deponované v Muzeu umění Olomouc.
ISBN 978-80-88103-03-5
Olomouc : Muzeum umění, 2016, 1. vyd., váz., 368 s., bar. ilustrace, bibliografie, rejstříky
$55.30

211.
Nedoma, Petr:
Petr Veselý : anděl, stín = angel, shadow.

Publikace vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Rudolfinum 30.4.-12.7.2015. Obsahuje esej kurátora výstavy, reprodukce všech vystavených děl a ukázky autorovy básnické tvorby. Brněnský malíř a absolvent akademie P. Veselý (*1953) se zabývá malbou, kresbou a vytvářením objektů, ke kterým mu slouží jako náměty obyčejné věci z jeho okolí. Např. nábytek, knihy nebo dveře. Tvoří ale také malby krajin, nebo tzv. Textové kresby. Důležitý je pro něj celý proces vzniku díla, nejen výsledek či tvorba samotná. V r. 1986 se stal Veselý spoluzakladatelem uskupení Tovaryšstva malířského. Dalšími členy byli Kokolia, Kvíčala a Steklík.
ISBN 978-80-86443-33-1
Praha : Galerie Rudolfinum, 2015, 1. vyd., váz., 67 s., bar. ilustrace, životopisná data, soupis výstav
$22.40

212.
Nezval, Vítězslav:
Manon Lescaut

Kniha vychází u příležitosti premiéry v Národním divadle. Jeden z nejvýraznějších příběhů lásky nevěrné a přitom oddané, plný napínavých zvratů a okouzlujícího rytířského světa, se na jeviště Národního divadla dostává vůbec poprvé, přičemž ale nic neztratil na své působivosti a síle. Programová brožura je kromě původního nekráceného textu hry plná doprovodných článků a zajímavostí o autorovi i o zpracování příběhu.
ISBN 978-80-7258-560-1
Praha : Národní divadlo, 2016, 1. vyd., brož., 294 s., čb a bar. foto, bibliografie, medailony inscenátorů a herců
$7.70

213.
Nová, Miroslava:
Miroslava Nová : osmdesát

/ Miroslava Nová : eighty.
Drobná publikace byla vydána 80. narozeninám autorky, sochařky a medailérky. V letech 1966-1969 vystudovala výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Plzni. Dlouhá léta pedagogicky působila na LŠU, později na ZUŠ v Plzni. Je členkou plzeňské tvůrčí skupiny P 89. Zprvu se věnovala figurální plastice a medailérství v kontextu tradičních žánrů (portrét, figura), od roku 1968 začala pracovat s kamenem, zpočátku s pískovci, později volila nejčastěji české mramory.
ISBN nemá
s. l. : s. n., 2015, 1. vyd., brož., 30 s., čb a bar. ilustrace, soupis výstav
$4.20

214.
Ostravské dělnické kolonie, sv. 3 : závodní kolonie Vítkovických železáren a dalších průmyslových podniků
/ Workers' Housing Schemes in Ostrava : the schemes built by the Vítkovice Ironworks and other industrial companies.
Ed. Martin Jemelka. Závěrečný svazek představuje privátní dělnické kolonie a sídliště ostravských chemických a dopravních podniků a Vítkovických železáren. Věnuje se roli zkoumaných kolonií v populačním substrátu dotčených obcí, sleduje urbanistické impulzy vzešlé z podnikové zástavby v oblasti občanské vybavenosti, a vedle řady jmen významných obyvatel se zabývá jejich společenským a spolkovým životem na úrovni kolonií nebo příslušných obcí.
ISBN 978-80-7464-754-3
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., váz., 815 s., čb foto, faksimile, plány, mapy, tabulky, bibliografie, rejstříky, English and German summaries, medailony autorů
$45.50

215.
Ostrov umění v moři průmyslu : Zlínská škola umění (1939-1949) = An Island of Art in a Sea of Industry : School of Arts in Zlín (1939-1949).
Eds. Vít Jakubíček, Václav Mílek. Publikace doprovází stejnojmennou výstavu, kterou pořádala Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve dnech 7.10.2015-10.1.2016. Výstava kriticky reflektuje činnost instituce, kde byla mezi léty 1939-1949 vychována řada předních českých umělců a designérů. Škola umění byla založena navzdory nelehké době na sklonku meziválečného Československa v předvečer druhé světové války. Působila v ní řada dalších předních osobností československé meziválečné architektury, malířství a sochařství. Výstava představila rozmanitou škálu výtvarných projevů sahajících od studijních kreseb přes návrhy plakátů, divadelní scény až po plastiky pro veřejný prostor či průmyslový design.
ISBN 978-80-87926-08-6
Zlín : Krajská galerie výtvarného umění, 2015, 1. vyd., brož., 195 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy
$15.40

216.
Ourodová-Hronková, Ludmila:
Johann Georg de Hamilton (1672-1737) : malíř zvířat a lidí

/ Johann Georg de Hamilton (1672-1737) : animal & portrait painter.
Malíř Johann Georg de Hamilton proslul zejména bravurními olejomalbami s loveckými náměty a dokonale přesnými portréty koní a psů. Od samého počátku 18. století maloval pro knížecí dům Liechtensteinů. Působil převážně ve Vídni a od roku 1705 na jihočeských zámcích Hluboká, Ohrada a Třeboň, kde pracoval pro Adama Františka ze Schwarzenbergu. V posledních dvou desetiletích života získal pozici kabinetního malíře na dvoře císaře Karla VI. Monografie vsazuje tvorbu tohoto malíře do širších evropských souvislostí i do kontextu děl jeho otce a bratrů, podrobně si všímá Hamiltonových kontaktů s objednavateli, přináší reprodukce mnoha jeho děl uchovávaných v tuzemských i zahraničních sbírkách a zahrnuje i katalog 79 jeho obrazů, jež jsou součástí sbírek českých a moravských zámků ve správě Národního památkového ústavu.
ISBN 978-80-85033-66-3
České Budějovice : Národní památkový ústav, 2015, Ed. Monumenta, sv. 7, 1. vyd., váz., 319 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$66.30

217.
Pátek, Jiří; Vančát, Pavel a kol.:
Jan Svoboda: nejsem fotograf

/ Jan Svoboda: I'm Not a Photographer.
Monografie vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, kterou pořádá Moravská galerie ve dnech 20.11.2015-21.2.2016. J. Svoboda (1934-1990) představuje významnou osobnost českého výtvarného umění, který se pokusil redefinovat jazyk fotografie ve vztahu k malířství a sochařství. Bývá považován za pokračovatele J. Sudka. Příspěvky J. Anděla, A. Dufka, K. Mašterová, J. Pátka, P. Rezka a P. Vančáta jej nahlížejí z různých perspektiv, aby vytvořily vyváženou kompozici, v níž mají své místo jak čtenářsky přívětivá kombinace osobní a umělecké biografie, tak kritické studie, v nichž je zkoumán Svobodův vztah k institucím a k myšlenkovému zázemí jeho doby.
ISBN 978-80-7027-290-9
Brno : Moravská galerie, 2015, 1. vyd., váz., 295 s., čb foto, biografie, bibliografie, rejstřík
$55.60

218.
Patrný, Michal; Beránek, Jan:
Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně : historický a stavební vývoj

/ Church of St. Bartholomew in Kolín nad Labem : history and structural development.
Monografická publikace představuje jednu z nejcennějších gotických sakrálních staveb v českých zemích na základě podrobných průzkumů a archeologických výzkumů realizovaných v posledních letech zejména v souvislosti se stavebními a restaurátorskými zásahy. Kniha tak prezentuje jak aktuální znalosti o cenné památce a upřesňuje dosavadní vědomosti, tak i názorně ukazuje velký potenciál operativního zkoumání v souběhu s opravami památek, mnohdy opomíjený.
ISBN 978-80-87082-31-7 (H); 978-80-7480-020-7 (NPÚ)
České Budějovice - Praha : Halama ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, 2014, 1. vyd., váz., 179 s., čb a bar. ilustrace, 1 mapa, plány, faksimile, chronologický přehled, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$25.90

219.
Paul, Prokop:
Foto "Ideal" : Jindřich Zelenka

/ Photo "Ideal" : Jindřich Zelenka.
Autor knihy, fotograf P. Paul, je pokračovatelem významné fotografické dynastie, na jejímž počátku stál Jindřich Zelenka (1887-1959), jehož životní osudy a tvorbu představuje tato kniha. Zelenka se vyučil a pracoval jako asistent v ateliéru Rudolfa Bruner-Dvořáka. Po vypuknutí první světové války narukoval a stal se frontovým fotografem. Po návratu z války si v Praze otevřel ateliér Foto Ideal. Patřil mimo jiné mezi průkopníky sportovní fotografie, jeho práce kulminuje mezi ateliérovou fotografií a reportáží. Jeho vnuk v knize rekonstruuje rodinnou pozůstalost prostřednictvím dědových dopisů z fronty, autentických fotografií i osobních vzpomínek.
ISBN 978-80-7437-186-8
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., váz., 143 s., čb foto, faksimile
$31.50

220.
Petrasová,Taťána; Theinhardtová, Markéta:
Riziko loajálnosti : rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století

/ Risk of Loyalty : Austrian, German and Czech cultural identities in 19th century visual art.
Katalog ke stejnojmenné výstavě konané ve dnech 18.2.-7.5.2015. Na výstavě jsou zastoupena umělecká díla známých zakladatelských osobností českého umění 19. století, Josefa Zítka, Julia Mařáka, Františka Ženíška či Josefa Mánesa, oficiálních autorů habsburského dvora z hlediska politické, spolkové, profesní nebo občanské loajality. Obrazy, kresby, plastiky a grafické listy doplňují architektonické návrhy a modely, včetně několika ukázek umělecko-řemeslných děl.
ISBN 978-80-88027-02-7
Plzeň : Západočeská galerie, 2015, 1. vyd., brož., 40 s., čb a bar. ilustrace, katalog vystavených děl, English summary
$7.00

221.
Pohledy z a do jiného světa : čínské portréty předků ze sbírky Národní galerie v Praze = Glimpses from and into Another World : Chinese ancestor portraits from the collection of the National Gallery in Prague.
Ed. Michaela Pejčochová. Publikace objasňuje širší kontext rituálních zvyklostí spojených s uctíváním zemřelých předků v Číně a pojednává o žánru formálních a neformálních portrétů předků, volně kombinujících některé rysy typických "obrazů předků" se zvyklostmi světské figurální malby či dokonce literátské malby, v souvislosti s konvolutem jedenadvaceti neformálních portrétních maleb, pocházejících z jižní Číny, který Národní galerie v Praze získala jako dar od taiwanského sběratele Chang Chien-Shynga v září 2011 a jenž doplnil již existující sbírku formálních portrétů předků. Katalog tohoto souboru, doplněný o některé reprezentativní ukázky formálních portrétů předků a ukázky světské figurální malby, přináší zajímavé informace o čínské tradiční kultuře a tamějších rituálních i náboženských představách. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-595-4
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 195 s., bar. ilustrace, tabulky, bibliografické odkazy
$28.00

222.
Postkonceptuální přesahy v české kresbě.
/ Postconceptual Overlaps in Czech Painting.
Ed. Lenka Sýkorová. Publikace je zaměřena na fenomén kresby a její různé aspekty v současné tvorbě mladých českých (potažmo slovenských) umělců. Přináší teoretický pohled na vývoj české kresby v letech 2000-2015. Je rozdělena do dvou částí. První je teoretickým vhledem do problematiky uchopení současné kresby. Druhá, obrazová část, přináší dokumentaci kurátorských projektů výstavy Nulla Dies Sine Linea : poskonceptuální přesahy v české kresbě v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem v r. 2014 a výběr ze série výstav v Galerii Altán Klamovka v Praze v letech 2014-2015.
ISBN 978-80-7414-956-6
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, 2015, 1. vyd., váz., 155 s., čb a bar. ilustrace, bibliografické odkazy
$46.20

223.
Potůček, Jakub; Potůčková, Vendula:
Slavné stavby Jindřicha Freiwalda

/ Famous Buildings by Jindřich Freiwald.
Publikace představuje část z bohaté tvorby hronovského rodáka Jindřicha Freiwalda (1890-1945), žáka legendárního Jana Kotěry. Architektova tvorba se odehrávala na pomezí hravé florální secese a geometrické moderny a v jejich intencích se podařilo Freiwaldovi realizovat již za studií např. hotel Start v Hradci Králové. Publikace představuje městské obytné kolonie, nájemní a rodinné domy v Praze, Hradci Králové, Pardubicích, Kolíně, Sušici a jinde u nás i na Podkarpatské Rusi.
ISBN 978-80-87073-88-9
Praha : Foibos, 2015, 1. vyd., brož., 88 s., čb a bar. foto, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$9.00

224.
Procházka, Jaromír:
Antonín Šít

Monografie o neprávem opomíjeném akademickém malíři (*1915 v Prčici na Sedlčansku). Otec, malorolník v Nosetíně, padl v první světové válce roku 1914. Obecnou a měšťanskou školu navštěvoval v Chyškách a poslední rok v Praze, pak učitelský ústav v Příbrami, kde roku 1935 maturoval. Téhož roku byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Tam studoval nejprve v kreslířské třídě prof. J. V. Loukoty, pak v malířské figurální škole prof. Maxe Švabinského až do roku 1939, kdy byly vysoké školy uzavřeny. Studia dokončil po válce roku 1946 ve speciálce prof. Jakuba Obrovského. V roce 1953 se trvale odstěhoval ke své matce do Nosetína, kde pracoval jako samostatný výtvarník až do své smrti. Zemřel 9. ledna 1983 a je pochován v Chyškách se svojí matkou Annou Šítovou. Stěžejní část díla akademického malíře A. Šíta je nyní uložena v depositáři řádu Premonstrátů v Praze na Strahově.
ISBN 978-80-905212-1-6
České Budějovice : Galerie Procházka, 2015, Ed. Malé monografie, sv. 2, 1. vyd., brož., 218 s., čb a bar. ilustrace, portréty, bibliografie, bibliografické odkazy, životopisná data, přehled výstav, English, Geraman and Russian summaries
$24.50

225.
První linie = Front Line.
Ed. Michaela Šilpochová. Výstavní katalog. Výstava připomněla 100 let od začátku 1. světové války. V monumentální site-specific instalaci slovenských umělců Bohuše a Moniky Kubinských se střetly dvě bojové linie: zákopový val evokující "verdunský" obranný systém z 1. světové války a linie tvořená fragmenty autentických protileteckých bunkrů (tzv. "kugelbunkrů") z 2. světové války. Osudy, příběhy, vzpomínky a intimní zpovědi přímých účastníků 1. světové války představila druhá část výstavy. Fragmenty osobních příběhů veteránů byly objeveny v rámci příprav dokumentárního cyklu České televize Raport o Velké válce. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87446-36-2
Praha : DOX, 2014, 1. vyd., brož., 64 s., čb a bar. foto, soupis výstav
$17.50

226.
Reissner, Martin:
Ilustrace : pohledy na výtvarný doprovod české dětské knihy = Illustration : insights into illustratins to accompany Czech children's books.

Monografie shrnuje milníky domácí ilustrační tvorby minulého století a sleduje i základní tendence současnosti. Mezi stovkami osobností, kterým je věnována pozornost, jsou Josef Lada, Zdeněk Burian, Pavel Čech či Petr Nikl. Část knihy tvoří množství ukázek ilustrační tvorby a seznamy významných titulů vztahujících se k problematice české ilustrace. Autor (*1969) je literární a výtvarný kritik a vysokoškolský pedagog.
ISBN 978-80-7028-439-1
Brno : Moravské zemské muzeum, 2015, 1. vyd., váz., 217 s., bar. ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík
$24.50

227.
Rembrandt a jeho Učenec = Rembrandt and his Scholar.
Ed. Andrea Steckerová. Publikace se věnuje nejvýznamnějšímu umělci barokního umění Rembrandtovi a jeho jediné malbě na území České republiky Učenec ve studovně (1634), patřící mezi stěžejní díla Národní galerie v Praze, jejímu osudu i nedávnému restaurování a srovnává ji s jinými Rembrandtovými díly. Čtivým způsobem rovněž přibližuje kulturní pozadí Holandska, odkud tvůrce pocházel, dále jeho školení, osobní život a způsob, jakým fungovala jeho rozsáhlá malířská dílna. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-593-0
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 46 s., bar. ilustrace
$8.40

228.
Rosová, Romana:
Razumovští a jejich stopy na Opavsku

/ The Razumovský Family and Their Footprints in Opava Region.
Přítomnost šlechtického rodu Razumovských na Opavsku je stále hmatatelná na každém kroku. Na přelomu 19. a 20. století se Razumovští zasloužili o dosud nepřekonaný rozvoj a rozkvět tohoto regionu tím, že zakládali školy, pošty a hasičské zbrojnice, byli významnými donátory při výstavbách kaplí, opravách kostelů a zámeckých areálů, starali se o údržbu lesů a cest, provozovali průmyslové podniky. Publikace představuje významné osobnosti tohoto rodu a zároveň detailně zachycuje společenské, environmentální a stavební zásahy do života obyvatel a krajiny. Publikace je doplněna množstvím současných i historických fotografií.
ISBN 978-80-905039-3-9
Opava : Za Opavu, 2015, 1. vyd., brož., 87 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, English summary
$15.40

229.
Roubal, Jan:
Divadlo jako neodhozený žebřík : texty o autorském, alternativním a studiovém divadle

/ Theatre as the Ladder Not Thrown Away : texts on authorial, alternative and studio theatre.
Texty jsou esencí autorova permanentního myšlení o divadle. Spojují v sobě nejen životní okouzlení divadlem v jeho estetických kategoriích, ale současně divadlem jako prostorem pro setkání, spoluzažívání, vzájemnou komunikaci, interaktivitu a v neposlední řadě pro návraty k rituálním kořenům divadelnosti. Se všemi valéry tohoto chápaní divadla se Jan Roubal (1947-2015) seznámil osobně - jako herec, režisér, autor scénářů, pedagog, experimentátor, teoretik - a všechny oblasti také ve svých textech reflektoval.
ISBN 978-80-7460-085-2
Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2015, 1. vyd., brož., 293 s., 9 s. čb obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$19.60

230.
Royt, Jan:
Praha Karla IV.

/ Prague of Charles the Forth.
Kniha přináší barvitý obraz hlavního města Království českého v období vrcholící gotické kultury a umění na pozadí historických souvislostí, které se staly pro Prahu za vlády Karla IV. (1347-1378) mimořádně příznivými. Po Karlově korunovaci v roce 1355 na římského císaře se stává hlavní město zemí Koruny české poprvé ve své historii i metropolí Svaté říše římské. Katedrála, kamenný most, univerzita a vybudování Nového Města s jeho magickým křížem kostelů dodnes stvrzují jako kamenné pečeti pražskou tvář gotické architektury, signovanou malbou a plastikou a celou sférou duchovní kultury.
ISBN 978-80-246-3116-5
Praha : Karolinum, 2016, Ed. Praha, 1. vyd., brož., 199 s., bar. ilustrace, faksimile, plány, mapy, rejstřík osobností, rodokmen
$27.30

231.
Rybníčková, Alena; Chlup, Radek; Pehal, Martin; Koubková, Evelyne:
Happening : mezi záměrem a hrou

/ Happening : between intention and game.
Kniha se zabývá aktuálním happeningem, vymezuje jeho význam, nahlíží do historie happeningů a sleduje vývoj tohoto fenoménu až do současnosti. Zkoumá motivy a předpoklady vzniku politického happeningu a na konkrétních příkladech ukazuje jeho odlišnost od čistě umělecky pojímaných veřejných akcí i od akcí výhradně politických.
Publikace obsahuje rozhovor s filozofem Václavem Němcem a spisovatelem, dramatikem, hercem, režisérem a divadelním pedagogem Ivanem Vyskočilem.
ISBN 978-80-7331-377-7
Praha : Akademie múzických umění, 2015, 1. vyd., brož., 209 s., čb foto, bibliografie, rejstřík, English summary
$17.40

232.
Rykl, Michael a kol.:
"Panský dům" v Týnci nad Labem : dějiny vzestupu a úpadku jednoho domu.

/ Town House in Týnec nad Labem : history of rise and fall of one town house.
Práce představuje mezioborový výzkum maloměstského domu z 1. poloviny 16. stol. v Týnci nad Labem. Obsah:
1. Dvojí linie studia faktů vypovídajích o dějinách domu do poloviny 16. století; 2. Blíže neznámé středověké domy do 1. poloviny 16. století; 3. V majetku Pernštejnů; 4. Dům rychtářů a služebných šlechticů po dvě staletí; 5. Přestavba generálem von Melasem. Dějství první: do roku 1803; 6. Přestavba generálem von Melasem. Dějství druhé: 1803-1805; 7. Tři desetiletí chátrání; 8. Maloměstští poloagrární hospodáři 2. třetiny 19. století; 9. Maloměstští živnostníci industriální doby (1871-1950); 10. Útlum po 2. světové válce.
ISBN 978-80-01-05675-2
Praha : České vysoké učení technické, 2015, 1. vyd., brož., 171 s., čb a bar. foto, plány, English and German summaries
$20.90

233.
Ryšková, Michaela; Mertová, Petra:
Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu

/ Cultural Inheritage of the Brno Wool Industry.
Kniha se zabývá tématem vlnařské výroby v Brně, jejím historickým vývojem, technologií vlnařské výroby, stavebním vývojem brněnských textilních manufaktur a továren a dokumentuje jejich konkrétními příklady. Stěžejní část práce je věnována objektům a areálům, jejichž zachování je pro Brno považováno z hlediska památkové péče za zásadní, neboť jde o reprezentanty charakteristických typů, místní dominanty apod.
ISBN 978-80-85034-81-3
Ostrava : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2014, 1. vyd., váz., 286 s., čb a bar. ilustrace, mapy, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$13.30

234.
Sedlák, Jan:
The Work of Jan Santini in Zelená Hora and the Žďár Region.

Ed. Jiří Kroupa. Foto Jiří Podrazil.
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela předčil podle mnohých znalců dějin architektury vše, co do té doby u staveb tohoto typu vzniklo v Čechách a v celé střední Evropě. Autoři publikace nevěnují pozornost jen Svatojánskému poutnímu kostelu na Zelené hoře, ale také Santiniho stavbám v bývalém cisterciáckém klášteře ve Žďáru nad Sázavou, konírně a jízdárně, Opatské aule v prelatuře kláštera, Dolnímu hřbitovu, hospodářskému dvoru "Lyra" u Bránského rybníka a dalším. Anglicky.
ISBN 978-80-87073-86-5
Praha : Foibos, 2015, Ed. UNESCO Czech heritage, 1. vyd., váz., 106 s., bar. foto, čb ilustrace, faksimile, mapy, bibliografie, jmenný rejstřík
$27.90

235.
Seifertová, Hana:
Johann Adalbert Angermayer (1674-1742) : pražský malíř kabinetních zátiší = A Prague Specialist in Cabinet Still Life.

Významný představitel kabinetního pojetí malby a první specialista na malbu zátiší v Čechách se věnoval malbě květin, ovoce, přírodních zákoutí, loveckých výjevů a ojedinělých témat vyvolaných objednávkou. Počátky Angermeyerovy umělecké činnosti jsou spojeny s rozšířením zájmu o sběratelství a o zakládání obrazáren. Komplexní pohled na jeho tvorbu nabývá v současné době nového významu vzhledem k jeho stále objevovaným dílům. Součástí monografie je katalog malířova díla a seznam připisovaných a vyřazených prací. Na základě studia pramenů jsou osvětleny některé nevyjasněné okolnosti jeho života. V souvislosti s domácí barokní malbou i malířskou produkcí ve střední Evropě je toto téma ojedinělé a dosud zcela nezpracované. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-596-1
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 255 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, katalog děl
$40.60

236.
Sellnerová, Alena; Hanzlík, Jan; Pavlíková, Marta:
Architektura Podmokel = Architektur von Bodenbach

/ The Architecture of Podmokly.
Kniha se zabývá stavebně historickým a urbanistickým rozvojem Děčína IV - Podmokel v době, kdy Podmokly byly samostatným městem se silnou průmyslovou základnou, která společně s rozvojem dráhy dala impuls k vývoji této městské aglomerace. Jde o období velkého stavebního rozmachu na počátku století i o meziválečnou éru, ve které vznikaly velké městotvorné budovy. Publikace obsahuje katalog staveb i seznam projektantů tvořících v Podmoklech. Mezi jinými i rodáka Rudolfa Perthena, Wagnerova žáka, a významného vídeňského architekta a pedagoga. V Podmoklech dále zanechali stopu i další německy hovořící tvůrci, jako byl Josef Zasche, Rudolf Bitzan nebo Adolf Foehr, kteří i přes svou německou národnost patřili mezi českou architektonickou špičku. Česky a německy.
ISBN 978-80-850306-55-8 (NPÚ); 978-80-905025-5-0 (DPVS)
Ústí nad Labem - Děčín : Národní památkový ústav - Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost, 2014, 1. vyd., brož., 137 s., čb a bar. foto, plány, faksimile, bibliografie, rejstříky
$27.90

237.
Slavíková, Duňa:
Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu

/ The School of the Knights of the Cross of Pure Humour without a Sence of Humour.
Katalog ke stejnojmenné výstavě, která se konala v prostorách zámecké lobkowiczké jízdárny. Křižovnická škola byla volným uměleckým sdružením příbuzných duchů, kteří se rádi scházeli v hospodě. Výstava pojednává o uměleckých a kreativních aktivitách údobí tzv. renesance Křižovnické školy v době rané normalizace. Hospoda U zlatého soudku v Ostrovní ulici v Praze se stala pravidelným cílem setkání umělců pera, dláta, štětce i slova po společné výstavě K. Nepraše a O. Slavíka v roce 1970 v nedaleké Špálově galerii, vedené J. Chalupeckým. Vedle ředitelů Steklíka a Nepraše se u Soudku, později i v jiných hospodách setkávali výtvarní umělci R. Němec, E. Brikcius, O. Hanel, Z. Sion, N. Plíšková a O. Slavík, literát A. Stankovič, překladatel P. Wilson, poeta P. Lampl, konkrétní básníci J. Procházka a V. Burda, výtvarný kritik časopisu Výtvarná práce.
ISBN 978-80-87512-45-6
Roudnice nad Labem : Galerie moderního umění, 2015, 1. vyd., brož., 53 s., čb a bar. foto, soupis vystavených prací, bibliografie, English summary
$12.60

238.
Smysl pro umění : ceny České akademie věd a umění 1891-1952
/ A Sense of Art : prizes given by Czech Academy of Sciences and Arts, 1891-1952.
Eds. Veronika Hulíková, Taťána Petrasová. Katalog ke stejnojmenné výstavě. Česká akademie věd a umění sdružovala od svého založení v roce 1890 až do roku 1952 také výtvarné umělce, literáty a hudebníky, které oceňovala po celou dobu trvání této instituce každoroční prémií za nejvýznamnější umělecké výkony. Výstava poprvé představuje umělecká díla, jejichž prestiž akademické ceny podpořily v letech 1891-1952. Názorně tak předvádí proměnu, jíž česká kultura v té době prošla.
ISBN 978-80-7035-588-6
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 223 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstříky, English summary
$26.60

239.
Soused = Neighbour.
Ed. Lenka Kahuda Klokočková. Publikace grafických příběhů navazující na úspěšné knihy Zvíře v nás a Universa. Tématem je soused, někdo či něco žijící vedle nás - soused z domu, ze zahraničí, z jiné dimenze i sousedící bytost ve vlastním těle. Každý z kreslířů svým obrazovým vyprávěním obsáhl 12 stran knihy, na kterých představuje svoji originální vizi příběhu, jenž mu téma evokovalo. Na kresbách v této knize pro nás pracovali autoři zvučných jmen současného umění: Tomáš Honz, Šárka Koudelová, Marie Kohoutová, Marija Kulina, Jana Polášková, Natali Sarkisyan. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-906010-0-0
Praha : Uroboros, 2015, Ed. Edice současné akademické kresby (E. S. A. K.), sv. 2, 1. vyd., brož., 80 s., čb ilustrace
$11.80

240.
Stempel, Ján a kol.:
Skici = Sketches.

Padesát českých architektů odhaluje to nejosobnější ze své tvorby - první ideje ve formě skic. Všechny osobnosti navíc i v krátkých textech vysvětlují, co pro ně skicování znamená. Rozmanitost kreseb s odkazem na stavby, které z nich vzešly, přináší jedinečný dokument nejen o stavu české architektury, ale odhaluje lidskou stránku profese vůbec. V knize nalezneme nejen zvučná jména českých architektů, jako jsou Mirko Baum, Jan Bočan, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Martin Rajniš, Vladimír Sitta, Alena Šrámková, David Vávra, Zdeněk Zavřel, ale i spoustu dalších. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-179-0
Praha : Kant, 2015, Ed. Architektura, 1. vyd., váz., 191 s., čb a bar. ilustrace
$55.30

241.
Stretti, Viktor:
Z Mnichova do Paříže : korespondence a skicáře z let 1898 až 1902.

/ From Munich to Paris : correspondence and sketchbooks from 1898 to 1902.
Eds. Tomáš Hylmar; Olga Pujmanová-Stretti. Dílo malíře a grafika Viktora Strettiho (1878-1957) je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze a v Archivu NG je uložena jeho osobní pozůstalost. Publikace přibližuje Strettiho rodinné a akademické prostředí, jeho zapojení do studentského života v Mnichově i Paříži. Objasňuje i okolnosti jeho prvních účastí na výstavách v Praze a návštěvy Rodinova ateliéru v Paříži. Krátce je nastíněno i jeho další působení, především v soukromé sféře portrétování.
ISBN 978-80-7035-586-2
Praha : Národní galerie, 2015, Ed. Umění v archivu, 1. vyd., brož., 217 s., čb foto, ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$31.90

242.
Strakoš, Martin:
Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton : kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu

/ After Socialist Realism, the Brussels Style, Metal, Glass, Structures and Concrete : chapters from architecture and art in the 1950s and 1960s from Brussels to Ostrava.
Kniha se zaměřuje na vývoj architektury a výtvarného umění v 50. a 60. letech 20. stol. a na otázky památkové péče o kulturní dědictví. Tehdy se v českém i slovenském prostředí prosadil pozdní modernismus, zpočátku ve varietě označované jako bruselský styl nebo zkráceně brusel. Zmíněná stylová vrstva výrazně proměnila od 2. poloviny 50. do poloviny 60. let nejen architekturu, ale i výtvarné umění a další oblasti tvorby. Z toho vycházely nebo se vůči bruselu vyhraňovaly nové stylové variety včetně strukturalismu, brutalismu a minimalistických tendencí. V současnosti je přitom památkově chráněno pouze několik solitérních staveb a uměleckých děl ve veřejném prostoru, neboť česká společnost a s ní i státní památková péče a její výkonné orgány dosud nedokázaly uvedené období náležitě zhodnotit.
ISBN 978-80-85034-83-7
Ostrava : Národní památkový ústav, 2014, 1. vyd., brož., 199 s., čb a bar. ilustrace, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$16.10

243.
Šefraná, Věra Adina:
Přehled vybraných filmových korporací v českých zemích : 1945-1970

/ The Overview of Chosen Film Corporations in Czech Lands : 1945-1970.
Publikace si klade za cíl na jednom místě v přehledném chronologickém sledu uspořádat dosavadní známé údaje a fakta k vývoji filmového průmyslu v českých zemích s přihlédnutím k průkopnickým začátkům na sklonku 19. století až po počátek období tzv. normalizace na prahu 70. let 20. století.
ISBN 978-80-7469-046-1
Praha : Národní archiv, 2015, 1. vyd., brož., 198 s., faksimile, bibliografie rejstříky, English summary
$10.50

244.
Šiklová, Lucie:
Poslední obrazy

/ The Last Paintings.
Sledujeme-li dílo určitého autora, nutně dospějeme v rámci jeho pozdní tvorby k posledním obrazům, nebo dokonce přímo k jednomu konkrétnímu poslednímu obrazu. Vedle exkurzu představujícího ikonická exempla posledních obrazů ze světových dějin umění se v jednotlivých rozborech kniha zaměřuje na české malíře tvořící především ve 20. století: Josef Šíma, Kamil Linhart, Jan Zrzavý, Adriena Šimotová, Karel Šlenger, Arnošt Paderlík, Bohumír Komínek a Tomáš Vosolsobě. Autorka je historička umění, v současné době působí jako kurátorka v Galerii Klatovy / Klenová.
ISBN 978-80-7485-064-6
Brno : Barrister & Principal, 2015, 1. vyd., brož., 127 s., 2 bar. obr. příl. (8 + 8 s.), ilustrace, bibliografie
$13.70

245.
Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a baletu.
/ Dance and Ballet in Bohemia, Bohemia in Dance and Ballet.
Ed. Helena Kazárová. Sborník představuje zajímavý pohled na taneční dění v Čechách a na jeho osobnosti, které prosluly i v mezinárodním kontextu. V první části se autorky zabývají lidovým a společenským tancem v českém prostředí, ve druhé části osudy osobností a děl českého baletu ve 20. století, třetí představuje retrospektivu vývoje vysokoškolských forem studia tance a poslední, čtvrtá část sborníku, se tematicky věnuje bohemikálním tématům v baletu přelomu 18. a 19. století a reflexi tance a baletu v českém tisku na počátku minulého století.
ISBN 978-80-7331-371-5
Praha : Akademie múzických umění, 2016, 1. vyd., brož., 111 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorek
$13.20

246.
Theinhardt, Markéta; Musilová, Helena:
František Kupka : modré v pohybu = moving blues.

Katalog doprovází stejnojmennou výstavu konanou ve dnech 9.2.-22.5.2016 v Museu Kampa. Rozsahem nevelká výstava věnovaná zajímavému aspektu tvorby Františka Kupky je zacílená na slavný obraz Vanoucí modře a souvislosti jeho vzniku. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87344-28-6
Praha : Museum Kampa, 2016, 1. vyd., brož., 47 s., čb a bar. ilustrace, poznámky, biografie
$16.10

247.
There and Back Again - The Crossroads II : proceedings of an international conference held in Prague, September 15 -18, 2014.
Eds. Jana Mynářová, Pavel Onderka, Peter Pavúk. The volume presents proceedings of the second international conference dedited to the study of relations between Egypt, the Aegean, the Levant and the Sudan in the 2nd and 1st millenia BCE.
ISBN 978-80-7308-575-9
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., váz., 555 s., čb a bar. ilustrace, mapy, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$91.20

248.
Topičův salon 94-99
/ Topič's Saloon.
Ed. Kristýna Brožová. Kolektivní monografie představuje období v rozmezí let 1894-1899, kdy se salon objevil na pražské umělecké scéně poprvé. František Topič jej založil jako výstavní síň svého nakladatelství a knihkupectví, které sídlilo na tehdejší Ferdinandově třídě č. 9 (dnešní Národní 7) v Praze. Topičovy obchodní a výstavní aktivity byly ve své době spíše ojedinělé a směle konkurovaly oficiálním institucím. Program salonu zahrnoval monografické, skupinové a tematické výstavy českých i zahraničních umělců stejně jako prodej uměleckých předmětů a reprodukcí. Publikace obsahuje dílčí studie o nakladatelské a knihkupecké činnosti Fr. Topiče, architektuře domu a prostoru pro expozice, výstavních aktivitách a plakátech.
ISBN 978-80-905091-3-9 (STS); 978-80-905744-4-1 (AVU)
Praha : Společnost Topičova salonu - Archiv výtvarného umění, 2015, 1. vyd., brož., 134 s., čb ilustrace, bibliografie, soupis výstav, jmenný rejstřík, English summary
$15.80

249.
Umění 19. století od klasicismu k romantismu : průvodce expozicí Sbírky umění 19. století Národní galerie v Praze v Salmovském paláci
/ 19th Century Art from Classicism to Romanticism : an exhibition guide of the 19th century art collection of the National Gallery in Prague.
Ed. Šárka Leubnerová. Průvodce provází novou expozicí umění 19. století, která představuje nejvýznamnější díla malířství a sochařství období od klasicismu k romantismu. Vybraná kolekce, doplněná o reprezentativní zápůjčky z významných institucí a soukromých sbírek, je koncipovaná v chronologické linii do stylových, tematických a autorských celků. Integrální součástí expozice jsou též plátna německých a rakouských tvůrců.
ISBN 978-80-7035-598-5
Praha : Národní galerie, 2016, 1. vyd., brož., 277 s., čb a bar. ilustrace
$19.60

250.
UMPRUM Attack!
Eds. Lukáš Fišárek, Iva Knobloch, Petr Krejzek, Pavla Pauknerová. Katalog byl vydán při příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Národní galerii - Veletržním paláci ve dnech 19.1.-13.3.2016. Představuje výběr studentských prací, které vznikly v průběhu minulého školního roku. Jsou zde rovněž publikovány texty vybraných kriticky a pozitivně vyhraněných osobností, často se zahraniční zkušeností, které se zamýšlejí nad stávajícím systémem výuky a situací absolventů (Dominika Applová, Helena Doudová, Vlastimil Havlík, Pavel Hnilička, Matěj Chabera, Ondřej Chorý, Olo Křížová, Michal Kuzemenský, Petra Matějovičová, Aleš Najbrt, Petr Nový, Sylva Petrová, Tomáš Pospiszyl, Veronika Ruppert, Evžen Šimera, Alan Záruba). Česky a anglicky.
ISBN 978-80-86863-84-9
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2016, 1. vyd., brož., 213 s., bar. ilustrace
$14.00

251.
Vápenková, Eva; Vovsová, Magdalena:
Ladislav Čepelák : proměny krajinného motivu

/ Ladislav Čepelák : changes of the landscape motive.
Ladislav Čepelák (1924-2000) byl český grafik, kreslíř a ilustrátor. Význam jeho díla spočívá v naprosto ojedinělém souladu zvolené techniky, tématu a výrazu. Východiskem jeho práce bylo poznání přírody (skutečnosti) a pronikání pod její povrch. Pozorovat, co zůstává stálé, co se mění. Podoby krajiny, střídání ročních dob, okouzlení nad proměnlivostí konkrétního motivu. To co jej v přírodě obklopovalo, si podvědomě rozdělil na jednotlivá témata. Kniha se zabývá grafickými technikami, se kterými pracoval, jeho praktické postupy a kombinace ale doposud nebyly plně osvětleny. Podrobná analýza těchto technik, včetně praktické dokumentace, je pokusem tuto absenci napravit.
ISBN 978-80-87108-52-9
Praha : Akademie výtvarných umění, 2014, 1. vyd., brož., 130 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, biografie, bibliografie, English summary
$17.50

252.
Velkorysost. Umění obdarovat.
/ Generosity. Art of Giving.
Eds. Adam Budak, Markéta Pejčochová. Kniha vychází jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy u příležitosti oslav 220. výročí založení Národní galerie v Praze. Výstava i publikace vzdávají hold vášni a zápalu těch, jejichž velkorysé činy a úspěchy vytvářely identitu galerie a formovaly její publikum, současně pohlížejí na galerii jako na centrum štědrosti, na místo, kde probíhá dynamika dávání a sdílení.
ISBN 978-80-7035-605-0
Praha : Národní galerie, 2016, 1. vyd., brož., 349 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy
$85.80

253.
Velmi křehké obrazy : život a dílo Jana Zachariáše Quasta 1814-1891
/ Very Fragile Paintings : the life and work of Jan Zachariáš Quast 1814-1891.
Ed. Jiří Hořava. Monografie o téměř zapomenutém českém malíři 19. století. Vytvořil dílo, které došlo mnoha uznání doma i v zahraničí. Ocenění získal na výstavách v Londýně 1838, New Yorku 1853, Paříži 1855 a mnoha jiných. Pro přehlednost je možno jeho dílo rozdělit do kapitol Portrét, Malby na skle, Kopistické práce a Vědecká ilustrace. Portréty maloval především na porcelánu, vzácně akvarelem či olejem. Malby na skle jsou technicky obdobou malby na porcelánu, ve třetí čtvrtině 19. století je jediným v Čechách, kdo ovládá tuto náročnou techniku. Vědecká ilustrace J. Z. Quasta zahrnuje veliké množství motýlů, brouků, pavouků, much, atd., převážně malovaných na porcelánu. Jako vědeckou je možno ji hodnotit z entomologického hlediska pro naprostou věrnost předloze do nejmenšího detailu.
ISBN 978-80-86193-47-2
Písek : Prácheňské muzeum ve spolupráci s nakl. Měsíc ve dne, 2014, 1. vyd., váz., 222 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, erby, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, Czech, English and German summaries
$38.50

254.
Veselá, Hana; Sellnerová, Alena; Hanzlík, Jan:
Krajinou podstávkových domů do údolí Ploučnice a Merboltic

/ Through the Upper Lusatian House Landscape to Ploučnice's Valley and Merboltice.
V oblasti na severu a severozápadě Čech, v Saském Švýcarsku, Horní Lužici a části Dolního Slezska nalezneme jedinečné území, pro které se díky dochované zástavbě vžil název "krajina podstávkových domů". Podstávkový dům je osobitým typem vesnického stavení, které v sobě kombinuje několik typů stavebních technologií: roubení, hrázdění, rámovou a zděnou konstrukci. První část knihy představuje konstrukce a části domů. Ve druhé části knihy je zdokumentován stavební fond dvanácti lokalit, které jsou orientačně vymezeny katastry obcí Verneřice, Merboltice, Valkeřice, Heřmanov a Malá Veleň. Průzkum byl zaměřen na dochovanou tradiční zástavbu roubených a poloroubených domů s důrazem na podstávkové domy.
ISBN 978-80-85036-56-5
Ústí nad Labem : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, 2015, 1. vyd., brož., 277 s., čb a bar. ilustrace, mapy, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English and German summaries
$32.20

255.
Vetřelci a volavky : atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989) = Aliens and herons : a guide to fine art in the public space in the era of normalisation in Czechoslovakia (1968-1989).
Ed. Pavel Karous. Kniha se zabývá širokým fenoménem sochařství ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace. Téma do sebe pojímá nejen solitérní pomníky a sochy na veřejných prostranstvích, ale také monumentální výtvarnou tvorbu určenou do architektury - úřadů, škol, nemocnic, velkých podniků, továren, kulturních domů. Kniha představuje více než 500 vybraných děl zachovaných či odstraněných z veřejného prostoru jako reprezentativní vzorek toho, co v letech 1968-1992 vzniklo. Jde o výsledek nesmírně náročného dlouhodobého průzkumu tisíců lokalit celého Československa, který sebou nesl i problém určení autorství sochy a legendy jejího vzniku. 2. vydání doplňuje obrazový katalog výběrů modelů, kterými se v 70. a 80. letech autoři uměleckých realizací v architektuře prezentovali před schvalovací komisí. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-260-9094-6
Praha : Pavel Karous, 2015, 2. revidované a rozš. vyd., brož., 2 sv. (467 + 88 s.), čb a bar. ilustrace, bibliografické odkazy, rejstříky
$90.40

256.
Víchová, Ilona; Hiekisch-Picard, Sepp:
Jiří Hilmar. Adagio : práce z 60. a 80. let = works from the 1960's - 1980's.

Katalog doprovází retrospektivní výstavou sochaře, malíře a grafika Jiřího Hilmara (*1937), výrazného představitele české geometrické abstrakce a op-artu. Jejím základem jsou kinetické objekty a papírové reliéfy z konce šedesátých let a kresby a monochromní reliéfy z vrstveného pauzovacího papíru z let sedmdesátých. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87344-23-1
Praha : Museum Kampa, 2015, 1. vyd., brož., 111 s., čb a bar. ilustrace, biografická data
$12.60

257.
Vitruvius Moravicus : neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800
/ Vitruvius Moravicus : aristocratic neoclassical architecture in Moravia and Silesia after year 1800.
Ed. Michal Konečný. Odborný katalog zahrnuje mimo jiné zámky Dačice, Lysice, Telč, Pernštejn, Vranov u Brna, Hradec nad Moravicí, Raduň, Schönwald v Jinošově, Náměšť nad Oslavou, kroměřížské zahrady Květná a Podzámecká, Uherčice nebo voluptuární stavby v Lednicko-valtickém areálu a další sídla, zahrady a stavební projekty spojené s moravskou a slezskou aristokracií v letech působení kancléře Klemense Václava Metternicha v nejvyšších státních funkcích (1809-1848). Publikace představuje širší kontext moravské a slezské zámecké architektury, nejvýznamnější stavebníky, stavitele a životní styl rakouské aristokracie v 1. polovině 19. století. Souvislost s kancléřem Metternichem má nejen jeho majetkové zakotvení na Moravě, ale zejména jeho podpora neoklasicistní architektury (a umění) z pozice protektora vídeňské Akademie a poučeného objednavatele, zaměstnávajícího nejvýznamnější umělce té doby.
ISBN 978-80-87231-27-2
Brno : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, 2015, 1. vyd., brož., 454 s., čb a bar. ilustrace, portréty, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$25.20

258.
Vladimir 518:
Obsese

/ Obsession.
Publikace se zaměřuje na dvacítku unikátně vybraných současných českých umělců několika generací. Představuje je však naprosto jinak, než bychom čekali. V neformálních rozhovorech a zákulisních fotografiích zkoumá jejich inspirační zdroje, záliby a obsese. Ukazuje umělce jako obyčejné lidi, workoholiky, fanatiky, kteří jsou fascinovaní uměním, ale i obyčejnými věcmi. Zkoumá jejich obsese prostřednictvím tří témat: umělec, jeho inspirace a pracovní prostor. Kniha přináší jiný pohled na nejvýraznější osobnosti českého umění, jako jsou sochař a malíř Karel Malich, sklářská výtvarnice Jaroslava Brychtová, malíř Petr Nikl, fotograf Ivan Pinkava nebo konceptuální umělec Jiří Kovanda a dalších patnáct tvůrců. Fotografie Tomáš Souček.
ISBN 978-80-904735-8-4
Praha : Yinachi, 2015, Ed. Magnus art, 1. vyd., brož., 505 s., barevné ilustrace
$64.40

259.
Vlčková, Lucie:
Czech Cubism : a Guide to the permanent exhibition of the Museum of Decorative Arts in Prague.

The book devoted to Czech Cubism guides readers through the individual thematic sections of the exhibition on display in the House at the Black Madonna - Prague's first building in the Cubist style. The key themes - including "The Group of Fine Artists", "The Cubist interior and furniture design" and "The oblique plane and the crystal", to name a few - explore relationships between the fine arts, architecture and interior design. The essays are complemented by reproductions illustrating furniture, ceramics, glass and metal objects, ornamental tapestry patterns, posters and prints from the collections of the Museum of Decorative Arts in Prague, the Moravian Gallery in Brno and the National Museum.
ISBN 978-80-7101-150-7
Praha : Uměleckoprůmyslové muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 87 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie, profily umělců
$16.10

260.
Vlk, Vojtěch:
TranSpiRituals

Fotograf V. Vlk (*1973) ve své knize zkoumá rozmanitost rituálů světových náboženství, skládá pestrou mozaiku religiozity a při svém poutnictví se ptá, čím se různé konfese liší. Díky jeho fotografiím navštívíme nejposvátnější místa světa, pohlédneme do očí svatým mužům ve Váránasí, zakukleným kajícníkům při obřadech ve španělské Andalusii, staneme se svědky dobrovolného ukřižování věřících během pašijových her na Filipínách, spočineme ve ztišené meditaci s buddhistickými mnichy, rakouskými premonstráty či pražskými kapucíny… Knihu otevírá text teoretika fotografie Josefa Mouchy, černobílé fotografie doprovázejí úvahy Tomáše Halíka, Miloše Doležala, Roberta Řeháka, Adama Piňose a Davida Procházky.
ISBN 978-80-7437-189-9
Praha : Kant, 2016, 1. vyd., váz., 239 s., čb foto, soupis výstav
$45.50

261.
Záruba, František:
Hradní kaple. II. doba lucemburská

/ Castle Chapel. The 2nd Luxembourg Era.
Svazek se věnuje převážně 14. a počátku 15. století, tedy době lucemburské. V předešlém svazku jsme se měli možnost seznámit s kaplemi ze 12. a především pak ze 13. století, které ve většině případů vznikly na královských hradech. Ve 14. století se tato situace změnila, šlechta, alespoň co se týče kvantity, převzala inciativu a vystavěla celou řadu významných hradních kaplí, které najdeme např. na Českém Krumlově, Lipnici, Kosti, Krakovci nebo Bečově. Vedle tohoto výrazného nástupu šlechty čeští panovníci, zvláště Karel IV. a Václav IV. si stavějí ty nejkrásnější hradní kaple, které se v Čechách nalézají. V prvé řadě je to samozřejmě Karlštejn, kaple Všech svatých na Pražském hradě nebo Vlašský dvůr.
ISBN 978-80-7422-414-0
Praha : Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium vol. XXI, 1. vyd., váz., 379 s., čb foto, plány, bibliografie, rejstřík lokalit, German summary
$27.90

262.
Zdeňková, Marie:
Helena Anýžová

Monografie kostýmní výtvarnice H. Anýžové (1936-2015) představuje její tvorbu pro divadlo od začátků v šedesátých letech po rok 2015, kdy se navždy uzavřela. Publikace obsahuje stručný umělecký životopis umělkyně, studii sledující její tvůrčí dráhu, představující nejvýznamnější inscenace, na nichž se podílela a dotýkající se i její práce pro film (kostýmní návrhy i herecká účast). Základem publikace je obrazový materiál: výtvarně kvalitní návrhy, fotografie z inscenací a filmů, rovněž fotografie z osobního života. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7008-357-4
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2015, Ed. Osobnosti české scénografie, sv. 4, 1. vyd., brož., 159 s., čb a bar. foto, bar. ilustrace, soupis divadelních prací, bibliografie
$15.40

263.
Zemanová, Ludmila; Zeman Spalený, Linda:
Karel Zeman a jeho kouzelný svět

/ Karel Zeman and His Magical World.
Karel Zeman (1910-1989) byl český filmový režisér, výtvarník, loutkář, animátor a reklamní grafik. Byl autorem řady filmů, např. Cesta do pravěku, Vynález zkázy anebo Baron Prášil. Jeho filmy jsou známy po celém světě a tvoří nedílnou součást nejen české, ale i světové historie kinematografie. Kniha dává nahlédnout do zákulisí tvorby tohoto umělce - ukazuje triky, které ve svých filmech užíval, způsoby animace i jejich kombinování, technické scénáře a skici, jež stály na počátku každého filmu. Kniha vypráví jeho životní příběh od dětství, představuje jeho díla, inspirační zdroje, jednotlivé fáze realizace i ohlasy, které díla vyvolala u nás i v zahraničí. Unikátní je i svým množstvím nashromážděného obrazového materiálu, který čerpá ze soukromého archivu a přináší i dosud nepublikované ilustrace a fotografie.
ISBN 978-80-264-0941-0
Brno : CPress, 2015, 1. vyd., váz., 261 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie
$48.30

264.
Zikmund-Lender, Ladislav:
Milan Rejchl : architektura a výtvarné dílo

/ Milan Rejchl : architecture and artworks.
Výstavní katalog. Milan Rejchl (*1936) vystudoval pražskou techniku u architektů Jindřicha Kriseho, Karla Honzíka a Antonína Ausobského. Po krátkém angažmá v Hradci Králové nastoupil do jednoho z nejprogresivnějších atelierů - Pražského projektového ústavu, který měl v 60. letech také významnou výzkumnou roli a formoval spolupráci architektů s výtvarnými umělci. Zde spolupracoval především na experimentálním sídlišti Invalidovna. V PPÚ se účastnil také soutěží na typové smuteční síně či atriové terasové bydlení. Je činný také jako výtvarník.
ISBN 978-80-905271-7-0
Praha : Pravý úhel, 2016, 1. vyd., brož., 50 s., čb a bar. ilustrace, seznam díla, English summary
$9.00


PRAGENSIA

265.
Baláček, Jan a kol.:
Jan Hus v památkách Prahy

/ Jan Hus in the Sights of Prague.
Publikace představuje památky připomínající osobnost mistra Jana Husa na území Prahy. První dvě kapitoly jsou věnovány místům spojeným s jeho působením, jako je Karolinum, kostely a studentské koleje. Mezi nimi zaujímá výjimečné místo Betlémská kaple, jejíž hypotetickou původní podobou se zabývá samostatná stať. Ve třetí kapitole autoři přinášejí výběrový soupis pražských pomníků Jana Husa a tzv. Husových kamenů. Následující kapitola představuje památky nacházející se v církevních objektech, zejména v Husových sborech. Poslední část se věnuje památkám spojeným s dalšími pražskými budovami, kde nezřídka tvoří součást výzdoby fasád.
ISBN 978-80-87220-15-3
Praha : Národní památkový ústav, 2015, 1. vyd., brož., 143 s., čb a bar. ilustrace, plány, faksimile, bibliografie, rejstřík
$18.90


MÍSTOPIS, MÍSTNÍ HISTORIE, PRŮVODCE / TOPOGRAPHY, LOCAL HISTORY, GUIDES

266.
Bříza, Svatopluk a kol.:
Krnov : historie, archeologie

/ Krnov : history, archeology.
Krnov (německy Jägerndorf, polsky Karniów nebo Krnów, latinsky Carnovia) je hornoslezské město v Moravskoslezském kraji. Publikace se vůbec poprvé komplexně zabývá středověkými a raně novověkými dějinami tohoto města. Důležitá role připadla vedle historického bádání také archeologickým pramenům, které velmi barvitě přibližují život a fungování městského organismu. Archeologické odkryvy přinesly zcela nové poznatky o stavebním vývoji krnovských sakrálních objektů, o městském opevnění, proměnách veřejných prostranství a komunikací, podobě městského domu a jeho zázemí. Součástí publikace je také katalog, ve kterém jsou představeny nejvýznamnější artefakty nalezené při archeologických výzkumech, architektonické články a militaria ze sbírek Muzea v Krnově.
ISBN 978-80-85034-84-4
Ostrava : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2015, 1. vyd., brož., 407 s., čb a bar. ilustrace mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, English and German summaries
$54.60

267.
Grycová Benešová, Helena; Procházka, Lubomír:
Telč a okolí

/ Telč and Surroundings.
Středověká Telč byla malou osadou rozkládající se na dně dnešního Staroměstského rybníka. Na malém ostrohu nad Telčským potokem vznikl zeměpanský dvorec s vysokou ománskou strážní věží a ve 14. století poblíž něho gotický hrad. Rybniční soustava měla chránit město před nepřítelem. Největší rozkvět nastal v 16. století, kdy zámek spolu s městem získaly renesanční ráz, sochařská výzdoba je převážně barokní. Ačkoli tvář historické Telče zůstala zachována, některé domy zmizely beze stopy, vzhled některých sídel se zcela změnil a nejvíce se běh času promítl do vesnické zástavby a krajiny v okolí.
ISBN 978-80-7432-702-5
Praha - Litomyšl : Paseka, 2016, Ed. Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko, sv. 81, 1. vyd., váz., 191 s., 190 čb foto, bibliografie
$20.20

268.
Procházková, Lenka:
Mnichovo Hradiště a okolí

/ Mnichovo Hradiště and Surroundings.
Dějiny Mnichova Hradiště se začínají psát už ve středověku, od 18. století byl místní zámek rezidencí rodu Valdštejnů, od poloviny 19. století se zde nacházely některé správní a samosprávné úřady. Současnou podobu města do značné míry ovlivnila mohutná stavební činnost na přelomu 19. a 20. století, jíž také mnoho historických budov podlehlo. Unikátní historické snímky z Mnichova Hradiště a okolí tyto proměny posledních sto padesáti let přibližují v další z knih edice.
ISBN 978-80-7432-686-8
Praha - Litomyšl : Paseka, 2016, Ed. Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko, sv. 82, 1. vyd., váz., 172 s., 190 čb foto, bibliografie
$20.20

269.
Tichý, Karel:
Od přívozu k cukrovaru : historie technických staveb obce Dolní Beřkovice

/ From the Ferry to the Sugar Refinery : history of technical buildings in Dolní Beřkovice.
Kniha připomíná historii panského pivovaru u zámku, nového parostrojního pivovaru v Horním Hájku, knížecího cukrovaru, lihovaru, vinných sklepů a vinohradů, strojírny a slévárny železa, vliněvských polních žárových pecí, továrny na kožené výrobky, slunečních lázní, nádraží a železnice a mnohých dalších technických staveb.
ISBN 978-80-260-9174-5
Dolní Beřkovice : Karel Tichý, 2016, 1. vyd., váz., 507 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$45.50

270.
Zikmund, Jiří a kol.:
Fotoalbum města Hradce Králové : 1945-1989

/ Photo Album of Hradec Králově : 1945-1989.
Fotografická publikace seznamuje prostřednictvím dobových fotografií s životem v době ovládané totalitní mocí, která svou ideologii jako jedinou správnou vnucovala všem. Značná uniformita organizace totalitní společnosti v porovnání s předválečným rozvojem státu přiměla autory jednotlivých kapitol vývoj města dokumentovat ve větším rozsahu na pozadí celostátního dění, které mělo na region podstatně větší dopad než v předchozích etapách jeho vývoje.
ISBN 978-80-86472-67-6
Hradec Králové : Garamon, 2015, 1. vyd., váz., 231 s, čb foto, ilustrace, portréty, 1 plán, bibliografie, rejstřík
$31.50


LITERATURA - POESIE A PRÓZA, KOMIKS / LITERATURE - POETRY AND PROSE, COMICS

271.
Babka, Michael:
Krajničky

/ The Glossaries.
Kniha glos, marginálií, čili krajniček. S nadhledem, vtipem a ironií jsou zkoumány projevy přebujelého vizuálna, mediálna nebo digitálna. Nechybí ani ekonomično či reklamno, milovníci i odpůrci "ejčáru" si také přijdou na své. Krajničky jsou doplněny útvary ještě menšími, zato veršovanými. Autor provozuje stejnojmenné internetové stánky. Kniha je doplněna černobílými fotografiemi Dušana Rouše.
ISBN 978-80-87835-83-8
Praha : Jonathan Livingston, 2015, 1. vyd., brož., 287 s., čb foto
$17.40

272.
Bakalář, Petr:
Tak pravil mimočlověk

/ So the Outside-Man Spoke.
"Petr Bakalář není tak snadno k rozlousknutí. Je ale mnohem zajímavější tvor, než jak ho představuje dobrovolný útvar ideových odpůrců, kteří nestrávili zejména Bakalářův provokativní titul Tabu v sociálních vědách (2003). A jak se nyní ukazuje, jeho vnitřní tvář je barvitější, než jakou nám ve svém životě i v dosavadních textech nastavoval dokonce on sám. Kdybychom měli uvěřit všemu, co o sobě šíří a co také s gustem předvádí, nabyli bychom snadno dojmu, že jde o egocentrického sociopata s řadou patologických rysů. Jenže skutečnost je opravdu jiná… a tahle zvláštní kniha, poskládaná z nejosobnějších deníkových miniatur, to ukazuje." Z předmluvy Martina Reinera.
ISBN 978-80-7227-375-1
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., váz., 265 s.
$20.90

273.
Balaštík, Miroslav:
Literatura v čase lovců : rozhovory se spisovateli 1995-2015

/ The Literature in Times of Hunters : interviews with writers 1995-2015.
Výbor z téměř 200 rozhovorů, které byly v posledních 20 letech publikovány v časopisu Host. 35 nejzajímavějších dialogů se spisovateli, literárními kritiky, umělci a vědci odhaluje nejen životní a tvůrčí osudy těchto osobností, jejich názory a postoje, ale fakticky zaznamenává i vývoj literatury v posledních desetiletích. Čtenáři zde mimo jiné najdou rozhovory s Janem Balabánem, Alexandrou Berkovou, Petrem Borkovcem, Irenou Douskovou, Otou Filipem, Jiřím Hájíčkem, Petrem Hruškou, Jiřím Kratochvilem, J. H. Krchovským, Jiřím Kuběnou, Petrem Placákem, Miloslavem Topinkou, Bogdanem Trojakem, Michalem Vieweghem a řadou dalších. Kniha vychází také jako připomenutí nadcházejícího třicetiletého výročí založení časopisu Host.
ISBN 978-80-7491-408-9
Brno : Host, 2015, 1. vyd., brož., 367 s.
$20.90

274.
Bezruč, Petr:
Slezské písně

/ The Silesian Songs.
Eds. Jiří Flaišman, Michal Kosák. Svazek přináší nově revidovaný text této jediné Bezručovy sbírky a v elektronické vědecké edici veškeré varianty textu básní. Knižní čtenářské vydání se opírá o znění Slezských písní z prosince r. 1928, tedy o nejširší podobu sbírky z období před tím, než autor podrobil text svých básní plošným úpravám, které vedly k jejich výraznému uměleckému znehodnocení. Elektronické vědecké vydání (na přiloženém DVD) obsahuje obrazovou podobu a přepis všech relevantních zjištěných rukopisů, jež byly dosud reprodukovány jen výběrově a nedostatečně, dále znění časopiseckých otisků, předcházejících zařazení básně do knižního celku, a znění básní v knižních vydáních od prvního souboru s titulem Slezské číslo (1903) do posledního vydání, na němž se autor ještě podílel (1958).
ISBN 978-80-88069-08-9 (ÍČL); 978-80-7470-101-6 (A)
Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, 2014, Ed. Kritická hybridní edice, sv. 3, v tomto uspořádání 1. vyd., brož., 178 s., 1 DVD, poznámky, bibliografie, bibliografické odkazy, biografická data
$17.20

275.
Burian, Jan:
Kocouří pohled : a jiná vyprávění z tohoto světa (2012-2015)

/ The Tomcat View : and other stories of this world (2012-2015).
Soubor fejetonů psaných se sebekritickým nadhledem a lehkou ironií. Autor (*1952) je básník, prozaik, hudební skladatel, písničkář, spoluautor televizních rozhovorů a dokumentů.
ISBN 978-80-7492-233-6
Praha : Galén, 2016, 1. vyd., váz., 202 s.
$20.30

276.
Cieslar, Jiří:
Matouš : deník z let 2003-2006

/ Matouš : the diary from 2003-2006.
Strhující deník filmového vědce, kritika a esejisty (1951-2006) je psán s hlubokou znalostí žánru, současně však je zcela upřímný a pravdivý. Zachycuje ty nejjemnější záchvěvy lidské duše, ale i mnoho z veřejného dění. V knize ožívá množství každodenních příběhů z pražských redakcí, filmového prostředí a z univerzitního provozu, nad vším se ale klene především touha pochopit sebe sama, svůj úděl a svou nemoc. Matouš je křestní jméno autorova psychoterapeuta, který během děje knihy vážně onemocní a nakonec umírá na rakovinu.
ISBN 978-80-7215-512-5
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., brož., 513 s.
$31.10

277.
Cigan, Chaim:
Kde lišky dávají dobrou noc sv. III : Puzzle

/ Backwoods, Vol. III : Puzzle.
Třetí díl tetralogie je široce rozehraným příběhem, jehož hrdinové se pokoušejí pochopit důsledky experimentu, který byl na počátku pohybu v čase, vzniku paralelních světů a nekonečné řady lidských kopií. Strůjci původního fenomenálního objevu se snaží i za cenu nejvyšší oběti napravit důsledky vědeckého pokušení, které je vedlo k tomu, že nezodpovědně uplatnili objevy své odpoutané inteligence. Autorova fantazie nás zaplétá do smyček času a vrstev historie, ale zároveň hrdiny knihy uzemňuje směsí lidských vlastností, které nás ubezpečují, že nikdo není jen dobrý či zlý a že lidské úmysly se často nekryjí s výsledky.
ISBN 978-80-7215-519-4
Praha : Torst, 2016, 1. vyd., brož., 500 s.
$27.90

278.
Cutie, Blanche:
Kunsthysterik

/ Kunsthysterical.
Po prvotině Já uříznu si hlavu trnem z růže (2013) přichází autorka - vlastním jménem Blanka Jakubčíková (*1971) - se svojí druhou sbírkou, která nese lapidární, leč výmluvný název. Coby absolventka Fakulty výtvarných umění v Brně se ve svých verších vypořádává s vyčerpanou postmodernou a sama nazývá svoji tvorbu "postpostmoderní" poezií.
ISBN 978-80-87563-39-7
Praha : Petr Štengl, 2016, 1. vyd., brož., 59 s.
$9.00

279.
Čep, Jan:
Kniha týdne

/ The Book of the Week.
Eds. Petr Komenda, Jan Zatloukal. Čepův program v Radio Free Europe o světové literatuře Kniha týdne, vysílaný mezi lety 1950 až 1965, zůstával dosud ve stínu jeho meditativních Úvah časových a nadčasových. Zcela neprávem, neboť se jedná - kvantitativně i kvalitativně - o naprosto zásadní součást Čepova exilového díla. Knihy týdne totiž v mnohém přesahují stroze informativní charakter recenze. V době jejich vysílání přinášely vítané osvěžení do kulturní vyprahlosti komunistické reality a alespoň částečně zacelovaly bolestné jizvy po řezech ideologického skalpelu. Udržovaly posluchače v kontaktu se svobodnou tvorbou a seznamovaly je s předními jmény světové literatury, jako jsou A. Camus, F. Mauriac, J. Gracq, M. Durasová, N. Sarrautová, J. Green, F. Saganová, M. Yourcenarová, a mnoho dalších.
ISBN 978-80-7325-380-6
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., váz., 559 s., bibliografie, jmenný rejstřík
$34.90

280.
Čermák, Vladimír:
Antigona, Beckett, Kafka : myšlenkové souřadnice

/ Antigona, Beckett, Kafka : thought coordinates.
Vladimír Čermák (1929-2004), filozof, politolog, právník, dlouholetý soudce a též člen tzv. prvního Ústavního soudu, napsal krom svého stěžejního pětisvazkového díla Otázka demokracie také řadu menších studií a článků vyjadřujících se nejen k filozofickým otázkám, ale i k tomu, v čem viděl zásadní úskalí pro demokracii. Tento svazek obsahuje texty vztahující se k divadlu a dramatu. V této ucelené podobě tak vycházejí (s editorským přispěním Josefa Kovalčuka) poprvé.
ISBN 978-80-7460-088-3
Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2015, Ed. Úvahy a názory, sv. 7, 1. vyd., brož., 104 s.
$4.20

281.
Dousková, Irena:
Napůl ve vzduchu

/ Halfway in the Air.
"Druhá samostatná sbírka Ireny Douskové je silná. Čím? Kondenzovanou melancholií, úsečnou obrazivostí, jazykově vzrušujícím pátráním v skulinách osobní i kolektivní paměti a přesně dávkovanými poměry racionálního a intuitivního psaní: Odevšad táhne / Zašel na jedno / Psi štěkají / Stará panna jde dál." Milan Ohnisko.
ISBN 978-80-807227-376-8
Brno : Druhé město, 2016, 1. vyd., brož., 50 s.
$13.90

282.
Drašnarová, Helena:
Kde je moje máma?

/ Where Is My Mom?
Autorka nikdy nestála o veřejnou pozornost. Svůj pozdní debut složila ze zápisků, kterými během let komentovala svou emigrační zkušenost. Kniha obsahuje vzpomínky na dětství a mládí v rodině nejznámějšího českého televizního scénáristy (Jaroslava Dietla), stejně jako na osobní setkání s lidmi od světových celebrit po losangeleské bezdomovce. Nejde však o memoáry. Přes útržkovitý tvar jednotlivých kapitol jde o promyšlené a strukturované vyprávění. Deziluze s ironií u ní přechází v komické popisy každodenních situací, přesné postřehy o lidech a zasahující mikropříběhy.
ISBN 978-80-87563-37-3
Praha : Petr Štengl, 2015, 1. vyd., brož., 247 s.
$17.40

283.
Dvořáková, Petra:
Sítě : příběhy (ne)sebevědomí

/ Nets : stories (non)selfconfidence.
Kniha obsahuje tři příběhy současných žen o tom, jak nízké sebevědomí ovlivňuje náš život. Jste ohroženi jen do té míry, do jaké sami sobě nevěříte. Kde je nízké sebevědomí, stojí nablízku i manipulátor. A hledá, jak by vás využil ve svůj prospěch. Autorka (*1977) je držitelkou několika ocenění: Magnesia Litera, Zlatá stuha, Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství. Do povědomí veřejnosti vstoupila svým debutem, knihou rozhovorů o víře Proměněné sny, za kterou obdržela v r. 2007 cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika.
ISBN 978-80-7491-659-5
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 316 s.
$20.90

284.
Erhart, Gustav:
Poezie

/ Poetry.
Uspořádal, ediční poznámku a medailon autora napsal Radim Kopáč, předmluva Aleš Haman. Kniha shrnuje básníkovu (*1951) tvorbu z let 1968-2014. V první části jsou zařazeny básně publikované v samostatných sbírkách, v druhé básně z rukopisů a texty publikované mimo samostatné sbírky. "Gustav Erhart zřejmě patří k básnickým typům, které bývají označovány etiketou poeta doctus. Je autorem zasaženým religiozitou a mýtem, tvůrcem poučeným tradicí českého básnictví i kulturou nashromážděnou za tisíciletí. Poučenost však nijak neubírá na emotivní působivosti jeho textů." (Aleš Haman)
ISBN 978-80-7443-154-8
Brno : Větrné mlýny, 2015, 1. vyd., brož., 454 s., medailon autora
$24.40

285.
Farkašová, Etela; Hejkalová, Markéta; Nosková, Věra; Pražáková, Hana; Tvrdá, Eva:
Divné dny : láska v pěti novelách

/ Strange Days : love in five novelles.
Tématem novel je krize, která náhle zasahuje do klidného běhu všedních dní. Kniha osahuje tyto novely: Divné dny Hany Pražákové, Na rubu plátna Etely Farkašové (ze slovenštiny přeložila Kateřina Výtisková), Něco se musí stát Věry Noskové, Jednoho dne Markéty Hejkalové a Slunce a piškoty Evy Tvrdé.
ISBN 978-80-86026-76-3
Havlíčkův Brod : Hejkal, 2015, 1. vyd., váz., 211 s., medailony autorek
$20.20

286.
Freimann, Petr:
Příběhy (z) ulice

/ Street (of) Stories.
Autor v zimě roku 2013 a 2014 působil jako terénní pracovník u jedné organizace, která pomáhá lidem bez domova. Kniha, psaná formou deníkových záznamů, přináší syrové svědectví o životě na pražské ulici. Ilustrace Lenka Deutschová.
ISBN 978-80-260-9345-9
Praha : Petr Freimann, 2016, 1. vyd., váz., 299 s., ilustrace
$20.30

287.
Gruša, Jiří:
Prózy II : romány

/ Proses, Vol. II : novels.
Svazek obsahuje novou, kriticky ověřenou edici románů Dotazník, aneb Modlitba za jedno město a přítele (1975) a Doktor Kokeš - Mistr Panny (1980). V připojeném komentáři a zčásti dosud netištěných materiálech mimoto dokumentuje genezi těchto děl od 60. let a jejich recepci.
ISBN 978-80-7485-063-9
Brno : Barrister & Principal, 2015, Ed. Dílo Jiřího Gruši, sv. 3, 1. vyd., váz., 427 s., ilustrace, poznámky
$24.20

288.
Hartel, Ivan:
Poetree

Výbor z textů básníka, konceptuálního umělce, politického a humanitárního aktivisty, který v roce 1969 odešel z Československa do britského exilu. I. Hartel (*1943), který studoval jadernou fyziku na na ČVUT v Praze a na University of Cambridge, se systematicky zabývá výzkumem (často experimentální metodou, jejíž součástí je hra) chaosu a řádu, zkoumá výskyt, vznik či zánik obsahu, respektive jeho sdělnost, sleduje znaky a stopy změn či vrstvení reality. Sbírka obsahuje české a anglické texty z let 1965-2015.
ISBN 978-80-86751-29-0
Praha : Aula, 2015, 1. vyd., brož., 251 s., ilustrace
$16.80

289.
Horáčková, Alice:
7x ve vedlejší úloze

/ Seven Times in Minor Role.
Kniha rozhovorů se Zdenou Mašínovou, Ivanem Havlem, Hanou Hnátovou, roz. Lustigovou, Helenou Landovskou, Juliem "Gyullou" Bangou, Janou Navrátilovou, Jaroslavem Zajícem a Martou Janasovou, roz. Zajícovou. Novinářka a spisovatelka se do podrobna vyptávala těchto osmi sourozenců sedmi výjimečných lidí na to, jaké to je, žít svůj život ve vedlejší úloze. Zjistila, že to je často těžší než vystupovat v hlavní roli. Nikdo z jejích zpovídaných si svůj úděl nezvolil, ale všichni v něm skvěle obstáli. A kromě toho mají na své slavné sourozence úplně jiný pohled než jejich obecenstvo.
ISBN 978-80-257-1744-8
Praha : Argo, 2016, 1. vyd., váz., 276 s., čb foto
$20.90

290.
Jedlička, Josef:
Midway Upon the Journey of Our Life.

Translated from the Czech by Alex Zucker. Written between 1954 and 1957 and treating events from the Stalinist era of Czechoslovakia's postwar Communist regime, Midway flew in the face of the reigning aesthetic of socialist realism, an antiheroic novel informed by the literary theory of Viktor Shklovsky and constructed from episodes and lyrical sketches of the author and his neighbors' everyday life in industrial north Bohemia, set against a backdrop of historical and cultural upheaval. Meditative and spekulative reflections here alternate and overlap with fragmentary accounts of Josef Jedlicka's own biography and slices of the lives of people around him, typically rendered as overheard conversations. The narrative passages range in chronology from May 1945 to the early 1950s, with sporadic leaps through time as the characters go about the business of "building a new society" and the mythology that goes with it. Due to its critical view of socialist society, Midway remained unpublished until 1966 when it emerged amid the easing of cultural control, but a complete version of this darkly comic novel did not appear in Czech until 1994. Illustrations Jiří Grus. Afterword Rajendra A. Chitnis.
ISBN 978-80-246-3127-1
Praha : Karolinum, 2016, 1. vyd., váz., 191 s., ilustrace
$30.10

291.
Jirousová, Juliana; Jirous, Ivan Martin:
Ahoj můj miláčku : vzájemná korespondence z let 1977-1989

/ Hello My Lover : mutual correspondence from 1977-1989.
Uspořádaly, k vydání připravily a komentář napsaly Daniela Iwashita, Petra Poukarová Klimešová a Marta Kordíková.
Ivan M. Jirous byl od svatby s Julianou Jirousovou, dcerou malíře Otto Stritzka a vnučkou nakladatele Josefa Floriana, v roce 1976 do roku 1989 z politických důvodů čtyřikrát vězněn. Po dobu odloučení, které trvalo sedm a půl roku, se stala jejich jedinou pravidelnou komunikací korespondence. Přestože byla kontrolována a tematicky i formálně omezována cenzurou, je soubor 357 vzájemných dopisů z let 1977-1989 nabitý láskou, zprávami o dění, poezií, kritičností i humorem a společnou vírou. Celkem 231 dopisů Juliany Jirousové, zpřístupněných zde poprvé, tvoří živý obraz undergroundového společenství i vesnické pospolitosti ve Staré Říši.
ISBN 978-80-7215-513-2
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., váz., 1 051 s., faksimile, rejstříky
$41.90

292.
Juráček, Pavel:
Postava k podpírání : /groteska 1962-1963/

/ A Figure to be Supported : /grotesque 1962-1963/.
Ed. Pavel Hájek. Kniha obsahuje všechny známé a dostupné verze této mrazivé grotesky o půjčovně koček a bezbřehé moci úřednického aparátu, a nabízí tak jedinečnou možnost jít v Juráčkových stopách. Být u toho, když přejmenovává hlavní postavu z Jana Hlasivce na (Jana) Kiliána, posléze na Jana Herolda a nakonec na bezpříznakového "člověka", a sledovat, jak s každým dalším textem naplňuje svůj záměr, formulovaný již v synopsi: "Drobné scénky, z nichž je Postava složena, mohou být jakkoliv zpřeházeny, vypuštěny a doplněny jinými, neboť nejde o ně samotné… Každá ta scénka má funkci slova, a proto bude důležité hledat v dalších verzích synonyma těch ,slov' tak dlouho, až ty scénky složí větu nebo příběh co nejpřesněji."
ISBN 978-80-87490-66-2
Praha : Knihovna Václava Havla, 2016, Ed. Dílo Pavla Juráčka, sv. 4, 1. vyd., brož., 160 s., ilustrace, faksimile
$17.40

293.
Kapoun, Karel:
Básník

/ A Poet.
Eds. Ladislav Soldán, Ivo Lukáš. Výbor z díla básníka Karla Kapouna (1902-1963). Kniha obsahuje nejen básně, ale i dobové fotografie, výstřižky z novin, kresby, plakáty, dopisy a jiné dochované materiály. "Kapoun je básník nezvalovsky konkrétní obraznosti. Je v něm básník moravsky brutální a zdravé vnímavosti a smyslovosti. Básník všeobjímající něhy, jež dá ožíti v básni mýdlu, molu, pecce, sirce, všem všedním a šedým věcem života. Kapoun je velmistr metafory a zvláštní něžné filosofie, která se usmívá a nadlehčuje životu křídla." Milan Kundera.
ISBN 978-80-7485-065-3
Brno : Barrister & Principal, 2015, 1. vyd., brož., 397 s., čb foto, faksimile
$20.70

294.
Kašičková, Michaela:
Největší kočka z tohohle kanclu

/ The Biggest Stunner from This Office.
Autorka (*1990) se představuje s poezií přímočarou, hutnou, plnou minipříběhů. Její básně jsou charakteristické notnou dávkou sebeironie a humoru, ovšem naproti tomu i lidských soukromých dramat. Témata čerpá z pozorování každodenních epizodek, které se odehrávají všude kolem nás. Díky pozorovacímu talentu dokáže z každodenních všedností stvořit skicu plnou života.
ISBN 978-80-87563-38-0
Praha : Petr Štengl, 2016, 1. vyd., brož., 79 s.
$9.00

295.
Klicperová, Lenka; Kutilová, Markéta:
Islámskému státu na dostřel : válka v Sýrii očima novinářek Lenky Klicperové a Markéty Kutilové

/ In the Range of Islamic State : war in Syria in the eyes of journalists Lenka Klicperová and Markéta Kutilová.
Reportérky se jako první české novinářky dostaly do syrského města Kobaní. Město totálně zničila válka s Islámským státem.
Proti přesile teroristů tu bojovalo malé množství odhodlaných obránců z řad kurdských milic YPG a YPJ. Kobání poničily také koaliční nálety směřované na pozice islamistů. Drtivá většina domů v Kobání je v ruinách. Ve své knize doprovázené sugestivními fotografiemi líčí příběhy statečných, nezlomných lidí žijících v troskách svých domů či bojujících na frontě nedaleko pozic Islámského státu. Zasvěcený doslov politologa Tomáše Kaválka zasazuje text do širšího kontextu.
ISBN 978-80-204-3965-9
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., brož., 121 s., bar. foto, portréty, mapa
$13.20

296.
Kníže, Roman:
Hořce prší : verše z let 1999-2011

/ It Rains Bitterly : verses from 1999-2011.
Sbírka existenciálně laděných básní známého plzeňského básníka (*1952). "Básník Roman Kníže si nejvíce váží daru zostřeného vidění a vnímání. Tento obraz je nesen proudem času, tedy pohybem skutečnosti i myšlení a dostává zašifrovanou podobu reflexe. V dynamice přírody i života vnímá rozpory, které rozrušují jeho výchozí romantickou touhu a jeho zraňovaný a neuskutečnitelný ideál harmonie, za kterým jde, přestože a protože není. Nepodléhá iluzím." Bohumil Jirásek.
ISBN 978-80-7465-176-2
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 1. vyd., brož., 135 s.
$11.10

297.
Kováčová, Kateřina:
Sem cejtila les

/ I Smelled the Forrest.
Šestačtyřicet textů tvořících volnou básnickou skladbu. Studené, nehostinné a jen zdánlivě pohádkové prostředí, v němž se báseň někdy pro jistotu vyslovuje jako ochranná formule či zaklínadlo. Hledání a cesty. A na nich Bůh, který vůbec nad ničím nedohlíží a ničemu nedává spolehlivý řád a smysl. Autorka (*1982) debutovala knihou básnicko-prozaických textů Hnízda (2005), za niž získala Cenu Jiřího Ortena. Dále vydala román Soumračno (2007); věnuje se rovněž tvorbě pro děti.
ISBN 978-80-87370-15-5
Opava : Perplex, 2015, 1. vyd., váz., 72 s., ilustrace
$9.70

298.
Král, Petr:
Kolem vejce : (čili shlukování)

/ Around the Egg : (or cluster).
Básnická sbírka zkoumá skutečnost - a současný svět - zvenku i zevnitř, otírá se o ni perfidním popěvkem a vniká do ní drzou obraznou sondou, sleduje ji v nočním ztišení i v ranním zjitření, těží z ní hned mnohastránkovou skladbu, hned zas třířádkové haiku.
ISBN 978-80-87377-63-5
Praha : Pulchra, 2016, Ed. Poezie, sv. 28, 1. vyd., brož., 114 s.
$11.80

299.
Krejzyberd, Dr.:
Varných konvic sten

/ The Whine of Whistling Kettles.
Texty sbírky jsou neseny výrazovou a významovou aktualizací myšlenkových a estetických podnětů (neo)dekadentní poetiky, s jejímiž literárními principy vede autor ryze současný lyrický dialog. Nejde tedy o variace, nebo dokonce ironizace zmíněné tradice, nýbrž o vytváření významových kontrastů mezi záměrně stylizovanou vzletností básní a jejich zakotvením v dnešní nepoetické skutečnosti. Kniha je doplněna o zasvěcený doslov Antonína K. K. Kudláče, v němž čtenáři nahlédnou do širších souvislostí tvorby Dr. Krejzyberda (básnický pseudonym Jiřího Studeného).
ISBN 978-80-7465-178-6
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 1. vyd., brož., 65 s.
$6.90

300.
Linhart, Patrik:
Horrory roků

/ The Horrors of Years.
Výbor esejí, glos, kritik a recenzí, které autor publikoval v literárních časopisech v letech 2010-2015. Finále knihy tvoří osobitě pojaté kalendárium převážně literárních událostí a chronologie uměleckých vítězství a proher posledních dvaceti století. Devízou knihy je autorův svérázný humor, hravost a nebývalá sečtělost. Název knihy odkazuje nejen na jeho parafrázi Napoleonova výroku: Vojáci, dvacet století hledí na vás!, ale též k častým citacím a příměrům z literatury imaginativní a hrůzostrašné.
ISBN 978-80-87688-43-4
Hradec Králové : Paper Jam, 2016, 1. vyd., brož., 367 s., ilustrace
$22.40

301.
Militzová, Anna:
Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse : příběh Jany Černé

/ Not Faith Nor Virtues a Man Needs for His Salvation : story of Jana Černá.
První biografie české spisovatelky Jany Krejcarové-Černé (1928-1981), dcery novinářky Mileny Jesenské a architekta Jaromíra Krejcara. Autorka čerpala z archivů, dopisů, osobních rozhovorů, ale i z policejních spisů nebo dokumentů z psychiatrických léčeben. Doplněno fotografiemi. Autorka (*1990) je polská bohemistka. V roce 2012 při své práci na biografii Jany Černé objevila dopisy Mileny Jesenské z věznic v Drážďanech a na Pankráci a z koncentračního tábora Ravensbrück, které byly do té doby považovány za ztracené. Od. r. 2011 žije v Praze. Z polštiny přeložil Jan Jeništa.
ISBN 978-80-87274-29-3
Olomouc : Burian a Tichák, 2015, Ed. Knihovna Listů. Záznamy, sv. 13, 1. vyd., brož., 145 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$13.20

302.
Montagová, Kristýna:
Příště to nenechat zajít tak daleko

/ Don't Let It Go So Far Next Time.
Básnická prvotina se vyznačuje úsporností, kdy autorka (*1992) šetří slovy tak, že poté jako blesk zapůsobí třeba i jediné slovo. Toto slovo se stává jakousi minipointou, která nenechá nic a nikoho na pochybách, neboť její význam je jasný, tvrdý a nekompromisní jako gilotina. Autorka tak namnoze vyjevuje skrytá dramata, aniž by ovšem lkala nad osudem. Při studijním pobytu v Turecku byla konfrontována s novým a multikulturním prostředím, o kterém čtenáři podává zprávu bez toho, aniž by určovala, co je špatné či naopak.
ISBN 978-80-87563-40-3
Praha : Petr Štengl, 2016, 1. vyd., brož., 104 s.
$9.00

303.
Nečas, Vilém:
Bílek : svědectví o bratru Františkovi

/ Bílek : testimony of brother František.
František Bílek (1872-1941) byl jednou z nejvýraznějších osobností českého výtvarného umění a zřejmě nejvýznamnějším představitelem symbolismu v českých zemích. Jako klíč k pochopení jeho vnitřního světa se najednou vynořuje z hlubin času osobní svědectví člověka, který mu stál po podstatnou část života velmi blízko. Tím člověkem byl jeho švagr Vilém Nečas (1881-1948), bratr jeho manželky Berty, s jehož unikátním svědectvím se po více než 70 letech od jeho vzniku máme nyní poprvé možnost seznámit. Smrt F. Bílka ho hluboce zasáhla, a tak v letech 1942-3 sepsal své vzpomínky na zemřelého sochaře. Jejich vydání se však vzhledem k nepříznivým okolnostem nedočkal. Rukopis se po celou dobu nacházel v majetku rodiny a nyní vychází tyto unikátní vzpomínky vůbec poprvé.
ISBN 978-80-7530-026-3
Praha : Malvern, 2015, 1. vyd., brož., 316 s., 29 s. obr. příl.
$18.10

304.
Není tu Vltava, ale Svratka, Svitava
/ There Is Not Vltava, but There Are Svratka, Svitava.
Eds. Ladislav Vencálek, Antonín Hošťálek. Editoři oslovili autory žijící ve zdech města anebo s životním vztahem k Brnu se žádostí o příspěvek. Kniha obsahuje úvahy, črty a eseje na téma současné Brno. Sešly se příspěvky rázu osobního a vzpomínkového i historického, méně už popisující stav, v němž se Brno nachází, které naznačují, co by mohlo a mělo…
Do knihy přispěli tito autoři: Ivanka Devátá, Pavlína Dufková, Arnošt Goldflam, Jan Lacina, Petr Pelčák, Jana Soukupová, Marek Orko Vácha, Ladislav Vencálek a Kateřina Vencálková.
ISBN 978-80-905604-3-7
Brno : Moravskoslezský kruh, 2016, 1. vyd., brož., 150 s., čb foto
$11.20

305.
Neplač, vstaň a střílej! : próza české poválečné avantgardy
/ Don't Cry, Get up and Shoot! : prose of the Czech post-war avant-garde.
Ed. Zuzana Říhová. Obraz české poválečné avantgardy tak, jak je dnes tradován, se utvářel především na základě básnických textů a textů programového rázu. Doposud přehlíženou složkou dobového literárního života zůstala bohatá prozaická produkce let 1919-1924, na které se podíleli členové obou ústředních avantgardních uskupení Devětsilu a Literární skupiny. Antologie je pokusem revidovat kanonický výklad zvoleného období a představit klíčové prozaické texty "povídkové epidemie" raných 20. let. Antologie přináší povídky předních (V. Vančura, J. Wolker, L. Blatný, Č. Jeřábek ad.) i méně známých (M. Nohejl, K. Hradec, I. Suk, B. Vlček ad.) autorů z okruhu Devětsilu a Literární skupiny; většina povídek je dnes k dispozici pouze v dobových časopisech a hůře dostupných knižních souborech.
ISBN 978-80-7470-111-5
Praha : Akropolis, 2015, Ed. Skrytá moderna, 1. vyd., váz., 253 s.
$19.60

306.
Neumannová, Božena:
Byla jsem ženou slavného muže

/ I Was a Wife of a Famous Man.
Eds. Jiří Veselský, Milan Blahynka. Druhé vydání memoárů svobodomyslné novinářky a manželky S. K. Neumanna. Kniha je výjimečným svědectvím o odvrácené straně života velkého básníka, jehož skutečný příběh obvykle neplní řádky učebnic. Memoáry zachycují - často ve skandálních souvislostech - celou řadu osobností: bratry Čapkovy jako plagiátory a kariéristy, Tomana jako pobudu, Majerovou jako záletnici i mnohé další… B. Neumannová (1882-1967) byla spisovatelka a kulturní pracovnice, její vzpomínky vznikly v 50. letech jako součást autobiografické trilogie, nemohly však oficiálně vyjít.
ISBN 978-80-7491-422-5
Brno : Host, 2015, 2. vyd., váz., 426 s., 16 s. obr. příl., ilustrace, portréty, faksimile
$25.80

307.
Palán, Aleš:
Ratajský les

/ The Forrest of Rataj.
Ratajský les v Posázaví se stal v lednu 1952 místem vraždy. Na hromadě klestí zde byla nalezena komunistická funkcionářka Anna Felbabová s prostřelenou hlavou. Rudá justice odpověděla na její smrt nekompromisně a propaganda jí propůjčila vlastní interpretaci. Román vychází ze skutečných událostí, dotváří je a fabuluje. Dvě linie příběhu z let 1952 a 1958 prolíná třetí dějová osa - ta současná. Brzy se ukáže, jak osudově spolu všechny tři souvisejí, neboť minulost stále ještě není pohřbena. Autor (*1965) je spisovatel a novinář. Je autorem řady knih, především knižních rozhovorů (s Bohumilem Tajovským Člověk musí hořeti, s bratry Reynkovými Kdo chodí tmami, s bratry Florianovými Být dlužen za duši).
ISBN 978-80-87855-54-6
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016, 1. vyd., váz., 262 s.
$19.50

308.
Pilátová, Markéta:
Hrdina od Madridu

/ The Hero from Madrid.
Novela o boji, lásce a nezodpověditelných otázkách. Bývalého veterána španělské občanské války navštíví španělská studentka, která pátrá po dávných osudech zapomenutých bojovníků. Novela je inspirována skutečnými příběhy českých interbrigadistů. Autorka (*1974) je česká spisovatelka, novinářka a hispanistka.
ISBN 978-80-905879-1-5
České Budějovice : Pikador Books, 2015, 1. vyd., brož., 72 s.
$11.60

309.
Slíva,Vít; Slíva, Jiljí; Slíva, Libor:
Soutoky světelných řek

/ The Confluences of Light Rivers.
Verše Vít. Fotografie Jiljí. Sentence Libor. Bratři Slívové, rodáci z Hradce nad Moravicí, vydali r. 2003 v nakladatelství Weles publikaci Jízdenka z Hradce na Hradec; věnovali ji "rodnému městečku a těm, kdo ho milují". I tentokrát je kniha zasvěcena především rodné krajině kolem řeky Moravice.
ISBN 978-80-87483-08-4
Brno : Weles, 2015, 1. vyd., brož., 68 s., bar. foto
$13.90

310.
Štráfeldová, Milena:
Trestankyně : příběh Růženy Vackové

/ The Prisoner : story of Růžena Vacková.
R. Vacková (1901-1982) byla česká teoretička a historička umění, divadelní kritička a pedagožka, věnovala se také archeologii. Neochotu přistoupit na kompromis dokázala tato univerzitní profesorka už za nacistické okupace, kdy byla za účast v odboji odsouzena k smrti. A znovu po únoru 1948, kdy ji soud poslal za mříže na dvaadvacet let za "špionáž ve prospěch Vatikánu". V komunistických věznicích nakonec prožila 15 let. Přesto je její jméno veřejnosti málo známé. Román přibližuje její život na pozadí "šťastného" 20. století.
ISBN 978-80-204-3999-4
Praha : Mladá fronta, 2016, 1. vyd., váz., 371 s., bibliografie
$20.90

311.
Teplý, František:
Pouť mého života

/ The Pilgrimage of My Life.
Paměti kněze a archiváře přibližují děj v oblasti českobudějovické diecéze, části jejího českého i německého venkova a města Jindřichova Hradce v letech 1891-1923. Jejich autor reflektuje z pozice konzervativního katolíka dlouhou řadu oblastí a jevů: český i německý nacionalismus, ve sféře politiky pak vytváření politických subkultur rozštěpené společnosti, v oblasti hospodářství přináší náhled na první pozemkovou reformu, zemědělskou výrobu či výrobní a finanční družstevnictví; největší informační přínos pak leží v implicitním vyjadřování Teplého politického myšlení spojeného s funkcí katolického duchovního a s jeho působením v rámci církevní struktury.
ISBN 978-80-7308-583-4
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 39, 1. vyd., brož., 271 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$19.30

312.
Toman Tylová, Barbora:
Za slovem : rozhovor s Bohumilou Grögerovou

/ For a Word : interview with Bohumila Grögerová.
Knižní rozhovor s nestorkou české vizuální poezie Bohumilou Grögerovou (1921-2014). Interview poodkrývá myšlenkové zázemí, z něhož vyrůstá život a dílo autorky, která zanechala nesmazatelnou stopu v české literární historii 20. století. Název knihy odráží básnířčinu touhu pochopit slovo, jít za jeho význam, za promyšlenou konstrukci veršů, a také naznačuje zápas téměř nevidomého člověka, který se svou tvorbou dennodenně dostává za své fyzické limity. Obrazový doprovod tvoří černobílé dokumentární fotografie z návštěv básnířky.
ISBN 978-80-7470-115-3
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., brož., 85 s., čb foto
$24.40

313.
Trojan, Jakub S.:
Adorace na výzvy

/ The Adorations and Challenges.
V básnické sbírce evangelického faráře, disidenta, chartisty a profesora Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (*1927) nalezneme lyrické básně psané volným veršem. Ilustrace Martina Trojanová.
ISBN 978-80-88084-05-1
Středokluky : Zdeněk Susa, 2015, 1. vyd., váz., ilustrace
$9.80

314.
Volková, Bronislava:
Být stromem, který zpívá = Being a Tree That Sings.

Nová, v pořadí jedenáctá, knížka metafyzicko-existenciální poezie česko-americké exilové básnířky, žijící v současné době mezi Prahou a Bloomingtonem. Autorka vydala již kolem 30 knih poezie, překladů a odborných publikací. Její poezie byla přeložena do jedenácti jazyků. Je držitelkou významných mezinárodních literárně-kulturních cen, členkou českého a amerického PEN klubu, emeritní profesorkou Indiana University. Zároveň je také úspěšnou kolážistkou, která vystavuje svá díla na obou březích oceánu. Volková je básnířkou citovou a duchovní, jež strhuje čtenáře k hlubšímu procítění životních souvislostí. Jedním z témat její nové sbírky je i jedinečnost zvířecího světa. Knížka je vybavena pěti barevnými kolážemi autorky. Česky a anglicky.
ISBN 978-8097465-192-2
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2016, 1. vyd., brož., 129 s., ilustrace
$10.40

315.
Vrchlický, Jaroslav:
Kabinet mistra Vrchlického : výbor z básní Jaroslava Vrchlického

/ The Cabinet of Master Vrchlický : anthology of poems by Jaroslav Vrchlický.
Vybral a uspořádal Ivan Wernisch. Základem tohoto výboru je devatenáctisvazkové souborné vydání básnického díla Jaroslava Vrchlického (SNKLU 1948-1961), které uspořádal dr. Vítězslav Tichý. Editor rovněž přihlížel k původním vydáním jednotlivých sbírek. Jaroslav Vrchlický (1853-1912) byl český spisovatel, básník, dramatik a překladatel. Jeho dílo obsahuje přes 200 svazků, mj. přes 80 básnických sbírek a 50 divadelních her. Jeho básnické sbírky a dramata jsou vrcholnou ukázkou formální dokonalosti, avšak zároveň poměrně čtivé. Vrchlický se snažil dokázat, že čeština je jazyk, který dokáže vyjádřit vše.
ISBN 978-80-7227-378-2
Brno : Druhé město, 2016, 1. vyd., brož., 124 s.
$17.40

316.
Výškovický, Petr B.:
Punkový prapor 2 : restart

/ The Punk Batallion 2 : restart.
Ve volném pokračování úspěšné prózy Punkový prapor (2014) autor čtenáře zasvěcuje do příprav na jednorázové výroční zmrtvýchvstání rozpadlé punkrockové skupiny. Kapitoly, odehrávající se v současnosti, jsou proloženy náhledy do 30 let vzdálené minulosti, kdy jeden z hlavních protagonistů příběhu začínal inklinovat k punkovému hnutí. Téměř thrillerový nádech dodávají knize výňatky z deníku neonacisty, pečlivě se chystajícího k likvidaci frontmana kapely, jejíž název román nese.
ISBN 978-80-260-8954-4
Říčany u Brna : Papagájův Hlasatel Records, 2016, 1. vyd., brož., 259 s., čb foto
$18.90

317.
Zemančíková, Alena:
Příběh v řeči nepřímé

/ The Story in Indirect Speech.
Do pohraničí se v 50. letech odcházelo kvůli bytu, práci, utíkalo se sem před životními pády a manželskými krachy. Postavami této knihy jsou lidé, kteří zde v době nesvobody hledali nekonvenční život, jiné možnosti a nezávislost. Lidé, kteří tu později ze svých dětí, v dobré víře, vychovali ztracenou generaci outsiderů. Román je neobvyklou rodinnou historií prodchnutou rozháranými životy, citovými zmatky, poraněnými srdci, ale také odvahou přijímat rány a vzdorovat. Autorka (*1955) vystudovala dramaturgii na DAMU, působila v různých profesích, od r. 1997 pracuje v Českém rozhlase, napsala tři rozhlasové hry, natočila řadu autorských dokumentů a literárních pořadů.
ISBN 978-80-7443-160-9
Brno : Větrné mlýny, 2015, 1. vyd., brož., 200 s.
$17.40


ČASOPIS - PERIODICAL

318.
Opera Historica 1/2015. Časopis pro dějiny raného novověku
/ Opera Historica 1/2015. Journal for the History of Early Modern Times.
V letech 1991-2011 vyšlo patnáct svazků neperiodického vědeckého sborníku Opera historica (Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis) zaměřeného na vybraná témata sociálních, kulturních a politických dějin společnosti českých zemí, respektive habsburské monarchie v raném novověku. Od šestnáctého ročníku budou Opera historica - Časopis pro dějiny raného novověku vycházet 2x ročně jako vědecký časopis, který bude klást důraz především na politické, kulturní a intelektuální dějiny raného novověku v evropských souvislostech.
ISSN 1805-790X
České Budějovice : Jihočeská univerzita, Historický ústav Filozofické fakulty
$11.80

Released on April 6, 2016

KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2015/4
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2015/4

with University Publishers

říjen - prosinec 2015 / October - December 2015

 

HISTORIE / HISTORY

1.
350 let královéhradecké diecéze
/ 350 Years of Hradec Králové Diocese.
Ed. Petr Polehla. Významné jubileum královéhradecké diecéze bylo příležitostí k reflexi řady významných témat z jejích dějin. Diecéze prošla od svého vzniku množstvím proměn a sehrála důležitou roli z hlediska náboženského života v regionu. Též se významně zapsala do života kulturního i společenského a v řadě faktorů ovlivnila i celospolečenské dění. Jednotliví autoři této publikace se zabývají tématy týkajícími se přímo dějin biskupství, ale též dějin institucí, u nichž bylo biskupství zřizovatelem či s nimiž úzce spolupracovalo. Pozornost je též věnována vybraným osobnostem královéhradecké diecéze.
ISBN 978-80-7465-160-1
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 1. vyd., váz., 459 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$27.90

2.
Adamová, Karolina a kol.:
Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, sv. V : stát
/ Great History of the Bohemian Crown Lands. Thematic set, vol. V : a state.
Ed. Karel Schelle. Svazek se zabývá vývojem státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Dva oddíly, do nichž autoři text rozdělili, reprezentují dvě velká dějinná období. První popisuje vývoj českého státu od nejstarších dob do revolučních přeměn v roce 1848 a představuje hlavní státoprávní instituce raného českého státu, doby stavovské, ale též - z hlediska státoprávního problematického - období absolutismu. Druhá část se soustředí na moderní stát od roku 1848 do zániku Československa v roce 1992 a vytyčuje tři hlavní etapy: dobu habsburské monarchie, meziválečného Československa a komunistické diktatury. Stručněji je pojednáno období nesvobody 1938-1945 a postsocialistická léta 1989-1992.
ISBN 978-80-07432-652-3; 978-80-7432-000-2 (soubor)
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., váz., 649 s., 16 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, faksimile, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$55.30

3.
Aschenbrenner, Martin:
Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848-1884)
/ Court of the Emperor Ferdinand the Gracious and the Empress Maria Anna in Bohemia (1848-1884).
Autor, který se již řadu let věnuje císaři Ferdinandovi, zejména v souvislosti s jeho pobyty na českých letních sídlech, tentokrát zaměřil svou pozornost na dvůr císaře a jeho manželky v době jejich pobytu v Čechách. Nejdříve pojednává o usídlení císaře v Čechách a formování jeho dvora, pak postupně probírá jednotlivé kategorie dvorních zaměstnanců od nejvyšších až po nejnižší. Pokud to prameny umožňují, vysvětluje jejich povinnosti, především se však snaží, ať už podrobně, nebo drobnou historkou, přiblížit konkrétní osoby, které u dvora byly zaměstnány. Kniha je doplněna mnoha dobovými i současnými fotografiemi jak osobností, tak míst či písemností, které s tématem souvisejí.
ISBN 978-80-260-8549-2
Česká Lípa : nákl. vl., 2015, 1. vyd., váz., 167 s., čb ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, slovník osob
$14.70

4.
Balík, Stanislav; Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Vlha, Marek:
Český antiklerikalismus : zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938
/ Czech Anti-clericalism: sources, themes and a form of the Czech anti-clericalism in the years 1848-1938.
Autoři této průkopnické práce pojímají antiklerikalismus jako součást modernizačních evropských procesů, provázejících budování evropských národních států a jejich politických institucí. Vymezují termín antiklerikalismus v kontextu duchovních a náboženských dějin 19. a 20. století, s důrazem na jeho dobové proměny v multinárodní a multikonfesní habsburské monarchii od roku 1867, resp. v období první republiky. Autoři zvolili i perspektivu mikrohistorickou (Brno, Kladno, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Polná, Žarošice, Lidečko, Mikulovice u Pardubic), jež ozřejmuje, jak se antiklerikální nálady a postoje uplatňovaly během každodenního náboženského, politického a společenského života.
ISBN 978-80-257-1373-0
Praha : Argo, 2015, Ed. Historické myšlení, sv. 69, 1. vyd., váz., 490 s., 8 s. obr. příl., bibliografie, jmenný rejstřík, German summary
$27.90

5.
Bílek, Jiří:
Bílá místa české historie, sv. 4 : 20. století, část 1 : do vzniku Československa : naplněný sen profesora filosofie
/ Blanks in Czech History, vol. 4 : 20th Century, part 1 : until the establishment of Czechoslovakia : filled dream of the Professor of philosophy.
Svazek je věnován počátku 20. století a především první světové válce. Informuje o dilematech české politiky včetně Švihovy aféry, českých stopách v atentátu na Františka Ferdinanda d´Este, průběhu válečných operací a zejména o situaci v českých zemích a československém zahraničním odboji včetně jeho protagonistů: T. G. Masaryka, E. Beneše či J. Dűrycha. Nemalá pozornost je věnována také vzniku a činnosti našich legií v Rusku, Francii a Itálii.
ISBN 978-80-242-5056-4
Praha : Knižní klub, 2015, 1. vyd., váz., 439 s., čb ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík
$24.40

6.
Boubín, Jaroslav a kol.:
Hledání nové Evropy : projekt krále Jiřího
/ Seeking a New Europe : the project of the king George.
Projekt Jiřího z Poděbrad, od jehož zrodu uplynulo již více než 550 let, nepochybně patří k nejznámějším politickým projektům českých dějin. Velkolepá vize nové organizace Evropy, kterou se nedlouho po polovině 15. století snažila uvést do života přímo horečná diplomatická aktivita českého krále, bývá často označována za předzvěst některých z vrcholných mezinárodních institucí, jež vznikly teprve zhruba o pět set let později. Prací řady převážně českých odborníků proto vznikla tato kniha, aby se pokusila nově se zamyslet, a to z nejrůznějších úhlů pohledu, nad uvedenou diplomatickou akcí a připomenout její klíčové aspekty, přičemž klade zvýšený důraz na jejich historický kontext. Snaží se tak přispět k přesnějšímu zhodnocení Jiříkova projektu a k ujasnění místa, jež mu v dosavadním vývoji náleží.
ISBN 978-80-7286-263-4
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 65, 1. vyd., váz., 290 s., ilustrace, bibliografie, English summary
$38.20

7.
Brňovják, Jiří:
Šlechticem z moci úřední : udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705-1780
/ Nobleman ex Officio : awarding of nobility titles in the Czech Lands 1705-1780.
Monografie se zabývá problematikou úředního procesu poskytování šlechtických titulů na území českých zemí (Čech, Moravy a Slezska) v období let 1705-1780, jež je spojeno s vládou tří habsburských panovníků 18. století: Josefa I., Karla VI. a Marie Terezie. Teritoriální záběr je vymezen tehdejšími hranicemi celého českého státu, přičemž samozřejmě zohledňuje ztrátu většiny Slezska roku 1742 po prohrané první slezské válce s Pruskem.
ISBN 978-80-7464-461-0
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Nobilitas in historia moderna, Tomus 7, 1. vyd., váz., 487 s., ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile, erby, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, German summary
$33.50

8.
Břečka, Jan:
Moravské Slovácko a československé výsadkové operace ze Západu v letech 2. světové války = Moravian Slovakia and Czechoslovak parachute operations from the West during the Second World War.
Podobně jako ve všech armádách, zapojených v letech 1939-1945 do světového válečného konfliktu, tvořili naši parašutisté elitu mezi ostatními druhy vojsk. První dobrovolníci nastupovali do utajovaných výcvikových kurzů v oblasti severozápadního Skotska od poloviny r. 1941. Do r. 1943 prošlo těmito speciálními kurzy na tři sta československých důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků. Mezi nimi se nacházela řada rodáků z Moravského Slovácka. Tento region byl později také určen jako operační prostor několika výsadkových skupin. Jejich připomínce a památce všech statečných vojáků-výsadkářů je věnována tato publikace.
ISBN 978-80-7028-450-6
Brno : Moravské zemské muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 93 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie
$10.00

9.
Cebe, Jan:
Spolkový život českých novinářů v letech 1945-1948
/ The Associations of Czech Journalists in 1945-1948.
Kniha přibližuje spolkový život českých novinářů v období třetí republiky. Je jen málo oblastí, v nichž se poválečná československá společnost přiblížila totalitnímu uspořádání let poúnorových tak silně, jako tomu bylo v oblasti mediální, především v organizaci žurnalistiky jakožto profesní a odborové oblasti. Právě proces uspořádávání a následně i řízení novinářského života prostřednictvím jednotné novinářské organizace je hlavní náplní této knihy. Na tomto procesu se však nepodílela pouze novinářská organizace, a proto je akcentován i její vztah k dalším významným institucím té doby, především ministerstvu informací v čele s Václavem Kopeckým.
ISBN 978-80-246-2863-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 267 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$21.70

10.
Denčevová, Ivana; Stehlík, Michal a kol.:
Rozděleni železnou oponou
/ Divided by the Iron Curtain.
Pavel Landovský, Jiří Gruša, Sláva Volný, Jiří Němec, Zdeněk Mlynář, Otta Bednářová. Šest jmen reprezentujících tisíce osudů statečných lidí, které od jejich blízkých oddělily ostnaté dráty železné opony. Autoři stejnojmenného rozhlasového cyklu právě na jejich příkladu podávají podrobné svědectví o životních peripetiích lidí v konfliktu s minulým režimem. Byli připraveni nejen o domov, ale také o kontakt s těmi nebližšími. O tom v knize mluví ti, jejichž dětství a dospívání formovala zkušenost "dítěte třídního nepřítele-emigranta". Publikaci doplňuje množství unikátních fotografií, poznámek a doprovodných studií dalších spolupracovníků, jež se zaměřují například na aktivity Státní bezpečnosti a CD se záznamem původního cyklu rozhlasových pořadů.
ISBN 978-80-87530-68-9
Praha : Radioservis, 2015, 1. vyd., váz., 213 s., 1 CD, čb foto, faksimile, medailony autorů
$18.80

11.
Dokoupil, Lumír:
Z díla historického demografa
/ From the Works of the Historical Demographer.
Eds. Aleš Zářický a kol. Publikace vychází k 80. narozeninám renomovaného českého historika. Přináší jeho starší studie a uvádí jeho vědecké působení v oblasti historické demografie. Vedle starších, v současnosti obtížně dostupných studií, obsahuje i texty, které doposud nebyly publikovány. Hlavním tématem otištěných příspěvků je analýza proměn historicko-demografických kategorií v ostravské průmyslové oblasti v době 19. a 20. století. Publikace je doplněna biogramem a výběrovou bibliografií Dokoupilových prací od 60. let 20. století do současnosti.
ISBN 978-82-7464-760-4
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., váz., 657 s., čb foto, tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, German summary
$38.40

12.
Drda, Adam a kol.:
Moskva posílá tanky : Československo 1968 … Ukrajina 2014
/ Moscow Sents Tanks : Czechoslovakia 1968 … Ukraine 2014.
Sovětská okupace Československa, která začala v noci z 20. na 21. srpna 1968 (a trvala pak více než dvě desetiletí), poznamenala život několika generací. Kniha přináší vzpomínky třiadvaceti lidí, osobností známých i méně známých, doplněné bohatým fotografickým doprovodem. Současné Rusko na svou sovětskou historii v mnohém navazuje a hlásí se k ní. Stejně jako u nás v roce 1968 došlo nedávno i na Ukrajině k hrubému porušení mezinárodního práva, ruská intervence na cizím území vedla k vleklému ozbrojenému konfliktu a k velké humanitární krizi. Publikaci, připomínající naši vlastní historickou zkušenost, proto doplňují čtyři texty poukazující na paralely ruské vojenské agrese na Ukrajině a okupace ČSSR.
ISBN 978-80-87456-64-4
Praha : Člověk v tísni, 2015, 1. vyd., brož., 213 s., čb foto
$23.00

13.
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů, sv. 3/2 (1937-1938)
/ Edvard Beneš, Germany and the Germans : edition of documents, vol. 3/2 (1937-1938).
Eds. Vojtěch Kessler, Michal Pehr, Richard Vašek. Výběrová edice dokumentů je v pořadí třetím dílem projektu, jehož záměrem je zdokumentovat vývoj Benešových názorů na problematiku Němců v Československu, na jeho vztah k Německu, Rakousku a obecně zachytit Benešovo pojetí národností, národa a možnosti řešení otázky menšin. Svazek zahrnuje období od léta 1937 do abdikace prezidenta Beneše počátkem října 1938. Vybrané dokumenty jsou osobní i úřední povahy, publikované i dosud nezveřejněné.
ISBN 978-80-87782-44-6
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 347 s., jmenný rejstřík, English summary
$23.80

14.
Emmert, František:
Československý odboj za druhé světové války
/ Czechoslovak Resistance Movement during World War II.
Publikace seznamuje s historií československého odboje v letech 1939-1945. Přibližuje organizaci a činnost domácího odboje včetně dramatických okamžiků heydrichiády, popisuje boj vojáků československé zahraniční armády na západní i východní frontě a jejich účast na dalších bojištích, věnuje se nebezpečným misím parašutistů na území Protektorátu i velkým ozbrojeným vystoupením během Slovenského národního povstání v r. 1944 a květnového povstání v českých zemích o rok později. Připomíná rovněž vysokou cenu, kterou čeští a slovenští odbojáři a jejich rodiny museli zaplatit za obnovu svobody.
ISBN 978-80-204-3886-7
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 207 s., čb foto, mapy, faksimile, chronologie, bibliografie
$27.90

15.
Fasora, Lukáš:
Stáří k poradě, mladí k boji : radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920
/ The Old to the Meeting, the Young Ones to Battle : the radicalization of a young generation of Czech socialists 1900-1920.
Kniha přináší metodologicky inovativní výklad změn v socialistickém hnutí v českých zemích v letech 1900-1920. Dramatické události světové války, revoluce v Rusku, rozpad monarchie a vznik republiky jsou nahlíženy z pohledu mladé generace příslušníků a sympatizantů socialistického hnutí s cílem představit alternativní pohled na poměrně dobře známé události českých a světových dějin. Metodologickou oporou je autorovi generační přístup, poprvé v české historické vědě takto komplexně uplatněný na historickou látku.
ISBN 978-80-7325-364-6
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., váz., 242 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$20.90

16.
Felcman, Ondřej:
Československý parlament na prahu Pražského jara : Národní shromáždění na cestě k reformě (1964 - duben 1968)
/ Czechoslovak Parliament on the Threshold of the Prague Spring : National Assembly towards the reform (1964 - April 1968)
Kniha se zabývá činností zákonodárného sboru v komunistickém Československu, a to v časové fázi vymezené tzv. liberalizačním obdobím poloviny šedesátých let a na ně navazujícím pokusem o reformu sovětského byrokratického socialismu v roce 1968. Práce je doplněna dokumentárními fotografiemi, přehledy, tabulkami a 17 biografickými medailony vedoucích postav parlamentního sboru v období do dubna 1968. Autor připravuje navazující svazek zkoumající osudy Národního shromáždění do srpnové okupace a jeho metamorfózu do Federálního shromáždění.
ISBN 978-80-7422-449-2
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., váz., 344 s., čb foto, poznámky, bibliografie, tabulky, jmenný rejstřík, English and German summaries
$25.10

17.
Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862-1888 = The Procházka Photo Album (1862-1888).
Eds. Jiří K., Kroupa, Jana Vojtěšková. Kniha přináší na 100 unikátních fotografií osobností kulturního života 2. poloviny 19. století - hudebních skladatelů, interpretů, malířů, spisovatelů apod. Průzkum fotografií i přiřazení k jednotlivým osobnostem jsou často výsledkem detektivní práce obou autorů. Vedle rozsáhlé úvodní studie a přehledových materiálů jsou jádrem knihy fotografie s obsáhlým bio-biblio-ikonografickým komentářem.
ISBN 978-80-7036-455-0 (NM); 978-80-87773-29-1 (KLP)
Praha : Národní muzeum - Koniasch Latin Press, 2015, 1. vyd., váz., 184 s., čb foto, tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$38.50

18.
Glockner, David; Spáčil, Dušan:
Císařův prezident : tajemství rodiny Tomáše Garrigua Masaryka
/ Emperor's president: secrets of the family of Tomas Garrigue Masaryk.
Císař František Josef I. a prezident Tomáš Garrigue Masaryk - mají tyto dvě významné osobnosti našich dějin něco společného? Již od počátku minulého století se vynořují teorie o Masarykově pravém otci. Některé chtěly Masaryka zdiskreditovat a zesměšnit, jiné zdůraznit jeho jedinečnost a velikost. Autoři se vydali po stopě Masarykova biologického otce, prozkoumali záhadné a doposud pietně opomíjené události v jeho životě a hledali souvislosti s tím, co se dělo v rodině císaře Františka Josefa I. Výsledkem je barvitý příběh obou rodin, který hypotézu, která byla doposud považována za skandální, staví na překvapivě pevné faktografické základy.
ISBN 978-80-242-4764-9
Praha : Knižní klub, 2015, 1. vyd., váz., 293 s., čb foto, bibliografie
$20.90

19.
Heřmánek, Pavel:
Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská : učenec a vizionářka v době třicetileté války
/ Jan Amos Komenský and Kristina Poniatowská : a scholar and a visionary at the time of the Thirty Years War.
V 17. století, především v době třicetileté války, se zvýšila intenzita prorockých zjevení, související mimo jiné s pronásledováním evangelíků. Prorocká zjevení představovala svébytný způsob interpretace politicko-náboženských změn ve střední Evropě na základě dobové mentality. Světy lidových a učených eschatologických očekávání se přitom vzájemně ovlivňovaly. Sám Jan Amos Komenský, velký příznivec prorockých zjevení, uvedl, že v možnost nových revelací prý zpočátku ani nevěřil, hluboce na něj zapůsobila až bezprostřední setkání s Kristinou Poniatowskou, vizionářkou, dívkou polského původu.
ISBN 978-80-7422-287-0
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 58, 1. vyd., brož., 215 s., ilustrace, faksimile, tabulka, poznámky, jmenný rejstřík
$16.00

20.
Hlaváček, Petr; Fesenko, Mychajlo:
(Ne)šťastná Ukrajina : osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945
/ (Un)happy Ukraine : personalities of the Ukrainian Free University in Prague 1921-1945.
Kniha vznikla na základě stejnojmenné výstavy uspořádané na Filozofické fakultě UK u příležitosti rozporuplného 70. výročí přesunu této ukrajinské vzdělávací instituce z Prahy do Mnichova. Prostřednictvím biogramů jejích profesorů a docentů, často vynikajících ukrajinských vědců a intelektuálů, by chtěla připomenout světla i stíny osudu ukrajinského exilu v turbulencích první poloviny 20. století a jeho přínos české i evropské vědě a kultuře. Budiž to v časech, kdy současná Ukrajina usiluje před očima Evropy o udržení demokracie a svobody, bojujíc nadto o svou státní samostatnost a mezinárodní svéprávnost, považováno za symbolické pootevření jedné z kapitol mnohovrstevnaté historie česko-ukrajinských vztahů.
ISBN 978-80-7308-581-0
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., brož., 164 s., portréty, faksimile, bibliografie
$13.30

21.
Horáková, Pavla; Kamen, Jiří:
Přišel befel od císaře pána : polní pošta - příběhy Čechů za první světové války
/ An Order Came from the Emperor : Field Post - stories of Czechs during the Great War.
Unikátní kompozice z deníků, pamětí a korespondence českých vojáků z první světové války, doplněná svědectvími jejich příbuzných v zázemí a deníkem novináře Jana Herbena. Hlavní dějový proud knihy tvoří dosud neobjevené osudy devíti vojáků, jejichž příběhy zasahují do několika válečných let na různých frontách. Texty ilustrují autentické fotografie, pohlednice, korespondenční lístky, kresby a reprodukce rukopisů a tištěných dokumentů. Kniha, chronologicky členěná podle válečných roků, navazuje na úspěšný pořad Polní pošta vysílaný Českým rozhlasem na stanici Vltava v roce 2014.
ISBN 978-80-257-1675-5
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., váz., 291 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, medailony autorů
$34.90

22.
Houžvička, Václav:
Czechs and Germans 1848-2004 : the Sudeten question and the transformation of Central Europe.
Originaly published in Czech under the title Návraty sudetské otázky (2005); translation by Anna Clare Bryson-Gustová.
Autor popisuje vývoj česko-německých národnostních sporů od poloviny 19. století, přes vznik Republiky československé v roce 1918 až po počátek 21. století. Pozornost věnuje zejména tragickému konci vzájemného spolužití v letech 1938-1945 a následnému vývoji odlišné české a německé reflexe důvodů odsunu Němců po roce 1945 z území ČR v druhé polovině 20. století. Text vychází z českého vydání z roku 2005, byl aktualizován a upraven pro anglicky čtoucí čtenářstvo, rovněž významně rozšířen o obrazovou, dokumentární a mapovou přílohu.
ISBN 978-80-246-2144-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. angl. vyd., brož., 648 s., čb foto, mapy, bibliografie, rejstříky
$36.40

23.
Chodějovská, Eva; Semotanová, Eva; Šimůnek, Robert:
Historické krajiny Čech : Třeboňsko - Broumovsko - Praha
/ Historical Landscapes in Bohemia : regions of Třeboň, Broumov and Prague.
Kniha je rozdělena na dva základní oddíly: obecný a speciální. První vychází z bilance úhlů pohledu i metodiky dosavadního studia historických krajin, a to v jeho širokém proudu od excelentních komponovaných areálů (zpravidla doby baroka) až po zdánlivě běžnou kulturní krajinu venkova i měst. Trojí sonda do trojího typu krajiny, jíž je věnován druhý oddíl, odráží tři různé typy krajin ve třech různých obdobích (kapitoly se zabývají Třeboňskem od 15. do 17. století, s dílčími přesahy do 18.-19. století, Broumovskem v raném novověku s ohledem na předchozí i následující vývoj a Prahou v desetiletích okolo přelomu 19. a 20. století). A tak jako jednotlivá území mají svá vývojová specifika, identické přirozeně nejsou ani metodické přístupy a cesty, jimiž jsou historické krajiny vybraných regionů pojednány.
ISBN 978-80-7286-255-9
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 63, 1. vyd., váz., 427 s., čb a bar. ilustrace, mapy, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$51.00

24.
Jandečková, Václava:
Kauza Jan Masaryk : nový pohled : doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950-1951

/ The Jan Masaryk Case : a new perspective : a confession to the murder, and the secret investigating process of the State Secret Security in 1950-1951.
Pátrání po okolnostech smrti Jana Masaryka připomíná křižovatku slepých uliček. Ať už kriminalisté, historici a publicisté sledovali domněnku ministrovy sebevraždy, anebo se vydali po stopách a motivech vražedného činu, jednu ani druhou verzi se dosud nepodařilo prokázat. Autorka ve své knize na základě konfrontace a kritické analýzy množství nepublikovaných a kupodivu téměř nevyužitých archiválií přináší překvapivě nový pohled na celý případ a odkrývá neznámá fakta.
ISBN 978-80-87316-60-3
Domažlice : Nakladatelství Českého lesa, 2015, 1. vyd., váz., 486 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$34.90

25..
Janíček, Přemysl; Andrýsek, Petr a kol:
Vzpomínky na samet ´89 : nejen z Brna
/ Memories of Velvet Revolution 1989 : not even from Brno.
Vzpomínková publikace na listopadovou revoluci 1989 z pohledu přímých účastníků především z Brna je zasazena do širšího rámce celostátních tehdejších událostí a proložena úvahami o sametové revoluci i době porevoluční až do dneška. Text doplňuje množství dokumentárních fotografií. Vznikl tak pozoruhodný dokument o době před 26 lety s vyústěním do současnosti.
ISBN 978-80-7204-922-6
Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2015, 1. vyd., brož., 277 s., čb a bar. foto
$26.60

26.
Jirásek, David:
Historie českých speciálních sil : Výsadkové vojsko v letech 1947-1969
/ History of the Czech Special Forces : Airborne Troops in the years 1947-1969
Unikátní třísvazkový projekt se podrobně zabývá vývojem československého a českého výsadkového vojska a jednotek zvláštního určení v letech 1947-2001 s důrazem na VÚ 8280 (dříve 22. výsadková brigáda, dnes 601. skupina speciálních sil). Autor vychází z mnohaletého studia všech přístupných archivních pramenů, z rozboru veškeré knižní i časopisecké produkce na toto téma a v hojné míře též ze vzpomínek bývalých příslušníků popisovaných jednotek.
ISBN 978-80-204-3684-9
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 332 s., čb foto, portréty, faksimile, mapy, poznámky
$34.90

27.
Jonová, Jitka:
Theodor Kohn (1845-1915) : kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský
/ Theodor Kohn (1845-1915) : Prince-Archbishop of Olomouc, Titular Pelusian Archbishop.
Publikace si klade za cíl přiblížit osudy a krizové momenty působení prvního olomouckého arcibiskupa českého a neurozeného (navíc také židovského) původu. Autorka absolvovala obor katolická teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (2005), dále obor historie a dějiny výtvarného umění na Filozofické fakultě téže univerzity. Od r. 2008 působí jako odborná asistentka na Katedře církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF. Zaměřuje se na české a moravské církevní dějiny 19. a 20. století.
ISBN 978-80-7325-379-0
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., váz., 371 s., 4 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$27.90

28.
Každodenní život v Československu 1945/48-1989.
/ Everyday Life in Czechoslovakia in 1945/48-1989.
Ed. Jaroslav Pažout. V poslední době do popředí badatelského zájmu stále více vstupuje problematika každodenního života a proměny životního stylu ve sledovaném období. Objektem odborného zájmu se tak ve větší míře stává "obyčejný" člověk s jeho běžnými starostmi. K hlubšímu poznání tématu přispívá i tato publikace, členěná na tři celky. První část tvoří příspěvky, zabývající se problematikou každodennosti obecně. Druhý blok obsahuje případové studie, které sledují některé dílčí aspekty každodenního života v komunistickém Československu. Poslední část se věnuje této problematice ve výuce dějepisu.
ISBN 978-80-87912-35-5 (ÚSTR); 978-80-7494-250-1 (TU)
Praha - Liberec : Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita, 2015, 1. vyd., brož., 239 s., čb foto, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$10.10

29.
Knoll, Vilém:
Páni z Velhartic : Měli duši zvláštní - trochu drsná zdála se…
/ Lords of Velhartice : They had a special soul - a bit rough seemed…
Páni z Velhartic patří spolu se Švihovskými z Riesenberka k nejslavnějším panským rodům jihozápadních Čech. A to díky dvěma mužům, nesoucím shodné jméno Bušek z Velhartic. Oba, otec a syn, byli věrnými průvodci a pak rádci Karla IV.; druhý z nich skončil své veřejné působení jako hejtman tzv. České Falci. Publikace se zabývá i dalšími zajímavými tématy, jako byl komplikovaný původ rodu vzešlého ze zemanů z Boru či dramatické osudy Velharticů v druhé půli 14. století, kdy se poslední příslušník hlavní větve Jan zapletl do pohraniční války s bavorskými sousedy.
ISBN 978-80-7422-327-3
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, sv. 13, 1. vyd., váz., 571 s., 8 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, mapy, bibliografie, rejstřík, erby, German summary
$37.00

30.
Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596
/ The Correspondence of Albrecht Pětipeský of Chýše and Egrberk from years 1570-1596.
Ed. Petr Mareš. Kniha se zabývá osobností předbělohorského bratrského rytíře Albrechta Pětipeského z Chýš a z Egrberku. Je rozdělena do dvou samostatných oddílů: odborné historické studie a edice korespondence. V první části je osobnost Albrechta Pětipeského zkoumána úhlem pohledu základních tematických okruhů života raně novověkého šlechtice a ve vybraných sociálních interakcích, které jsou reflektovány v dochované osobní korespondenci. Druhá část zpřístupňuje formou kritické edice korespondenci Albrechta Pětipeského z let 1570-1596 a vybrané písemnosti soukromo-právního charakteru. Všechny písemnosti jsou vydány v plném znění a opatřeny poznámkovým aparátem.
ISBN 978-80-7394-524-4
České Budějovice : Jihočeská univerzita, Historický ústav Filozofické fakulty, 2015, Ed. Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada B = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series B, sv. 6, 1. vyd., váz., 765 s., 8 s. bar. obr. příl., bibliografie, rejstříky, English summary
$24.50

31.
Lanči, Miroslav; Brašna, Stanislav:
Psohlavci letectva : historie 5. stíhacího leteckého pluku a útvarů na letišti Líně
/ Air Forces : history of the 5th Fighter Aviation Regiment and the staff at the Líně airport.
5. stíhací letecký pluk, dislokovaný na letišti v Líních u Plzně, zanikl po více než čtyřicetileté existenci v listopadu 1991. Jako jeden z mála novodobých leteckých útvarů měl přímé kořeny ve slavných československých perutích, které bojovaly po boku spojeneckých sil v bitvách druhé světové války na západní frontě. Jako pluk frontového letectva plnil úkoly protivzdušné ochrany státní hranice. V textové a obrazové části zachycuje kniha jeho bohatou historii od r. 1945. Většina materiálů, které se podařilo zachránit při likvidaci útvaru, je publikována vůbec poprvé. Textovou část doplňují příběhy velitelů i pilotů útvaru - legend československého a českého vojenského letectva - charakterizující období let 1948-1991.
ISBN 978-80-87567-79-1
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 171 s., čb foto, portréty
$17.50

32.
Lucuk, Vít:
Zapomenutí svědkové : osudy lidí Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938-1989
/ Forgoten Witnesses : the fate of people from the Šumperk, Staré Město and Zábřeh regions in 1938-1989.
Vzpomínky třiceti tří lidí z období 2. světové války, komunismu, sovětské okupace. Jde o jedinečné lidské osudy, je to kniha o zapomenutých hrdinech, o lidech, kteří se báli, nacházeli a ztráceli sílu, obětovali se za to, co si dnes tolik užíváme - svobodu. Příběhy vychází z autentických výpovědí pamětníků, které navazují na projekt občanského sdružení Post Bellum. Kniha je volným pokračováním úspěšné knihy Přežili svou dobu (2011).
ISBN 978-80-86438-58-0
Štíty : Pavel Ševčík - Veduta, 2015, 1. vyd., váz., 210 s., čb foto, bibliografie
$18.20

33.
Mahel, Richard:
Beda Dudík (1815-1890) : život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti
/ Beda Dudík (1815-1890) : life and work of the Rajhrad Benedictine and Moravian regional historian in light of his personal estate.
B. Dudík (1815-1890) byl vysvěcen na kněze r. 1840. Působil jako učitel filosofie v Brně i jako docent ve Vídni. V r. 1851 prováděl ve Švédsku pátrání po literárních pokladech ukořistěných Švédy za třicetileté války. I jeho zásluhou se v r. 1877 navrátilo zpět 21 nejcennějších svazků. Od r. 1853 pracoval ve Vídni, kde uspořádával archiv řádu Německých rytířů. Při této činnosti sebral dostatek materiálu na další dílo: o vpádu Švédů do Čech. V roce 1856 navrhl reformu rakouského archivnictví, ta však nebyla schválena. R. 1859 byl jmenován moravským zemským historiografem. Jeho hlavním dílem je 12tisvazková Historie Moravy. Historie byla pojata tak podrobně, že se dostal pouze k roku 1350. Za celý život napsal asi 90 děl. Obdržel četná vyznamenání. Roku 1884 byl jmenován čestným opatem kláštera v Třebíči.
ISBN 978-80-7469-028-0
Praha : Národní archiv, 2015, 1. vyd., váz., 542 s., ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$44.80

34.
Malý, Ivan a kol.:
Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století
/ The Czech Society and Culture in the 1980s.
Publikace si všímá ambivalentního chápání 80. let 20. století. Jednak jako závěrečného období socialistického státního zřízení v ČR, které bylo doprovázeno společenským i ekonomickým úpadkem, současně jako relativně příjemné doby pro "obyčejný" každodenní život spojené se saturací materiálních a kulturních potřeb a narůstající pluralitou životních stylů. Jednotlivé kapitoly kolektivní monografie se věnují vybraným aspektům české společnosti a kultury, a to z různých pohledů a často i nečekaných perspektiv, od mezinárodního kontextu přes růst násilí na fotbalových stadionech a další společenské i kulturní otázky po detailní sondy do dění r. 1989.
ISBN 978-80-7036-470-3
Praha : Národní muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 268 s., čb foto, faksimile, bibliografie, poznámky, medailony autorů, English summary
$18.90

35.
Mašková, Tereza; Ripka, Vojtěch:
Železná opona v Československu : usmrcení na československých státních hranicích 1948-1989
/ The Iron Curtain in Czechoslovakia : death on the Czechoslovak state borders in 1948-1989.
Kdo byli lidé usmrcení při pokusu o přechod hranice československé železné opony? Co je k přechodu hranice motivovalo? Měnila se podoba tohoto fenoménu v čase? Pokud ano, proč a jak? Kdo nese odpovědnost za usmrcené a co se s těmito viníky stalo? Jaké jsou rozdíly mezi zeměmi bývalého sovětského bloku v pokusech o přechod hranice, politice ochrany hranice či percepci po roce 1990? Co bylo o ostraze hranice obecně známo, respektive co věděli ti, kteří se pokusili o přechod hranice? Tyto otázky se snaží systematickým způsobem zodpovídat předkládaná studie.
ISBN 978-80-87912-31-7 (ÚSTR); 978-80-7330-282-5 (SOÚ)
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů - Sociologický ústav AV ČR, 2015, 1. vyd., brož., 197 s., tabulky, grafy, čb foto, faksimile, bibliografie, English abstract
$21.00

36.
Mervart, Jan:
Kultura v karanténě : umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace
/ Culture in Quarantine : artists unions and their consolidation in the early normalization era.
Normalizace je obecně považována za kulturní, ekonomický a morální úpadek české a slovenské společnosti. Málokdy se však ptáme, na základě jakých strategií byl normalizační režim utvářen, jaké cíle sledoval a zda byl uspořádán podle nějaké vnitřní logiky. Kniha se detailně zaměřuje na normalizační proces institucionálního zázemí české kultury v podobě tzv. tvůrčích svazů a sleduje vývoj kulturní politiky i proměny raných normalizačních strategií. Na základě typologie jednotlivých postojů tehdejších aktérů se současně snaží zachytit fascinující dějinnost "obnovování pořádku".
ISBN 978-80-7422-303-7
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 57, 1. vyd., brož., 175 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$12.50

37.
Motl, Stanislav:
Válka před válkou : krvavý podzim 1938 v Čechách a na Moravě
/ War before the War : bloody autumn of 1938 in Bohemia and Moravia.
Kniha reportéra a spisovatele vznikala několik desetiletí. Během této doby objevil totiž celou řadu příběhů, a zejména lidí, kteří se stali přímými svědky událostí, jež vyústily ve válku před válkou. Při zobrazení dramatického období konce 30. let minulého století v československém pohraničí využívá autor osvědčené metody, jež jsou patrné i v jeho dalších knihách. Tedy schopnost velké vnímavosti a empatie, patrné zejména při setkáních a rozhovorech s pamětníky. Dále dobrou orientaci v archivech. A v neposlední řadě to je jeho příznačná trpělivost při pátrání po konkrétních informacích, archivních dokumentech či po důležitých svědcích. Kniha je doplněna téměř 200 dokumentárními fotografiemi.
ISBN 978-80-87950-21-0
Praha : Rybka Publishers, 2015, 1. vyd., váz., 309 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík
$20.90

38.
Mrňka, Jaromír:
Svéhlavá periferie : každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960
/ A Stubborn Periphery : the everyday life of the KSČ dictatorship as illustrated by the regions of Šumperk and Zábřeh 1945-1960.
Kniha přispívá k hlubšímu poznání procesu utváření nové společnosti v pohraničí českých zemí na příkladu Zábřežska a Šumperska v letech 1945-1960. Zaměřuje se na strukturální aspekty demografického vývoje po druhé světové válce a proměny komunistické diktatury, včetně její hluboké krize v letech 1953-1956. Srovnáním dominantních diskursů a každodenního jazyka aktérů odhaluje základní hodnoty a obrazy, které vedly ke stabilizaci nebo naopak destabilizaci komunistického panství.
ISBN 978-80-87912-34-8
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 1. vyd., brož., 216 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, místní rejstřík, English and German summaries
$14.70

39.
Musílek, Martin:
Patroni, klienti, příbuzní : sociální svět Starého Města pražského ve 14. století
/ Patrons, Clients, and Relatives : the social world of Old Town Prague in the 14th century.
Práce vychází z podrobného průzkumu nejstarších dochovaných knih Starého Města pražského. Autor se zde snaží poskytnout co nejširší obrázek o societě Starého Města po polovině 14. století, kdy dochází k ústupu starých radních rodů ve správě města na úkor nově nastupujících a bohatnoucích zástupců řemesel. Sleduje jak momenty sociálního vzestupu a pádu, tak vztahy mezi jednotlivými skupinami, řeší, do jaké míry o sociálním statusu promlouvá "dobrá adresa", jak drahé bylo bydlení na Starém Městě, jak se proměňovala společenská a národnostní skladba. Dochází k zásadnímu zjištění, že na rozdíl od bohatých a centrálních měst západní Evropy, kde byla sociální prostupnost velmi úzká a u moci se držela skupina tradičního patriciátu, bylo Staré Město otevřeným a proměnlivým společenstvím, které umožňovalo sociální mobilitu.
ISBN 978-80-87292-29-7
Praha : Casablanca, 2015, 1. vyd., váz., 357 s., čb a bar. ilustrace, mapy, tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$27.90

40.
Němeček, Jan; Němečková, Daniela:
Prototyp zrady : životní příběh Augustina Přeučila
/ Epitome of Betrayal : the life story of Augustine Přeučil.
Kniha přibližuje osudy A. Přeučila, československého pilota, který z příkazu gestapa odešel v r. 1939 do exilu. Zamířil nejprve ke vznikající československé vojenské jednotce do Polska, na prahu války odjel do Francie a později do Velké Británie, odkud jako příslušník RAF dezertoval. Ulétl s britským stíhacím letounem a cennými informacemi zpět do nacisty okupované Evropy. V Protektorátu Čechy a Morava pak působil až do konce války jako placený konfident ve službách gestapa. V dějinách našeho odboje není tak specifický případ zrady. Po válce byl odsouzen k smrti. Téma rozšiřují příběhy dalších konfidentů, původně vojáků naší zahraniční armády: Antonína Vašíře, Viliama Gerika a Karla Čurdy.
ISBN 978-80-7425-281-5
Praha : Epocha, 2015, Ed. Traumata války, sv. 5, 1. vyd., váz., 212 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$16.00

41.
Nodl, Martin:
Středověk v nás
/ Middle Ages in Us.
Autor se v esejisticky pojaté práci zamýšlí nad jen zdánlivou moderností současného světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání manželství, k migracím na větší vzdálenosti i uvnitř města ukazuje, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku, jak se v mnoha ohledech jen zdánlivě změnily každodenní mody lidského chování a myšlení. Mimo to si detailně všímá stále rostoucí dohlížitelské role státu, jenž člověka současnosti v mnoha ohledech zbavuje dřívější svobody, stejně jako ho ve svobodném uvažování omezují společenské stereotypy a předsudky.
ISBN 978-80-257-1576-5
Praha : Argo, 2015, Ed. Každodenní život, sv. 66, 1. vyd., váz., 311 s., čb ilustrace, bibliografie, rejstříky, English summary
$20.90

42.
Pejčoch, Ivo:
Masarykovy vražedkyně : ženy, zachráněné v období první republiky prezidentskou milostí před trestem smrti
/ Masaryk Murderess : women rescued in the First Republic era by presidential pardon against the death penalty.
Kniha se pokouší přinést pohled na dosud historicky nezpracované téma, nejzávažnější kriminalitu žen v meziválečném období. Námětem jsou osudy všech žen, které byly v období existence první republiky odsouzeny k trestu smrti a před jeho vykonáním zachráněny milostí prezidenta republiky. Jím byla takřka ve všech případech první hlava československého státu, Tomáš Garrique Masaryk. Text přináší nový pohled na otázku ženské kriminality i postoje prvního prezidenta k oblasti udělování milosti v hrdelních případech. Text nepopisuje jen vlastní soudní případy, ale zobrazuje i další životní osudy odsouzených žen.
ISBN 978-80-87567-81-4
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., 223 s., váz., čb foto, bibliografické odkazy
$17.50

43.
Pražáková Seligová, Markéta:
Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? : k demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police
/ The Lives of Serfs in the 18th Century: Destiny or Choice? : towards demographic, economic, social and family aspects of the lives of rural serfs living in the Estate of Horní Police.
Kniha se zabývá tématem životních cyklů venkovských poddaných v Čechách v 18. století a rolí ekonomických, demografických a sociálních faktorů při utváření životních osudů lidí. Klade si otázku, nakolik byly životní osudy jednotlivců v rámci tradiční, předprůmyslové společnosti formovány či dotvářeny svobodnou volbou, resp. náhodnými okolnostmi, které vymanily člověka z determinant jeho původu, a nakolik lze za pestrou škálou individuálních osudů vystopovat (sociálně a genderově) typické průběhy života, tzv. životní cykly. Nastíněné otázky autorka zkoumá na vzorku poddanského obyvatelstva severočeského panství Horní Police a opírá se při tom o širokou pramennou základnu, především pak o mimořádně dobře dochované hornopolické poddanské seznamy, jejichž téměř souvislá řada začíná rokem 1709.
ISBN 978-80-7476-060-0
Praha : Togga, 2015, Ed. Andrias, sv. 6, 1. vyd., brož., 501 s., bibliografie, přílohy, English summary
$30.80

44.
Prchal, Vítězslav:
Společenstvo hrdinů : válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750
/ Fellowship of the Heroes : warfare and social representation of Bohemian and Moravian aristocracy, 1550-1750.
Kniha zachycuje šlechtu z českých zemí na prahu novověku, kdy jiné pojetí válek a nástup nových profesionalizovaných armád zbavovaly aristokracii válečného monopolu a ona sama objevovala značnou atraktivitu jiných civilních modelů kariér. V centru pozornosti tak nestojí válka samotná, ale její reprezentační potenciál, zejména pak způsoby, jimiž jej aristokraté dokázali přeměnit v mocný propagační nástroj, dokazující jejich výjimečnost, starobylost a užitečnost. Autor se soustředí zejména na ty z nich, kteří jako svůj kariérní cíl nezvolili službu v armádě, přesto však hrdinské činy urozených předků měly klíčovou roli v procesu vytváření a udržování jejich kolektivní identity.
ISBN 978-80-7422-279-5
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Česká historie, sv. 33, 1. vyd., váz., 557 s., 2 bar. obr. příl. (8 + 8 s.), čb ilustrace, přílohy, biliografie, rejstřík, English summary
$31.40

45.
Rája, Martin:
V čele občanských elit : advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914
/ In the Lead of the Civil Elites : lawyers and society in Moravia in the years 1869-1914.
Kniha zkoumá formování a proměnu advokátní profese v rámci Moravského markrabství ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, tedy v éře zlatého věku advokacie. Advokátům se v této době otevřela cesta k širokému uplatnění ve veřejném životě. Pozornost je věnována též vzdělání, profesní činnosti, rodině či majetku advokátů i tomu, jak byli vnímáni veřejností. Autor (*1980) vystudoval historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, zabývá se českými sociálními, církevními a politickými dějinami 19. a 20. století.
ISBN 978-80-87709-09-2
Brno : Matice moravská, 2015, Ed. Knižnice Matice moravské, sv. 42, 1. vyd., váz., 393 s., tabulky, portréty, čb ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, German summary
$23.80

46.
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16.). Tomus VIII. Fontes qui in archivis regionalibus terrae Moraviae et in archivis civitatum Brunensis et Ostraviensis asservantur.
Eds. Richard Psík, Václav Bok. Převážně latinský text, částečně český a německý text, souběžná latinská a česká předmluva. Svazek zahrnuje listiny a listy z doby vlády Václava IV., které jsou dnes uloženy ve fondech okresních archivů na Moravě a v české části Slezska (celkem 25 archivů) a dvou archivů statutárních měst (Archiv města Ostravy a Archiv města Brna). Celkem obsahuje regesty 504 listin. Jednotlivé regesty jsou opatřeny kritickým aparátem. Edice je doplněna jmenným a místním rejstříkem. Tímto svazkem je zakončeno zpracování listin uvedeného období na Moravě a v českém Slezsku.
ISBN 978-80-7464-755-0
Ostrava : Ostravská univerzita, 2015, 1. vyd., brož., 449 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$31.50

47.
Roček, František:
Ústecké lágry
/ Work Camps in the Ústí nad Labem Region.
Kniha seznamuje s dosud neznámými fakty o ústeckých lágrech pro Němce z let 1945-1947. Zaplňuje tak další bílé místo v naší poválečné historie - téměř 90 % informací se dostává z archivů mezi čtenáře poprvé po sedmdesáti letech od konce války. Atmosféru dění v tehdejších táborech vystihuje i jedna z úvodních vět kapitoly o strážných, hlídajících internované Němce: "V poválečných internačních táborech byly dvě skupiny potenciálně nebezpečných lidí: internovaní Němci a jejich strážní."
ISBN 978-80-87624-30-2
Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2015, 1. vyd., brož., 253 s., 52 s. čb obr. příl., čb foto, faksimile, přílohy
$20.90

48.
Semotanová, Eva; Zudová-Lešková, Zlatica; Janata,Tomáš; Seemann Pavel et alii:
Frontiers, massacres and replacement of populations in cartographic representation : case studies (15th-20th centuries).
The publication is concerned with a series of topics, which, for the mentioned many reasons, could not be processed in detail earlier in the Czechoslovak and Czech historical atlas cartography. The publication follows the themes of the Academic Atlas of Czech History (Eva Semotanová and Jiří Catjthaml et alii, Prague 2014), develops them and enriches them with new findings. Two of the six separate Parts present issues connected with migration motivated by religious reformation of the Catholic Church and its anti-reaction manifested in the form of re-Catholicization. Parts III to VI concentrate on the 20th century when the hitherto unknown waves of social and national radicalism surged together with an open fight for the world supremacy, which divided European powers into two antagonistic blocs. Their militant activities or conversely pacific inactivity stood behind the two key worldwide conflicts, which quite "naturally" bred forced relocations of the nations and selected groups of the populations. Anglicky.
ISBN 978-80-7286-254-2
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 58, 1. vyd., váz., 101 s., čb a bar. ilustrace, mapy, bibliografie, rejstřík, English and Czech summaries
$36.80

49.
Smrčka, Václav; Mádlová, Vlasta:
Válečný chirurg : František Burian a zrození české plastické chirurgie
/ War Surgeon : František Burian and the birth of Czech plastic surgery.
Publikace seznamuje s válečnými začátky F. Buriana (1881-1965), zakladatele oboru plastické chirurgie. Shrnuje období od roku 1912 do poloviny 20. let. F. Burian prožil balkánské války v letech 1912-1913 jako dobrovolník v srbském Bělehradu a v bulharské Sofii, kde léčil zraněné vojáky. Během první světové války působil v uherském Temešváru, kde vedl chirurgické oddělení ve vojenské nemocnici. Kontakt s rodinou udržoval prostřednictvím dopisů, proto významnou část textu tvoří korespondence. Z dopisů se mimo osobních sdělení dozvídáme o konkrétních zraněních vojáků a léčebných postupech, také ale o morálních dilematech lékaře uprostřed války a vzniku nového lékařského oboru.
ISBN 978-80-246-2220-0
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd. brož., 600 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, slovníček lékařských pojmů, English summary
$30.80

50.
Stehlík, Eduard; Černý, Karel; Seďa, Antonín:
Legionáři s lipovou ratolestí, sv. III
/ The Legionaries with Linden Branch, vol. III.
Kniha představuje životní osudy dalších šestnácti bývalých legionářských velitelů (arm. gen. Josef Šnejdárek, div. gen. František Nosál, arm. gen. Ludvík Krejčí, div. gen. Vladimír Přikryl, arm. gen. Vojtěch Boris Luža, div. gen. Miloš Žák, div. gen. Jiří Hudeček, div. gen. Josef Koutňák, div. gen. Alois Machačík, div. gen. Josef Beránek, arm. gen. Sergěj Jan Ingr, brig. gen. Vladimír Kajdoš, div. gen. Miroslav Tomáš Miklík, gen. just. Jan Staněk, arm. gen. Bohumil Boček, arm. gen. Šimon Drgáč). Několik z nich zastávalo nejvyšší funkce v Hlavním štábu československé branné moci, byli členy vlád generála Syrového i exilové vlády v Londýně. Bojovali v srbských jednotkách, v československých legiích v Rusku, ve Francii i v Itálii.
ISBN 978-80-88041-07-8 (T); 978-80-87348-27-7 (MDA)
Žďár nad Sázavou - Praha : Tváře - Masarykova demokratická akademie, 2015, 1. vyd., váz., 189 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie
$23.00

51.
Stellner, František; Soběhart, Radek a kol.:
Vývoj českého vysokého ekonomického školství v letech 1945-1953
/ Development of the Czech High Economic Education 1945-1953.
Kniha analyzuje proměnu českého vysokého ekonomického školství po r. 1945. Na základě dochovaných pramenů se pokouší zjistit, z jakých institucí se v době vzniku rekrutoval pedagogický sbor, odkud přišli vedoucí funkcionáři a jaké obory konstituovali. Dále analyzuje politiku komunistické strany, úlohu konkrétních politiků a proces několikeré reorganizace vysokých škol, které se věnovaly přípravě ekonomů a národohospodářů.
ISBN 978-80-86277-80-6
Praha : Set Out, 2015, 1. vyd., brož., 252 s., tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English and German summaries
$17.40

52.
Šašek, Jiří:
Letecká bitva nad Slezskem 7. 8. 1944 : zkáza letounů 15. letecké armády v souvislostech
/ Air Battle over Silesia on August 7, 1944 : destruction of the 15th Air Force aircraft in context.
Ve stínu několika známých leteckých bitev, k nimž došlo nad naším územím v létě 1944, zůstává rozsáhlá bombardovací operace americké 15. letecké armády ze dne 7. srpna 1944. V jejím průběhu došlo nad Slezskem ke stíhacímu souboji, v němž německá Luftwaffe utrpěla první jednoznačnou porážku. Zároveň se však na Opavsku zřítil i jeden americký čtyřmotorový bombardér, jehož osádka se sice dokázala zachránit na padácích, několik letců však bylo po přistání vystaveno hrubým fyzickým útokům. Zejména díky postupnému kontaktování celé řady přímých účastníků mise 7. srpna 1944 bylo možné tuto důležitou bojovou operaci podrobně a čtivým způsobem zpracovat.
ISBN 978-80-87567-83-8
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 159 s., čb foto, přílohy, bibliografie
$17.50

53.
Ševela, Vladimír:
Český krtek v CIA : cesta Karla Köchera z STB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu
/ Czech Mole in the CIA : Karl Kocher's tour from STB via the US Secret Services into the Prognostic Institute.
Karel Köcher je jediným špionem někdejšího východního bloku a pravděpodobně i jediným zahraničním agentem vůbec, kterému se podařilo proniknout do CIA. Jeho kontroverzní příběh nebyl v české literatuře faktu dosud popsán. Byl vysazen do USA v r. 1965 se zdánlivě nesplnitelným úkolem infiltrovat se do amerických zpravodajských služeb. V Americe získal pověst antikomunisty, pracoval u Zbigniewa Brzezinského a v r. 1973 mu CIA skutečně nabídla místo v jednom ze svých nejtajnějších oddělení. V r. 1984 manžele Köcherovy zatkla FBI. Köcher dostal doživotní trest, v r. 1986 byl ale vyměněn za sovětského disidenta Anatolije Ščaranského. Po návratu domů působil v Prognostickém ústavu a stále žije ve vile u Prahy.
ISBN 978-80-7260-320-6
Praha : Prostor, 2015, 1. vyd., brož., 397 s., 80 s. obr. příl., bibliografie, jmenný rejstřík
$24.30

54.
Štěpánek, Pavel:
Mecenáši Josefa Mánesa : portugalský rod Silva Tarouca a jeho vliv na českou kulturu
/ Patrons of Josef Mánes : Portuguese family Silva Tarouca and its influence on the Czech culture.
Kniha sleduje působení několika generací Silva Tarouců v českých zemích, přičemž největší pozornost je věnována jejich pobytu na sídle v Čechách pod Kosířem nedaleko Olomouce. Právě sem byl často zván Josef Mánes, jenž přijímal četné objednávky od členů a přátel rodiny (zejména na podobizny) a měl zde bohaté společenské zázemí. V jednotlivých kapitolách nalezneme také životopisné portréty jednotlivých významných členů rodu Silva Tarouca, kteří svým působením ovlivnili českou kulturu či společnost, ať už na poli umění jako v případě Josefa Mánesa, nebo jinde.
ISBN 978-80-244-4110-8
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 230 s., čb ilustrace, faksimile, rodokmen, bibliografie, bibliografické odkazy, English and Portuguese summaries
$19.60

55.
Vykouk, Jaroslav:
Kladenský starosta : Jaroslav Hruška a jeho konflikt s dobou
/ The Kladno Mayor : Jaroslav Hruška and his conflict with the times.
Kniha vzdává poctu jednomu z největších kladenských starostů a zároveň seznamuje s ději a atmosférou přelomu 19. a 20. století. MUDr. Jaroslav Hruška (1847-1930) se roku 1872 stěhuje na Kladno a v r. 1889 je zvolen za starostu. Jako starosta se zasloužil o přeměnu hornického Kladna v moderní město. Zaopatřil obyvatelstvo pitnou vodou, elektrickým světlem, nechal vydláždit ulice a vybudovat kanalizace. Kromě městského divadla byly postaveny i budovy radnice, nemocnice a spořitelny, průmyslová škola, reálka, čítárna a knihovna. Ve funkci starosty setrval až do roku 1918, kdy byl 10. 11. na schůzi vyzván k rezignaci na základě odlišného politického přesvědčení.
ISBN 978-80-905992-0-8
Kladno : Halda, 2015, 1. vyd., brož., 143 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$13.30

56.
Vystavěl, Stanislav:
Od 313. (čs.) perutě až k 4. stíhací letce : historie organizační a personální výstavby následníků 313. (čs.) perutě - 3. letecké divize, jejich leteckých pluků a samostatných stíhacích letek v dokumentech a fotografiích v období od 28.10.1945 do 31.12.1994
/ From the 313th (Czechoslovak) Squadron to the 4th Fighter Flight : history of organizational and personnel development of successors of the 313th (Czechoslovak) Squadron - the 3rd Air Division, its air regiments and independent fighter squadrons in documents and photographs in the period from 28/10/1945 to 12/31/1994.
Kniha vychází u příležitosti řady "jubileí" s číslovkou 70. - výročí ukončení II. světové války a návratu našich zahraničních leteckých jednotek do vlasti, - výročí zahájení reorganizace zahraničních leteckých jednotek do mírové organizace čs. letectva v rámci obnovené čs. branné moci.
ISBN 978-80-87567-75-3
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 307 s., čb foto, bibliografie
$25.20

57.
Zeithammer, Karel a kol.:
Dvě století českého železničního průmyslu
/ Two Centuries of Czech Railway Industry.
Publikace kolektivu autorů přibližuje historii i současnost železničního průmyslu v Česku. Představuje nejzajímavější kolejová vozidla, unikátní železniční stavby a současné představitele železničního průmyslu. Éra železničního strojírenství se začala psát již na počátku 19. století a to v podobě dodávek pro koněspřežku. Fenoménem je určitě stavba parních lokomotiv a 19. století - století páry. Křižíkova lokomotiva z roku 1906 však předurčila směr nový, směr elektrifikovaný. Někdejší Ringhofferova vagonka v Praze, Vagonka v Kopřivnici, První Českomoravská strojírna v Praze - pozdější ČKD, Škodovy závody v Plzni společně s dlouhou řadou dalších výrobců byly vždy špičkou ve svých oborech.
ISBN 978-80-904737-9-9
Praha : Pro ACRI Asociaci podniků českého železničního průmyslu vydalo nakladatelství Růžolící chrochtík, 2015, 1. vyd., váz., 224 s., čb a bar. ilustrace, mapa, plány, English summary
$28.00

58.
Zudová-Lešková, Zlatica et alii:
Resettlement and Extermination of the Populations : a syndrome of modern history.
The book is largely or entirely concerned with involuntary, i.e. forced migration, where the individual person or entire groups of populations are directly, but also indirectly forced to leave their (frequently ancient) homes by the public authority.
ISBN 978-80-7286-260-3
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 60, 1. vyd., váz., 617 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$38.20


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

59.
47 odstínů české společnosti
/ 47 Shades of Czech Society.
Eds. Pat Lyons, Rita Kindlerová. Populárně-vědná kniha nastiňuje témata spojená s výzkumem společnosti. Pokouší se přístupnou formou seznámit čtenáře-neodborníka s prací sociologů. Vždyť mnohé otázky, které sociologie zkoumá, jsou přímo spojené s rozhodováním a opatřeními, jež mají dopad na nás všechny. Ilustrace Miroslav Kemel.
ISBN 978-80-7330-280-1
Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., brož., 369 s., ilustrace, bibliografie, rejstřík
$13.30

60.
Balvín, Jaroslav:
Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti : Přemysl Pitter, Miroslav Dědič
/ Social Pedagogy and Its Two Czech Personalities : Přemysl Pitter, Miroslav Dědič.
Sociální pedagogika je jednou z významných pedagogických disciplín současnosti. Podílí se na řešení určitých negativních dopadů společnosti na děti, mládež i dospělé. V této monografii se autor zabývá dvěma významnými českými osobnostmi sociální pedagogiky z nedávné minulosti i současnosti. Jsou to Přemysl Pitter (1895-1976) a Miroslav Dědič (*1925). Oba přispěli jak v teorii, tak v konkrétní praxi k rozvoji tohoto oboru. Podstatnou částí jejich sociálně pedagogické činnosti byla práce s dětmi, mládeží i dospělými jiných národností.
ISBN 978-80-87573-13-6
Praha : Radix, 2015, 1. vyd., brož., 112 s., 24 s. bar. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$13.90

61.
Brož, Prokop a kol.:
Církev a II. vatikánský koncil : prosperity současné ekleziologie
/ Church and the 2d Vatican Council : prosperities of the current ecclesiology.
Od zasedání II. vatikánského koncilu uplynulo již padesát let, během nichž se o identitě církve napsalo hodně. Publikace navazující na konferenci, již uspořádala Katolická teologická fakulta UK v Praze, by chtěla ukázat jak dnes církev o sobě přemýšlí. S ohledem na širším způsobem vedenou diskusi o církvi je třeba upozornit nejen na ty stránky života církve, v nichž se její život spojuje s každodenním pragmatickým průběhem života společnosti, nýbrž je třeba odhalit také témata, která skutečně vedou k hlubšímu pojetí identity církve.
ISBN 978-80-7465-148-9
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 1. vyd., váz., 296 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$20.20

62.
Černá nevěsta : pohádky a pověsti spolupracovníků a studentů K. J. Erbena
/ The Black Bride : Unknown Folktales and Legends by K. J. Erben, His Colleagues and Students.
Ed. Jaroslav Otčenášek. Reprezentativní výbor z dosud nepublikovaných rukopisných sběrů spolupracovníků Karla Jaromíra Erbena přibližuje čtenářům české lidové pohádky a humorky, sebrané ve 40. letech 19. století, v jejich surové, literárními úpravami nepřikrášlené podobě. Publikace představuje autentickou podstatu prozaické folklorní tradice, na jejíchž základech stojí moderní česká pohádková tvorba. Zároveň prezentuje, jak dobová mytologická škola pracovala s lidovými prameny a jak je interpretovala, a v neposlední řadě také ve zcela novém světle ukazuje výjimečnost génia K. J. Erbena a jeho význam pro českou kulturu, vědu a umění.
ISBN 978-80-7428-276-8
Praha : Plot, 2015, Ed. Fabula, sv. 7, 1. vyd., váz., 343 s., bibliografie, English summary
$27.90

63.
Doubek, David; Levínská, Markéta; Bittnerová, Dana:
Pomoc a pořádek : kulturní modely v pomáhajících profesích
/ Help and Order : cultural models in the helping professions.
Publikace je zaměřena na povahu pomoci, kterou Romům poskytují profesionálové v pomáhajících profesích. Empiricky vychází z etnografického výzkumu a snaží se zaznamenat stav, v jakém se nachází současná povaha pomoci Romům a obyvatelům vyloučených lokalit, a vysvětlit, z čeho současná situace vyplývá, z jakých kořenů vyrůstá a jaké jsou možnosti pomoci. Na základě teorie kulturních modelů, resp. schémat zjišťuje, jak způsob poskytované pomoci vypovídá o vztahu mezi klientem (potřebným) a pomáhajícím profesionálem.
ISBN 978-80-87398-48-7
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015, 1. vyd., brož., 305 s., bibliografie, English summary
$15.40

64.
Dudová, Radka:
Postarat se ve stáří : rodina a zajištění péče o seniory

/ Take Care in an Old Age : the family and providing elderly care.
Kniha se zaměřuje na palčivé otázky a problémy, které v České republice péči o seniory provázejí z pohledu pečujících blízkých osob. Klade vedle sebe výsledky analýzy mediálního a politického diskurzu a výsledky biografického výzkumu neformálních pečovatelek a pečovatelů. Přispívá tak do diskuse, zda je skutečně možné v neformální péči v rámci rodiny spatřovat budoucí řešení narůstající potřeby péče o seniory v souvislosti se stárnutím populace. Ukazuje na možné nové zdroje sociálních nerovností a na slepé uličky současného uvažování o daném problému.
ISBN 978-80-7419-182-4
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Knižnice Sociologické aktuality, sv. 35, 1. vyd., brož., 199 s., bibliografie, věcný rejstřík, English summary
$18.20

65.
Hanuš, Jiří a kol.:
"Služebníci neužiteční" : kněžská identita v českých zemích ve 20. století
/ "Unworthy Servants" : priestly identity in the Czech Lands in the 20th century.
Kolektivní práce českých historiků, teologů a odborníků na literaturu, výtvarné umění a film. Kniha v jistém smyslu doplňuje aktuální sociologické studie z této dosud málo prozkoumané oblasti a nabízí zajímavé podněty nejen pro historiky a sociology, ale též pro samotné příslušníky zkoumané profesní skupiny. Autoři: S. Balík, J. Blažejovský, A. Filip, J. Hanuš, P. Husák, M. Kaplánek, K. Komárek, A. Křišťan, J. Kudrnáč, P. Marek, L. Ovečka, M. Soláriková.
ISBN 978-80-7325-378-3
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., brož., 299 s., bibliografie, medailony autorů, English summary
$20.90

66.
Heryán, Ladislav:
Země bez obzoru : rozhlasové rozhovory o biblickém textu vedl s autorem Petr Vaďura
/ Country without Horizon : radio interviews about the biblical text held with the author by Petr Vaďura.
Kniha je přepisem rozhlasových rozhovorů, které redaktor P. Vaďura začal s L. Heryánem před několika lety natáčet nejprve rozhlasové rozhovory nad biblickými texty pro pořad Ranní slovo. L. Heryán (*1960) patří k výrazným osobnostem českého veřejného života. Je znám především jako katolický kněz, který má úzké vztahy k undergroundu. Jeho životní záběr je však mnohem hlubší: jako salesián se věnuje řadu let službě mladým lidem a dětem, jako biblista učil na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nyní působí na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok a na Institutu ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
ISBN 978-80-7429-640-6
Praha : Vyšehrad, 2015, Ed. Rozhovory nad Biblí, sv. 8, 1. vyd., váz., 270 s.
$20.20

67.
Hroníková, Linda; Schierová, Zuzana a kol.:
Pygmejové : nejmenší lidé pohledem antropologie & Šebestova sbírka v Hrdličkově muzeu člověka PŘF UK
/ Pygmies : smallest people in the anthropology view & the Šebesta collection in Hrdlička Museum of Man (Faculty of Sciences CU).
"Nejmenší lidé planety", středoafričtí pygmejové, jsou mimořádně zajímavým etnikem. Kolektiv antropologů se nejprve zaměřuje na záhadu jejich evolučního původu a otázky spojené s jejich fyzickým vzhledem. Poté přibližuje důležité oblasti každodenního života těchto lidí, kterými jsou lov a sběr, zkrášlování těla, hudba a tanec, a začíst se můžeme i do několika pygmejských mýtů. O původním způsobu života pygmejských skupin víme mnohé díky významnému etnologovi P. J. Šebestovi (1887-1967). Jeho misionářskému a etnologickému působení u pygmejů je zde věnována samostatná kapitola.
ISBN 978-80-200-2514-2
Praha : Academia, 2015, Ed. Orient, 1. vyd., váz., 219 s., čb a bar. foto, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$20.70

68.
Janýr, Přemysl:
Aby se tu dalo žít : výběr textů publikovaných v Britských listech, díl II.
/ So that We Could Live Here : a selection of texts published in the British Journal, vol. 2.
Druhý a závěrečný díl knihy obsahuje texty s historickou a ekonomickou tématikou. Esej o Cikánech shrnuje informace, které čtenář v této hutnosti a komplexnosti jinde nenajde. Další texty rozebírají působení Edvarda Beneše a jeho dekretů i jejich důsledků až po současnost. Navazují příspěvky k roku 1968 a k polistopadovému vývoji. Ústředním tématem textů s ekonomickou tématikou jsou kooperativní a konkurenční vzorce chování a to, co autor nazývá specificky českým vztahem k cizímu majetku. Uvádí ho do souvislosti s dnešním stavem ekonomiky i společnosti a srovnává vývoj v historickém a mezinárodním kontextu. Výběr textů doplňuje několik recenzí.
ISBN 978-80-88084-03-7
Středokluky : Zdeněk Susa, 2015, 1. vyd., brož., 311 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$20.30

69.
Keller, Jan:
Odsouzeni k modernitě : co hledá sociologie a našla beletrie
/ Sentenced to Modernity : what is sociology looking for, and what the fiction found.
Kniha esejů známého sociologa (*1955). Svědectví o odsouzení ke stále témuž nachází v románech století devatenáctého i v novelách století dvacátého. Nalézá v nich rovněž dlouhou řadu projevů toho, co bývá vydáváno za příznaky takzvané postmoderní společnosti. Diagnóza modernity v dílech literární klasiky se překvapivě shoduje s mnohem pozdějšími a dokonce současnými sociologickými teoriemi. Ilustrace Boris Jirků.
ISBN 978-80-87683-53-8
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., brož., 168 s., ilustrace, bibliografie
$18.80

70.
Kňourek, Bořivoj; Budilová, Lenka:
Dům ve Vojvodovu : stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr
/ The House in Voyvodovo : historical and architectonic development, social and cultural dimensions.
Kniha se zabývá problematikou domu ve Vojvodovu, bývalé české vesnici v Bulharsku. Autoři se společně pokusili vykreslit vojvodovský dům jednak jako materiální objekt popsatelný prostřednictvím používaných materiálů, konstrukčních prvků či stavebních postupů, jednak jako sociální prostor, v němž je možné sledovat příbuzenské vztahy, ekonomické strategie, dědickou praxi či migrační pohyby. Poněkud netradiční spojení stavebního inženýra (potomka vojvodovských Čechů) a sociální antropoložky umožňuje poukázat na vzájemné ovlivňování materiálních struktur, širších historických a politických souvislostí i lokálních sociálních vztahů a kulturních představ.
ISBN 978-80-7325-382-0
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, Ed. Etnologická řada, sv. 10, 1. vyd., váz., 299 s., 16 s. čb obr. příl., čb foto, plány, mapy, bibliografie, rejstříky, English summary
$24.20

71.
Kubátová, Helena a kol.:
Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku
/ Intergenerational Changes in the Way of Life in the Hlučín Region.
Kniha se zabývá tím, jak se v průběhu tří generací (z)měnil pospolitý, pracovní, rodinný a náboženský život na Hlučínsku. Je zaměřena na období od konce druhé světové války po současnost. Přestože je Hlučínsko modernizující se region, zachovává si některé tradiční znaky, jako je například vícegenerační soužití, náboženská víra, orientace na pospolitost s převažujícími příbuzenskými vazbami, lokální endogamie a provázané příbuzenské sítě. Modernita a tradice nejsou vzájemně neslučitelné, strategie přizpůsobit se novému, ale nenechat odumírat staré může být úspěšná a může sloužit jako ochrana před nejistotami a riziky druhé modernity.
ISBN 978-80-7419-190-9
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Studie, sv. 116, 1. vyd., brož., 354 s., tabulky, grafy, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$25.10

72.
Kučera, Vladimír; Rychlík, Jan:
Historie, mýty, jízdní řády
/ History, Myths, Timetables.
Knižní rozhovor, který vedl zkušený publicista V. Kučera s profesorem historie J. Rychlíkem. Proud živého dialogu spojuje osobní vyprávění o životě a podstatných momentech formujících historikovo myšlení, pohledy na klíčové události a období českých dějin a výklady, kterým byly podrobovány, i celou řadu mýtů, které si Češi a Moravané vždy vytvářeli o sobě samých.
ISBN 978-80-7429-637-6
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., váz., 202 s., čb a bar. foto
$18.80

73.
Loewenstein, Bedřich:
Občanská společnost a její krize : eseje historické a filosofické
/ Civil Society and Its Crisis : historical and philosophical essays.
"Někdy se zdá, že problémy ,revoluce', ,utopie', ,nacionalismu' ve věku postideologickém ztrácejí svou naléhavost. Není tomu tak, náš svět zůstal neklidný a krizový: konec dosavadních dějin není na dohled." Těmito slovy uvozuje známý historik svou novou knihu esejů, které jsou věnovány jeho klíčovým tématům (pokrok v dějinách, války a násilí ve 20. století, národní hnutí a nacionalismus, česko-německé vztahy, úkoly intelektuálů v moderní době, utopické a ideologické myšlení) i některým osobnostem českého myšlení (B. Bolzano, T. G. Masaryk, J. Patočka ad.). Autor (*1929) patří k domácím myslitelům, kteří si vydobyli evropské renomé jak svým originálním myšlením a mezioborovými přístupy, tak svými zásadovými životními postoji, které se odrážejí v jejich díle.
ISBN 978-80-7325-377-6
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, Ed. Dějiny a kultura, sv. 26, 1. vyd., brož., 453 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$27.90

74.
Maslowski, Nicolas; Šubrt, Jiří a kol.:
Kolektivní paměť : k teoretickým otázkám
/ Collective Memory : on the theoretical issues.
Teoretických koncepcí, které se vážou na téma paměti, je dnes relativně mnoho, vzájemně se proplétají a ovlivňují ve svém vývoji. Vzniká tak situace, která není úplně přehledná, ba dokonce připomíná jakýsi koncepční labyrint. Tato kniha si klade za cíl seznámit českého čtenáře se základními přístupy k dané tematice, a tím cestu oním pomyslným labyrintem zpřehlednit. Zároveň se snaží nastínit některé nové přístupy a možnosti, které se mohou stát podnětem a inspirací pro danou badatelskou oblast.
ISBN 978-80-246-2689-5
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 319 s., bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů
$24.50

75.
Mazalová, Lucie:
Eschatologie v díle Jana Husa
/ Eschatology in the Works of Jan Hus.
Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, jak nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, které tvoří nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového a literárněhistorického rozboru Husových vybraných, zejména latinských kázání a korespondence. Zohledňuje však také další jeho díla i tvorbu jiných, pro tuto problematiku relevantních autorů - především Jana Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova a Johna Wyclifa.
ISBN 978-80-210-7953-3
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 432, 1. vyd., brož., 370 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$28.00

76.
Menke, Monika:
Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva
/ Judiciary of Roman Catholic Church in the Czech Lands in the Era of Codified Canon Law.
Církevní soudnictví slouží nejen ochraně spravedlnosti v církevním společenství. Soudní proces má být vnitřně zaměřen na spásu duší jako na nejvyšší zákon církve. Tato publikace rekapituluje situaci církevního soudnictví římskokatolické církve v české a moravské církevní provincii v období od prvního Kodexu kanonického práva (1917) do současné doby (květen 2015) z pohledu kanonicko-právního a historického.
ISBN 978-80-244-4804-6
Olomouc : Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 271 s., tabulky, faksimile, přílohy, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$17.50

77.
Očenášková, Veronika:
Ženy v akademických povoláních : osobní a profesní spokojenost
/ Women with Academic Careers : personal and professional satisfaction.
Kniha seznamuje se společensky aktuálním tématem osobní a profesní spokojenosti žen pracujících v akademických povoláních, poskytuje vhled do života těchto žen a představuje užitečný návod, jak zvládat úskalí akademického povolání a účinně je skloubit s rodinným životem. Vychází z výzkumu, který autorka realizovala v rámci své disertační práce prostřednictvím hloubkových rozhovorů s 32 ženami akademičkami, jež dlouhodobě žijí se svým partnerem a nacházejí se v různých fázích rodinného života. Výsledky výzkumu jsou interpretovány tak, aby mohly sloužit k praktickému využití.
ISBN 978-80-244-4793-3
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 152 s., tabulky, grafy, přílohy, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$17.50

78.
Petrov, Michal:
Retro ČS 2 : jak jsme si to (u)žili za reálného socialismu
/ Retro CS, Vol. 2 : how we lived (enjoyed it) in the era of the real socialism.
Kniha navazuje na stejnojmennou publikaci z r. 2013. Zatímco "jednička" se věnovala tzv. měkkému konzumu, tedy zboží rychlé spotřeby, "dvojka" patří konzumu "tvrdému": odívání, obouvání, bydlení, elektronice. Bohatý obrazový materiál je opět doplněn textem, v němž autor k základním faktům a statistikám přidává osobní zkušenost a popis jednotlivých oblastí konzumu v kontextu předlistopadové reality. M. Petrov (*1965) využívá bohatství osobního archivu, který patří určitě k nejrozsáhlejším v ČR a je autorem úspěšného televizního cyklu Retro (oceněného v roce 2009 prestižní cenou Televizní akademie Elsa).
ISBN 978-80-7462-858-0
Brno : Jota, 2015, 1. vyd., váz., 283 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie
$34.90

79.
Pikálková, Simona; Podaná, Zuzana; Buriánek, Jiří:
Ženy jako oběti partnerského násilí : sociologická perspektiva

/ Women as Victims of Partner Violence : sociological perspective
Kniha nabízí přehledně a systematicky zpracované informace týkající se fenoménu násilí na ženách v partnerských vztazích - jeho různých podob, souvislostí a faktorů více či méně přispívajících ke vzniku násilného chování. V analýzách nechybí aspekt časového vývoje, kdy údaje byly porovnány s daty pocházejícími z mezinárodního výzkumu provedeného před deseti lety.
ISBN 978-80-7419-189-3
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Studie, sv. 118, 1. vyd., brož., 162 s., tabulky, grafy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$29.40

80.
Pohunek, Jan:
Stíny mezi stromy : extravilán v současných pověstech
/ Shadows among the Trees : rural areas in contemporary legends.
Kniha zkoumá moderní legendy a pověsti, kolující o místech v krajině za hranicemi lidských sídel, jako jsou samoty, lomy, lesy, opuštěné objekty apod., spjaté dnes často s aktivitami jako je urbex, legend trippping, tramping apod. První část tvoří fundovaná teoretická studie, druhou katalog pověstí především z území Čech. Autor (*1981), etnolog a folklorista, se dlouhodobě zabývá současným folklórem, dějinami trampingu a dalšími tématy se vztahem k regionální mikrohistorii Čech.
ISBN 978-80-7036-450-5
Praha : Národní muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 179 s., 16 s. bar. obr. příl., bibliografie, English summary
$23.10

81.
"Prima to bývalo a prima je to i teď!" : memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK
/ "It Used to Be Great, and It's Great Now as Well!" : memoirs of the 50th anniversary of the founding of the Department of Sociology at the Faculty of Arts.
Eds. Markéta Sedláčková, Jakub Mlynář. Sociologie u nás měla po druhé světové válce pohnutý osud. Publikace jej zachycuje ve čtrnácti osobních autobiografických textech současných i bývalých studentů a vyučujících katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří na tomto pracovišti působili v prvních desetiletích po jeho založení v roce 1965. Půlstoletí existence katedry je jednotlivým autorkám a autorům příležitostí k reflexi, hodnocení, vzpomínání a vyprávění, ale také k odborněji laděným úvahám o dobovém a společenském kontextu, v němž podnikali své první sociologické kroky.
ISBN 978-80-7308-573-5
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 38, 1. vyd., brož., 116 s., bibliografické odkazy, English summary
$10.50

82.
Přibáň, Jiří; Bělohradský, Václav et al.:
Lidská práva: (ne)smysl české politiky?
/ Human Rights: (non)sense of Czech politics?
Kniha esejů je původně inspirovaná polemikami o lidských právech a české zahraniční politice, které spolu před časem v různých médiích vedli Jiří Přibáň, Václav Bělohradský, Petr Drulák, Jiří Pehe a další filosofové, politologové, sociologové nebo historici. Je výjimečná tím, že se v ní setkávají lidé nejen rozmanitých, ale často zcela protichůdných a konfliktních názorů a zkušeností. Jsou zde socialisté i konzervativci, liberálové i tradicionalisté, radikálové i umírnění. Opakuje se v něm téma naší politické identity a historie, vztahu k tzv. Západu nebo reflexe demokratického vývoje po roce 1989 a významu i vlivu Václava Havla na naše "současné dějiny".
ISBN 978-80-7419-230-2
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Knižnice Sociologické aktuality, sv. 38, 1. vyd., brož., 250 s.
$20.90

83.
Přibyl, Stanislav:
Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010
/ The Legal Situation of the Litoměřice Diocese in the Years 1989-2010.
Delimitace a změna jurisdikčních vztahů jsou pro svou ojedinělost v právních dějinách české katolické církve mimořádně zajímavým tématem. Monografie podává fundovaný přehled právní situace litoměřické diecéze jednadvacet let po sametové revoluci. Pokud je to nutné, všímá si i dění v diecézích sousedních, např. založení plzeňského biskupství r. 1993, které mělo zásadní vliv jak na územní rozsah, tak na osobní a majetkové poměry litoměřické církve. Kniha je výmluvným svědkem "institucionální paměti" litoměřické diecéze a cennou příručkou pro ty, kdo se budou zabývat jejími dějinami.
ISBN 978-80-246-3100-4
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 336 s., čb foto, portréty, faksimile, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$27.30

84.
Rychlík, Martin; Kovář, Martin:
Noc v Mariboru : nejen o dějinách a dnešním světě
/ Night in Maribor : not only on the history and the today's world.
Rozhovor novináře M. Rychlíka s ředitelem Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prorektorem této univerzity, profesorem Martinem Kovářem, o dětství, dospívání a studiích v době komunismu, o proměnách pražské FF UK a české společnosti po listopadu 1989, o mládí a zrání historika, o jeho odborné specializaci, tj. dějinách Anglie (Velké Británie) a jejího impéria, o osudové spolupráci s egyptologem profesorem Miroslavem Bártou, o složitosti dnešního světa, o hrozbách, jimž musí čelit, i o jeho předpokládané budoucnosti.
ISBN 978-80-7429-531-7
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., váz., 235 s., čb a bar. foto
$18.80

85.
Ryšavý, Dan; Čermák, Daniel a kol.:
Na / O kraji : kraje a jejich představitelé 2000-2013
/ Regions in the Margins : regions and their representatives 2000-2013.
V centru pozornosti této publikace stojí krajští politici, jejich názory a postoje. Kniha přináší řadu srovnání: 1. srovnání v čase, tj. vývoje územní správy v historickém pohledu a zvláště pak proměnu profilu a politických drah krajských politiků od roku 2000 po současnost; 2. srovnání pohledů politiků a občanů; 3. kvalitativní obsahovou analýzu volebních programů z roku 2012; 4. srovnání názorů českých krajských zastupitelů se zastupiteli provincií, departmentů a podobných úrovní vládnutí v různých evropských zemích.
ISBN 978-80-7419-227-2
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Studie, sv. 117, 1. vyd., brož., 213 s., tabulky, grafy, bibliografie, rejstříky, English summary
$23.30

86.
Sokol, Jan:
Moc, peníze a právo : esej o společnosti a jejích institucích
/ Power, Money and the Law : an essay about society and its institutions.
Přepracované vydání knihy je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl J. Sokola (*1936), v nichž z různých aspektů zkoumá člověka a jeho život uvnitř společnosti, a řadí se tak po bok nedávno vydané publikace Etika, život, instituce (2014). Autor z historického i systematického hlediska zkoumá funkci peněz ve společnosti i vývoj společnosti samotné a snaží se o hlubší porozumění fungování její moderní, současné podoby. Jeho zkoumání berou v potaz právní i ekonomické teorie a poznatky, podrobují je však kritickému filosofickému přezkoumání. I složité a komplexní otázky se v autorově podání stávají srozumitelnými; jsou vyloženy jasně a do hloubky tak, aby jejich znalost nebyla jen speciálním vědeckým poznatkem, ale aby se jejich pochopení začlenilo do celku našeho rozumění světu i sobě samým.
ISBN 978-80-7429-638-3
Praha : Vyšehrad, 2015, Ed. Moderní myšlení, 2. oprav. vyd. (zde 1.), brož., 296 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$20.90

87.
Škabraha, Martin:
Sokrates vrací úder : eseje z let 2004-2015
/ Socrates Strikes Back : essays from the years 2004-2015.
Autor (*1979) přednáší filosofii a historii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Zaměřuje se především na současnou levicovou teorii, ale také na filozofii filmu či některá témata z dějin vědy. V knize přibližuje své pojetí liberalismu jako sociálně a ekologicky orientované politiky, jež by se v době vleklé krize kapitalismu měla umět inspirovat i v marxistické tradici. Ta je výborem z esejů, publikovaných v letech 2004-2015 v Salonu Práva, týdeníku (dnes čtrnáctideníku) A2, Literárních novinách, Sedmé generaci, Britských listech, na portálech Vulgo.net, Téma a Ihned.cz a v Deníku Referendum.
ISBN 978-80-87683-50-7
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., brož., 271 s., ilustrace
$20.90

88.
Ukrajinská pracovní migrace v Česku : migrace - remitence - (rozvoj)
/ Ukrainian Labor Migration in the Czech Republic : migration - remittances - (development).
Ed. Dušan Drbohlav. Tématem knihy jsou peníze - remitence, které migranti vydělají v zahraničí a posílají svým rodinám do mateřské země. Kniha uvádí politiky a opatření, která migraci a remitování usměrňují, i statistiky, které o migrantech a remitencích přinášejí podrobnější informace. Částečně se také dotýká rozvoje, jehož jsou migrace a remitence nedílnou součástí. Autoři analyzují chování ukrajinských pracovních migrantů v Česku, především v prostředí hlavního města Prahy a jeho okolí, nicméně vše je rámováno přehledem obecnějších podmíněností na globální úrovni i konkrétním představením relevantních aspektů reality Ukrajiny a Česka.
ISBN 978-80-246-2995-7
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 282 s., čb foto, tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů
$22.40

89.
Vlčková, Michaela:
Žehnání matky : význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století
/ The Significance of the Ritual of Blessing the Mother after Childbirth in Bohemia and Moravia from the 16th to the 21th Century.
Kniha je rozdělena do pěti kapitol: první se zaměřuje na dějiny obřadu žehnání matky po porodu, přibližuje biblické pojetí rodičky jako nečisté osoby a následně zkoumá, jak se tento pohled, spolu s dalšími vlivy, promítá do praxe rané církve a do antických křesťanských spisů; druhá se zabývá konkrétní podobou obřadu v Čechách a na Moravě v období 16.-20. století; třetí je pojednáním o rituálech ukončení šestinedělí v lidové tradici; ve čtvrté kapitole je stanoven význam obřadu žehnání matky, který je tu nahlížen prostřednictvím jednotlivých kategorií rituálů. Pátá předkládá stručnou reflexi současné praxe žehnání matky a eventuální možnosti praxe budoucí. Autorka (*1978) vyučuje na katedře teologických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity.
ISBN 978-80-7470-110-8
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., brož., 216 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English and German summaries
$13.90

90.
Vyvlastněný hlas : proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989
/ Expropriated Voice : transformation of gender culture in Czech society 1948-1989.
Eds. Hana Havelková, Libora Oates-Indruchová. Autorky a autoři této knihy sledují proměny genderové kultury české společnosti v letech 1948-1989. V tomto procesu se vždy projevovaly jak emancipační, tak tradicionalistické tendence. Autoři a autorky ukazují, jak celá řada aktérů - organizací, odborných komunit i jednotlivců - jednala tak, že spoluvytvářela genderovou kulturu státního socialismu po celé období jeho trvání, a to i přesto, že komunističtí ideologové vyvlastnili agendu českého předválečného ženského hnutí.
ISBN 978-80-7419-096-4
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Post, sv. 14, 1. vyd., brož., 512 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, medailony autorů
$28.70

91.
Zimmermannová, Marie:
ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog
/ ThDr. Joseph Hronek as a Catechetics and Educator.
Kniha je věnována odbornému dílu Josefa Hronka (1890-1954), řádného profesora katechetiky a pedagogiky na Římskokatolické cyrilometodějské fakultě v Praze. Kromě biografie podává zevrubný přehled jeho díla a seznamuje s oborovým kontextem, v němž působil. Jádrem monografie je tematická analýza Hronkova katecheticko-pedagogického díla a jeho zhodnocení vzhledem ke stavu soudobé teologie a pracím Hronkových souputníků. Ukazuje jej jako výraznou vědeckou osobnost, jejíž dílo bylo dosud neprávem opomíjeno.
ISBN 978-80-246-2962-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 263 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$21.00

92.
Živá fenomenologie
/ Live Phenomenology.
Ed. Aleš Novák. Mimořádné číslo Filosofického časopisu 2015/1. Svazek prezentuje širokou paletu témat aktuálního výzkumu uskutečňovaného na rozličných pracovištích, který demonstruje životaschopnost tuzemské fenomenologie. Obsahuje ukázku možné diskuse mezi fenomenologickou a analytickou filosofií, mezi fenomenologickým a kognitivně-vědním výzkumem, dále dva příklady konkrétních analýz tělesnosti a konečně též experimentální texty, jež mají ambici překračovat rámec autoritativního korpusu fenomenologických textů a provádět samostatné výzkumy konkrétně možností topologického uvažování, deskripce psychedelických stavů mysli a transformativního myšlení.
ISBN 978-80-7476-073-0 (T); 978-80-87398-77-7 (UK)
Praha : Togga - Univerzita Karlova, 2015, 1. vyd., brož., 150 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$8.40


JUDAIKA / JUDAICA

93.
Cigan, Chaim:
Malý pan Talisman : z příběhů Chaima Cigana o Talismanovi
/ Little Mr. Talisman : from the stories of Chaim Cigana on Talisman.
Spisovatel Karol Sidon, který se za vypravěčem Chaimem Ciganem skrývá, nám v knížce nabízí devatenáct pohádek - devatenáct veskrze lidských příběhů, z nichž poučeni nakonec vyjdou jejich hrdinové i čtenář. Ten se leccos dozví i o židovské víře, židovských zvycích i židovské mystice. A nebyl by to on, kdyby nám nepřipomněl, že věci se mnohdy mohou jevit zcela jinak, než jaké ve skutečnosti jsou, že dobré skutky nemusí vždy končit dobře a že na vše je lépe dívat se z více úhlů.
ISBN 978-80-7215-509-5
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., brož., 156 s., ilustrace
$18.10

94.
Holubová, Markéta:
Ha-Ro'e - Židovský snář : výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro'e) opatřený překlady, jazykovým rozborem, vysvětlivkami a poznámkami
/ Ha-Ro'e - Jewish Dream Book : anthology of Talmudic tractate Berachot (part of Ro'e) provided with translations, linguistic analysis, and other notes.
Částečně souběžný český, aramejský, anglický a hebrejský text. Výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro'e) opatřený překlady; jazykovým rozborem; vysvětlivkami a poznámkami.
ISBN 978-80-87127-74-2
Chomutov : Luboš Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzitu Karlovy v Praze, 2015, Ed. Pontes pragenses, sv. 67, 2. vyd., brož., 214 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$20.30

95.
Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu
/ Liquidation of Jewish Organizations in the Czech Borderlands that were annexed to Reich in October 1938.
Ed. Markéta Lhotová. Hlavním cílem práce bylo vysledovat, jaký podíl na likvidaci židovských obcí a spolků měly liberecké úřadovny Komisaře pro zastavení činnosti organizací, spolků a fondů (Stillhaltekommissar für Organisationen, Vereine und Fonds, Reichenberg, zkráceně označováno STIKO) a s ním propojené společnosti pro správu a prodej majetku (Aufbaufonds Vermögensverawaltungs-Gesellschaft m. b. H. Wien, Zweigstelle Reichenberg, zkráceně Aufbaufonds). Publikace přináší texty, v nichž vedoucí grantového výzkumu shrnula poznatky o počáteční fázi likvidace na podzim roku 1938, dále seznamuje se zmíněnými libereckými úřadovnami STIKO a Aufbaufonds a podrobně se věnuje otázkám, proč právě tyto instituce byly hlavními arizátory židovských organizací v pohraničí a jaký byl její průběh.
ISBN 978-80-87266-19-9
Liberec : Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, 2015, 1. vyd., brož., 211 s., 12 s. obr. příl., ilustrace, 1 mapa, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English and German summaries
$19.60

96.
Poskočil, Stanislav:
Egon Morgenstern : přežil jsem peklo gulagu
/ Egon Morgenstern : I survived the hell of the Gulag.
Vzpomínky Egona Morgensterna (*1914), českého Žida, který při útěku před nacismem skončil v Pobaltí, kde byl zatčen sovětskou NKVD a následně deportován do tábora gulagu. Pět let lágru při budování železnice z Kotlasu do Vorkuty přežil, ale ani po válce a propuštění se nesměl vrátit a dodnes žije ve Vilniusu. Jde o stručný, a přitom poutavý text, který je výjimečný osudem člověka, jenž zažil skoro současně perzekuci ze strany dvou totalitních režimů.
ISBN 978-80-87343-53-1
Praha : P3K, 2015, 1. vyd., brož., 67 s., čb foto, faksimile, biografická data
$8.30

97.
Židé a Morava, sv. XXI : kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 12. 11. 2014
/ The Jews and Moravia, Vol. 21 : the book of chapters from eponymous conference which was held in the Museum of Kroměříž Region on November 12, 2014.
Ed. Petr Pálka. Publikace je sestavena především z příspěvků přednesených na konferenci, autory většinou podstatně rozšířených a doplněných. Příspěvky jsou řazeny tak, aby si byly chronologicky, tematicky a obsahově blízké.
ISBN 978-80-85945-73-7
Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2015, 1. vyd., brož., 235 s., čb foto, ilustrace, faksimile, plány, poznámky, bibliografie
$17.50


POLITIKA / POLITICS

98.
Balabán, Miloš; Pernica, Bohuslav a kol.:
Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy
/ The Czech Republic Security System : problems and challenges.
Publikace se zaměřuje na klíčové vnější vlivy ovlivňující bezpečnost ČR a její bezpečnostní systém, na jeho postupné vytváření, politické, ekonomické, sociální, legislativní a demografické aspekty jeho fungování. Na přípravě publikace se podílel tým zkušených expertů z české bezpečnostní komunity.
ISBN 978-80-246-3150-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 310 s., tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$25.20

99.
Balík, Stanislav; Gongala, Petr; Gregor, Kamil:
Dvacet let komunálních voleb v ČR
/ Twenty Years of Local Elections in the Czech Republic.
Kniha nabízí soubor různých přístupů k výzkumu témat spojených s komunálními volbami v prostředí extrémně fragmentované místní samosprávy. Její ambicí je sumarizovat dosavadní stav bádání, stejně jako nabídnout české politologické obci nové pohledy a techniky výzkumu. Ty jsou založeny na práci s kompletními či téměř kompletními datovými sadami, týkajícími se kandidátů, zastupitelů, hlasů, radních a starostů.
ISBN 978-80-7325-381-3 (CDK); 978-80-210-8000-3 (MU)
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) - Masarykova univerzita, 2015, Ed. Politologická řada, sv. 53, 1. vyd., brož., 159 s., tabulky, grafy, mapy, bibliografie, English summary
$12.50

100.
Klíma, Michal:
Od totality k defektní demokracii : privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem
/ From Totalitarism to Defective Democracy : the privatization and colonization of political parties by non-transparent business.
Po vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie se zdálo, že Česká republika úspěšně završila politickou a ekonomickou transformaci i bezpečnostní ukotvení v euroatlantickém prostoru. 25 let po pádu totalitního režimu nastala kvalitativně jiná situace. Politologové již nezkoumají, proč je ČR stabilizovanou zemí, ale naopak důvody, které ji dovedly do stavu defektní demokracie. Ve stále ještě postkomunistické realitě ČR není tolik důležité, zda se tu vyskytuje dvou či vícestranický systém, zda většinový či konsenzuální model demokracie. Primární je odpověď na otázku, zda a v jaké míře netransparentní byznys a organizovaný zločin rozkládají jednotlivé strany, politický systém a společnost.
ISBN 978-80-7419-139-8
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Politické systémy, sv. 6, 1. vyd., brož., 364 s., tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$20.90

101.
Kučerová, Irah:
Střední Evropa : komparace vývoje středoevropských států
/ The Central Europe : comparison of the development of Central European States.
Střední Evropa je nezávislou entitou, historicky ovlivněnou specifickým rozložením politických sil. Středoevropský region je zpravidla přehlížen pro svůj ekonomický a politický vývoj, jeho geopolitický a geostrategický význam je však nepopiratelný. Práce se snaží středoevropský region definovat v jeho geografických, ekonomicko-politických a institucionálních obrysech. Identifikuje jeho hlavní charakteristiky, věnuje pozornost současnému diskurzu, který se k regionu váže v rámci EU, a potvrzuje hypotézu, že jeho odlišnost od ostatních členských států EU spočívá především v institucionálním prostředí středoevropských zemí, nikoliv v jejich ekonomické výkonnosti.
ISBN 978-80-246-3067-0
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 232 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$20.30

102.
Naxera, Vladimír:
Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transformace : studie korupčních, klientelistických a patronážních jevů z prostředí Československa/České republiky
/ Corruption in the Communist Regime and during the Post-Communist Transformation : a study of corrupt, clientelist and sponsorship events from the Czechoslovakia / Czech Republic environment.
Tématem publikace je problematika korupce, klientelismu a stranické patronáže v podmínkách fungování komunistického režimu a v průběhu postkomunistické transformace. Autor svůj obecný výklad vycházející z neoinstitucionálního přístupu aplikuje na příklad Československa, respektive České republiky. Kniha nabízí zejména interpretaci toho, jaké byly strukturální faktory rozšíření korupce v komunistickém režimu, jaké komunistické dědictví můžeme nalézt v podobě korupce po pádu komunismu a jakým způsobem se na proměně podoby korupce a jejího vnímání podepsal průběh transformace. Autor se dále zabývá otázkou, jaké faktory limitují boj proti korupci a jaké následky může mít korupce pro demokratický režim.
ISBN 978-80-7239-323-7
Brno : Doplněk, 2015, Ed. Společensko-ekologická edice, sv. 19, 1. vyd., brož., 243 s., grafy, bibliografie, rejstřík, English summary
$15.40

103.
Pithart, Petr:
Po Devětaosmdesátém : rozpomínání a přemítání
/ After Eighty-Nine : remembrances and contemplations.
Kniha je autorovým účastným rozpomínáním na léta 1990-1994, ale také na to, "co z nich pošlo" - od rozporného nastartování ekonomické transformace až po rozdělení Československa. Z dnešní situace se tak autor ohlíží i po původu toho, čím jsme dnes znepokojeni jako jevy krizovými v celkovém pocitu, "že něco je špatně". V mozaice z paměti vyplavovaných příznačných momentů, situací, momentek i kolorovaných portrétů tu P. Pithart jako průvodce nabízí svou individualizovanou paměť. Teoretická zamyšlení tvoří v této knize spíše doplňkové exkursy k autorovým vhledům do praktické politiky raných let devadesátých, kdy jako čelný představitel OF stanul v čele české vlády.
ISBN 978-80-200-2504-3
Praha : Academia, 2015, Ed. Spisy Petra Pitharta, sv. 3, 1. vyd., váz., 490 s., ilustrace, jmenný rejstřík
$31.50

104.
Švihlíková, Ilona:
Jak jsme se stali kolonií
/ How We Became a Colony.
Autorka (*1977), levicově orientovaná ekonomka s politologickým vzděláním, ve své nové knize popisuje cestu, kterou jsme od tzv. sametové revoluce až po dnešek prošli, analyzuje současnou situaci a zároveň načrtává možnosti budoucího vývoje. Naši výchozí situaci zasazuje do kontextu proměn ve světové ekonomice, která na konci osmdesátých let minulého století již procházela prohlubující se globalizací spojenou s nárůstem moci velkých nadnárodních korporací, vznikem tzv. globálních hodnotových řetězců a byla již poznamenána sílící financializací.
ISBN 978-80-87950-17-3
Praha : Rybka Publishers, 2015, 1. vyd., váz., 229 s., tabulky, bibliografie, rejstříky
$18.10

105.
Voda, Petr:
Jaká je role postkomunismu? : volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013
/ What is the Role of post-Communism? : electoral geography of the Czech Republic and Austria in the years 1990-2013.
Kniha se věnuje volební geografii České republiky a Rakouska. Jejím cílem je zodpovězení otázky, zda má postkomunistický charakter společnosti vliv na to, jakým způsobem se utváří územní vzorce volební podpory politických stran.
ISBN 978-80-7325-369-1
Brno : centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, Ed. Politologická řada, sv. 51, 1. vyd., brož., 241 s., mapy, tabulky, grafy, bibliografie, rejstřík, English summary
$16.00


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

106.
Creating an Interdisciplinary Paradigm Using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) : contributions for the XVIIth World Economic History Congress in Kyoto, Japan from 1 to 7 August 2015.
Eds. Aleš Zářický, Michaela Závodná; translated by: Graeme Dibble, Christopher Hopkinson, Justyna Karoń, Sean Mark Miller, Paul Sinclair. Publikace představuje výsledky výzkumu věnovaného problematice procesu modernizace na území Rakouského Slezska. Úvodní studie se věnují konceptu regionu v širší perspektivě současné diskuse o historické kontinuitě a diskontinuitě. Přibližují také vztah centra a periferie a poukazují na to, že region je třeba analyzovat nejen z hlediska kulturní a sociální historie, ale lze jej chápat také jako prostor rozmanitých ekonomických aktivit. Těmto oblastem se věnují další studie v publikaci. Sledována je oblast dopravní, ekonomická, historicko-demografická i sociální. Publikace ukazuje, že proces modernizace v Rakouském Slezsku významně a nevratně změnil celospolečenské vztahy a že je potřeba tento proces studovat jako regionální, interdisciplinární a mnohostranný fenomén. Anglicky.
ISBN 978-80-7464-751-2
Ostrava : Ostravská univerzita, 2015, 1. vyd., brož., 279 s., ilustrace, mapy
$16.80

107.
Kapitoly z geologie duše
/ Chapters of the Soul Geology.
Eds. Jiří Padevět a kol. Sborník je věnovaný k 60. narozeninám Václava Cílka. Do této publikace zařadili editoři texty autorů z jeho okolí, a to na volné téma: texty spjaté s osobou V. Cílka či s problematikou jemu blízkou, odborného i beletristického rázu. Mezi přispěvateli najdeme např. M. Palouše, L. Václavovou, J. Přibáně, V. Moravce, S. Komárka, D. Drábovou aj. Součástí jsou fotografie z autorských archivů, texty doprovodila svými fotografiemi Hana Rysová a malbami Vasilij Ťuťunnik.
ISBN 978-80-200-2522-7
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., brož., 309 s., čb foto, ilustrace
$20.00

108.
Kočka, která nikdy nespí II : Jiřině Šiklové k narozeninám = The cat who never sleeps II : to Jiřina Šiklová on her birthday.
Ed. Vilém Prečan. Kniha vznikla z přání podat u příležitosti životního jubilea svědectví o životě a díle osobnosti, která se stala takřka veřejnou institucí české společnosti. Zaznamenává v mozaice výpovědi svědků jednoho života a několika písemných svědectví vzrušující životní příběh Jiřiny Šiklové a představuje jej jako pozoruhodnou součást živých současných dějin naší epochy. Kniha vyšla poprvé v r. 2005 k sedmdesátým narozeninám J. Šiklové, nynější vydání je rozšířeno o výběrovou bibliografii publikací jubilantky a souhrnnou informaci o jejím životě a díle za léta 2000-2015. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-904228-9-6
Praha : James H. Ottaway, Jr, 2015, 2. rozš. vyd., váz., 340 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh, ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$21.00

109.
Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti
/ Reflection of the Great War in School and in Society.
Eds. Markéta Pánková, Helena Plitzová. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která zároveň připomněla 120. výročí narození Přemysla Pittra, významného představitele humanismu 20. století (únor 2015). Kniha s barevnou přílohou, která zpřístupňuje dokumenty a fotografie pocházející z Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, který je součástí fondů Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.
ISBN 978-80-86935-32-4 (NPMK); 978-80-86956-75-6 (NIDV)
Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - Národní institut pro další vzdělávání v nakladatelství Zdeněk Susa, 2015, 1. vyd., brož., 166 s., 12 s. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů
$17.50

110.
Povaha změny : bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace
/ Nature of the Change : security, risks, and the status of today's civilization.
Eds. Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn. Sborník zprostředkovává pohled mnoha různých odborníků na vybrané problémy dneška. Jednotlivé texty jsou věnovány klimatické změně, bezpečnostní situaci, nastupující vlně mezikontinentálních migrací, dlouhodobým krizovým faktorům ve vývoji společností a mnohým dalším tématům. Jejich smyslem není šířit neklid, ale naopak upozornit na mnohé souvislosti a důležitost těchto procesů, kterým při řešení každodenních problémů společnosti nevěnujeme dostatečnou pozornost. Autoři příspěvků: M. Bárta, J. Baloun, V. Cílek, D. Drábová, R. Fiala, O. Foltýn, P. Gazdík, V. Chvála, L. Trapková, M. Kovář, L. Kropáček, R. Mařík, V. Dulíková, J. Padevět, P. Pernica, P. Pokorný, P. Robejšek, K. Řehka, F. Šulc, M. Zrno.
ISBN 978-80-7429-641-3
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., váz., 317 s., čb a bar. foto, bibliografie
$34.90

111.
Statistická ročenka České Republiky 2015 = Statistical Yearbook of the Czech Republic 2015.
Ed. Iva Ritschelová et al. Souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU 27 a porovnáním jednotlivých regionů soudržnosti a krajů České republiky. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-250-2638-0
Praha : Český statistický úřad, 2015, 1. vyd., váz., 799 s., tabulky, rejstříky, mapy
$42.00

112.
Studia Macedonica II.
Ed. Ivan Dorovský. Kolektivní monografie je výsledkem česko-makedonské odborné spolupráce, její obsah má výrazně srovnávací charakter a poskytuje slavistům, balkanistům, makedonistům i studentům těchto oborů mnohé poznatky, podněty, náměty a témata k dalšímu bádání na tomto poli. Práce je tematicky rozdělena do tří základních odborných oblastí: 1. literárně vědné, literárně historické a literárně teoretické studie, 2. lingvistické studie 3. s nimi spojené studie balkanistického i obecně slavistického charakteru a práce o vzájemných česko-makedonských vztazích. Česky a makedonsky.
ISBN 978-80-210-7959-5
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 435, 1. vyd., brož., 229 s.,bibliografie, bibliografické odkazy
$19.60

113.
Učitel archivářů : Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám
/ The Archivists Teacher : to Jindřich Schwippel in the occasion of his eightieth birthday.
Vychází jako příloha časopisu Práce z dějin Akademie věd, ISSN 1803-9448, supplementum 1 (2015), jako sborník k životnímu jubileu dlouholetého pracovníka Archivu Akademie věd ČR. Kniha obsahuje neformální pamětnický rozhovor, výběrovou bibliografii, fotografie a několik příspěvků na různá historická témata.
ISBN 978-80-87782-52-1
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015, 1. vyd., brož., 107 s., ilustrace, portréty, 1 plán, bibliografie, bibliografické odkazy
$6.90

114.
Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava
/ War Year 1944 in Occupied Europe, and in the Protectorate of Bohemia and Moravia.
Ed. Pavel Zeman. Sborník přináší příspěvky přednesené na stejnojmenném mezinárodním sympoziu, uspořádaném Ústavem pro studium totalitních režimů 30. října 2014. Sympozium navázalo na předchozí sympozia, která ÚSTR zorganizoval v letech 2011-2013. Jednotlivé příspěvky zasazují události roku 1944 do širšího rámce mezinárodního vývoje s přihlédnutím k situaci v protektorátu.
ISBN 978-80-87912-39-3
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 1. vyd., brož., 175 s., čb foto, bibliografické odkazy, English summary
$7.00


SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIES

115.
Adam z Veleslavína, Daniel:
Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus
Ze starého tisku k vydání připravili Alena M. Černá, Tilman Berger, Alena Hadravová a Kateřina Pořízková za technické spolupráce Borise Lehečky. Slovníky Daniela Adama z Veleslavína (1546-1599) patří jak svým rozsahem, tak vlivem na český jazyk mezi nejvýznamnější díla v dějinách české lexikografie. Čeština se díky nim dostala mezi velké evropské jazyky a již na konci 16. stolení získala postavení určité míry jazykové vyspělosti, na níž mohlo v 19. století snadno navázat české národní obrození. Vydávané novodobé kritické vydání Nomenclatoru quadrilinguis (1598), významného dobového dokladu o české slovní zásobě, je zpracováno tak, aby je mohli využít jak odborníci, studenti, tak i zájemci z řad laické veřejnosti. Připojené CD navíc obsahuje digitální kopie původní knihy a nástroje pro snadné vyhledávání ve slovníku.
ISBN 978-80-200-2406-0
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 365 s., ilustrace, bibliografie, přílohy, English abstact, 1 CD-ROM
$45.50

116.
Radková, Lucie; Rausová, Jana:
Mluva uživatelů a výrobců drog
/ Speach of Drug Users and Producers.
Práce sleduje dva základní cíle. Jednak nabízí originální, autentický, aktuální a v rámci možností ucelený, dosud nepublikovaný jazykový materiál z prostředí uživatelů, distributorů a výrobců drog, jednak se pokouší zjistit, zda příslušníci drogové subkultury usilují o zastření smyslu sdělovaného. Kromě toho přibližuje slovotvornou motivaci některých specifických výrazů, především těch, které souvisí s výrobou pervitinu, a naznačuje vývoj drogové situace v ČR.
ISBN 978-80-7464-707-9
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., brož. 108 s., grafy, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$15.20

117.
Stupková, Marie; Klečacký, Martin:
Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918
/ Biografical Dictionary of Judicial Officials in Bohemia 1849-1918.
Slovník představuje strukturovaná biografická hesla představitelů krajských soudů, zemského, obchodního a vrchního zemského soudu v Praze, a vedoucích státních návladních. Je uvozen nástinem organizačního vývoje soudnictví a studií ideální soudní kariéry.
ISBN 978-80-87782-40-8 (MÚ); 978-80-7469-041-9 (NA)
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR - Národní archiv, 2015, 1. vyd., váz., 463 s., bibliografické odkazy, mapy, English and German summaries
$23.80

118.
Vondrušková, Alena:
Český lidový a církevní rok
/ Czech Folk and Church Year.
Encyklopedie přináší přehled českých a moravských tradičních svátků, svázaných buď s liturgickým kalendářem (např. Velikonoce, Vánoce), anebo s důležitými mezníky hospodářského a společenského života našich předků (např. cechovní slavnosti, poutě a posvícení, masopust). Obsahuje mnoho informací o tom, jak jednotlivé svátky historicky vznikaly, jak se časem prolínala církevní liturgie s lidovými zvyky a obyčeji, jaký vliv na jejich vývoj měly posuny kalendáře nebo pohanské tradice. Její součástí je také přehled významných světic a světců.
ISBN 978-80-243-6761-3
Brno : MOBA, 2015, 1. vyd., váz., 304 s., bar. ilustrace, bibliografie
$27.90


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

119.
Beneš, Jiří a kol:
Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea : signatury 1 B a 1 C

/ Manuscript Fragments in the National Museum Library : pressmarks 1 B and 1 C.
Již čtvrtý svazek nově zpracovávaných katalogů k rukopisných fondům jedné z největších knihoven v ČR. Jde o část sbírky obsahově velmi pestrou, v níž významnější celky tvoří komeniana (vč. dopisů Komenského) a cenná dokumentace k rukopisům Královodvorskému a Zelenohorskému (vč. např. dopisů ohlašujících jejich nález). Publikace je vybavena několika rejstříky.
ISBN 978-80-7036-448-2 (NM); 978-80-88013-15-0 (S)
Praha - Dolní Břežany : Národní muzeum - Scriptorium, 2015, 1. vyd., váz., 279 s., rejstříky, English introduction
$15.40

120.
Bibliografie prací Josefa Filipce za léta 1948-2003
/ Bibliography of Works by Josef Filipec 1948-2003.
Medailon napsala Zuzana Děngeová ; bibliografii sestavila Jana Papcunová. J. Filipec (1915-2001) byl přední představitel české lexikografie a lexikologie. Vědecky se zaměřoval na obor lexikologie, sémantiky a stylistiky češtiny. Byl dlouholetým pracovníkem Ústavu pro jazyk český, vedoucím lexikografického a lexikologického oddělení a zástupcem ředitele Ústavu.
ISBN 978-80-86496-85-6
Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015, Ed. Lingvistická bibliografie. Menší řada, sv. 17, 1. vyd., brož., 24 s., 1 portrét
$2.10

121.
Čermák, Petr; Nádvorníková, Olga et alii:
Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů
/ Romance Languages and the Czech Language in the Light of Parallel Corpora.
Monografie ověřuje využitelnost paralelních korpusů pro srovnávací analýzu románských jazyků (španělštiny, francouzštiny, italštiny a portugalštiny) a češtiny. Zabývá se čtyřmi vybranými tématy, která v románských jazycích reprezentují strukturně odlišné jevy, a na materiálu získaném z korpusu InterCorp zkoumá ze systémového hlediska jejich české protějšky. Analyzovanými jevy jsou kauzativní konstrukce hacer / faire / fare / fazer + infinitiv, komplexní slova s prefixy re- / re- / ri- / re- a sufixy -ble / -ble / -bile / -vel, ingresivní slovesné perifráze a gerundium. Výsledný obraz shod a rozdílů mezi analyzovanými jazyky představuje ve své komplexnosti a složitosti, doložené konkrétními čísly v podobě tabulek a grafů, výrazný posun na poli srovnávání románských jazyků a češtiny a umožňuje korigovat některé dřívější spíše intuitivní závěry.
ISBN 978-80-246-2872-1
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 318 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English, Spain, Italian, Portuguese and French summaries
$25.90

122.
Čtení o Elišce Krásnohorské : v bojích o Smetanu, Hálka a Minervu
/ Reading on Eliška Krásnohorská : in fights for Bedřich Smetana, Josef Hálek and Minerva.
Ed. Libuše Heczková. Kniha črtá příběh utváření obrazu kritičky, básnířky a emancipační aktivistky Elišky Krásnohorské (1847-1926), a to ve čtyřech obdobích jejího života; chronologicky pořádaný výbor z recenzí, článků, polemik, zpráv a kritik sleduje tuto jedinou básnířku "vyššího slohu" od raných libret a sbírek básní přes smetanovská libreta, soustavnou činnost literárně-kritickou, vrcholné překlady poezie až k pozdním sbírkám a hlavně k ženským feministickým vzdělávacím a politickým snahám.
ISBN 978-80-87899-28-1
Praha : Institut pro studium literatury, 2015, Ed. Antologie, sv. 5, 1. vyd., brož., 193 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$13.20

123.
Čtení o Karlu Teigovi : vize, realizace, divergence 1919-1938
/ Readigs on Karel Teige : vision, realization, divergence 1919-1938.
Ed. Jan Wiendl. Texty o díle Karla Teigeho (1900-1951) vytvářejí mnohovrstevný a v lecčems protikladně vyhraněný obraz přijetí jeho programových a teoretických prací a kulturně-politických postojů, tak jak se formovaly v prvních dvou dekádách jeho působení, tedy v letech 1919-1938. Polemické a kritické články, recenze a zprávy postupují od nejranější recepce Teigových stanovisek spojených zejména se sdružením Devětsil a diskusemi o proletářské literatuře k podnětům poetistickým a surrealistickým; antologie se zaměřuje také na tzv. generační diskusi, v níž Teige hájí svobodu umělecké tvorby a současně se dosud - sám bezpartijní - vědomě podřizuje kázni a direktivám komunistické strany.
ISBN 978-80-87899-27-4
Praha : Institut pro studium literatury, 2015, Ed. Antologie, sv. 6, 1. vyd., brož., 207 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$14.60

124.
Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem
/ Lettres by Bedřich Hrozný to Personalities of Literature.
Ed. ŠárkaVelhartická. Bedřich Hrozný (1879-1952), jeden z nejvýznamnějších českých orientalistů, jemuž se před sto lety podařilo rozluštit nově objevený a nesrozumitelný jazyk starověkých Chetitů, se stal celosvětově uznávaným zakladatelem oboru chetitologie. O jeho životních osudech vzniklo několik publikací, dosud ale nebyly vydány ani známy dopisy jeho současníkům - významným osobnostem československé kulturní scény první poloviny 20. století. Tato publikace přináší ucelený materiál z literárního archivu Památníku národního písemnictví, soubor dopisů B. Hrozného literárním osobnostem, z nichž nejrozsáhlejší je adresován jeho blízkému příteli O. Šimkovi, překladateli a profesorovi francouzského, českého a německého jazyka na obchodní akademii v Hradci Králové.
ISBN 978-80-87376-20-1
Praha : Památník národního písemnictví, 2015, Ed. Depozitář, řada Dokumenty, 1. vyd., brož., 348 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$24.50

125.
Chejnová, Pavla:
How to ask a Professor : politeness in Czech academic culture.
The publication addresses politeness strategies used by Czech university students when they contact faculties via e-mail or student's information internet forum. The focus was on expressing politeness in the form of an address, opening and closing formulas, degrees of directness and amounts of syntactic, lexical/phrasal and external modification applied in requests for information. Politeness in the Czech Republic has also been briefly introduced.
ISBN 978-80-246-3090-8
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 124 s., tabulky, bibliografie, rejstříky
$17.50

126.
Jelínek, Tomáš:
Skladební funkce a pád v korpusu : frekvenční analýza
/ Composite Functions and a Case in the Corpus : frequency analysis.
Svazek představuje rozbor vztahu mezi skladebními funkcemi na jedné straně a slovními druhy a pády slov na straně druhé. Práce vychází z korpusu SYN2005, automaticky syntakticky anotovaného podle vzoru analytické roviny Pražského závislostního korpusu. Ukazuje, jak často se které skladební funkce realizují různými slovními druhy a různými pády flektivních slov, umožňuje také srovnání frekvence jevů podle žánrových subkorpusů. Navazuje na publikaci Statistiky češtiny, kterou doplňuje o syntaktický pohled.
ISBN 978-80-7422-366-2
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Studie z korpusové lingvistiky, 1. vyd., brož., 75 s., tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$9.00

127.
Lohrová, Helena:
Decision-making in Meetings Discourse: applied linguistic research.
Skupinová jednání vytvářejí specifickou dynamiku, proces rozhodování při nich není zdaleka tak racionální a strukturovaný, za jaký se obecně považuje. Publikace předkládá výsledky studie interních jednání jedné z velkých hospodářských komor ve Velké Británii. K rozboru autentických audiodat aplikuje konverzační analýzu a obhajuje myšlenku, že právě tato metodologie umožňuje vhled do vedení, strukturování a realizace rozhodovacího procesu. Na řadě přepisů interních jednání je vysvětleno, jak skupinová rozhodnutí vznikají a jak jsou týmy motivovány k jejich naplnění. Anglicky.
ISBN 978-80-200-2519-7
Praha : Academia, 2015, Ed. Lingvistika, 1. vyd., brož., 219 s., tabulky, bibliografie, rejstřík
$24.50

128.
M 20 : dvacet let nakladatelství Meander
/ M 20 : twenty years of Meander publishing house.
Eds. Radim Kopáč, Iva Pecháčková. Meander je nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a mládež, zejména původní tvorbě a autorské knize, klade přitom velký důraz na výtvarné pojetí titulů. Počtem vydávaných titulů je to malý nakladatelský podnik, jeho knížky však každoročně získávají nejrůznější ocenění, a to jak za literární kvality textů, tak za výtvarnou a grafickou podobu knih (např. Zlatá stuha IBBY, zápis na mezinárodní Honour List IBBY, Magnesia Litera, Nejkrásnější kniha ČR, ocenění knižních festivalů).
ISBN 978-80-87596-88-3
Praha : Meander, 2015, 1. vyd., brož., 111 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, rejstříky
$18.80

129.
Macura, Vladimír:
Znamení zrodu a české sny
/ Sign of the Birth, and the Czech Dreams.
Eds. Kateřina Piorecká, Milena Vojtková. Svazek představuje Macurovo badatelské dílo zasvěcené českému 19. století.
Shrnuje studie k danému tématu, přičemž vychází z intence autora. Zahrnuje třetí vydání klíčové monografie Znamení zrodu, v níž sémioticko-kulturologické analýze podrobil národní obrození. Interpretace kultury jako znakového systému je východiskem i souboru studií a popularizačních textů Český sen v druhé části svazku. Do třetího oddílu jsou zařazeny další studie, jež byly doposud publikované pouze časopisecky či ve sbornících a jež autor začal adaptovat pro pokračování svého Českého snu. Tento soubor dokládá, že Macurův názor na české 19. století byl komplexní a právem se jeho dílo stalo formativním pro české humanitní vědy.
ISBN 978-80-200-2506-7
Praha : Academia, 2015, Ed. Vybrané spisy Vladimíra Macury, sv. 1, v tomto uspořádání 1. vyd., váz., 658 s., ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík
$38.90

130.
Matúšová, Jana:
Německá vlastní jména v češtině
/ German Proper Nouns in the Czech Language.
Vlastní jména německého původu jsou pevnou součástí dnešní slovní zásoby češtiny a svědky historických kontaktů Čechů a Němců na našem území. Ve třech oddílech knihy jsou představena příjmení, místní a pomístní jména, která zde vznikala, a to v jazykových kontaktech byla přejímána do češtiny. Jazykové rozbory uvedených tří druhů jmen z hlediska němčiny i češtiny doprovázejí historické pohledy na jejich vývoj v podmínkách národnostních, společenských a politických změn. V tomto směru se zvláštní pozornost věnuje historickým procesům po květnu 1945, kdy se utvořila soustava jmen německého původu v češtině v dnešní podobě.
ISBN 978-80-7422-369-3
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., váz., 318 s., mapy, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, German summary
$23.00

131.
Pejčoch, Ivo:
Od Švejka k Terazkymu : skutečné předlohy postav českých literárních děl s vojenskou tematikou
/ From Švejk to Terazky : actual model figures of Czech literary works with a military theme.
Kniha se věnuje výrazným postavám českých knih s vojenskou tématikou, respektive jejich skutečným předlohám. Jak v Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války, tak v Tankovém praporu Josefa Škvoreckého či Černých baronech Miloslava Švandrlíka jsou vykresleny literární postavy, které se staly součástí našeho kulturního dědictví. Komunikací s autory i výzkumem v archivech a prostudováním rodinných pozůstalostí se podařilo alespoň u části z těchto osob, i řady dalších, poodkrýt oponu jejich anonymity a nahlédnout do skutečných životů literárních hrdinů. U většiny z popisovaných osob se podařilo najít i jejich fotografie a dát jim tak opravdovou tvář.
ISBN 978-80-87567-82-1
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 159 s., čb foto, portréty, bibliografie
$17.50

132.
Pokorná, Terezie:
Kritické chvíle
/ Critical Moments.
Kniha je výborem autorčiných kritických textů z let 1990-2015, zaměřených zejména na současné české divadlo, ale i film, literaturu a společnost. Ve svých recenzích, portrétních esejích i příležitostných glosách vyzdvihuje vzácné projevy podnětných a obohacujících tvůrčích a myšlenkových přístupů, a postihuje rozmanité signály lacině efektní manipulace, na níž své rádoby ambiciózní počiny zakládají nesčetní pragmatičtí šíbři dnešního mediálního a "uměleckého" provozu. Autorka (*1965) je teatroložka, editorka a především spoluzakladatelka a od r. 1993 šéfredaktorka Revolver Revue.
ISBN 978-80-87037-75-1
Praha : Revolver Revue, 2015, Ed. Edice Revolver Revue, sv. 92, 1. vyd., brož., 365 s.
$17.50

133.
Stanovská, Sylvie:
Sagt mir Jemand, was Liebe ist? Deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters. Eine Typologie.
Kniha shrnuje základní principy a hlavní tendence středověkého lyrického žánru Minnesangu - jak v jeho německé podobě napříč jednotlivými fázemi jeho vývoje, tak v podobě později navazující staročeské milostné lyriky vrcholného středověku. Dosažené poznatky této srovnávací práce autorka využívá i při zkoumání mladší německé milostné poezie před r. 1500, a nachází tak společný výzkumný základ, na němž dokázala postavit novou, četnými textovými příklady podpořenou typologickou charakteristiku staročeské milostné lyriky. Tato typologie tedy může sloužit k dalšímu výzkumu tohoto žánru. Německy.
ISBN 978-80-210-7960-1
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 434, 1. vyd., brož., 332 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$28.00

134.
Voit, Petr:
Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze
/ Catalog of Incunabula from the Strahov Library in Prague.
Práce je soupisem inkunábulí Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Tato klášterní knihovna je jednou z nejstarších v ČR s nepřetržitým trváním, byla založena pravděpodobně r. 1143. Sbírka prvotisků čítá 1 578 bibliografických jednotek nacházejících se v 1 214 svazcích, což ji řadí mezi nejbohatší sbírky u nás. Částečně anglicky a německy.
ISBN 978-80-88009-05-4
Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2015, Ed. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 1. vyd., váz., 1 335 s., bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$84.50

135.
Voleková, Kateřina:
Česká lexikografie 15. století
/ Czech Lexicography of the 15th Century.
Kniha popisuje vývoj české lexikografie od českých glos v cizojazyčných textech ke vzniku prvních latinsko-českých slovníků a následný rozkvět české lexikografie v 15. století. Zaměřuje se především na výkladové latinské slovníky s českými glosami a překladové slovníky latinsko-české a vícejazyčné. Kniha shromažďuje a představuje celkem přes 350 dochovaných kratších i rozsáhlejších lexikografických památek z období od 13. století do počátku 16. století.
ISBN 978-80-200-2486-2
Praha : Academia, 2015, Ed. Lingvistika, 1. vyd., brož., 418 s., 16 s. bar. obr. příl., bibliografie, rejstříky, German summary
$29.80

136.
Vučka, Tomáš:
Cesta za modrým světlem : meditace nad texty Jaroslava Foglara
/ Journey for Blue Light : meditation on texts by Jaroslav Foglar.
Dílo J. Foglara (1907-1999) je fenoménem české literatury pro děti a mládež. Čtenáře fascinuje, ale také irituje, přitahuje a často svádí k až nekritické adoraci, současně však vyvolává ostrou kritiku a polemiku nad jeho literárními hodnotami. Co nabízejí texty Foglarových románů a komiksů, čím si drží auru posvátnosti nejen u dětských čtenářů? Jaký svět je v nich modelován, že dokázal přitáhnout prvorepublikové čtenáře stejně jako adresáta v letech šedesátých a konečně i v letech po roce 1989? Autor této monografie nahlíží Foglarovo dílo v jeho celku, konfrontuje foglarovské ideály s možnými interpretačními polohami kritického čtenáře a citlivě rozkrývá křížení dvou perspektiv: perspektivy naivního dětského čtenáře s perspektivou literárního badatele. Autor (*1977) působí jako literární historik na Filozofické fakultě UK.
ISBN 978-80-87855-26-3
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015, 1. vyd., váz., 238 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy
$18.80


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

137.
100 let Divadla Rokoko : sborník vydaný u příležitosti 100. výročí založení Divadla Rokoko
/ 100 Years of the Rokoko Theatre : collection published on the occasion of the 100th anniversary of the Rococo Theatre.
Ed. Justina Kašparová. O pestré historii Divadla Rokoko dosud nebyla vydána žádná publikace. Proto se Městská divadla pražská rozhodla oslovit renomované divadelní historiky a k významnému jubileu připravila knihu, která popisuje nejvýznamnější éry tohoto kulturního prostoru. Divadlem Rokoko za dobu jeho existence prošla významná plejáda známých tváří. V knize se dočteme o problémech, se kterými se v začátcích Divadélka Rokoko potýkali Karel Hašler nebo Vlasta Burian, o Spoutaném divadle Voskovce a Wericha, jaké plány měl s Rokokem Jiří Trnka či jak Rokoko ovlivnila éra divadel malých forem.
ISBN 978-80-260-8562-1
Praha : Městská divadla pražská, 2015, 1. vyd., váz., 229 s., čb foto, bibliografie, soupis repertoáru
$20.90

138.
Augustin, Martin a kol.:
Slavné stavby Českých Budějovic
/ Famous Buildings in České Budějovice.
Ed. Daniel Kovář. Publikace představuje 75 staveb. Autoři se snažili, aby zde byla zhruba rovnoměrně zastoupena jednotlivá období vývoje architektury, a zároveň se pokusili o určitou žánrovou pestrost. Byly vybrány stavby veřejné stejně jako soukromé, vrcholná díla i představitelé dobového architektonického průměru, ale i stavby průmyslové, dopravní, vodohospodářské a technické památky vůbec.
ISBN 978-80-87073-84-1
Praha : Foibos, 2015, 1. vyd., váz., 333 s., čb a bar. foto, faksimile, mapy, bibliografie, jmenný rejstřík
$31.40

139.
Baronová, Barbora; Pepe, Dita:
Intimita
/ Intimity.
Stylizovaný umělecký literárně-fotografický dokument. Napsala B. Baronová, nafotila D. Pepe. Zachycuje vyprávění šesti českých žen. Pokouší se otevírat důležitá osobní a společenská témata. Hendikep, prostituce, deprese, rakovina, umírání. Témata, která jsou ve společnosti detabuizovaná, ale jednotlivec na ně neumí v osobní konfrontaci reagovat jinak než stereotypně. Autorky na projektu pracovaly intenzivně 3 roky. Publikace se skládá z 1 textové knihy a 6 fotografických sešitů s výklopkami a lakovanými reliéfními motivy.
ISBN 978-80-905239-3-7
Praha : wo-men, 2015, 1. vyd., brož., 1 sv. (339 s.), 6 sešitů (43, 36, 45, 35, 36, 34 s.), bar. foto
$48.90

140.
Bartlová, Milena; Vybíral, Jindřich a kol.:
Budování státu : reprezentace Československa v umění, architektuře a designu = Building a State : the representation of Czechoslovakia in art, architecture and design.
Rozsáhlou publikaci, která doprovází výstavu ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze (ve dnech 19. 11. 2015 až 7. 2. 2016), připravil kolektiv pedagogů Katedry teorie a dějin umění VŠUP v Praze spolu se studenty a externími spolupracovníky. Kromě podrobného vědeckého katalogu všech vystavených exponátů obsahuje odborné studie detailněji přibližující vybraná témata a je bohatě ilustrován. Představuje umělecká díla různých kvalit a nejrůznějších médií, která se v letech 1918-1939 a 1945-1992 podílela na reprezentaci československého státu. Publikace proto přibližuje nikoli obvyklý uměleckohistorický kánon českého umění 20. století, nýbrž průřez dobovou vizuální kulturou, v níž se setkávají slavné malby a sochy nejpřednějších umělců s nenápadnými užitými grafikami na bankovkách. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87989-01-2
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015, 1. vyd., brož., 381 s., 136 s. : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, čb ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy
$39.90

141.
Cimala, Michal a kol.:
Trafology
Pražské umělecké uskupení Trafačka vydává rok po poslední výstavě v industriálních prostorách vysočanské trafostanice souhrnnou publikaci o osmi letech své existence. Více jak 200 výstav, koncertů, performancí, graffiti jamů, projekcí, workshopů, divadelních představení, módních přehlídek a mezinárodních festivalů různého zaměření, spolu s dokumentací soužití v téměř čtyřicítce ateliérů a změnou okolního prostředí, včetně vlastní fasády, až do úplného srovnání budovy se zemí. Kniha zachycuje atmosféru fotografiemi a citacemi z rozhovorů s rezidenty.
ISBN 978-80-260-8826-4
Praha : Trafačka, 2015, 1. vyd., váz., 251 s., bar. foto, faksimile
$41.90

142.
Czumalo, Vladimír a kol.:
Spořilov : největší zahradní město Velké Prahy
/ Spořilov : the largest garden city of Great Prague.
Kniha byla vydána k 90. výročí založení stavebního družstva Spořilov. Úvod knihy seznamuje s vývojem prvorepublikového zahradního satelitu v kontextu se vznikem a výstavbou zahradních měst v Evropě i u nás, s jeho urbanismem a architekturou. Část druhá se věnuje příkladům základních typů rodinných domů a veřejným objektům. Závěr tvoří medailony vybraných osobností, které působily při výstavbě zahradního města, a seznam vybraných osobností, které na Spořilově žily, nebo žijí, případně zde zanechaly své dílo.
ISBN 978-80-87064-17-7
Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2015, 1. vyd., brož., 95 s., čb a bar. foto, portréty, plány, bibliografie, bibliografické odkazy
$14.00

143.
DiverZant, Havlíková, Katka:
Urbex.cz : krása zániku
/ Urbex.cz : beauty of extinction.
Fotografická publikace představuje jeden z nejprogresivnějších fenoménů dneška - urbex, tedy průzkum moderních ruin. Dosud nezveřejněné snímky, umocněné reportážními texty, přibližují místa nahánějící hrůzu i hypnotizující svou dekadentní estetikou. Strhující cesta napříč Českou republikou, okořeněná výletem do zahraničí. "To, co jsem spatřil, mě nadchlo - zašlé zkumavky, lahvičky s různobarevným obsahem, zaprášené přístroje na odstřeďování tekutin, pipety, skleněné misky a kahany. A to vše se nacházelo ukryté za zdí jen pár metrů od rušné ulice, po které dennodenně procházejí nic netušící chodci," říká autor fotografií s přezdívkou DiverZant.
ISBN 978-80-7432-605-9
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., brož., 205 s., bar. foto
$34.90

144.
Domanický, Petr:
Hanuš Zápal : 1885-1964 : architekt Plzeňska
/ Hanuš Zápal : 1885-1964 : architect of the Pilsen region.
Třebaže je Hanuš Zápal nejvýznamnějším představitelem architektury jihozápadních Čech první poloviny 20. století, byla mu zatím věnována jen velmi malá pozornost. Přitom prakticky celý život věnoval architektonické tvorbě a záchraně památek v regionu a jeho vzhled tak významně ovlivnil. Autor publikace se domnívá, že kvalita řady jeho prací opravňuje k tomu, aby zaujal důstojnou pozici vedle svých současníků. Podobně jako J. Gočár, P. Janák či O. Novotný zasahovali do pražského dění, H. Zápal sehrál klíčovou roli v jihozápadních Čechách.
ISBN 978-80-87338-49-0 (SM); 978-80-88027-01-0 (ZČG)
Plzeň : Starý most - Západočeská galerie, 2015, 1. vyd., brož., 270 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$42.00

145.
Dostál, Martin; Smolik, Noemi:
Česko-polské hvězdy : 4. sympozium Litomyšl = Czech-Polish Stars : 4th Litomyšl Symposium.
Podzimní výstavní termín patří v Galerii Miroslava Kubíka již tradičně Sympoziu a následné výstavě, na které se objevují jak díla vzniklá v Litomyšli, tak práce dovezené z ateliérů umělců. Umělci v publikaci zastoupení: Tomek Baran (PL), David Böhm - Jiří Franta (CZ), BRACIA - Aga Klepacka & Maciej Chorazy (PL), Matyáš Chochola (CZ), Mateusz Kula (PL), Zuza Ziolkowska / Hercberg (PL), Josef Zlamal (CZ). Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-177-6 (v knize neuvedeno)
Litomyšl : Galerie Miroslava Kubíka ve spolupráci s nakladatelstvím Kant v Praze, 2015, 1. vyd., brož., 64 s., bar. ilustrace
$8.40

146.
Dufek, Antonín a kol.:
Milota Havránková
Vychází ke stejnojmenné výstavě, kterou uspořádala Galerie hlavního města Prahy ve dnech 2.10.2015 - 17.1.2016 v Domě U Kamenného zvonu. Málokdo tak silně ovlivnil směřování moderní české a slovenské výtvarné fotografie posledního půl století jako často přehlížená, přesto nepřehlédnutelná M. Havránková (*1945). Jako vůbec první žena absolvovala v roce 1969 nově vzniklou katedru fotografie v legendární líhni fotografických talentů na pražské Filmové a televizní fakultě (FAMU) a na přelomu tisíciletí se stala první profesorkou v oboru fotografie na Slovensku. Tato publikace představuje hlavní okruhy její rozsáhlé tvorby. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-172-1
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., váz., 131 s., čb a bar. foto, životopisná data, soupis výstav
$31.50

147.
Dufek, Antonín a kol.:
Pavel Mára : fotografie = photographs : 1969-2014.
Monografie věnovaná výraznému představiteli evropské fotografie (*1951) a pedagogovi na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Jeho tvorba je příkladem koncepčnosti a promyšlenosti. Podoba jeho děl často vychází z nové interpretace možností fotografického média. Publikace je založena na kontrapunktu barevných a černobílých fotografií, mezi něž patří například Černé corpusy: Rodina (2001); jejich kouzelná tonalita vznikla kombinací dvou inverzních černobílých materiálů. Negativní hlavy (2010), realizované ve stupnici černé, šedé a bílé, jsou naopak digitálními portréty mužského modelu, ozvláštněnými geometrickými prvky.
ISBN 978-80-905928-0-3 (M); 978-80-7437-161-5 (K)
Praha : MARA - Kant, 2015, 1. vyd., váz., 316 s., čb a bar foto, bibliografie, soupis výstav a zastoupení ve sbírkách
$84.50

148.
Frecer, Robert:
Gerulata: the lamps : Roman lamps in a provincial context.
Publikace obsahuje rozsáhlý soupis 210 antických lamp z římského tábora Gerulata a přilehlého civilního osídlení. Lampy byly získány během archeologických výzkumů od roku 1961 až po dnešek v prostorech domů, pohřebišť, vojenských stavení a v opevnění římské tvrze na dunajském limitu, pocházejí z časového rozpětí od r. 80 do r. 350 po Kristu. Poprvé jsou nyní publikovány v jediném celku, barevně a s detailní analýzou typů, výrobních značek a ikonografie. Anglicky.
ISBN 978-80-246-2678-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 429 s., čb a bar. ilustrace, mapy, bibliografie, bibliografické odkazy
$42.00

149.
Gauneři z Horních Počernic : zpráva o premiéře Žebrácké opery Václava Havla v roce 1975
/ Bastards from Horní Počernice : report on premiere of Václav Havel Beggar's Opera in 1975.
Ed. Anna Freimanová. Sborník vzpomínek, dopisů, kritik a studií věnovaných světové premiéře Žebrácké opery V. Havla, od níž 1. listopadu uplynulo rovných čtyřicet let. Texty A. Freimanové, V. Havla, A. Kroba, S. Machonina, L. Pistoria a J. Vostrého doplňují a ilustrují dobové fotografie B. Holomíčka. V temných letech normalizace bylo v Horních Počernicích v sále hospody U Čelikovských spácháno hned několik závažných zločinů, které nezůstaly bez následků. V síti STB uvízla nejen skupina mladých sedmnácti až pětadvacetiletých delikventů, ale i několik desítek ještě nedávno slavných umělců a významných aktivistů tzv. Pražského jara. Museli se podrobit policejním výslechům a pro většinu z nich tak začala dlouholetá estébácká šikana.
ISBN 978-80-87490-65-5
Praha : Knihovna Václava Havla, 2015, 1. vyd., brož., 142 s., čb foto
$27.90

150.
Hodrová, Daniela:
Co se vyjevuje : eseje o Adrieně Šimotové
/ What Is Revealed : essays on Adriena Šimotová.
Významná česká malířka A. Šimotová (1926-2014) začala nalézat jedinečnost svého výtvarného vyjadřování na počátku 70. let, po smrti svého muže Jiřího Johna, v práci s textilem a papírem, s reálným prostorem a tělem. Její díla se pohybují mezi obrazem, kresbou, objektem a performancí. Autorku s ní pojilo hluboké přátelství, které nebylo jen výsledkem duševní spřízněnosti, ale i podobnosti poetiky. Kniha zahrnuje pět esejů: Vyjevování a vytrácení, Blízké vzdálené věci, Nohy, Torzo - k poetice neúplnosti a Sňaté tváře.
ISBN 978-80-7530-016-4
Praha : Malvern, 2015, 1. vyd., váz., 93 s., bar. ilustrace
$17.20

151.
Chadima, Jiří:
Obrazy a grafika : monografie
/ Paintings and Graphics : monograph.
První monografie významného malíře a grafika (*1923). Studoval na VŠUP u Zdeňka Balaše, Aloise Fišárka a Josefa Kaplického. Po ukončení studií byl nějakou dobu na volné noze, aby následně zakotvil ve skupinách Tvorba a Městská krajina. V té době se věnoval užité a knižní grafice, přičemž často hostoval na výstavách Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V 60. letech se stal jedním ze zakládajících členů skupiny Radar. Po revoluci vystavoval často v zahraničí, převážně v Japonsku.
ISBN 978-80-905508-2-7
Praha : ProfiArt, 2015, 1. vyd., váz., 151 s., bar. ilustrace, čb a bar. foto, biografie, soupis výstav
$19.60

152.
Chadima, Mikoláš:
Alternativa I : od rekvalifikací k "Nové" vlně se starým obsahem : (svědectví o českém rocku sedmdesátých let)
/ Alternative I : from retrainings to the "New" wave of the old content : (testimony of Czech rock of the seventies).
Kniha hudebníka M. Chadimy je jedním z nejvýznamnějších svědectví o českém rocku 70. let. První svazek plánovaného dvoudílného vydání líčí autorovy hudební začátky a končí rokem 1981, kdy rozpustil The Extempore Band. Kromě podrobného přehledu Chadimovy muzikantské kariéry obsahuje kniha mimořádně cenný popis toho, co se dělo před oponou i za oponou hudebních aktivit v Československu v éře "normalizace". Autor s drsnou upřímností vzpomíná na hudebníky, kapely, události, zákulisí i na celkovou náladu onoho husákovského "bezčasí" a nešetří nikoho na celé škále hudební scény od oficiálních kapel až po undergroundovou scénu.
ISBN 978-80-7492-203-9
Praha : Galén, 2015, Ed. Olivovníky, 2. rozš. vyd., brož., 592 s., čb foto, faksimile, ilustrace, rejstřík
$34.30

153.
Jiráček, Antonín:
Art brut a naivní umění : spontánní umění ze sbírky Poetické galerie
/ Art Brut and Naive Art : spontaneous art from the collection of the Poetic Gallery.
Katalog vydaný ke stejnojmenné výstavě, pořádané Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích v r. 2015, představuje sbírku soukromého sběratele art brut a naivního umění. V současné době je neprofesionální výtvarná tvorba pro svou bezprostřednost a specifickou estetičnost stále více oceňovaná jak odbornou, tak i laickou veřejností. A. Jiráček se sběratelství cíleně věnuje od konce 80. let 20. století, v textu katalogu čtenáře seznamuje se svou cestou za uměním a v krátkých medailonech představuje zastoupené autory spolu s reprodukcemi jejich tvorby.
ISBN 978-80-87784-12-9
Litoměřice : Severočeská galerie výtvarného umění, 2015, 1. vyd., brož., 127 s., bar. ilustrace, soupis výstav
$39.90

154.
Jiřík, Jaroslav a kol.:
Hroby barbarů v Praze Zličíně : svět živých a mrtvých doby stěhování národů
/ Barbarian Graves in Prague Zličín : the world of the living and the dead of the Migration Period.
Unikátní výpravná publikace vydaná k stejnojmenné výstavě přibližuje dramatické období tzv. doby stěhování národů v Čechách, přičemž ohniskem zájmu jsou zcela unikátní nálezy, učiněné při výzkumu pohřebiště, objeveného v Praze-Zličíně. Záchranný archeologický výzkum při výstavbě obytného souboru Zličínský Dvůr v Praze 5 probíhal v letech 2005-2007. V jeho průběhu bylo prozkoumáno celé pohřebiště z doby stěhování národů, náležící tzv. vinařické skupině a datované do druhé až třetí třetiny 5. století n. l. Bylo zde odkryto celkem 177 hrobů, čímž se toto pohřebiště stalo dosud nejrozsáhlejší prozkoumanou nekropolí z doby stěhování národů na území ČR a jednou z největších i v kontextu širší střední Evropy.
ISBN 978-80-87828-15-1
Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2015, 1. vyd., brož., 254 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$40.60

155.
Jungmannová, Lenka:
Příběhy obyčejných šílenství : "nová vlna" české dramatiky po roce 1989
/ Tales of Ordinary Madness : "new wave" of Czech drama after 1989.
Monografie ukazuje polistopadovou "novou vlnu" původní české dramatiky jakožto jedinečný fenomén: zkoumá ji na pozadí celoevropského hnutí, všímá si jejích zdrojů a uměleckých vlivů, sleduje její prezentaci v médiích, referuje o událostech, které tvorbu či uvádění těchto her provázely, i o aktivitách, které sloužily k jejich propagaci. V přehledovém závěru první části pak představuje české dramatiky nejmladších dvou generací. Druhá část sestává z šesti esejů, které interpretují dílo nejvýznamněj-ších autorů "nové vlny": L. Lagronové, D. Drábka, J. Pokorného, I. Klestilové (Volánkové), P. Zelenky a P. Kolečka.
ISBN 978-80-7470-087-3
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., váz., 243 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$16.70

156.
Juříková, Magdalena, Larvová, Hana:
Květa Pacovská: Maximum Contrast.
Katalog retrospektivní výstavy konané ve dnech 11.11.2015 - 27.3.2016 v Městské knihovně v Praze. Umělkyně (*1928) je česká malířka, sochařka, ilustrátorka, grafička a typografka. Díky svým originálním knižním ilustracím se postupně stala jedním z nejznámějších světových ilustrátorů. Její ilustrace jsou nezaměnitelné, vyznačují se smyslem pro hravost, experimentem a vtipem a překypují výtvarnou a typografickou fantazií. Záměrem projektu je poprvé přestavit domácímu publiku celou šíři její mimořádně soustředěné tvorby, nejen ilustrace a autorské knihy, ale také obrazy, sochařské objekty, grafiky, kresby, ilustrace, které měla možnost vidět veřejnost v řadě světových muzeí a galerií (Centre Georges Pompidou v Paříži, Museum für Angewandte Kunst ve Frankfurtu nad Mohanem aj.). Česky, anglicky a německy.
ISBN 978-80-7010-112-4
Praha : Galerie hl. města Prahy, 2015, 1. vyd., brož., 147 s., čb a bar. ilustrace, životopisná data, soupis výstav
$59.30

157.
Kafka, Luboš; Mevaldová, Helena:
Na dřevě malované : náboženská výzdoba lidového nábytku
/ Painted on Wood : religious decoration of the folk furniture.
Jedinečná a zcela unikátní publikace, první svého druhu v českých zemích, se zabývá náboženskou výzdobou dřevěného lidového nábytku. Monografie přístupnou formou přibližuje tuto nádhernou součást lidového umění. Bohatý obrazový doprovodný materiál zachycuje zcela vyčerpávajícím způsobem exponáty z depozitářů více než 200 muzeí a skanzenů. Čtenář se v působivě vypravené knize seznámí nejen s historií a technikami výroby lidového dřevěného nábytku, ale i s jednotlivými světci, jejichž zpodobení se na lidovém mobiliáři nachází.
ISBN 978-80-86069-91-3
Praha : Lika klub, 2015, 1. vyd., váz., 213 s., čb a bar. foto, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$41.90

158.
Kaloč, Jiří:
Obrazy a kresby 2011-2015
/ Paintings and Drawings 2011-2015.
Malířské dílo J. Kaloče (*1943) představuje logickou syntézu dlouholeté tvůrčí práce a zkušenosti umělce, který je nepřehlédnutelnou osobností české výtvarné scény. Vedle dominantní malby a kresby se odedávna souběžně věnoval i dalším oborům: monumentální tvorbě, objektům, výtvarným konceptům, architektuře, ale i poezii a hudbě. Od r. 1967 se věnoval budování svého domu ve Vrbici u Doudleb nad Orlicí. Toto komplexní promyšlené dílo, završené provedením rozměrných nástěnných maleb (2003-2006) sám autor příznačně nazval Socha domu. V roce 2014 Ministerstvo kultury soubor věcí Sochy domu Jiřího Kaloče prohlašuje za kulturní památku.
ISBN 978-80-260-8891-2
Praha : BJORK, 2015, 1. vyd., váz., 78 s., bar. ilustrace, biografie, soupis výstav
$26.60

159.
Karel Souček : Obrazy života / Život v obrazech
/ Karel Souček : Images of life / Life in images.
Eds. Roman Hájek, Dominika Havlová. Kniha představuje dosud málo známá díla ze skicářů malíře Karla Součka (1915-1982). Lidé čekající na nádraží, doly a hutě rodného Kladna, fronty na ulicích, ale i náboženské motivy či Don Quijote - to vše jsou témata dokreslující malířův život a stav jeho duše. Souček bezpochyby patří k nejvýznamnějším českým výtvarníkům minulého století, díky svému dlouholetému pedagogickému působení na Akademii výtvarných umění navíc ovlivnil několik generací českých umělců.
ISBN 978-80-905992-1-5
Kladno : Halda, 2015, 1. vyd., brož., 201 s., bar. ilustrace, životopisná data
$27.30

160.
Klimešová, Marie:
Zbyněk Sekal
Katalog u příležitosti stejnojmenné výstavy, konané v Muzeu umění Olomouc od 10. září 2015 do 14. února 2016 a v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou od 13. března do 12. června 2015. Sochař Z. Sekal (1923-1998) je uhrančivou osobností českého umění 20. století. Monografie ho představuje komplexním způsobem jako tvůrce plastik, objektů (schránek), nástěnných asambláží (skládaných obrazů), kreseb, koláží, fotografií a knižní grafiky. V bohatém obrazovém výběru jsou zastoupena díla ze všech období a okruhů autorovy tvůrčí aktivity. S ohledem na umělcovu všestrannost je kniha koncipována jako montáž textů zaměřených na analýzu díla s pasážemi ze Sekalových deníků z dlouhého období od první poloviny padesátých let až do konce života. Dokládají nejen autorovo mimořádné literární nadání, ale pomáhají též lépe porozumět myšlenkovému zázemí jeho tvorby. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7467-088-6 (AV); 978-80-87149-98-0 (MUO); 978-80-87799-40-6 (AJG)
Řevnice - Olomouc - Hluboká nad Vltavou : Arbor vitae - Muzeum umění Olomouc - Alšova jihočeská galerie, 2015, 1. vyd., váz., 543 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, životopisná data a přehled výstav
$115.50

161.
Kotek, Václav; Krejčí, Jakub; Makonj, Karel a kol.:
Divadelní pouť : (1985-1989)
/ The Theatre Carnival : (1985-1989).
Ed. Jan Dvořák. Fotografie Zdeněk Merta. V létě r. 1985 se na Střeleckém ostrově v Praze uskutečnil I. ročník Divadelní pouti, plenérové nabídky z velkého spektra divadelních žánrů s přesahy k hudbě, výtvarnému umění a happeningu. Letní Praha na sklonku minulého režimu měla nulovou kulturní nabídku a pod slogany "tradic staropražské pouti" se od tohoto roku každoročně v létě konalo jedinečné divadelní setkání mimů, klaunů, loutkářů, muzikantů, artistů a žonglérů, kteří v paralelní nabídce umožňovali prožít krásný podvečer na jindy pustém ostrově v centru města.
ISBN 978-80-905877-5-5 (RG); 978-80-86102-84-9 (PS)
Praha : Retro Gallery - Pražská scéna, 2015, 1. vyd., váz., 247 s., čb foto, ilustrace, bibliografie
$38.40

162.
Kratochvil, Jef:
Provázek
/ The Theatre Divadlo (Husa) na provázku in photography.
Ed. Juraj Groch. Výběr 200 fotografií sledujících dění v Divadle (Husa) na provázku od jeho vzniku coby profesionálního souboru až do konce r. 1989, kdy se divadlo přestěhovalo do vlastních prostor a začalo psát úplně novou kapitolu. V knize fotografie doplňují vzpomínky, výroky či krátké úvahy těch, kteří s Divadlem na provázku spojili svůj život od sedmdesátých do počátku devadesátých let dvacátého století.
ISBN 978-80-87807-03-3
Brno : Asociace PCC, 2015, 1. vyd., váz., 270 s., čb foto, bibliografie
$39.20

163.
Kroutvor, Josef a kol.:
Antonín Sládek : malíř v klobouku
/ Antonín Sládek : painter with a hat.
Monografie věnovaná významnému českém malíři a ilustrátorovi (1942-2009). A. Sládek vyznával tradiční malbu a znázorňoval lidi, které viděl kolem sebe, dovedl zachytit okamžik, kterého si už málokdo povšimne. Zastavil čas, ponořil se do něj a přenesl ho do svého skicáře, který nosil stále u sebe. V 70. letech se stal významným představitelem českého plakátového umění. V 80. letech střídavě žil ve Francii. Tato země jej ovlivnila - jeho umění je blízké náladám postav na obrazech Toulouse-Lautreca či Edgara Degase. Jeho obrazy a kresby nalezneme ve sbírce Národní galerie, Uměleckoprůmyslového muzea a také ve sbírce Muzea moderního umění v New Yorku. Zastoupen je i v soukromých zahraničních sbírkách. Česky, anglicky a francouzsky.
ISBN 978-80-904283-4-8
Praha : Libertas, 2013, 1. vyd., brož., 199 s., čb a bar., ilustrace, soupis výstav
$49.00

164.
Lahoda, Vojtěch:
Libor Fára. Rytmus : výstava v Museu Kampa Nadace Jana a medy Mládkových v Praze 7. listopadu 2015 - 7. února 2016 = exhibition at Museum Kampa The Jan and Meda Mládek Foundation, Prague November 7, 2015 - February 7, 2016.
U příležitosti 90. výročí narození L. Fáry (1925-1988) připomíná výstava tvorbu výrazného umělce, který zasáhl do mnoha médií a žánrů: malířství, kresby, koláže, scénografie, typografie, knižní tvorby. Výstava tematizuje základní principy jeho tvorby, jakými jsou rytmus, montáž, hra, ale i důraz na různorodost materiálu, a snaží se na ni hledět jako na nedílný celek. Jak efektní dřevěná asambláž nebo koláž, tak obálka časopisu nebo knihy, ale i divadelní nebo filmový plakát, to vše je založeno na podobných principech hledání výtvarného řádu v chaosu univerza.
ISBN 978-80-905877-6-2
Praha : Retro Gallery, 2015, 1. vyd., brož., 72 s., čb a bar ilustrace, biografie
$27.90

165.
Langhamer, Antonín:
Jaroslav Brychta : spoluzakladatel a tvůrce železnobrodského skla
/ Jaroslav Brychta : co-founder and co-creator of the glass from Železný Brod.
Monografie představuje osobnost a životní dílo dlouholetého profesora sklářské školy Jaroslava Brychty (1895-1971) jako tvůrce železnobrodských skleněných figurek a spolutvůrce pojmu železnobrodské sklo, ale také jako průkopníka tavené skleněné plastiky a sochaře.
ISBN 978-80-260-6737-5
Železný Brod : Město Železný Brod, 2014, 1. vyd., váz., 215 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografické odkazy, životopisná data, English summary
$49.00

166.
Lucie-Smith, Edward; Vítková, Martina; Marešová, Veronika; Michalová, Rea:
Jaroslav Valečka
Monografie přináší reprezentativní a ucelený výběr z tvorby J. Valečky (*1972) z let 2010-2015, představuje autora, který se vyprofiloval v nepřehlédnutelnou osobnost současné střední umělecké generace v návaznosti na dlouhou tradici české krajinomalby a symbolistní imaginace. Kromě typických, okouzlujících krajin s dalekými horizonty a magickými světelnými situacemi odhaluje tato kniha skryté, niterné zdroje jeho díla - odkrývá provázanost autorovy tvorby s krajem jeho dětství, zádumčivě melancholickým prostředím Lužických hor a "mrazivými" příběhy jeho obyvatel.
ISBN 978-80-7437-174-5
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., váz., 199 s., bar. ilustrace, biografie, soupis výstav
$55.30

167.
Lukášová, Eva:
Zámecké interiéry : pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do doby první poloviny 19. století
/ Interiors of Historic Houses : insights into aristocratic residences since the time of Renaissance to the first decades of the 19th century.
Mezi aristokratickými sídly Čech a Moravy jsou zachovány zámky, jejichž interiéry, sály a apartmány si po mnoho staletí uchovávají svou původní výzdobu i části svého původního vybavení a sbírek. Dnes jsou tyto prostory hmotnými prameny, jež spolu se zachovanou ikonografií zobrazující historický interiér a s historickými písemnostmi, především inventáři, přinášejí více poznání o skutečné podobě aristokratických sídel různých období. Ikonografické prameny a historické inventáře dokládají všeobecné šíření uznávaných a obdivovaných pravidel vkusu a způsobu prezentace urozenosti, bohatství a majestátu prostřednictvím sídel v evropském aristokratickém prostředí. Majetkové soupisy zařízení dávají možnost nahlédnout i do obydlí služebnictva, pokojů zámeckých úředníků, do hospodářského zázemí zámku.
ISBN 978-80-7422-372-3
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., váz., 349 s., bar. foto, čb a bar. ilustrace, plány, bibliografie, rejstříky, English summary
$30.70

168.
Lukeš, Zdeněk; Havlová, Ester:
Šupichovy domy a pasáž Rokoko = The Šupich Houses and Rokoko Passage.
Monografie známého historika architektury pojednává o Šupichových domech, které se nachází na rohu Štěpánské ulice a Václavského náměstí v Praze. Kniha byla vydána při příležitosti 100. výročí od postavení Šupichových domů. Šupichovy domy představují jeden z nejpůsobivějších prvků náměstí s bohatou sochařskou výzdobou a kubistickými prvky. Patří mezi nejvýznamnější stavby, které navrhl architekt Emil Králíček. Fotografie Ester Havlová. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-260-8747-2
Praha : Palác Rokoko, 2015, 1. vyd., váz., 77 s., čb a bar. foto, faksimile
$20.70

169.
Mžyková, Marie:
Nizozemská žánrová malba ze šlechtických sbírek = Dutch Genre Painting in Aristocratic Collections.
Kniha renomované historičky umění představuje díla nizozemských mistrů ze šlechtických obrazáren v zemích Koruny české. Množství dosud nezpracovaných děl nizozemských mistrů, ale i obrazů jejich následovníků, soudobých i pozdějších kopií vedlo k projektu jejich postupného, tématického zpracování.
ISBN 978-80-7480-019-1
Praha : Národní památkový ústav, 2014, 1. vyd., váz., 221 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, rejstřík
$33.10

170.
Merglová Pánková, Lenka:
Umělecká keramika : historismus, secese, moderna : keramická škola v Bechyni 1884-1948
/ Art Pottery : Historicism, Art Nouveau, Modernism : Ceramic School in Bechyně 1884-1948.
Kniha vychází u příležitosti 130. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy (původně c. k. Odborné školy keramické) v Bechyni. Představuje kolekci bechyňské keramiky ze sbírek Západočeského muzea v Plzni, depozitářů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, Městského muzea v Bechyni a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a podává širší informaci o první české škole zabývající se výchovou odborníků zaměřených na výrobu a navrhování keramiky.
ISBN 978-80-7247-114-0
Plzeň : Západočeské muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 230 s., čb a bar. foto, bibliografie, rejstříky, English summary
$26.60

171.
Nedoma, Petr:
Flaesh : Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere, Kiki Smith a Louise Bourgeois
Katalog ke stejnojmenné výstavě konané ve dnech 1.10.2015 - 3.1.2016 v Galerii Rudolfinum Praha. Tématem vybraného souboru děl pěti umělkyň je figurální tvorba v nejrůznějších technikách a materiálech rozvíjející esenciální úvahy o individuální identitě člověka, odrazu vnitřního života, existenciálních maxim, jemném předivu emocí. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-864443-34-8
Praha : Galerie Rudolfinum, 2015, 1. vyd., váz., 98 s., bar. ilustrace
$24.50

172.
Nováková, Hana:
Josef Lada
Katalog vydaný ke stejnojmenné výstavě, pořádané Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích na přelomu let 2015-2016. Trojlist s třemi stranami textu a s dvanácti samostatně vloženými listy s barevnými reprodukcemi.
ISBN 978-80-87784-13-6
Litoměřice : Severočeská galerie výtvarného umění, 2015, 1. vyd., brož., 12 vložených listů ve skládance, bibliografie
$12.40

173.
Pražáková, Markéta; Mohr Jan:
Minulost kovaná ze železa : Odborná škola pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové (1874-1954) = Iron forged past : the Vocational School of Art Metalwork in Hradec Králové (1874-1954).
Katalog ke stejnojmenné výstavě má dvě části. První se zabývá historickým vývojem školy, nemálo ovlivňovaným významnými osobnostmi, jak správci a řediteli, tak i dílovedoucími, kteří pomáhali utvářet a zároveň rozvíjet umělecký názor a cítění studentů. Je zde zachycen chronologický vývoj od pseudostylů přes secesi a artdeco až po moderní plastiku socialistického realismu padesátých let 20. století. Textovou část s medailónky významných profesorů nebo soupisem výstav, kterých se škola účastnila, doplňují historické fotografie výrobků ze soukromých sbírek i archivu Muzea východních Čech v Hradci Králové a fotografie prací a realizací, nalézajících se dnes na celém území ČR. Druhá, katalogová část, dokumentuje bohatý výběr předmětů, které návštěvníci mohli na výstavě vidět.
ISBN 978-80-87686-00-3
Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2014, 1. vyd., váz., 381 s., čb a bar. ilustrace, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, chronologický přehled, životopisná data
$37.80

174.
Rousová, Hana:
Abstrakce : Čechy mezi centry modernity 1918-1950 : nejen o vztazích volného a užitého umění
/ Abstraction : the Czech lands among the centres of modernity 1918-1950 : not only about the relationships between fine and applied arts.
Kniha historičky umění nabízí obraz umělecké tvorby mnohdy až provokativně odlišný od toho, jak ho známe z tradičních dějepisů umění. Je postavená především na vizualizaci neobvyklých spojení malířských a sochařských děl (Josefa Šímy, Františka Drtikola, Vasilije Kandinského, Zdeňka Pešánka) s designem užitkových předmětů jak slavných osobností (Sonii Delaunay, Wenzela Hablika, Marianne Brandt), tak anonymních továrních návrhářů.
ISBN 978-80-7467-074-9 (AV); 978-80-87989-07-4 (VŠUP)
Řevnice - Praha : Arbor vitae - Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015, 1. vyd., váz., 220 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$64.40

175.
Royt, Jan:
Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách 1340-1550
/ Gothic Panel Painting in Northwestern and Northern Bohemia 1340-1550.
V severozápadních Čechách se dochoval pozoruhodný soubor oltářních retáblů či jednotlivých deskových obrazů z let 1340-1550. Převážná většina z nich pochází z období pozdní gotiky a raného novověku, kdy v Čechách vládla dynastie Jagellonců a Ferdinand I. Habsburský. Toto bohatství uměleckých děl bylo následkem hospodářského vzmachu severozápadních Čech, především však těžby a zpracování kovů v Krušnohoří. Autor monografie seznamuje s vývojem deskové malby v severo-západních Čechách a v Sasku v kontextu historického a náboženského vývoje na tomto území. Jednotlivé památky jsou podrobně představeny formou katalogových hesel, doprovázených barevnými reprodukcemi.
ISBN 978-80-246-3174-5
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 350 s., bar. ilustrace, bibliografie, German summary
$31.50

176.
Scherzer, Karel; Žižkovský, Karel:
Daniela a Karel Benešovi
Monografie o díle renomovaných českých výtvarníků, manželů Daniely a Karla Benešových. Kniha přináší komplexně zpracované dílo obou autorů, řazené do jednotlivých kapitol, které mají chronologickou posloupnost. D Benešová (*1929) se především věnuje malbě a ilustraci, tvorba K. Beneše (*1932) je významná hlavně v oblasti litografie a ilustrace.
ISBN 978-80-906069-1-3
Praha : X2015, 2015, 1. vyd., váz., 375 s., bar. ilustrace, čb foto, životopisy, soupis výstav
$52.00

177.
Sláma, Vojtěch V.:
Colorjoy
Vydáno při příležitosti výstavy Colorjoy v Domě umění města Brna a v Café Flexaret (listopad 2013 - leden 2014).
Druhá monografie významného českého fotografa Vojtěcha V. Slámy (*1974) shrnuje práce z období let 2003-2013. Stejně jako u předešlého souboru Vlčí med se tak jedná o celou jednu dekádu. Kniha Colorjoy, jak napovídá už název, je však barevná, kosmopolitnější, plná dálek, blízkosti, melancholie i humoru. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-260-5240-1
Brno : Artishock, 2013, 1. vyd., váz., 153 s., bar. foto, bibliografie, soupis výstav
$63.70

178.
Slavní i zapomenutí : čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana
/ Famous and Forgotten : Czech scientists and artists of the 19th century in Max Švabiský and Arno Nauman drawings.
Eds.Vlasta Mádlová, Josef Tomeš. Publikace, vycházející v rámci oslav 125. výročí založení České akademie věd a umění, představuje soubor podobizen vybraných českých vědců a umělců 19. století uložený v Archivu Akademie věd ČR a tvořený perokresbami M. Švabinského a A. Naumana. Umělecky jedinečnými portréty a k nim připojenými biogramy připomíná našim současníkům známé i dnes již zapomenuté osobnosti, jež se významně podílely na intelektuálním a kulturním rozvoji českého národa v průběhu 19. století, mezi nimi i mnohé členy a představitele České akademie věd a umění.
ISBN 978-80-200-2532-6
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 167 s., ilustrace, jmenný rejstřík, English, French and German summaries
$31.50

179.
Sozanský, Jiří a kol:
1969 : rok zlomu
/ 1969 : the year of break.
Výtvarník Jiří Sozanský připravil knihu, která je věnována jeho osobní a umělecké reflexi činu Jana Palacha, zlomovému roku 1969 a vývoji v období "normalizace" až do současnosti. Publikace obsahuje několik desítek děl J. Sozanského, které jsou doplněny texty historiků Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů, Petra Koury z PF UK a dobovými materiály dokreslujícími dané období. Součástí knihy je i DVD, 30 minutový rozhovor Jiřího Sozanského s Olbramem Zoubkem na téma hrdinství ve vztahu k sebeupálení Jana Palacha.
ISBN 978-80-904962-4-8
Praha : Symposion, 2015, 1. vyd., brož., 291 s., ilustrace, čb a bar. foto, faksimile, bibliografické odkazy, English summary, 1 DVD
$41.70

180.
Srp, Karel; Vaňous, Petr:
Lubomír Typlt: Tikající muž = The Ticking Man.
Monografie představuje rozsáhlou uměleckou tvorbu malíře L. Typlta (*1975) od 90. let až po současnost. Vedle velkého množství reprodukcí, které podrobně dokumentují malířskou linii jeho díla, je zde autor představen v mnoha textových a vizuálních odkazech i jako zakládající a stálý člen kultovní skupiny WWW. Ta si vydobyla respekt u hudební kritiky i publika svou originální tvorbou na pomezí experimentálního hip hopu a elektroniky. Typlt je jejím hlavním textařem a právě z jednoho jeho textu pochází i titul knihy.
ISBN 978-80-906019-2-5
Praha : BiggBoss, 2015, 1. vyd., váz., 299 s., čb a bar. ilustrace, životopisná data, soupis výstav, bibliografie
$52.00

181.
Šormová, Eva a kol.:
Česká činohra 19. a začátku 20. století
/ Czech Drama of the 19th and Early 20th Century.
Devatenácté století, jemuž se svazek věnuje, je pro novodobé české divadlo zcela zásadní, a přesto takto široce pojatá publikace encyklopedického charakteru dosud chyběla. Struktura knihy je stejná jako v předešlých svazcích, tematicky se však plně soustřeďuje na divadlo českojazyčné. Více než půl tisíce hesel zahrnuje dramatiky, herce, režiséry, jevištní výtvarníky, ředitele divadel ad. Každé heslo podává na základě zevrubného výzkumu informace o životě, činnosti a díle příslušné osobnosti a je vybaveno podrobnou bibliografií.
ISBN 978-80-7008-340-6 ( IU-DÚ: soubor); 978-80-200-2467-1 (A); 978-80-7008-341-3 (IU-DÚ: 1. sv.); 978-80-7008-342-0 (IU-DÚ: 2. sv.)
Praha : Institut umění - Divadelní ústav - Academia, 2015, Ed. Česká divadelní encyklopedie, sv. 3, 1. vyd., váz., 2 sv. (I. A-M, 677 s.; II. N-Ž, 612 s.), čb foto, bibliografie, rejstříky
$61.80

182.
Tam a zpátky : současný design, architektura a urbanismus
/ Back and Forth : contemporary design, architecture and urbanism.
Eds. Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, Cyril Říha. Kniha je pokusem o rozbor současného stavu designu, architektury a urbanismu posledních deseti let. Kritériem volby témat a příkladů byla otázka času, respektive různé roviny časů současnosti. Vedle odborných studií a rozhovorů publikace představuje šest současných prací z oblasti designu, architektury a urbanismu, které různým způsobem tematizují čas: stárnoucí šaty, hřbitovní písmo, staronové boty, okamžitý telefon, v čase se měnící přizpůsobivý dům a horskou krajinu.
ISBN 978-80-87989-00-5
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015, 1. vyd., brož., 538 s., čb a bar. foto, ilustrace, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$36.40

183.
Třeštíková, Helena; Třeštík, Michael:
Časosběrný dokumentární film
/ Term Observational Documentary.
Kniha představuje tvůrčí metodu respektované české dokumentaristky Heleny Třeštíkové - východiska, fáze přípravy a realizaci časosběrných dokumentů. Shrnuje její mnohaleté zkušenosti s natáčením dokumentárních filmů v dlouhém časovém úseku. Popisuje, jak se metoda časosběrného natáčení, které se věnuje nejdéle a nejsoustavněji nejen v ČR, ale i v kontextu světové kinematografie, vyvíjela a jaká úskalí museli tvůrci v průběhu let zdolávat. Součástí knihy jsou dva komentované scénáře realizovaných filmů René (2008) a Soukromý vesmír (2011).
ISBN 978-80-7331-355-5
Praha : Akademie múzických umění, 2015, 1. vyd., brož., 176 s.
$16.70

184.
Urban, Jiří:
Ladislav Karoušek
Výpravná monografie podrobně sleduje život a dílo významného, ale dosud neprávem opomíjeného malíře Ladislava Karouška (1926-1991), příslušníka generace padesátých a šedesátých let minulého století, který svůj spontánní malířský talent využil k obohacení české lyrické abstraktní krajinomalby o nové, autentické hodnoty formy i obsahu. Jeho obrazy se dnes stávají znovu aktuální jako příklad malby hledající identitu člověka jako součásti přírodního a vesmírného dění.
ISBN 978-80-87116-38-8
Krásná Lípa : Marek Belza, 2015, 1. vyd., váz., 194 s., čb a bar. ilustrace, soupis výstav, biografie, English summary
$64.90

185.
Urban, Otto M.; Chapman, Jake:
Jiří Petrbok: Hell3 Revisited, 1998-2015
Katalog malíře J. Petrboka (*1962), vedoucího ateliéru kresby na Akademii výtvarného umění, odkazuje zejména na výstavu Hell3 JDC Revisited, 1998-2015, která prezentovala jeho odkazy a reflexe na tvorbu Dina a Jakea Chapmanových. Pro autora je charakteristické, že se k zdánlivě dokončeným obrazům vrací, doplňuje je a dotváří bez ohledu na to, zda jde o dílo, které již bylo před tím vystaveno či reprodukováno. Výlučnosti katalogu dodává, že místo úvodu je Povídka o umělci Jiřím Pertbokovi od Jakea Chapmana, která byla napsána speciálně pro tuto příležitost. Anglicky a česky.
ISBN 978-80-7467-086-2
Řevnice : Arbor vitae, 2015, 1. vyd., brož., 95 s., bar. ilustrace, čb foto, biografie, soupis výstav
$41.30

186.
Vávra, Stanislav; Koutský, Karel:
Ve tváři papírová jizva
/ Paper Scar in the Face.
Básník S. Vávra (*1933) doprovází svými texty fotografie K. Koutského (*1965). Oba autoři začali spolupracovat zhruba před rokem a výsledkem je tato publikace. Texty se prolínají s fotografiemi a společně vytváří básnické dílo. Vávra byl v padesátých letech členem surrealistické skupiny "Libenští psychici" a spolupracoval s B. Hrabalem a V. Boudníkem. Fotografie K. Koutského jsou známy z výstav a z několika vydaných monografií.
ISBN 978-80-905763-5-3
Praha : Fotorenesance, 2015, 1. vyd., brož., 57 s., čb foto
$11.10

187.
Vlček, Pavel:
Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách
/ Famous Buildings of the Lurago Family in Bohemia.
Autor, na slovo vzatý znalec především renesanční, barokní a klasicistní architektury, vypráví příběh o tvorbě vlašských architektů a stavitelů, především zejména Carla Luraga (1615-1684), malostranského měšťana původem z Lombardie, který výrazně přispěl k vytvoření významné části architektonického dědictví Prahy a celých Čech, které svou krásou oslovuje dnešní pokolení z domova i zahraničí. Publikace je doplněna množství archivních obrazů a zejména současných fotografií zachycených objektivem Jiřího Podrazila.
ISBN 978-80-87073-83-4
Praha : Foibos, 2015, 1. vyd., brož., 85 s., bar. foto, ilustrace, plány, mapy, rejstříky
$9.00

188.
Vlček, Tomáš:
Ladislav Sutnar : Venuše
/ Ladislav Sutnar : Venus.
Katalog ke stejnojmenné výstavě, konané ve dnech 22.5. - 6.8.2015 v Galerii města Plzně, přináší nový pohled na jednu z nejvýraznějších podob Sutnarova díla. Z rozsáhlého díla výtvarného umělce světového významu, plzeňského rodáka L. Sutnara (1897-1976), patří obrazy Venuší k těm nejzáhadnějším a nejvíce diskutovaným projevům. V 60. a v první polovině 70. let minulého století vytvořil sérii kreseb, koláží a maleb, ve kterých obě tendence spojil. Vyšel z fotografií krásných, většinou téměř nahých dívek a žen, obrazů rozmnožovaných v nezměrném množství edic a výtisků dobových časopisů a podrobil je přísným kritériím tvaru založeného na geometrii a dalších postupech výtvarného myšlení.
ISBN 978-80-87289-33-4
Plzeň : Galerie města Plzně, 2015, 1. vyd., brož., 82 s., čb a bar. ilustrace
$12.60

189.
Volf, Petr:
Sklo nepočká : portrét jazzového skláře Reného Roubíčka
/ Glass Can Not Wait : portrait of the jazz glassmaker René Roubíček.
Kniha pojednává o životě a díle Reného Roubíčka (*1922), světově proslulého průkopníka moderní sklářské tvorby. Je rozčleněna do patnácti kapitol, v nichž umělec poutavě vypráví nejenom o svém vztahu ke sklu a malířství, ale také k hudbě, především jazzu.
ISBN 978-80-87430-45-3
Praha : Galerie Zdeněk Sklenář, 2015, 1. vyd., váz., 156 s., čb a bar. foto, faksimile
$27.30

190.
Volf, Petr:
Sport je umění : sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století = Sport is Art : sport themes in Czech art of the 20th and 21st centuries.
Vůbec první kniha pojednávající o sportu v českém výtvarném umění. Její autor se daným tématem zabývá dlouhodobě. Ukazuje překvapivou skutečnost: sportovní tématice se ve 20. a 21. století věnovala více než stovka významných výtvarných českých umělců, od Jana Preislera a Emila Filly přes Kamila Lhotáka, Bohumíra Matala, Jiřího Koláře až po Michaela Rittsteina, Jaroslava Rónu, Františka Skálu či Krištofa Kinteru. Kapitoly knihy jsou rozděleny podle sportů: fotbal a hokej, atletika a cyklistika… až po sportoviště a sportovní nářadí. Česky a anglicky. Překlad Elisabeth Walsh-Spáčilová.
ISBN 978-80-7437-162-2
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., váz., 500 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík
$63.70

191.
Vznešenost & zbožnost : barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách
/ Nobility & Devotion : Baroque art in the Plzeň region and in Western Bohemia.
Eds. Andrea Steckerová, Štěpán Vácha. Reprezentativní publikace poskytuje první odborné syntetické zpracování umělecké produkce na tomto území v období od počátku 17. stol. do druhé poloviny 18. stol. Poukazuje na specifičnost rozsáhlé umělecké produkce regionu, kdy vedle regionálních umělců jsou sledováni tvůrci jako Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun či Jan Blažej Santini-Aichel a jejich odkaz, s nímž se vyrovnávali jak jejich lokální současníci, tak i nadcházející umělecká generace. Některá díla jsou zde prezentována vůbec poprvé. Kromě obsáhlých studií zaměřených na uměleckohistorickou reflexi regionu, barokní malířství, nástěnnou malbu, řezbářskou a sochařskou tvorbu, umělecké řemeslo a architekturu, doprovázených množstvím vyobrazení, jsou vybraná díla analyzována v samostatných heslech.
ISBN 978-80-86512-56-3 (SJB); 978-80-88027-05-8 (ZČG)
Lomnice nad Popelkou - Plzeň : Studio JB - Západočeská galerie, 2015, 1. vyd., váz., 361 s., bar. foto, bar. ilustrace, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$78.00

192.
Zeman, Lubomír; Rund, Michael:
Karl Ernstberger : život a dílo zapomenutého Wagnerova žáka = Leben und Werk eins vergessen Wagner-Schülers.
Dvojjazyčná česko-německá publikace představuje život a dílo významného architekta Karla Ernstbergera (1887-1972), rodáka z Malovic u Stříbra. Ernstberger se po studiích u Otto Wagnera na Akademii výtvarných umění ve Vídni a po letech působení v kanceláři Leopolda Bauera usadil nejprve ve Stříbře a poté v Karlových Varech. Výraznou měrou se podepsal na tváři nejen Karlových Varů, ale i dalších měst v západních a severozápadních Čechách. Jeho tvorba oscilovala od oblíbených forem art deco až po ryze moderní funkcionalistické návrhy, jakým byla například zotavovna Morava v Tatranské Lomnici, na níž v roce 1930 spolupracoval s předním českým avantgardním architektem Bohuslavem Fuchsem.
ISBN 978-80-904960-8-8
Loket : Národní památkový ústav, 2015, 1. vyd., brož., 231 s., čb a bar. foto, faksimile, plány, katalog staveb, bibliografie
$41.60

193.
Zet, Martin:
Z růže kvítek vykvet nám
/ The Rose Burst into Little Flower for Us.
Text na rubu obálky Miloš Vojtěchovský. Kniha je součástí výstavy Svátek práce konané ve dnech 1. 5. 2014 - 5. 6. 2014 v Galerii města Plzně. Autor (*1959), sochař a performer, zde formou vyprávění a obrazové dokumentace přibližuje pozadí několika kresebných celků.
ISBN 978-80-87289-29-7
Plzeň : Galerie města Plzně, 2014, 1. vyd., brož., 89 s., čb a bar. ilustrace
$7.00

194.
Zogatová, Lenka:
Ochotnický kroužek
/ Community Theatre.
Monografie L. Zogatové (1956-2014) přináší pohled na existenci a činnost Ochotnického Kroužku působícího v Brně v letech 1985-1990. Soubor tvořený osobnostmi, jako jsou režisér a dramatik J. A. Pitínský, dramaturg a scénarista Petr Osolsobě, hudební skladatelé Martin Dohnal, Luboš Malinovský aj., uvedl celkem několik významných titulů, s nimiž uspěl i na mezinárodních přehlídkách a festivalech. Pro inscenace Ochotnického kroužku se stala charakteristickou poetika bezprostřednosti a citovosti, spojená s prvky hudební a výtvarné alternativy. Publikace přináší mnohé archivní dokumenty, fotografie a dobové reflexe.
ISBN 978-80-7460-082-1
Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2015, 1. vyd., váz., 647 s., čb foto, faksimile, bibliografie, English, German and French summaries, 1 DVD
$31.50


PRAGENSIA

195.
Bečková, Kateřina:
Praha : město a řeka
/ Prague : the city and the river.
V úvodní části knihy ukazuje autorka historické sepětí Prahy a Vltavy, kdy vystupovaly do popředí zejména praktické funkce řeky, dnes už většinou vnímané jako estetický prvek, dotvářející malebný obraz města. V druhé části se pak stává průvodkyní komentující současné fotografie zajímavých objektů a míst spojujících Vltavu s Prahou, ať to jsou historické mlýny, jezy, náplavky, ostrovy, vodárenské věže, mosty, nábřeží s jejich budovami i řeka jako místo společenského života města. Kromě fotografií exteriérů provázejí text dokumentační snímky, rejstřík lokací s mapou objektů, přehled ostrovů, mostů, nábřeží a také osobností.
ISBN 978-80-246-3117-2
Praha : Karolinum, 2015, Ed. Praha, 1. vyd., brož., 199 s., čb a bar. foto, mapa, rejstříky, bibliografie
$25.60

196.
Bečková, Kateřina:
Vltava a její břehy, díl 1. Od Františku proti vodě do Braníku
/ Vltava River and Its Riversides, Vol. 1. From Na Františku upstream to Braník.
Řeka Vltava je pro vzhled, charakter a život Prahy živlem zcela zásadním. Sloužila jako zdroj energie, dopravní cesta či výrobna ledu a tomu odpovídalo i její využití. Kniha, rozdělená do dvou svazků, se zaměřuje na popis zaniklých a proměněných objektů - mlýnů, jezů, náplavek, ostrovů, mostů, vodáren a vodárenských věží - a na stavby spjaté s kanalizací a splavněním řeky: nábřeží, novodobé mosty a jejich výzdobu, přístavy, plavební komory a zajímavosti navigace. Pojednáno je také využití řeky pro zábavu a oddech Pražanů v podobě plováren, výletních plaveb, sportovních přístavů a rybaření. První díl zahrnuje Modřany, Braník, Podolí, Vyšehrad s Podskalím, smíchovský vorový přístav i střed města.
ISBN 978-80-7432-632-5 (P); 978-80-87559-09-3 (SL)
Praha - Litomyšl : Paseka - Kateřina Bečková, Schola Ludus - Pragensia, 2015, Ed. Zmizelá Praha, 1. vyd., váz., 216 s., 5 orientačních plánků, 198 čb foto, bibliografie
$25.20

197.
Hrubý, Dan:
Pražské příběhy : na cestě Malou Stranou
/ Prague Stories : on the way through the Lesser Town.
Kniha obsahuje desítky příběhů, které se ve dvacátém století odehrály v pražském malostranském prostředí (jen zdánlivě idylickém a nepodléhajícím spádům komunismu nebo nacismu), i stovky unikátních, obvykle dosud nepublikovaných fotografií. Autor (*1968) je novinář, dlouhodobě sbírá příběhy spjaté s Malou Stranou a vůbec starou Prahou. Kniha vznikla z desítek rozhovorů, které v posledních letech vedl, doplněných o studium archivních materiálů. Je prvním svazkem široce pojatého cyklu.
ISBN 978-80-905720-3-4
Jarošov nad Nežárkou : Pejdlova Rosička, 2015, 1. vyd., brož., 429 s., čb foto, ilustrace
$34.90

198.
Kalinová, Gabriela; Hnojil, Adam a kol.:
Malostranský hřbitov : historie a současnost
/ The Lesser Town Cemetery : past and present.
Malostranský hřbitov, založený v místech morového pohřebiště ze 17. století, sloužil do konce roku 1884, kdy byl zrušen. Od té doby byla tato významná pražská památka, ojedinělá svého druhu v Evropě, několikrát v ohrožení likvidace. Monografie, svým rozsahem i zaměřením nejrozsáhlejší dílo na toto téma, představuje "hřbitov národního obrození" v historických a kunsthistorických souvislostech.
ISBN 978-80-7420-045-8
Praha : Arsci, 2016, 1. vyd., váz., 447 s., čb a bar. foto, plány, mapy, bibliografie
$46.10

199.
Musil, Stanislav:
Sláva a zánik starých pražských pivovarů, díl. 3 : Malá Strana, Hradčany a Vyšehrad
/ The Fame and Downfall of Old Prague Breweries, vol. 3 : the Lesser Town, Hradčany, and Vyšehrad.
Závěrečný svazek trilogie je přehledem pivovarů, které se udržely v činnosti minimálně do poslední čtvrtiny 19. stol. V kapitolách věnovaných jednotlivých podnikům jsou připomínáni majitelé, sládci, nejrůznější příhody, pověsti a ve své době populární kulturní vystoupení, zábavy a slavnosti, které měly v mnoha pivovarských hostincích pevné zázemí. Dále jsou zde uvedeny informace technického rázu: stěžejní rekonstrukce, práce zaměstnanců nebo sortiment daného pivovaru. Součástí některých statí jsou též medailónky význačných sládků či vzpomínky zaměstnanců v podobě citací z dobových písemností. K některým pivovarům se vážou i dosud nepublikované soukromé poznámky zainteresovaných pamětníků. Svazek je doplněn seznamem textových příloh ze všech tří dílů, tabulkami a výkladovým slovníčkem pojmů z oblasti pivovarnictví.
ISBN 978-80-7428-267-6
Praha : Plot, 2015, 1. vyd., váz., 423 s., ilustrace, faksimile, mapa, tabulky, rejstříky, bibliografie
$41.20

200.
Lukeš, Zdeněk; Kratochvíl, Petr; Hroch, Pavel:
Praha moderní IV : velký průvodce po architektuře 1950-2000
/ Modern Prague, vol. 4 : the great guide to architecture in 1950-2000.
Pokračování úspěšné řady průvodců pojednává slovem a obrazem architekturu druhé poloviny 20. století, navzdory totalitním desetiletím možná až překvapivě pestrou. I padesátá léta, spjatá s oficiální sorelou, vytvořila leccos zajímavého (např. hotel Jalta), v letech šedesátých se počínaje tzv. bruselským stylem naši architekti "vracejí do Evropy" (vzniká budova Federálního shromáždění nebo hotel InterContinental) a mezi stavbami normalizačními najdeme také inspirativní projekty (např. obchodní domy Máj a Kotva). Zároveň nelze přehlédnout řadu sporných staveb zmíněných let. Svobodná léta devadesátá přicházejí rovněž se svými kontroverzemi a rozpačitými díly, stylově pestrá tvorba přináší ale mimořádné počiny typu Tančícího domu.
ISBN 978-80-7432-653-0
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., váz., 251 s., čb foto, mapy, bibliografie, slovníček odborných pojmů, přehled architektů
$27.90

201.
Semotanová, Eva a kol.:
Ottův historický atlas : Praha : krajina města
/ Otto's Historical Atlas : Prague : the city landscape.
Kolektiv předních českých historiků v čele s prof. E. Semotanou vytvořil ojedinělou monografii věnovanou historii hlavního města. Více než 1 500 dobových grafik, vedut, map, plánů i unikátních fotografií dokumentuje minulost i současnost pražské kotliny. Kniha představuje Prahu od jejího vzniku v pravěku přes období gotického rozkvětu až po zrod renesanční metropole, industriálního města 19. století a moderního velkoměsta.
ISBN 978-80-7451-442-5
Praha : Ottovo nakladatelství, 2015, 1. vyd., váz., 560 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, mapy, rejstříky, bibliografie
$89.90

202.
Žáček, Jan:
Staroměstský orloj : skutečnosti a legendy
/ Old Town Astronomical Clock : facts and legends.
"To, co je na samotném orloji nejúžasnější, je dokonalost jeho strojů, které dokáží řídit vše, co je třeba řídit, včetně oka astrolábu. A také včetně apoštolů a dalších figurek vyskytujících se na fasádě orlojní věže. Srdcem i mozkem orloje je jednoznačně jeho stroj. Vše ostatní tady je jím řízeno. I apoštolové jdou tak, jak rozhodne stroj. Neučiní jediného kroku bez jeho vůle," říká spisovatel a publicista J. Žáček. Kniha je zasvěceným, nicméně subjektivním pohledem autora na historická i technická fakta týkající se zrodu a fungování slavného pražského orloje, která jsou zároveň obestřena mimořádně čtivým, mnohdy až napínavým předivem mýtů a legend.
ISBN 978-80-87109-62-5
Praha : Havlíček Brain Team, 2015, 1. vyd., váz., 207 s., čb foto, bibliografie
$21.00


MÍSTOPIS, MÍSTNÍ HISTORIE, PRŮVODCE / TOPOGRAPHY, LOCAL HISTORY, GUIDES

203.
Altman, Karel a kol.:
Kniha o Rajhradě : dějiny města od nejstarších dob
/ A Book about Rajhrad : the town's history from ancient times.
Rajhrad je malé městečko v Jihomoravském kraji. Rajhradský klášter je nejstarší a jediný benediktinského řádu na Moravě, založený v r. 1045. Monografie se věnuje dějinám města od pravěku až do současnosti. První kapitoly jsou pak věnovány přírodním podmínkám, živé a neživé přírodě. Následující kapitoly pak přibližují dějiny města až do 21. století. Velká pozornost je věnována i rajhradskému klášteru.
ISBN 978-80-260-5803-8
Rajhrad : Město Rajhrad, 2014, 1. vyd., váz., 415 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$33.60

204.
Durczak, Ondřej:
Ostrava v důchodu : průvodce po zaniklé slávě
/ Ostrava City Retired : a guide to vanished glory.
Kniha na téměř 400 fotografiích přibližuje poslední zlomky původní kultury tohoto "černého města". Hutní věže, fabriky, kolonie, hospody, obchody, bufety, šachty, trafiky, koupaliště a zastávky slouží jako indicie v rukou antropologa, který zkoumá a dokumentuje neopakovatelný kulturní a sociální fenomén. Řada míst už mezitím zanikla. Kniha je výsledkem tříleté práce studenta Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Fotografie, s výjimkou historických, poházejí z let 2011-2014.
ISBN 978-80-87407-15-8
Ostrava : PositiF, 2015, 1. vyd., váz., 399 s., čb foto, bibliografie, English summary
$31.40

205.
Konečný, Michal a kol.:
Zámek Litomyšl
/ The Litomyšl Castle.
Kniha není pouhým průvodcem popisujícím podrobně vývoj architektury nebo každý pokoj památky, zařazené v r. 1999 na Seznam světového dědictví UNESCO. Hledá autentické části a vybavení v místnostech, které prošly bouřlivou proměnou, především v 18. a pak ve 20. století. Po úvodní, stručné kapitole o historii, vybírají autoři ty předměty, které do zámku zakoupily a přinesly rodiny majitelů, zejména Trauttmansdorffů a Waldstein-Wartenbergů, které nebyly součástí svozů a konfiskátů po r. 1945. Umožňuje také nahlédnout do součástí každodenního života na reprezentativním, přesto venkovském aristokratickém sídle, jako bylo stolování, denní režim jídel, luxusní nápoje, lov nebo divadelní zábava v 18. a 19. století.
ISBN 978-80-905555-8-7
Litomyšl : Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově, 2014, 1. vyd., brož., 149 s., bar. foto, portréty, faksimile, bibliografie
$21.00

206.
Kunc, Antonín:
Tajemství šumavského podzemí
/ Secrets of the Šumava Underground.
Autor (*1943) je amatérský historik žijící na Šumavě. Zabývá se obdobím konce druhé světové války. V roce 1999 byl na Pramenech Vltavy zahájen přísně utajovaný "hydrogeologický průzkum", jehož skutečné poslání bylo známé jenom malému okruhu zasvěcených osob. V nedalekém Františkově totiž za války stála velká továrna na výrobu dílů pro stíhačky Messerschmitt Me-262. Ukazuje se, že "hydrogeologický průzkum" byl pouze zástěrkou. V podzemí se totiž nachází ještě jedna podzemní továrna, kde pracovali sovětští zajatci.
ISBN 978-80-87624-28-9
Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2015, 1. vyd., brož., 231 s., 21 s. čb obr. příl., čb foto, faksimile
$20.90

207.
Rudolfová, Věra:
Kraj návratů i setrvání : medailonky osobností kulturního života Vysočiny
/ Region of Returns and Remains : portraits of cultural figures of the Highland.
Kniha navazuje na edici již vydaných publikací: Kraj věčných návratů, Kraj návratů a setkání, Kraj návratů a inspirace, Kraj návratů a vzpomínek. Obsahuje medailónky osobností kulturního života na Českomoravské vysočině. Osobností, které se tu buď narodily, působily a tvořily, nebo se na Novoměstsko a Žďársko často vracely. Autorka chce touto publikací připomenout širší veřejnosti méně známé umělce a kulturní pracovníky, přiblížit nejen jejich tvorbu, ale také životní osudy.
ISBN 978-80-88041-04-7
Žďár nad Sázavou : Tváře, 2015, 1. vyd., váz., 191 s., čb foto, faksimile, jmenný rejstřík, bibliografie
$16.00

208.
Stejskal, Jan:
Tajemství chrudimských domů
/ Mysteries of the Chrudim City Houses.
Volné pokračování úspěšné knihy Pověsti a příběhy staré Chrudimě (2011). Tentokrát autor vypráví příběhy města prostřed-nictvím událostí, které se odehrály ve slavných i méně známých chrudimských domech v 17. až 19. století. Ilustrace autor.
ISBN 978-80-905740-3-8
Chrudim : Galerie ART, 2015, 1. vyd., váz., 187 s., ilustrace, mapa
$20.70

209.
Varhaník, Jiří:
Orlík
V roce 1960 byla dokončena stavba Orlické přehrady a začalo se s jejím napouštěním. Do r. 1961 zmizelo pod hladinou i 650 obytných a hospodářských stavení a 12 mlýnů. Místa skrytá pod hladinou jsou v pravém slova smyslu zmizelá a další kniha ediční řady Zmizelé Čechy je prostřednictvím historických fotografií připomíná. Hlubokými proměnami prošly spolu s prostředím, jež je obklopuje, také zdejší nejvýznamnější památky Zvíkov a Orlík. Převratné změny prodělaly rovněž bližší i vzdálenější lokality - zejména Staré Sedlo, Kostelec nad Vltavou, Mirovice, včetně přilehlé části údolí Otavy, která byla také zatopena. I jim je věnován úvodní text a jsou zachyceny v obrazové části na řadě unikátních snímků.
ISBN 978-80-7432-607-3
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, Ed. Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko, sv. 80, 1. vyd., váz., 198 s., 194 čb foto, bibliografie
$20.20


LITERATURA - POESIE A PRÓZA, KOMIKS / LITERATURE - POETRY AND PROSE, COMICS

210.
…a z mé lásky bude román : výběr z korespondence Jiřího Marka a Květy Markové
/ …And My Love Will Make a Novel : a selection from the correspondence between Jiří Marek and Květa Marková.
Eds. Libuše Kozáková, Ivan Marek. Dopisy plné něhy, lásky a zklamání mezi spisovatelem Jiřím Markem (1914-1994) a jeho první ženou Květou Kozákovou ukazují nejen dobu (protektorát a 50. léta), ale také zrod velkého spisovatele, na němž měla jeho žena podstatnou zásluhu. Kriticky posuzovala jeho práce, upozorňovala na případné nedostatky a hlavně mu dodávala odvahu. V tom, co se dochovalo v rodinném archivu, je zaznamenáno svědectví tehdejší doby a Květina zoufalého zápasu o lásku milovaného a už slavného muže. Zejména její deníky jsou plné hořkosti a zklamání.
ISBN 978-80-87275-98-6
Nymburk : Nakladatelství Vega-L, 2015, 1. vyd., váz., 268 s., ilustrace, portréty, faksimile
$13.70

211.
Agathonikiadis, George:
Na Moravě nekvetou olivy
/ No Olives Bloom in Moravia.
Autor (*1947) je česko-řecký režisér a scénárista. V letech 1949-1983 žil v Československu. Absolvoval zde na pražské FAMU obor režisér. Kniha je literárním zpracováním vlastních, osobitě pojatých zážitků z dětství.Vzpomíná na své prarodiče, s nimiž vyrůstal, na školu a učitele, kteří ne vždy chápali postavení dítěte-cizince, na první erotické zážitky, tajné návštěvy kina, všelijaké lumpárny prožité s kamarády. Citlivě popisuje exodus dětí po občanské válce v Řecku, ocitajících se v naprosto neznámém městském prostředí a v jazykové i sociální izolaci. Postupné a mnohdy konfliktní překonávání těchto bariér spolu s trvale přítomným steskem po domově jsou hlavními motivy této mozaikovité prózy.
ISBN 978-80-7422-448-5
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., brož., 209 s.
$13.90

212.
Baldýnský, Tomáš:
Zajatec zajímavostí
/ A Prisoner of Interesting Things.
Autor (*1972) je český filmový publicista, novinář, herec, producent a scenárista. Byl filmovým recenzentem časopisu Reflex, občasným přispěvatelem magazínu Novinky.cz a fejetonistou Lidových novin. Kniha je pečlivým výběrem sta textů, které nejen že neztratily aktuálnost, ale v některých případech je doceníme více než v době jejich vzniku. Ilustrace Vojtěch Mašek.
ISBN 978-80-257-1650-2
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., brož., 221 s., ilustrace
$18.10

213.
Baronová, Barbora a kol:
Lágr Barbora : život Josefa Černohorského = Labor Camp Barbora : the life of Josef Černohorský.
Autorský projekt fotografa Jindřicha Štreita, literární dokumentaristky Barbory Baronové a architekta Václava Hlaváčka zaznamenává vzpomínky a obrazy Josefa Černohorského, bývalého vězně komunistického režimu nasazeného v 50. letech do jáchymovského uranového dolu Barbora. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905239-4-4
Praha : wo-men, 2015, 1. vyd., váz., 106 s., 4 vložené faksimile, bar. foto
$33.20

214.
Bigas, Jiří:
Útisk
/ Repression.
Román je nahlédnutím do sice nedávné, ale dnes již téměř neznámé minulosti. Je podobenstvím totality, moci a bezmoci, je alegorií úřadů té doby, stranických sekretariátů, včetně toho nejmocnějšího, tajných policejních složek, zvláštních oddělení a cenzury. Je to příběh mladého muže postrkovaného významnými i bezvýznamnými událostmi od ničeho k ničemu až do hořkého. ale možná aspoň na čas vítězného konce. Kniha je sedmým románem známého spisovatele (*1956).
ISBN 978-80-905946-4-7
Praha : Zlatá rybka, 2015, 1. vyd., brož., 310 s.
$17.50

215.
Bor, Vladimír:
Život s uměním : rodinný dvojportrét
/ Life with Art : a family double-portrait.
Autobiografie zesnulého hudebního a filmového kritika, dramaturga, scénáristy, pedagoga, produkčního a publicisty V. Bora (1915-2007) zachycuje autorovy vzpomínky na dětství, dospívání a četné aktivity, které ho spojovaly s českým divadlem, filmem i hudebním životem. Z vlastních životopisných vzpomínek vyrůstají i další dva životopisy věnované jeho rodičům: operní pěvkyni Olze Valouškové-Borové (1886-1975), sólistce Národního divadla v Praze a opery v Lublani, a Janu Borovi (1886-1943), divadelnímu režisérovi a publicistovi, uměleckému šéfovi Švandova divadla a Divadla na Vinohradech a šéfovi činohry Národního divadla.
ISBN 978-80-200-2524-1
Praha : Academia, 2015, Ed. Paměť, sv. 83, 1. vyd., váz., 389 s., 16 s. obr. příl., jmenný rejstřík
$29.80

216.
Borzič, Adam:
Orfické linie
/ Orphic Lines.
Autorova třetí básnická sbírka přináší třináct převážně rozsáhlejších skladeb. Razantní imaginací i některými motivy - prolínáním osobní a společenské, erotické a duchovní roviny - navazuje na své předchozí básnické knihy, současně sbírka přináší nový pól: oscilaci na pomezi lyriky a esejistiky. Tomu odpovídá převaha komponovaných delších skladeb. Autor (*1978) je český básník, překladatel, publicista a terapeut. Od ledna 2013 je šéfredaktorem literárního obtýdeníku Tvar. Dosud vydal básnické sbírky Rozevírání (2011) a Počasí v Evropě (2013), za tuto sbírku byl nominován na Magnesii Literu 2014.
ISBN 978-80-7530-015-7
Praha : Malvern, 2015, 1. vyd., brož., 55 s.
$13.20

217.
Bouška, Kamil:
Hemisféry
/ Hemispheres.
Druhá básnická kniha K. Boušky (*1979), autora oceňované prvotiny Oheň po slavnosti (2011), za kterou získal dvě nominace v rámci cen Magnesia Litera. Chrlené obrazy zániku a černoty - a zároveň jejich nervní rozhánění, dokud se "nerozezní ptačí zpěv a vzplanou jarní ohně".
ISBN 978-80-7521-031-9
Praha : Fra, 2015, Ed. Česká poezie, 1. vyd., brož., 82 s.
$9.70

218.
Bratršovská, Zdena; Hrdlička, František:
Kufr s milenkami a jiné příběhy
/ Suitcase with Mistresses and Other Stories.
"Kniha povídek je nejnovější prací nezaměnitelné autorské dvojice. Jejich rozsáhlé dílo obsahuje téměř všechny literární žánry, avšak jeho dominantou je vždy odkaz k dialogické podstatě existence. I tím se autoři odlišují od současné a majoritní literární produkce, v níž je kladen důraz na monologičnost, autenticitu jedincova pohledu na svět i na egocentrismus v náhledu do vlastní duše." Z doslovu Jana Suka.
ISBN 978-80-87688-37-3
Hradec Králové : Milan Hodek, 2015, 1. vyd., brož., 251 s.
$18.20

219.
Bušta, Pavel:
Sigmundovy můry : čtrnáct povídek

/ Sigmund's Nightmares : fourteen stories.
Třetí kniha mladého autora (*1991), který dosud publikoval povídkovou knihu Expres Praha - Radotín (2011) a básnickou sbírku Dvojtváří (2013). Antihrdinové vypointovaných povídek jsou tak akorát zralí na terapeuta. S komickým máváním svých potrhaných křídel narážejí do životních překážek a když konečně zahlédnou světlo na konci tunelu, vyrazí za ním, aniž by si uvědomili, že jde o rozžhavenou letlampu. Dokáží se někteří z nich vyhnout stravujícímu plameni, nebo bez výjimky shoří na popel? Ilustrace autor.
ISBN 978-80-7476-069-3
Praha : Togga, 2015, 1. vyd., brož., 202 s., ilustrace
16.80

220.
Černohorská, Helena:
O trudném konci Marie Večeřové a korunního prince Rudolfa
/ About an Unhappy End of Marie Večeřová and the Crown Prince Rudolf.
Lyrický příběh je rozdělen do tří tématicky svázaných povídek. Vypráví o panu Josefovi, panu Macínkovi a paní Rackové, a trochu i o těch dvou nešťastnících… Ilustrace Anna Pleštilová.
ISBN 978-80-905008-7-7
Praha : Bylo nebylo, 2015, 1. vyd., brož., 91 s., ilustrace
$11.80

221.
Černý, Standa:
Jsem v rozpacích
/ I'm Embarrassed.
Básnická sbírka S. Černého (*1984) pokračuje ve stopách jeho předchozích vydaných textů. Tématem krátkých básní jsou životní zkušenosti, iluze, stihomam, klam a kličkování mezi nastavenými překážkami, dotýkají se "zakletosti" světa, jeho mizení a trvání, vztahu reality a ireálna. Autor publikuje v řadě literárních časopisů (Host, Psí víno, Dobrá adresa) a vydal sbírku Na vlastní kůži (2008).
ISBN 978-80-7438-128-7
Praha : Dybbuk, 2015, 1. vyd., brož., 62 s.
$7.10

222.
Čížková, Eliška:
Nic neříkej : povídky
/ Don't Say Anything : stories.
Prozaická prvotina. Sedm povídek o situacích, kdy lidé nic neřeknou, nebo těžko hledají vhodná slova, zaujme autorčinou jemnou ironií a smyslem pro detail.
ISBN 978-80-86356-55-6
Praha : One Woman Press, 2015, 1. vyd., váz., 108 s.
$13.20

223.
Deml, Jakub:
Sedm let jsem u vás sloužil : vzpomínky na Josefa Floriana
/ For Seven Years I Have Served You : memories of Josef Florian.
Eds. Daniela Iwashita, Petra Klimešová. Svazek poprvé představuje rozsáhlý rukopis J. Demla z let 1950-1951, kdy jeho práce nesměly vycházet. Ztvárnil v něm své svědectví o Josefu Florianovi i vzpomínky na vlastní životní cestu kněze, básníka a vydavatele od počátku 20. století do jeho poloviny. Hudebně vystavěná memoárová próza obsahuje několik Florianových listů a v závěru se proměňuje v dopis, v němž Deml Florianovi deset let po jeho smrti odpovídá. Uzavírá tak předchozí početnou vzájemnou korespondenci z let 1903-1935, obsahující stovky listů, jež na vydání zatím čekají. Vzpomínky rovněž završují deníkovou a životopisnou linii básníkova knižního díla a spolu s jeho Podzimním snem představují vrcholný, dosud však zcela neznámý text českého písemnictví počátku padesátých let.
ISBN 978-80-7272-832-9
Praha : Dauphin, 2015, Ed. Jakub Deml: korespondence, sv. 5, 1. vyd., brož., 237 s., ilustrace, faksimile, jmenný rejstřík, bibliografie, vysvětlivky
$20.90

224.
Ditrych, Břetislav:
Hořce voní arnika : jiná Šumava = Bitter duftet Arnika : der andere Böhmerwald
Autor pohlíží na "svou Šumavu", jak ji lety s láskou okusil, ale prostředkuje čtenáři i vědomím historie jejích obyvatel přetavený pohled na "jinou Šumavu". Že se tak děje ne výčtem fakt, nýbrž rozměrnou veršovanou skladbou, je ojedinělý a zdařilý experiment. Šťastným souzněním s textem je kolekce bezmála osmdesáti historických i současných fotografií. Ty, jichž autory jsou fotografové Josef Seidel (1859-1935) a jeho syn František (1908-1997), zapůjčil archiv Muzea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově. Snímky ze svých dnešních toulek Šumavou je doplnil autor. Do němčiny přeložil Friedrich Brandl.
ISBN 978-80-7420-043-4
Praha : Arsci, 2015, 1. vyd., brož., 119 s., čb foto
$13.90

225.
Drvota, Mojmír:
Labyrint, aneb Případ po případu
/ Labyrinth, or Case-by-Case.
Kniha obsahuje tři dosud nevydané texty spisovatele a dramatika (1923-2006): Labyrint, soubor krátkých reflexí lidského chování a přírodních jevů, a dvě novely. Autor v polovině 40. let napsal humoristický román Dovolená v pyjama, po válce též přispíval povídkami do několika časopisů. Jeho další knihy se v Čechách již vydání nedočkaly. V r. 1957 odešel do exilu v USA, kde spolupracoval s Columbijskou a Newyorskou univerzitou, po přesídlení do Ohia přednášel na Ohijské státní univerzitě. V 70. letech napsal knihy Základní složky filmu a experimentální prózu Triptych, ty vyšly až 90. letech 20. století.
ISBN 978-80-7438-133-1
Praha : Dybbuk, 2015, 1. vyd., váz., 396 s.
$27.80

226.
Durych, Jaroslav:
Bloudění : větší valdštejnská trilogie
/ Wandering : the greater Wallenstein trilogy.
Ediční příprava a komentář Jan Linka, Martin Valášek. Vědecká redakce Jiří Holý. Vrcholné románové dílo J. Durycha (1886-1962), oslavované i kontroverzní osobnosti české literatury. Jako nesmiřitelně konzervativní katolík byl oponentem liberální demokracie a ve svém díle se často vracel k baroku. Kniha, poprvé vydaná roku 1929, se přes svou proslulost dosud nedočkala spolehlivého kritického vydání. Novou edici připravil tým, který se podílel na vydání Služebníků neužitečných (Argo,1996). Svazek obsahuje všechny tři díly Durychova textu a podrobné komentáře včetně různočtení výrazných změn v průběhu prvního až šestého vydání.
ISBN 978-80-7491-441-6
Brno : Host, 2015, Ed. Česká knižnice, v České knižnici 1. vyd., váz., 832 s.
$34.90

227.
Dynka, Jiří:
Kavárny
/ Cafés.
Cyklus Kavárny je básnický miniprůvodce po pražských kavárnách - jmenovitě to jsou Garden café Taussig, Bio Oko, NONA, V lese, Fra…, včetně Týnské literární kavárny. Ilustrace Zdeněk Macháček.
ISBN 978-80-87545-38-6
Zlín : Archa, 2015, Ed. Poezie, sv. 6, 1. vyd., váz., 43 s., ilustrace
$15.40

228.
Engliš, Josef; Engliš, Petr:
Letadlem kolem světa : s Janem A. Baťou za světovým obchodem 1937
/ By an Airplane around the World : with Jan A. Baťa for world business in 1937.
V době od 6. ledna 1937 do 1. května 1937 vykonal průmyslník Jan Antonín Baťa s posádkou (piloti J. Šerhant, V. Brtník, radiotelegrafista J. Bačovský, letecký mechanik J. Engliš a lékař výpravy MUDr. W. Recht) v letounu Lockheed Electra významnou obchodní cestu kolem světa, dlouhou 34 200 km. S cestami vlakem a lodí - přes oceán se ještě nelétalo - činila celková délka obchodní cesty 60 000 km. Publikace ukazuje nejen obchodní stránku cesty, osobnost J. A. Bati, profily členů posádky, ale dokumentuje jedinečný výkon čs. letectví, neboť obchodní letectví se začalo rozvíjet právě v koncernu BAŤA.
ISBN 978-80-85948-84-4
Luhačovice : Atelier IM, 2015, 1. vyd., váz., 209 s., čb foto, mapa, English preface
$24.50

229.
Fahrner, Martin:
Bláznův kabát
/ Fool's Coat.
Autor (*1964) působil jako dramaturg Východočeského divadla a vystřídal i další profese. Dříve vydal knihy Steiner aneb Co jsme dělali (2001) a Pošetilost doktora vinnetoulogie (2004). Nyní se vrací prózou, která zachycuje Evropu po pádu železné opony, Evropu otevřenou, Evropu, kde si už každý musí zavírat vrátka sám, bez bratříčka. Tímto světadílem pak putují kříženci "bezdomovců" a těch, kdo z domova neustále utíkají. Přičemž autor nemá ambici stvořit velkou fresku o Evropě, kde by bylo "všechno", ale chybělo by to hlavní: lidský rozměr.
ISBN 978-80-7227-372-0
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., váz., 197 s.
$17.40

230.
Hájíček, Jiří:
Zloději zelených koní
/ Thieves of the Green Horses.
Román ze současnosti, poprvé vyšel r. 2001. Na pozadí dramatického příběhu o hledačích vltavínů, jimž se ilegální získávání kamenů stalo nekontrolovatelnou vášní, se odvíjí neméně dramatický propletenec mezilidských vztahů: přátelství, lásky, zrady, zklamání. Autor (*1967) patří k nejúspěšnějším současným spisovatelům, jeho romány Selský baroko (2005) i Rybí krev (2012) byly oceněny Magnesií Literou. Jeho knihy vyšly v angličtině, italštině, maďarštině a dalších evropských jazycích.
ISBN 978-80-7491-604-5
Brno : Host, 2015, 2. vyd., váz., 168 s.
$16.70

231.
Hanišová, Viktorie:
Anežka
/ Agnes.
Románový debut mladé autorky (*1980) poodhaluje tragické důsledky jednoho špatného výběru. Sebevědomá, vzdělaná a světem protřelá Julie nemůže mít děti, bez partnera nemá nárok na zařazení do adopčního programu a pověstné biologické hodiny tikají. Vysněná Anežka, blonďatá panenka s cůpky, se pozvolna mění v nesplněný sen, ale zoufalá Julie chce mít dítě za každou cenu. Obchází úřady i zákon a bere si do péče Agnes, nechtěné romské dítě.
ISBN 978-80-7491-559-8
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 246 s., ilustrace
$18.80

232.
Horák, Ondřej:
Sametání pod koberec : devadesát detailů z divokých devadesátých
/ Ninety Details from Wild Nineties.
Pro někoho jsou devadesátá léta 20. století především začátkem nové demokratické éry, pro jiné dobou, kdy se za hesla jako "tržní hospodářství" či "kuponová privatizace" skrylo obrovské rozkrádání státního majetku. A pro další zas obdobím stráveným v rockových klubech ve společnosti alkoholu a drog. Kniha je ohlédnutím za dobou, za níž se v současnosti ohlížíme čím dál častěji. Autor (*1976), respektovaný novinář a spisovatel, přichází s originální reflexí jedinečného období a s nadhledem oživuje neopakovatelné momenty "divokých devadesátých".
ISBN 978-80-87506-69-1
Praha : 65. pole, 2015, 1. vyd., váz., 157 s., ilustrace
$17.40

233.
Housková, Olga:
Sny
/ Dreams.
Autorka (*1919), vynikající fotografka, je sestra Staši Fleischmannové, jíž vyšly v r. 2015 paměti s názvem Vrstvami. Záznamy snů se vyznačují věcností a milou atmosférou. Lapidárně vyprávěné zvláštní situace a minipříběhy vyznívají humorně, lyricky či absurdně. Prochází jimi řada osobností české společnosti a kultury. Kniha je vedle unikátních autorčiných fotografií doplněna obsažnou předmluvou její dcery Anny, jež knihu opatřila i cennými životopisnými medailony. Olga Housková se svou sestrou vedla Fotoateliér OKO (1938-48), v letech 1956-72 byla fotografkou v Divadle na Vinohradech.
ISBN 978-80-7215-515-6
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., brož., 70 s., čb foto, jmenný rejstřík
$11.10

234.
Janda, Josef:
Černé necky
/ The Black Washtub.
Sbírka surrealistických básní. Autor (*1950) je od r. 1984 členem Surrealistické skupiny. V posledních letech se organizačně a autorsky podílel na řadě výstav doma i v cizině. V posledních letech vydal sbírky Dohořívající filozof (2010), Děravé básně (2012) a poezii z let 1978-1989 pod názvem Volný způsob (2014).
ISBN 978-80-7438-121-8
Praha : Dybbuk, 2015, 1. vyd., brož., 83 s.
$7.10

235.
Jezdinská, Pavla:
Nespálená kniha
/ The Book Not Burned Down.
Kniha představuje deníkové zápisky, osobité názory a beletristický talent autorky (1896-1976). Texty z let 1910-1945 zachycují každodenní prožitky i zásadní momenty ze soukromého života a jsou propojeny s kulturními a politickými událostmi doby. Autorka působila ve 20. a 30. letech jako přispěvatelka a redaktorka předních pražských novin a časopisů. Pohled na život či obecné úvahy vykreslují silnou osobnost této inspirativní ženy. V příloze fotografie Františka Drtikola.
ISBN 978-80-905303-8-6
Vysoké Mýto : Sumbalon, 2015, 1. vyd., brož., 343 s. , 3 s. čb foto přílohy
$24.50

236.
Jirous, Ivan Martin:
Magorova summa I
Edici k vydání připravil a podrobnými komentáři (obsaženými ve třetím svazku) opatřil Martin Machovec. Soubor básnického díla básníka, esejisty a významného kulturního organizátora Ivana M. Jirouse (1944-2011), nositele Ceny Jaroslava Seiferta, vychází již potřetí, tentokrát však rozdělen do dvou svazků a doplněn svazkem třetím, obsahujícím sbírky napsané až po předchozím druhém vydání Magorovy summy. Vůbec poprvé tak vychází jeho básnické dílo v úplnosti. První svazek obsahuje sbírky Magorův ranní zpěv, Magorova krabička, Mládí nevykouřené, Magorovo borágo, Magorova mystická růže, Magorovy labutí písně a Magor dětem.
ISBN 978-80-7215-500-2
Praha : Torst, 2015, 3. vyd., v tomto uspořádání 1., váz., 571 s.
$33.40

237.
Jirous, Ivan Martin:
Magorova summa II
Ed. Martin Machovec. Svazek obsahuje sbírky Ochranný dohled, Magorův Jeruzalém, Magorovi ptáci, Magorův soumrak, Wydrzie Mediocri, Magorova děťátka, Magorova vanitas, Ubíječ labutí a Rattus norvegicus.
ISBN 978-80-7215-501-9
Praha : Torst, 2015, 3. vyd., v tomto uspořádání 1., váz., 493 s.
$33.40

238.
Jirous, Ivan Martin:
Magorova summa III
Edici k vydání připravil a podrobnými komentáři (obsaženými v tomto svazku) opatřil Martin Machovec. Třetí svazek obsahuje sbírky Okuje, Roky krysy, Akrostichy, Magorův noční zpěv a Úloža.
ISBN 978-80-7215-502-6
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., váz., 587 s., jmenný rejstřík
$33.40

239.
Juliš, Emil:
Básně : (1956-1971) : Progresivní nepohoda ; Pohledná poezie ; Krajina her ; Pod kroky dýmů ; Vědomí možností ; Nová země

/ Poems : (1956-1971).
Edice a komentář Michal Kosák. Svazek soustřeďuje básnické dílo E. Juliše (1920-2006) z období do r. 1971. Jeho jádrem je především tvorba experimentální - sbírka Pohledná poezie obsahuje z většiny poesii vizuální, sbírky Progresivní nepohoda, Krajina her, Vědomí možností a Nová země představují zase Julišův originální přínos poesii ovládané principem systémově řízeného textu.
ISBN 978-80-7491-442-3
Brno : Host, 2015, Ed. Česká knižnice, takto 1. vyd., váz., 524 s.
$25.80

240.
Juliš, Emil; Král, Josef:
Dokud ještě žijeme… : dopisy básníka Emila Juliše a Josefa Krále 1983-2006
/ While We Still Live… : correspondence of the poet Emil Juliš and Josef Král 1983-2006.
Kniha korespondence mezi básníkem E. Julišem, příslušníkem experimentující básnické generace Jiřího Koláře, a libereckým novinářem J. Králem je dokladem toho, jak i v těžké ponormalizační době vznikala nová přátelství. V létě 1983 dostal E. Juliš od J. Krále samizdatové vydání rukopisu Hranaté míčky s hřebíčky. Introspektivní texty básníka zaujaly, a také jeho verše padly na "úrodnou půdu". Korespondence pak intenzivně pokračovala několik let, došlo i k vzájemným návštěvám. Při nich, stejně jako v dopisech, se střídala literární i filosofická témata, ale nejzajímavější jsou Julišovy dopisy o životě básníka za nesvobody. Svědčí o jeho samotě, tvůrčích problémech, ale i o nezlomnosti charakteru. Autorem doslovu je Jiří Pechar, knihu doprovází fotografie J. Krále.
ISBN 978-80-87607-50-3
Liberec : Bor, 2015, Ed. Odkaz, 1. vyd., brož., 139 s., ilustrace
$10.90

241.
Junek, Václav:
Cena lidské tváře : drama Dejvic a jejich obyvatel v Květnu 1945
/ The Price of a Human Face : drama of Dejvice and their inhabitants in May 1945.
Zkušený autor literatury faktu vypráví záhadný válečný příběh Dejvického nádraží a jeho obránců. Historická literatura i další prameny totiž prezentují Dejvice jako jakési bílé místo na mapě Pražského povstání v Květnu 1945. S výmluvou, že se zde tehdy snad vůbec nic nedělo, protože tyto Dejvice drželi pevně "Němci". Zde se však nabízí docela jiný pohled na skutečně bojující noblesní pražskou čtvrť a zároveň výjimečný morální imperativ, který její občané přijali za svůj.
ISBN 978-80-7376-418-0
Velké Přílepy : Olympia, 2015, 1. vyd., brož., 134 s., 28 s. obr. příl., bibliografie
$10.40

242.
Kaďourek, Petr:
Pod povrchem
/ Under Surface.
Verše z let 2011-2015. Jemná, spirituálně laděná poezie. Autor (*1962) žije a pracuje v Brně, v roce 2011 vydal sbírku Úlomky hlíny.
ISBN 978-80-7272-839-8
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 144 s.
$13.20

243.
Klobouk, Jiří:
5 povídek
/ Five Stories.
Autor (*1933) odešel do zahraničí v roce 1968 a posledních jedenáct let žije v New Yorku. Ze své mnohovrstevné tvorby, vydávané jak v USA, tak v ČR, vybral pět povídek, které mají společného jmenovatele - severoamerické prostředí.
ISBN 978-80-7487-131-3
Brumovice : Carpe diem, 2015, 1. vyd., brož., 157 s.
$12.50

244.
KomiksFEST! 2015.
Ed. Petra Nováková. Oficiální katalog jubilejního 10. ročníku mezinárodního komiksového festivalu představuje práce zahraničních hostů: Joakim Pirinen, Lene Ask, Paulo Monteiro, Alessandro Sanna, Berliac, Assel Tleuova a Catarina Gomes. Podstatnou část obsahu pak tvoří prezentace mladých českých a slovenských komiksových tvůrců, tzv. Generace 2.0. Dále zde najdeme texty o českém komiksu v zahraničí a kompletní soupis ceny Muriel.
ISBN 978-80-87260-76-0
Praha : Labyrint, 2015, 1. vyd., brož., 90 s., čb a bar. ilustrace
$13.90

245.
Kosík, Jiří:
Nikdy bylo již včera
/ Never Was already Yesterday.
Nejnovější kniha známého brněnského básníka, publicisty a výtvarníka (*1951). V knize je více než sedmdesát básní, volné verše, básně v próze a několik ilustrací. Autor se v nich zabývá možnostmi sdělností základních pocitů člověka právě v době relativizace postojů, snažíc se nalézat krásno v každém i nahodilém dotyku bytí. A říká, že báseň je obraz a obraz je báseň. Ilustrace autor.
ISBN 978-80-7354-152-1
Brno : Šimon Ryšavý, 2015, 1. vyd., brož., 102 s., ilustrace
$10.40

246.
Král, Petr:
Vlastizrady : eseje, články, kritiky a polemiky 1960-2014
/ Treasons : essays, articles, criticisms and polemics 1960-2014.
Mohutný soubor kritických statí a esejů seznamuje s rozsáhlou, ale vcelku neznámou a nedoceněnou částí autorovy tvorby. Kniha není mimořádná jen svým rozsahem, ale i svou mnohostranností, články o literatuře tu sousedí s texty o malířství, filmu, fotografii, jazzu a dokonce s gastronomickými hlídkami, přátelské pocty blízkým tvůrcům lze číst vedle obecných úvah o společnosti a kultuře. Smysl pro kritický rozbor jevů i děl a názorová vyhraněnost soudů, často polemicky vyhrocená, jsou přitom konstantním prvkem textů.
ISBN 978-80-7215-510-1
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., váz., 1 395 s., čb ilustrace, jmenný rejstřík
$41.90

247.
Kratochvil, Jiří:
…Lůžko je rozestlané : nové brněnské povídky
/ …The Bed Is Made up : the new Brno stories.
Sbírka povídek známého brněnského spisovatele (*1940). "Jedno je třeba zdůraznit: Kratochvilova perspektiva je sice intimně brněnská (ohmatává a očichává město svého srdce se zanícením milence!), zároveň však i nejširší možná, doslova kosmická. Jeho vypravěčský zoom je natolik pohyblivý, až vyvolává závrať: jako by autor se svrchovaným zaujetím pozoroval divadlo světa dalekohledem i lupou současně. Chvějivě živá vlákna bravurních narativních gest a nezaměnitelně vibrujícího jazyka tak dávají vzniknout realistickým dějinným flashbackům - a zároveň bezedně fantaskním trojrozměrným gobelínům, pro něž bychom v aktuální tuzemské literatuře jen těžko hledali přirovnání." Píše Milan Ohnisko v textu na záložce.
ISBN 978-80-7227-369-0
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., váz., 281 s.
$21.60

248.
Kremlička, Vít:
Amazonské Medy : vyprávění amerykánských Yndův
/ Amazon Legends : talkings of American Indians.
Soubor povídek. Prozaické kratší texty jsou psány jakoby archaickým experimentálním jazykem. Příběhy jsou odrazem autorovy fantaskní imaginace a mýtů i legend přírodních národů. Mají ještě jeden rozměr, a ten spočívá v podprahovém srovnávání světa minulého s moderním, ekologickým a sociálním apelem, upozorněním na mizející hodnoty, kterých se současné lidské společenství velmi snadno vzdává.
ISBN 978-80-87377-67-3
Praha : Pulchra, 2015, 1. vyd., váz., 111 s., ilustrace
$18.80

249.
Krchovský, J. H.:
Já už chci domů : básně a zápisky veršem 2011-2015
/ I Want to Go Home : poems and verse notes 2011-2015.
Nejnovější básnická sbírka nejpopulárnějšího a nejčtenějšího současného českého básníka (*1960). Opět okoušíme horká sousta trapnosti života, bezcílné prázdnoty dní, sexuálních kocovin i touhy po tom, co je krásné a něžné (a bohužel nám to nikdy nebude patřit). Kdesi ve spodních vrstvách úporné monotónnosti jeho čtyřverší však nalézáme i tenkou žílu lásky a věrnosti životu.
ISBN 978-80-7491-591-8
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 74 s.
$17.40

250.
Kroutvor, Josef:
Popořádku
/ One after Another.
Nová básnická sbírka ceněného esejisty a znalce dějin umění i kultury je knihou, která spíná v konkrétních textech různé dekády autorova života a díla. Ne však chronologicky, popořádku, spíše náhodně. Umělecká Paříž, Praha i Vídeň, máchovská putování, staročínská obřadnost, česká krajina a její spiritualita, historie, legendy. Pro každého něco. Vždyť jde o "poezii do kapsy, do tramvaje, do přírody i do kavárny - kamkoli". J. Kroutvor o své současné poezii mluví jako o "užité lyrice".
ISBN 978-80-87377-79-6
Praha : Pulchra, 2015, Ed. Poezie, sv. 26, 1. vyd., brož., 90 s.
$11.80

251.
Lazarová, Zuzana:
Železná košile
/ Iron Shirt.
Básnický debut. "Tahle poezie nehladí, zadírá se pod kůži, uhaduje hranice vzájemnosti, větří vůně zmizelého, přistřihuje andělům křídla, pěstuje květiny strachu a vytrhává je i s kořeny," sděluje text na obálce knihy. Autorka (*1986) je fotografka, básně publikovala v surrealistické revui Analogon a v kulturních časopisech A2 a Tvar.
ISBN 978-80-7521-030-2
Praha : Fra, 2015, Ed. Česká poezie, 1. vyd., brož., 40 s.
$9.70

252.
Linhartová, Věra:
Portraits carnivores = Masožravé portréty
Dvojjazyčné vydání zpřístupňuje českému čtenáři poprvé francouzsky napsané básnické prózy, jež doplňuje autorčin vlastní komentář Une langue plurielle (Pomnožný jazyk), napsaný v roce 1988. Masožravé portréty sestávají ze tří výjimečných textů: Stařena z hory (La Vielle de la Montagne), Učitel Sagiro (Maitre Sagiro) a Zajatá divoška (Une barbare captive), jež jsou třemi epizodami téhož příběhu, který se odvíjí v jakémsi bezčasí, jinde. Přítomnost, a zároveň nepřítomnost řeči, která míří k zapomnění, k tichu tak hlubokému, že je slyšet. Přeložili Jitka Hamzová a Miroslav Topinka.
ISBN 978-80-7470-096-5
Praha : Akropolis, 2015, 1. české (2. francouzské) vyd., brož., 109 s.
$17.20

253.
Liška, Eugen:
Milovaní
/ Beloved.
Román je jazykově bravurní text o generaci českých křesťanských spisovatelů, již básník Ivan Slavík nazval generací "rozptýlenou". Na pozadí českých dějin 40.-70. let 20. století jsou zde pojednány životní osudy mj. E. Frynty, R. Preisnera, L. Dvořáka, I. Slavíka, J. Suchého a dalších českých spisovatelů narozených ve 20. letech. Autor (1920-1997) své první texty publikoval v poválečných časopisech Akord a Vyšehrad, v roce 1948 skončil náklad jeho první knihy ve stoupě, v 60. letech zařadilo do svého programu brněnské Státní divadlo jeho divadelní hru Chléb, který jíte a v r. 1969 mu vyšel román Povolání. Vydání žádného ze svých dalších děl už se nedočkal, literární tvorby se však nikdy nevzdal. Ilustrace Jana Majcherová.
ISBN 978-80-86370-58-3
Praha : Cherm, 2015, 1. vyd., brož., 301 s., ilustrace
$20.30

254.
Lotocki, Tomáš:
Kázání na Mniší hoře : čtyři poemy : Kázání na mniší hoře ; Úhoři ; Štičí mor ; Mníčci
/ Preaching on the Monk Mountain : four poems : Preaching on the Monk Mountain ; Eels ; Pike plague ; Little eelpouts.
Autorova třetí básnická sbírka je tvořena čtyřmi lyricko-epickými texty, které nazývá poemami. Spojujícími prvky všech čtyř básní jsou motivy dětství, plynutí času, paměti a vzpomínky jako jiné formy přítomnosti. Ústředním textem knihy je poéma Kázání na Mniší hoře. T. Lotocki (*1977) je brněnský básník a publicista. Je šéfredaktorem internetového časopisu Herberk - útulna poezie. Vydal tyto básnické sbírky: Chuť vína (2004) a Čeřeny (2011).
ISBN 978-80-87483-06-0
Brno : Weles, 2015, 1. vyd., brož., 59 s.
$7.00

255.
Macháček, Rudolf:
Střípky z práce soudního lékaře : (dvacet let soudního lékařství v nemocnici Sokolov)
/ Fragments from the Medical Examiner's Work : (twenty years of forensic medicine at the Sokolov hospital).
Kniha obsahuje postřehy a zkušenosti z praxe soudního lékaře pomáhajícího řešit závažné kriminalistické činy. Na konkrétních kauzách autor demonstruje, co všechno obnáší práce soudního patologa včetně ohledávání kosterních pozůstatků i zkoumání psychické motivace trestných činů a sebevražd. Jeho texty je možné vnímat jako svébytné "soudničky" napsané čtivým způsobem a navzdory pochmurnému tématu nepostrádající humor i nadhled. Autor (*1956) je lékař, v r. 1994 založil oddělení soudního lékařství v nemocnici v Sokolově, kde působí dodnes jako přednosta.
ISBN 978-80-7319-119-1
Jinočany : H+H, 2015, 1. vyd., brož., 117 s., čb foto
$10.50

256.
Malý, Radek:
Všehomír
/ The Universe.
"Ptal jsem se čtyřletého, jestli se bojí konce světa. Zeptal se mě: A kde je?" Tímto zneklidňujícím mottem uvozená autorova šestá sbírka přináší básně, jimiž se autor vrací k základní linii své tvorby a zároveň na ní uráží notný kus cesty vpřed. Padesátka textů vybraných z básníkovy tvorby posledních osmi let tvoří důmyslně prokomponovaný celek, směrující od intimního prostoru přes troufalé "písně kosmické" a polemiky s Bohem opět do nitra autorského subjektu.
ISBN 978-80-7491-499-7
Brno : Host, 2015, Ed. ReX, sv. 19, 1. vyd., brož., 60 s.
$13.90

257.
Mlejnek, Josef:
Volyň tam v dáli : rozhovory a příběhy
/ Volyň there in the Distance : interviews and stories.
Knihu tvoří šest rozhovorů s žijícími volyňskými rodáky nebo potomky volyňských Čechů, kteří svým dílem přispěli k obohacení české kultury. S malířem R. Zárybnickým, s fotografem B. Holomíčkem, s teologem M. Balabánem, s básníkem a esejistou J. Oličem, s divadelním režisérem A. Krobem a s koreanistkou M. Löwensteinovou o životě a díle její matky, spisovatelky M. Stryjové. Rozhovory doprovázejí a doplňují příběhy svědčící často také o tom, že Volyň byla ve 30. a 40. letech minulého století součástí "krvavých zemí", o nichž píše současný americký historik T. Snyder ve své knize.
ISBN 978-80-7325-384-4
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., brož., 167 s., 8 s. obr. příl.
$16.00

258.
Nejlepší české básně 2015
/ The Best Czech Poems 2015.
Ed. Petr Borkovec, Tomáš Gabriel. Svazek opět představuje přibližně čtyři desítky básní, jež byly uveřejněny v uplynulém roce jako básnické novinky česky píšících autorů; pozornost je věnovaná publikování knižnímu, časopiseckému, ale i na internetu.
ISBN 978-80-7491-555-0
Brno : Host, 2015, 1. vyd., brož., 108 s., bibliografie
$15.30

259.
Němčík, Tomáš:
Panáček

/ Figure.
Svérázná autobiografická výpověď o celoživotním boji se závislostí na alkoholu. Autor v knize věrně popisuje, jak alkohol začal plíživě ovládat jeho život a jak z mladické revolty přerostl nejprve v životní styl a poté v temného démona, který z něj udělal loutku a vzal mu nejen zdraví, ale i touhu žít. Vypráví o složité cestě zpět do všedního života, o nahrazování jedné závislosti druhou a v neposlední řadě také o síle rodinných pout.
ISBN 978-80-7473-380-2
Zlín : Kniha Zlín, 2015, Ed. Walt, 1. vyd., brož., 124 s., ilustrace
$13.90

260.
Pavel, Jiří; Piščák, Jiří:
Houbárium, aneb S košíkem do lesa : pozoruhodné příhody a poučné historky nezdolného houbaře
/ With a Basket in the Forest : the remarkable events and instructive stories of the indomitable mushroom picker.
Drobné črty, které podle vyprávění proslulého branického milovníka hub, lesa a dobrodružství sepsal Jiří Pavel (*1956), syn klasika české literatury Oty Pavla.
ISBN 978-80-86751-30-6
Praha : Aula, 2015, 1. vyd., brož., 95 s.
$9.80

261.
Pekárková, Iva:
Pečená zebra
/ Roasted Zebra.
Autorka už téměř patnáct let sleduje soužití s Afričany v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a teď na základě svých pozorování napsala román. Zobrazila v něm realitu takovou, jaká je. Vystupují tu naivní i méně naivní dívky okouzlené bohatstvím, drogami i sexem, protřelí překupníci z Afriky a spousta dalších obyčejných i neobyčejných lidí, jaké v Česku potkáte. Kniha je psaná s autorčiným obvyklým nadhledem, vtipem a pochopením, postavy jsou trojrozměrné a plné života, každý příběh podložený skutečnou událostí.
ISBN 978-80-204-3856-0
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 271 s.
$18.80

262.
Petr, Daniel:
Straka na šibenici
/ Magpie on the Gallows.
Hrdina románu žije s otcem alkoholikem v chátrajícím domě na okraji severočeského zapadákova. Přestože se díky své inteligenci naučí číst dříve, než jeho vrstevníci poprvé vkročí do školy, zůstává v důsledku otcovy pokřivené představy o výchově v zajetí téměř středověké nevědomosti plné přízraků a démonů. Během dramatických životních peripetií se mu pak Brueghelův obraz Straka na šibenici vždy znovu zjevuje jako osudová šifra, kterou je třeba rozluštit.
ISBN 978-80-7491-500-0
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 263 s.
$18.80

263.
Pilátová, Markéta:
Kulaté rámy slov
/ Round Frames of Words.
Kniha neobyčejných příběhů obyčejných lidí z prostředí jihoamerických českých emigrantů, kteří nezapomínají na své kořeny, vzpomínají na minulost v konfrontacích se současností. Příběhy jsou někdy až magické, drsné. Autorka (*1973) je absolventka oboru romanistiky, působila na Univerzitě Palackého v Olomouci, věnovala se žurnalistice, nyní již osmým rokem působí jako krajanská učitelka v Jižní Americe. Píše pro dospělé i děti a její knihy byly nominovány na cenu Magnesia Litera. Její prvotina Žluté oči vedou domů (2007) byla přeložena do šesti jazyků. Ilustrace Veronika Holcová.
ISBN 978-80-86438-59-7
Štíty : Pavel Ševčík - Veduta, 2015, 1. vyd., váz., 119 s., ilustrace
$15.40

264.
Poch, Martin:
Cesta k lidem
/ The Way to the People.
Třetí sbírce v řadě a zároveň první části autorovy tetralogie dominuje Motol - místo nemoci a uzdravení, vrátnice civilizované přírody a neuralgie citu. Nemocniční areál jako labyrint či město ve městě, ve kterém prostor nečekaně přechází v návštěvní hodiny. Ostatně je to také deník, lineární protokol příhod a motivů, podobně jako svatba, hypotéka, válka…
ISBN 978-80-7438-129-4
Praha : Dybbuk, 2015, 1. vyd., brož., 57 s.
$7.10

265.
Poštulka, Vladimír:
Hřbitovní kvítí na smetaně
/ Cemetery Flowers on a Cream.
Kniha obdržela Cenu Josefa Škvoreckého pro nejlepší českou literární prózu za rok 2015. Román spojuje zdánlivě nesouvisející roviny vyprávění, které se proplétají, doplňují a vzájemně nasvěcují. Sledujeme příběh kuchaře a posléze známého textaře Evžena, jeho dětství a dospívání v hornické Ostravě padesátých let, hledání místa ve společnosti na okraji i v bohémském světě Prahy let šedesátých až po hrdinovu emigraci do Paříže a Švýcarska. To vše autor komentuje a provází vzpomínkami na svůj vlastní život. Knihu lze číst jako jakési "umění románu", ale také jako působivého průvodce Ostravou, Prahou, a zvláště Paříží, nebo třeba kulinářskými zážitky. Autor (*1943) je známý český textař, spisovatel a gourmet-kritik.
ISBN 978-80-7363-621-0 (D); 978-80-86643-79-3 (M)
Praha : Dokořán - Máj, 2014, 1. vyd., váz., 518 s.
$27.90

266.
Racková, Simona:
Tance
/ Dances.
Básně ženy, která má muže, děti, zahradu, přítelkyně, své stesky i transy, která dovede prožívat barvy a složitosti světa a zaujatě, přitom čitelně o nich psát. Autorka (*1976) je básnířka, literární kritička a vedoucí recenzní rubriky literárního časopisu Tvar. Publikovala básnické sbírky Přítelkyně (2007) a Město, které není (2009).
ISBN 978-80-7272-741-4
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 79 s.
$16.00

267.
Raškovová, Lucie:
Samota není zlej
/ Loneliness Isn't Bad.
Kniha vypráví příběh jednoho roku života chlapce Péti. Je podzim a právě se s maminkou přestěhoval z vesnice do města, ve kterém začne navštěvovat první třídu. Jeho tatínek je námořní kapitán, který doma pobývá vzácně, a tak jeho svět tvoří především ženy - vlídná maminka a dobrosrdečná sousedka. A také její pes, který se jmenuje Samota a který se stane jeho nerozlučným kamarádem. Text je psán barvitým poetickým jazykem, který si velmi dobře rozumí s výtvarným doprovodem. Tak tomu ostatně bývá většinou, když je jejich autorem jeden a týž člověk.
ISBN 978-80-905999-6-3
Praha : Brkola, 2015, 1. vyd., brož., 129 s., ilustrace
$20.30

268.
Reiner, Martin:
Nové decimy
/ New Decimas.
Autor vydal v lednu 1996 sbírku s názvem Decimy. Od té doby napsal devět dalších knih - a za tu poslední, román Básník o Ivanu Blatném, získal Cenu Josefa Škvoreckého a Knihu roku Magnesia Litera. Po dvaceti letech se vrací k básnické formě decim (deset veršů, rýmování ve dvou slokách abbab, ccddc) a z velkého množství napsaných textů do knihy vybral takové, které tvoří co nejpestřejší směs.
ISBN 978-80-7227-371-3
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., brož., 94 s., ilustrace
$13.90

269.
Rejchrt, Pavel:
Varta verše
/ Varta Verses.
Autor (*1942) je básník, výtvarník a kazatel. Je spoluzakladatelem revue Souvislosti. Vydal řadu básnických sbírek, naposledy Starými nepokoji (2009) a Lyrika liter (2015). Sbírka obsahuje starší i novější texty. Z klasické lyriky zde přechází do poloh epických.
ISBN 978-80-87081-45-7
Jindřichův Hradec : Stefanos, 2015, 1. vyd., váz., 127 s., ilustrace
$20.20

270.
Richtr, Tomáš:
O dni po dni včerejším : sbírka básní, 2009-2014
/ On the Day after Yesterday : collection of poems, 2009-2014.
Sbírka, knižní prvotina, hledá odpovědi po nevyslovených otázkách. Poezie i obrázky přicházejí na pomoc a jsou nástrojem, který přináší pohled z druhého břehu, kde "stopy již nikam nekráčí". Tichá poselství, která jsou výpovědí. Ilustrace Kateřina Landová.
ISBN 978-80-260-7384-0
České Budějovice : Vydáno vlastním nákladem, 2014, 1. vyd., váz., 114 s., ilustrace
$12.00

271.
S anděly nad hlavou : životaběh a dílo profesora MUDr. Vladimíra Vondráčka, DrSc. : 1895-1978
/ With Angels above His Head : life run and work of Professor Vladimír Vondráček : 1895-1978.
Eds. Jiří Raboch a kol. Prof. Vladimír Vondráček patří k nejznámějším českým psychiatrům. Proslul nejen jako lékař, ale také jako autor celé řady odborných knih, mezi laickou veřejností proslul pak svými Vzpomínkami. Byl ztělesněním obezřetného, vědoucího, neobyčejně kultivovaného a skepticky realistického profesora. Ctil staré tradice. Respektoval však i nové pořádky. Činil tak patrně s vědomím relativity a pomíjivosti všeho. Tato pozoruhodná knížka, která je dílem řady autorů, vychází k 120. výročí jeho narození.
ISBN 978-80-87079-45-4
Praha : Gasset, 2015, 1. vyd., brož., čb foto, poznámky, bibliografie, medailony autorů
$26.30

272.
Sádlo, Jiří:
Praha a Brno
/ Prague and Brno.
Dva texty o dvou místech, která leckdo zná (anebo si to alespoň myslí). Dva eseje, okřiky, manifesty. Dva cestopisy skrznaskrz prorostlé vědou a poezií. Autor (*1958) je botanik, zabývá se rostlinnou sociologií, ekologií invazí a holocenním vývojem krajiny. Je autorem a spoluautorem řady textů o krajině, např. Krajina a revoluce (2005), publikuje v časopisech Vesmír a Analogon.
ISBN 978-80-906-311-0-6
Praha : Kodudek, 2015, 1. vyd., brož., 161 s.
$13.80

273.
S.d.Ch., Rops-Tůma, Roman:
Náš svět, čili Atlas kapitalismu
/ Our World, or Atlas of Capitalism.
Tato kniha je žánrově těžko zařaditelná. Autoři ji označují za "ilustrovaný twitter". Autorem koláží je S.d.Ch. a aforismů Roman Rops-Tůma.
ISBN 978-80-87705-32-2
Praha : Rubato, 2015, 1. vyd., brož., 129 s., ilustrace
$18.20

274.
Sirůček, Jiří:
Den splněného přání
/ Day when One's Dream Comes True.
Sci-fi novela, kterou autor dokončil v r. 1986 v době studií v Ústí nad Labem, připomíná Orwellovy vize světa roku 1984. Návštěva Města podřízeného Kolosu, jehož obyvatelé jsou živeni výhradně ocelovými šupinami a pokorně odevzdávají kolosu nejen všechny své síly v úmorné práci, ale i své děti - to je čtenářský zážitek strhující, tísnivý, napínavý, provokující k úvahám… Je vůbec někdy a někde v lidských silách uniknout manipulaci? Ilustrace Jan Blažíček.
ISBN 978-80-7465-159-5
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 1. vyd., váz., 70 s., ilustrace
$8.40

275.
Slabý, Zdeněk K.:
Potkávání setkávání : listování v osudech
/ Encounters Meetings : browsing in fates.
Autor (*1930) je český spisovatel, publicista, kritik a překladatel. V průběhu své literární práce se setkával s řadou zajímavých osobností, někteří z nich se stali jeho celoživotními přáteli, s dalšími se setkával příležitostně. Aby tato potkávání nebyla zapomenuta, věnoval některým z oněch tvůrců kapitolu v této knize. A aby nespočívalo vše pouze na útržcích vzpomínek, doplnil je ukázkami z korespondence, dobovými dokumenty, výňatky z recenzí, pasážemi z rozhovorů, které mají svá vročení, což bezesporu přispívá k celkové věrohodnosti i po stránce faktografické.
ISBN 978-80-7511-225-5
Praha : Volvox Globator, 2015, 1. vyd., váz., 507 s., ilustrace
$31.40

276.
Stašek, Marek:
Někdy
/ Sometime.
Básník, divadelní dramaturg a editor (*1941) je autorem sedmi básnických sbírek a šéfredaktorem knižní Edice současné české poezie. Je tichý, zádumčivý pozorovatel detailů. Zdánlivě odevzdaný osudu, smířený s plynutím času lidského života se stále se připomínajícím koncem. Krajiny a interiéry jeho velmi úsporných a přesných básní jsou jasně a přitom zvláštně osvětlené jakoby zapadajícím sluncem. Za hranicí ostře ohraničených obrazů číhá tma. Stašek nemluví o strachu, je smířený a klidný… je to však smířlivost na pokraji děsu, prapodivný klid, ticho, v němž jako by se každým okamžikem měl ozvat šílený výkřik.
ISBN 978-80-7465-156-4
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, Ed. Edice současné české poezie, sv. 67, 1. vyd., brož., 72 s.
$8.40

277.
Svozilová, Zlata:
Josefův pivovar
/ Joseph's Brewery.
Rukopis románu nalezli potomci autorky (1921-1994) až po její smrti a zhruba padesát let poté, co jej napsala. Vnučka zakladatele litovelského pivovaru zřejmě ve vzpomínkovém vyprávění nacházela únik před ponurou realitou kolektivistického třeštění a třídní msty. Román se téměř dobrodružně vrací až do poloviny 19. století a v popředí stojí osudy autorčina dědečka Josefa Svozila (1847-1931). Svozil ztělesňoval ideál muže podnikání, osvěty a politiky své doby. Román však nejen zachycuje Svozila jako výjimečnou osobnost, ale barvitě líčí především pohnutou rodinnou historii a život v dobách, kdy se politicky, kulturně a podnikatelsky vzmáhal český živel.
ISBN 978-80-7491-562-8
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 501 s., 16 s. obr. přílohy
$25.80

278.
Šabach, Petr:
A nakonec Vánoce
/ And Christmas Finally.
Tři nové příběhy zasadil P. Šabach do města v americkém státě Massachusetts, které dobře zná, protože zde žijí jeho syn a vnoučata. V atmosféře Halloweenu a Vánoc prožívá svá drobná dobrodružství dvojka sehraných kluků, kteří stihnou pohřbít mravence i prožít první milostná vzplanutí. Zkušený autor bestsellerů Hovno hoří a Občanský průkaz nám tak připomíná, že svěží vnímání světa nemusí být přímo závislé na věku člověka.
ISBN 978-80-7432-679-0
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., váz., 68 s.
$9.00

279.
Šanda, Michal:
Autorské poznámky k divadelní grotesce Sráči

/ Author's Comments on the Theatre Grotesque "Fuckers".
Vlak projede bez zastavení nádražím a řítí se deštěm zkrápěnou krajinou neznámo kam. Cinkání esemesek. Překřikování se do mobilů. Mezi cestujícími se v přeplněném vagónu počíná šířit tekutá nenávist. Experimentální novela v tragikomické zkratce popisuje charakteristické znaky dneška: nárůst bezohlednosti, což má za následek ubývání tolerance.
ISBN 978-80-87563-35-9
Praha : Petr Štengl, 2015, 1. vyd., brož., 83 s.
$7.00

280.
Šanda, Michal:
Rabování samozvaného generála Rona Zacapy v hostinci U Hrocha
/ Looting of the Self-Styled General Ron Zacapa in the Pub U Hrocha.
Autor (*1965), vydal řadu básnických sbírek, povídek, divadelní hry. Postupem času si dokázal vybudovat zcela osobitou a nezaměnitelnou poetiku. Jeho nová knížka je z hlediska žánrů velice pestrá a proměnlivá. Obsahuje básně, mikropovídky, skeče a fragmenty dialogů, přičemž tvary těchto textů se prolínají a vzájemně umocňují. Šanda ve své tvorbě vytváří zvláštní, groteskně obludnou skutečnost, která jako by do krajních důsledků dovršila a zároveň zparodovala svět konzumní pop kultury, virtuální svět, v němž umělá bublina banality nahrazuje a deformuje autentickou a nevyčerpatelnou podobu života.
ISBN 978-80-7465-155-7
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, Ed. Edice současné české poezie, sv. 65, 1. vyd., brož., 80 s.
$8.40

281.
Šedivý, Milan:
Pod Hádovou zmijovkou
/ Under the Hades' Cap.
Autor (*1977) vydal už pět básnických sbírek a jeho nová knížka zřetelně potvrzuje, že jde o autora inspirovaného, ale i poučeného. Básně vytvářejí až přeludnou realitu, která však vyrůstá ze střípků obyčejnosti a detailů zcela současné všednodennosti. Ovšem právě básnický prožitek - lyrický, někdy s ironickým prokmitnutím - dodává této velmi osobité poetice její sugestivnost a originalitu.
ISBN 978-80-7465-157-1
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, Ed. Edice současné české poezie, sv. 66, 1. vyd., brož., 68 s.
$8.40

282.
Šebek, Tomáš:
Mise Afghánistán : český chirurg v zemi lovců draků
/ Mission Afghanistan : Czech surgeon in the dragon hunters country.
Autor (*1977) působí jako chirurg v pražské Nemocnici Na Františku. V Afghánistánu byl dvakrát (2013, 2015), pokaždé s Lékaři bez hranic. Mezi zákroky, při nichž operoval těžce zraněné z bojů i léčil docela "běžné" úrazy, fotil a psal. Výsledkem je soubor záznamů, které zaujmou nejen autentickou a syrovou výpovědí, ale i neotřelým pohledem na život v pusté hornaté krajině. Šebkovo vyprávění je osobité a mnohdy humorné. Je to nepatetické svědectví lékaře a přítele Afghánců, jejichž zemi už několik desetiletí sužují teror a válečné konflikty.
ISBN 978-80-7432-656-1
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., brož., 309 s., čb a bar. foto
$20.20

283.
Šebelka, Jan a kol.:
Podivín, který okrášlil svět, aneb Vzpomínání na Gustava Ginzela
/ A Strange Guy who Embellish the World, or Remembrances on Gustav Ginzel.
G. Ginzel (1931-2008) se stal fenoménem, který zdaleka přesáhl význam i prostor Jizerských hor. Od 60. do 80. let se zúčastnil několika horolezeckých a přírodovědných expedicí, mimo jiné na Cotopaxi, nebo Expedice Sahara, která pátrala po saharských krokodýlech. Na Gustava v knize vzpomínají známí spisovatelé (M. Nevrlý, M. Zapletal, J. Štětina), geologové (M. Krůta Mydlík), vědci (J. Haleš), cestovatelé (F. Sláma, P. Tischer, M. Zelený Atapana), faráři (H. Eggert, A. Jaluška) a další osobnosti. Několik příspěvků se týká procesu, v němž byl v roce 1982 obviněn z několika trestných činů.
ISBN 978-80-904798-7-6
Liberec : Kruh autorů Liberecka, 2015, 1. vyd., brož., 255 s., čb a bar. foto, faksimile
$22.30

284.
Škrabánek, Zdeněk:
Siluety z mého kraje : 2013-2014
/ Silhouettes of My Region : 2013-2014.
Autorova (*1985) čtvrtá sbírka je záznamem lyrických deníkových reflexí, které se povětšinou vážou na kraj Vysočiny a Humpolecka. Vznikaly během let 2013-2014 a zachycují cyklus roku. Sbírka se už svým názvem odkazuje na impresio-nistickou sbírku Antonína Sovy, která v 38 skladbách nahlížela do zdejšího kraje. Sbírka tak obsahuje 38 básní, začíná prologem a končí epilogem, některé básně se shodují názvem, většina pak motivem krajiny. Texty jsou doplněny podobně laděnými, ne zcela zřetelnými fotografiemi, které vytvořil technikou "camera obscura" umělecký fotograf Pavel Talich.
ISBN 978-80-7415-117-0
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, 1. vyd., váz., 65 s., čb foto
$6.30

285.
Šlajchrt, Viktor:
Bonvivánova kulinária : drobné eseje o jídle a pití
/ Bon Vivant' Kulinaria : short essays on food and drinks.
V souboru drobných, jemně ironických esejů zkoumá autor pokrmy i nápoje zejména z hlediska kulturní historie, ale všímá si i jejich současných mediálních obrazů. Ochutnávání se v jeho pojetí stává básnickou a filosofickou zkušeností. Klade si otázku, zda lze odvodit ze stravovacích návyků různých národů "geogastronomickou komparatistku", jež by vycházela z pozorného sledování chutí a vůní regionálních specialit. Autor (*1952), známý literární a výtvarný kritik, se gastronomickou publicistikou zabýval v druhé polovině devadesátých let jako šéfredaktor časopisu Bar&Man a spolupracovník časopisu Labužník.
ISBN 978-80-87377-80-2
Praha : Pulchra, 2015, Ed. Eseje, sv. 22, 1. vyd., brož., 165 s., jmenný rejstřík
$17.40

286.
Štroblová, Jana:
Neviditelné obrazy
/ Invisible Images.
"Výmluvnost veršů nové básnické sbírky Jany Štroblové určuje závažnost témat, prožívaných v široké, v zásadě dvoupólové amplitudě. Odtud také roste vnitřní dynamika a dramatičnost její poezie. Hovoří o potřebě transendence (víry), avšak tato potřeba je neustále zklamávána: odtud rouhavý podtón některých veršů. Minulost se postupem času hroutí, svět ztrácí na barevnosti, krajiny se proměňují v kulisy a odcházející přátelé jsou siluety protrhávající plátno. Ale přitom právě tyto nostalgické evokace garantují neustálou přítomnost minulého času a diachronní jednotu našich životů." Z doslovu J. Pelána.
ISBN 978-80-87377-90-1
Praha : Pulchra, 2015, Ed. Poezie, sv. 27, 1. vyd., brož., 114 s.
$11.80

287.
Švermová-Kopoldová: Jiřina:
Deníček spojařky
/ The Radio Operators' Diary.
Autorka deníku (1923-2009), dcera komunistických funkcionářů Jana Švermy a Marie Švábové, pobývala s rodiči od konce r. 1938 v SSSR. Za 2. světové války vstoupila do jednotek čs. zahraniční armády v SSSR. Nejprve sloužila jako písařka, později jako spojařka (radistka) a na konci války jako osvětová pracovnice. Deník si vedla od 1. října 1943 do 17. května 1945.
ISBN 978-80-7469-043-3
Praha : Národní archiv, 2015, 1. vyd., brož., 191 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$17.50

288.
Terasa Zlínské literární tržnice, sv. 1
/ Terrace of the Zlín Literary Marketplace, Vol. 1.
První číslo almanachu. Vychází k prvnímu výročí existence webu Zlínská literární tržnice (zlinska-literarni-trznice.cz), který představuje zdejší literární scénu. V almanachu jsou ukázky z tvorby etablovaných básníků jako je Pavel Petr či Jaroslav Kovanda, ale i dosud málo publikujících autorů. Kromě ukázek z tvorby a medailonů autorů přináší i další rubriky. Nechybí exkurs do minulosti, v němž se tentokrát představí osobnost někdejšího baťovského novináře Berty Ženatého, který psal zajímavé reportáže ze svých cest po světě. V rozhovoru Jiří Severin zpovídá zlínského rodáka, prozaika Milana Ráčka, který v roce 1968 emigroval do Rakouska, kde dodnes žije. Ilustrace Radim Hanke.
ISBN 978-80-7473-375-8
Zlín : Kniha Zlín, 2015, Ed. Walt, 1. vyd., brož., 101 s., ilustrace
$9.70

289.
Tichá, Jindra:
Nevěsta z Východu

/ Bride from the East.
Autorka vypráví poutavý příběh, který se odehrává v předvečer a během volební kampaně do novozélandského parlamentu v roce 2015, kdy ministerský předseda, konzervativec John Key, bojuje o znovuzvolení během neuvěřitelně špinavé volební kampaně, ve které se ho levice snaží zdiskreditovat.
ISBN 978-80-7304-186-1
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., váz., 159 s., ilustrace
$13.30

290.
Tomášek, Jiří:
Na písku
/ On the Sand.
Výbor básní z let 2006 až 2013. Autor (*1951) v r. 1987 vydal v samizdatové edici Kde domov můj sbírku básní Banalita; r. 2009 v nakladatelství Triáda sbírku Málo slov. Básně publikoval v těchto periodikách: A2, Host, Listy, Literární noviny, Paternoster, Pěší zóna, Psí víno a Souvislosti.
ISBN 978-80-7474-143-2
Praha : Triáda, 2015, Ed. Delfín, sv. 156, 1. vyd., brož., 77 s.
$8.80

291.
Ťopek, Martin:
Sklonek osudu Růženy Batrachové
/ The Fate of Růžena Batrachová Drawing to a Close.
"Komorní příběh v rozsahu delší novely, realistická, baladická, osudová, prostá a přitom velice naléhavá próza - tak by bylo možno stručně charakterizovat knihu. Na Ťopkově textu oceňuji solidnost, cit pro jazyk, věrnost viděnému a především soucit s lidmi. Vše v tomto zdánlivě obyčejném příběhu je věrné a přesvědčivé. Žádné experimenty, žádná postmoderna, ale střízlivý, citlivý pohled na lidi kolem nás." Z doslovu Jana Šulce. Ilustrace Valerie Brůnová.
ISBN 978-80-7415-114-9
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, 1. vyd., brož., 60 s., ilustrace
$8.40

292.
Urban, Miloš:
Urbo Kune : paralelní román

/ Urbo Kune : the parallel novel.
Experiment, ve kterém se propojují dva umělecké obory - literatura a architektura. Vychází z modelu města, které nikde nestojí, existuje pouze jako myšlenka kolektivu architektů zhmotnělá v modelu, jejž lze považovat za inspiraci k tvorbě. Román pojednává o příchodu nového knihovníka Mikuláše Jelena, který pro novou práci opouští svůj antikvariát v Praze. S Urbem se však nesžívá snadno a sílí v něm pocit, že město, budované s vidinou euroslávy a pak nikdy neprobuzené a ke svému účelu nevyužité, si žije vlastním tajným životem, o kterém nemá společnost ani stát tušení. Kniha je ilustrována nákresy a vizualizacemi města, jež vznikly v ateliéru a vysokoškolském kurzu architekta Petra Hájka.
ISBN 978-80-257-1571-0
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., váz., 368 s., ilustrace
$24.40

293.
Válková, Eva:
Hodina vlka
/ An Hour of the Wolf.
Autorka (*1953) pracuje jako psychiatr v Psychiatrické léčebně Dobřany. Zde poznala arteterapeuta profesora Ferdinanda Kukala, se kterým 13 let spolupracovala, vytvářela slovní ilustrace k jeho obrazům. Ten ji seznámil se surrealistickým básníkem Karlem Šebkem, se kterým psala společné básně. Vydala několik sbírek, naposledy Sanitka básně (2015) - spolu s K. Šebkem. Je rovněž zastoupena v antologii současné surrealistické poezie Letenka do noci (2004).
ISBN 978-80-7211-482-5
Plzeň : Nava, 2015, Ed. Radbuza, sv. 12, 1. vyd., brož., 68 s.
$13.90

294.
Valoch, Jiří:
Bílé listy (1964-1966)
/ White Sheets (1964-1966).
Kniha experimentální poezie vizuálního umělce J. Valocha (*1946) byla původně připravena k vydání pro brněnské nakladatelství Blok v r. 1968. Vydání však překazila srpnová invaze a následná normalizace na přelomu 60. a 70. let. Kopie strojopisu se dochovala v archivu J. H. Kocmana, umělce a Valochova dlouholetého přítele, nebyla faksimilována, ale nově přesázena. Při sazbě bylo maximálním způsobem respektováno autorské rozvržení textu, primárně tam, kde bylo nositelem významu básní. Rukopis je vydán v původním znění, neprošel žádnou novou autorskou revizí nebo jinými typy redakčních zásahů. Doprovází ho teoretická stať Jana Pavlíka Jiří Valoch, poprvé otištěna v angličtině v r. 1975 v italském nakladatelství Benjamina Carrucciho jako úvod k Valochově první monografii Poesia Visiva.
ISBN 978-80-87259-77-7
Brno : tranzit.cz, 2015, 1. vyd., brož., 80 s.
$10.50

295.
Vano, Robert; Lechnerová, Soňa:
Robert Vano : fotka nemusí být ostrá
/ Robert Vano : photo may not be sharp.
Kniha vychází z autentických rozhovorů fotografa Roberta Vana (*1948) a Soni Lechnerové, bývalé šéfredaktorky časopisu Československá fotografie, které spolu vedli v letech 2010-2015 při setkáních v pražských kavárnách Slavie a Louvre. Poutavé vyprávění, doplněné dosud nepublikovanými fotografiemi, dává možnost nahlédnout do života charismatické osobnosti, připomene časy autorova dětství i nelehkých začátků v emigraci v USA, kde začínal jako asistent legendárního mistra odboru Horsta P. Horsta. R. Vano se v knize podělí nejen o profesionální zkušenosti, ale i o myšlenky o práci, fotografii a životě.
ISBN 978-80-7529-107-3
Praha : Slovart, 2015, 1. vyd., brož., 141 s., čb foto
$20.90

296.
Váša, Petr:
Sni
/ Let's Dream.
Autor (*1965) je český básník, hudebník, textař, skladatel, výtvarník, experimentální herec a vysokoškolský pedagog, jenž je také označován souslovím fyzický básník. Po "povídkovém románku" Tomatom (2014) přichází autor s tímto samostatným "snovým románkem". Líčí v něm dobrodružství dvou let snění o snech během přípravy Tomatomu, celoživotní práce s představivostí a dvacetileté intenzivní práce se sny. Ilustrace autor.
ISBN 978-80-7325-368-4
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., brož., 223 s., ilustrace
$16.00

297.
Viewegh, Michal:
Biomanžel
/ Bio-Husband.
Kniha je volným pokračováním autorova bestselleru Biomanželka (2010). Známému spisovateli Mojmírovi praskne aorta, a někdejší sebevědomý světák se tak na několik příštích let změní v komicky neurotického pacienta. Takovou proměnu unese jen málokterá žena, zvláště když se její choť ve slabé chvíli přizná k nevěře. Vypravěčkou tohoto autobiograficky laděného příběhu je dula, jejíž sžíravost je sice nemilosrdná, ale zdá se, že také ozdravná…
ISBN 978-80-7227-370-6
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., váz., 171 s.
$20.20

298.
Viewegh, Michal a kol.:
Nové povídky o ženách
/ New Stories about Women.
Ženy a jejich svět - takové je téma dalšího souboru edice Česká povídka. Michal Viewegh přispěl dvěma rozvodovými povídkami. O uvadajících manželstvích píšou Petra Soukupová a Alice Nellis. Dvě kamarádky a jejich vztahy s muži jsou tématem Jaroslava Rudiše. O partnerských vztazích je povídka Josefa Moníka. Dále soubor obsahuje povídky Ireny Hejdové, Dory Čechové, Marka Epsteina a Lidmily Kábrtové.
ISBN 978-80-86526-87-4
Jihlava : Listen, 2015, Ed. Česká povídka, 1. vyd., váz., 158 s.
$16.00

299.
Vodička, Jiří; Krutský, Norbert; Kohlert, Otto:
Getrennte Geschichte gemeinsam erzählt : drei Schulfreunde aus Teplitz erinnern sich = Rozděleni dějinami, spojeni vzpomínkami : vzpomínky tří spolužáků z Teplic
Přeložily Veronika Dudková, Petra Křenková, Marie Svačinová. V severočeských Teplicích spolu až do roku 1945 žili Češi a Němci - dokud je dějiny nerozdělily. Tři pamětníci: Čech, Němec a syn Čecha a Němky vyprávějí o svých životních cestách, které je kdysi ve škole svedly dohromady, poté rozdělily na vyhnance a ty, kteří zůstali, a dnes - po převratu - zase spojily. Německy a česky.
ISBN 978-80-906198-0-7
Praha : Antikomplex, 2015, 1. vyd., brož., 335 s., ilustrace, portréty, faksimile
$24.50

300.
Wagnerová, Magdalena:
Rodinná anamnéza
/ Family History.
Nejnovější román známé spisovatelky a scénáristky (*1960) má autobiografické rysy. Hlavní postavou je Hana Kaněrová, později provdaná Weinbergerová, milovaná učitelka, později manželka, matka a také babička, narozená v přelomové době na počátku 20. století. Žije život, který se neslučuje s běžnými představami ostatních. Jedinou výjimku tvoří zástupy jejích oddaných žáků, které s nebývalou obětavostí vyprovodila do života. A tak je navzdory své povaze a nátuře milovaná všemi, ať už výhradně či s připomínkami. Kde je však v takovém případě spravedlnost? Tuto otázku si postupně kladou členové její nejbližší rodiny, její milenci i vnější pozorovatelé. A každý musí nutně dospět k jiné odpovědi. Ilustrace Zdeněk Netopil.
ISBN 978-80-87341-26-1
Praha : Havran, 2015, 1. vyd., váz., 300 s., ilustrace, poznámky
$16.00

301.
Zábranová, Eva:
Cesty
/ Pathways.
Po svém debutu, vzpomínkové knížce Flashky (2014), vydává autorka (* 1964) povídkovou knížku. Zachycuje v ní cesty nereálné i skutečné, cesty k poznání, cesty životem, cesty za pochopením a porozuměním, cesty hledání. Realistické vyprávění se střídá se snovými texty, humor se syrovou mrazivostí. Ilustrace Matěj Bílek.
ISBN 978-80-7215-498-2
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., brož., 61 s., ilustrace
$11.80

302.
Záviš:
Let balonem
/ Baloon Flight.
Osmá sbírka barda z veselého konce undergroundu přináší další pornofolklórní epiku, příběhy na ploše několika veršů i texty překvapivě básnivé. Autor (*1956), vlastním jménem Milan Smrčka, je zpěvák, písničkář a básník. Kniha je vyzdobena kresbami výrazné ilustrátorky, kreslířky a malířky Kristiny Šilerové.
ISBN 978-80-87097-15-1
Modřice : Julius Zirkus, 2015, 1. vyd., váz., 156 s., ilustrace
$18.60

303.
Zedník, Ladislav:
Město jeden kámen
/ City Like a Stone.
Autor se ve své sbírce básní vrací ke klíčovým okamžikům dětství a dospívání. Podstatnou roli hraje původní profese: paleontologie. V knize se propadáme do magického světa, v němž za každou vesnicí může ležet přímořský atol. Básně se nebojí odborných termínů. Výsledkem ale není odtažitá "vědecká" lyrika, nýbrž uvolněná a sebevědomá poezie, která se nebojí stavět na hlavu zažitá poetická klišé a vytvářet z nich novou kvalitu. Autor (*1977) spolupracoval s časopisem Host a publikoval sbírky Zahrada s jabloněmi a dvěma křesly (2006); nominace na cenu Magnesia Litera a Neosvitly (2012).
ISBN 978-80-7272-734-6
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 98 s.
$16.00


FILM NA DVD - MOVIE ON DVD

304.
České akční umění : filmy a videa 1956-1989 = Czech Performance Art : film and video 1956-1989.
Koncepce a texty / Editors: Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Sláva Sobotovičová
Soubor filmů a videí poprvé souborně představuje unikátní záznamy akcí, performancí a happeningů, jež proběhly v českém prostředí před rokem 1989. České akční umění se v 60. letech rozvinulo jako jedna z významných odnoží konceptualismu a v 70. a 80. letech tvořilo podstatnou součást neoficiální scény. Většina českých happeningů, performancí a akcí je dokumentována skrze fotografii a text, během přípravy projektu se však podařilo získat vedle těch známějších i řadu dosud nezveřejněných filmů a digitalizovat je.
ISBN 978-80-87108-58-1
Praha : Akademie výtvarných umění, 2015, 3h 14min, PAL, 4:3, překlad / English translation: Stephan von Pohl, 1 DVD
$17.50

Released on January 6, 2016

KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2015/3
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2015/3

with University Publishers

červenec - září 2015 / July - September 2015

 

HISTORIE / HISTORY

1.
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů, sv. 3/1 : (1936-1937)
/ Edvard Beneš, Germany and the Germans : edition of documents, vol. 3/1 (1936-1937).
Eds. Vojtěch Kessler, Michal Pehr, Richard Vašek. Výběrová edice dokumentů je v pořadí třetím dílem projektu, jehož záměrem je zdokumentovat vývoj Benešových názorů na problematiku Němců v Československu, na jeho vztah k Německu, Rakousku a obecně zachytit Benešovo pojetí národností, národa a možnosti řešení otázky menšin. Svazek zahrnuje období od zvolení Edvarda Beneše prezidentem republiky v prosinci 1935 do léta 1937. Vybrané dokumenty jsou osobní i úřední povahy, publikované i dosud nezveřejněné. Částečně německy.
ISBN 978-80-87782-43-9
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 405 s., bibliografické odkazy, seznam zkratek, rejstřík osob, English summary
$27.30

2.
Blažek, Petr:
Ryszard Siwiec : 1909-1968
Česko-anglická publikace, vydaná společně českým Ústavem pro studium totalitních režimů a polským Ústavem národní paměti, přináší všechna zásadní dostupná svědectví o Ryszardu Siwcovi, devětapadesátiletém polském občanovi, který se 8. září 1968 na varšavském stadionu zapálil na protest proti srpnové okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a účasti jednotek Polské lidové republiky na této invazi. Publikace je upravenou verzí polsko-anglického alba Ryszard Siwiec : 1909-1968 (2010), je doplněna o pasáže, fotografie a dokumenty zachycující události z let 2010-2015, kdy byla u nově postaveného Národního stadionu ve Varšavě pojmenována po R. Siwcovi ulice a odhalen památník.
ISBN 978-80-87912-33-1 (ÚSTR); 978-83-7629-847-4 ((IPM)
Praha - Warszawa : Ústav pro studium totalitních režimů - Instytut Pamięci Narodowej, 2015, 1. české vyd., váz., 247 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English, Polish and Czech summaries
$34.30

3.
Břečka, Jan:
Před sedmdesáti lety skončila válka… : průběh osvobozovacích bojů na brněnském směru v dubnu - květnu 1945 = Vor siebzig Jahren ging der Krieg zu Ende… : Verlauf der Befreiungkämpfe in Richtung Brünn im April - Mai 1945.
Před sedmdesáti lety se území Moravy a Slezska proměnilo v bojiště, na němž se střetávala Rudá armáda a jednotky československých a rumunských spojenců s německým wehrmachtem. Jaro roku 1945 přinášelo po dlouhých šesti letech nacistické okupace toužebně očekávané osvobození všem obyvatelům Čech a Moravy, ale zároveň stále rozsévalo smrt, někdy doslova v posledních dnech či hodinách války. Kniha je věnována všem, kteří v té době bojovali, trpěli a umírali. Česky a německy.
ISBN 978-80-7028-443-8
Brno : Moravské zemské muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 75 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie
$6.00

4.
Cílek, Roman:
Běda tomu, kdo vyčnívá z řady : 1948-1953: pohled do zákulisí politických zločinů
/ Woe to One Who Stands out: 1948-1953: a look behind the scenes of political crimes.
Kniha zkušeného autora literatury faktu nás vrací do poúnorových časů, kdy kralovalo bezpráví. Poodhrnuje oponu času a na konkrétních příbězích, týkajících se v roli obětí především hrdinů předchozího protifašistického odboje a válečného dění, nám přibližuje dobu vykonstruovaných procesů, účelové msty, trýzněním získaných výpovědí, agentů-provokatérů, mocí posedlých jedinců a zlovolných hrátek s lidskými osudy.
ISBN 978-80-7475-099-1
Řitka : Čas, 2015, Ed. Český čas, sv. 13, 1. vyd., váz., 222 s., 22 s. obr. příl.
$20.90

5.
Drda, Adam; Kroupa, Mikuláš:
Neznámí hrdinové : o české statečnosti
/ Unknown Heroes : about Czech bravery.
Příběhy obyčejných lidí, kteří se dostali do konfliktu s totalitní mocí, ať již nacistickou či komunistickou. Některé pohnuté osudy těchto neznámých nebo zapomenutých hrdinů 20. století jsou známy z cyklu České televize Neznámí hrdinové, jiné nedávno objevené portréty jsou však poprvé publikovány právě v této knize. Příběh Rudolfa Vrby, který spolu s Alfredem Wetzlerem uprchl z Osvětimi, aby informoval svět o Šoa. Příběh Karla Kukala, který spolu s dalšími politickými vězni utekl z trestaneckého pracovního tábora. Příběh Václavy, Marie a dalších členů rodiny Nebeských, okradené o statek a vyhnané z domova. Příběh Rudolfa Bělohoubka, jemuž rozvášnění "mstitelé" na sklonku války zabili rodiče… a další osudy ve střetu s dějinami.
ISBN 978-80-7404-163-1 (ČT); 978-80-7448-049-2 (AM)
Praha : Česká televize - Albatros Media, 2015, 1. vyd., váz., 234 s., čb foto, faksimile
$17.40

6.
Emmert, František:
Mobilizace 1938 : chtěli jsme se bránit!
/ Mobilization 1938 : we wanted to defend ourselves!
Publikace nabízí přehledný a ucelený obraz vojenských a politických příprav Československa na obranu před nacistickým Německem. Obsahuje více než 180 fotografií, ve velké většině dosud nepublikovaných, které živě ilustrují tehdejší události. Publikace nabízí rozsáhlou faktografii spojenou s nezaujatým a vyváženým výkladem historických událostí ve vzájemných souvislostech, přináší nová fakta, stejně tak i zajímavé srovnání armád a vojenských prostředků obou stran a přehled názorů a úvah politického i vojenského vedení na možnosti obrany Československa v září 1938.
ISBN 978-80-905081-1-8
Brno : František Emmert, 2015, 1. vyd., váz., 171 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$27.90

7.
Flosman, Martin:
Padre a Rebe : vojenští duchovní československé zahraniční armády u Tobruku a Dunkerque
/ Padre and Rebe : the chaplains of the Czechoslovak Army at Tobruk and Dunkerque.
Publikace přibližuje neznámé osudy dvou z celkem čtrnácti důstojníků vojenské duchovní služby, kteří sloužili v čs. zahraničních jednotkách za druhé světové války. Je založena na autentických denících, které si vedli František Petružela - přezdívkou Padre (1914-2007) a Hanuš Rezek - Rebe (1902-1948) přímo na frontě. Oba příběhy vypovídají o prosté, důsledné a věrné službě nejbližším nejen v duchovní, ale především v obecně lidské rovině. Text ukazuje každodenní syrovou tvář války, seznamuje s problematikou organizace a působení vojenské duchovní služby v naší zahraniční armádě a kromě obou hlavních aktérů představuje řadu dalších osobností odboje. Autor pracuje ve Vojenském historickém archivu v Praze, dlouhodobě se zabývá dějinami vojenské duchovní služby v českých zemích od c. k. armády do r. 1950.
ISBN 978-80-7425-260-0
Praha : Epocha, 2015, Ed. Traumata války, sv. 4, 1. vyd., váz., 290 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík
$20.20

8.
Hájíček, Oto; Kodeda, Miroslav; Nevěřil, František:
Kronika Pražského květnového povstání ve dnech 5. až 9. května 1945 v oblasti dnešní Prahy 6 (dřívější Praha XVIII a Praha XIX a přilehlé čtvrti)
/ The Chronicles of the Prague May Uprising from the 5th to 9th of May 1945 in the Area of Contemporary Prague 6 District (former Prague XVIII and Prague XIX and Adjacent Districts).
Kronika vznikla v 80. letech minulého století jako strojopis pro potřeby tehdejšího Svazu protifašistických bojovníků. Jednotlivé díly připravili přímí účastníci povstání a doplnili je dobovými materiály. Kniha kromě redakčních a jazykových úprav neprošla žádnými jinými úpravami. Textová část je rozdělena do tří hlavních kapitol: 1. Podmínky a předpoklady pražské květnové revoluce; 2. Vývoj pražského povstání před 5. květnem 1945 a ve dnech 5. až 9. května 1945; 3. Pražské květnové povstání v roce 1945 v jednotlivých čtvrtích (obcích) dnešní Prahy 6.
ISBN 978-80-86562-16-2
Praha : Unicornis, 2015, 1. vyd., brož., 335 s., ilustrace, mapy, portréty, plány, bibliografie, rejstříky
$20.90

9.
Havelka, Jiří:
Dvojí život : vzpomínky protektorátního ministra
/ The Double Life : memories of the protectorate secretary.
Eds. Robert Kvaček, Josef Tomeš a kol. Memoáry J. Havelky (1892-1964), v letech 1938-41 ministra československé a posléze protektorátní vlády a zároveň přednosty prezidentské kanceláře, podávají působivé svědectví o událostech českých dějin od podzimu 1938 do září 1941 očima jednoho z jejich protagonistů, nejbližšího spolupracovníka prezidenta dr. Emila Háchy a ministerského předsedy generála Aloise Eliáše. Ukazují rozporuplné postavení a těžkou roli prezidenta Háchy, předsedy Eliáše a protektorátní vlády, manévrujících mezi vnější loajalitou vůči okupantům, národně obranným zápasem a protinacistickou rezistencí. Ve své druhé části pak zachycují autorův zápas s gestapem o holý život a jeho další osudy v izolaci domácího vězení. Memoáry jsou opatřeny poznámkami, uvedeny studií Roberta Kvačka kriticky se vyrovnávající se sledovanou dobou a jejími protagonisty, a uzavřeny biografickým medailonem Jiřího Havelky z pera Josefa Tomeše.
ISBN 978-80-7422-357-0
Praha : Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR, 2015, Ed. Ego : paměti, deníky, korespondence, sv. 5, 1. vyd., váz., 295 s., čb foto, faksimile, poznámky, jmenný rejstřík, English and German summaries
$23.70

10.
Historica Třeboň 1526-1547 : listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl II : písemnosti z let 1536-1540
/ Historica Třeboň 1526-1547 : correspondence, deeds and other documents of political history from the birth of the Habsburg monarchy. Volume II : documents from the years 1536-1540.
Ed. Tomáš Sterneck . Druhý svazek edice písemností z let 1526-1547, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Třeboni ve sbírce Historica Třeboň, v zásadě pokrývá quinquennium začínající rokem 1536 a končící rokem 1540; v závěrečných partiích se setkáme s ojedinělými chronologickými přesahy za práh pátého decennia 16. věku. Stejně jako první díl, v němž byly (po zevrubném představení celého projektu) vydány dokumenty z let 1526-1535, zpřístupňuje tato práce materiál, který přispívá k poznání široce chápaných politických dějin příslušného období a dosud nebyl odpovídajícím způsobem editován.
ISBN 978-80-7286-239-9
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada A = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series A ; sv. II-2, 1. vyd., váz., 471 s., faksimile, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$32.10

11.
Jakubec, Ivan; Jindra, Zdeněk a kol.:
Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie
/ Economic Growth of the Czech Lands from Mid 18th Century till the End of Monarchy.
Monografie obsahově vychází z druhého dílu Dějin hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti (2006). Publikace posunuje výklad do poloviny 18. století, aby se tak hospodářské, sociální, politické, právní a kulturní změny protnuly s podmínkami a vlastním průběhem klíčového období - industrializace. Práce pojednává o ekonomických, institucionálních, právních a sociálních základech vývoje, o jednotlivých sektorech ekonomiky a o hospodářské stránce první světové války. Autorský kolektiv tvoří přední odborníci na vývoj hospodářských dějin českých zemí v 18. a 19. století.
ISBN 978-80-246-2945-2
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 524 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, mapy, English summary
$30.10

12.
Junek, David; Konečný, Stanislav:
Dějiny města Poličky
/ The History of Polička Town.
Polička je město, které se nachází v blízkosti zemské hranice Čech a Moravy v kotlině při Bílém potoku asi 17 km západně od Svitav. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Byla založena jako královské město českým králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265. Je rodištěm světově proslulého hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Výpravná publikace vychází u příležitosti 750. výročí založení města.
ISBN 978-80-257-1457-7
Polička : Město Polička, 2015, 1. vyd., váz., 585 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, plány, mapy, bibliografie, rejstříky
$34.30

13.
Kodet, Roman:
Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první světovou válkou
/ The Austrian-Hungarian Empire and the Ottoman Empire before the First World War.
Vztahy Rakouska-Uherska a Osmanské říše v letech 1896-1914 prošly řadou proměn a krizí. Jejich vývoj zásadně ovlivňoval postavení habsburské monarchie na poli mezinárodních vztahů. Hlavním cílem této práce bylo analyzovat jednotlivé fáze tohoto procesu a určit do jaké míry ovlivňovaly vzájemné vztahy obecnou politiku obou zemí a posoudit jejich význam.
ISBN 978-80-261-0318-9
Plzeň : Západočeská univerzita, 2014, 1. vyd., brož., 240 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$13.30

14.
Kubů, Eduard; Šouša, Jiří:
T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci : československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915-1916)
/ T. G. Masaryk and His Imperial and Royal Opponents : the Czechoslovak Campaign Abroad during the Geneva period in the Struggle with Austro-Hungarian Diplomacy, Intelligence Services and Propaganda (1915-1916).
Kniha sleduje diplomaticko-organizační dílo Masarykovy zahraniční akce ve Švýcarsku let 1915-16, a to nejen v perspektivě a porozumění jejích hlavních protagonistů, kteří ji vnímají jako dovršení emancipačního zápasu českého národa směřujícího k sebeurčení mimo rámec habsburské monarchie, ale i v perspektivě těch, kteří hájí celistvost Rakouska-Uherska a snaží se postavit Masarykově akci hráz, ať již zpravodajskou, politickou, cenzurní, propagandistickou, či policejních, vojenských a soudních represí. Vychází u příležitosti stého výročí vystoupení T. G. Masaryka v sále Reformace v Ženevě dne 6. července 1915, jímž poprvé veřejně deklaroval požadavek vzniku samostatného československého státu.
ISBN 978-80-246-3082-3
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 364 s., čb a bar. foto, mapy, faksimile, bibliografie, rejstříky English summary
$18.20

15.
Lacina, Lubor:
Za ostnatým drátem : pietní místa obětem nacistických koncentračních táborů na území dnešní České republiky
/ Byond the Barbed Wire : memorial places in the Czech Republic dedicated to the victims of nazi concentration camps.
Jedním z nejpříznačnějších projevů represe nacistického režimu byly mezi lety 1933-1945 koncentrační tábory. V průběhu dvanácti let vlády nacistů vznikly téměř dvě desítky velkých koncentračních táborů a mnoho set jejich poboček, které nacistický režim využíval zejména pro válečnou zbrojní výrobu. Publikace představuje dějiny i současné pozůstatky těchto zařízení na českém a moravském území. Na jednotlivých stránkách v textech a na fotografiích sleduje vždy jeden nebo více táborů v určité oblasti dnešní ČR. Hlavním zaměřením publikace pak je představit pietní místa obětem koncentračních táborů v jednotlivých lokalitách, přičemž se mimo samotných táborů věnuje i pietní péči obětem pochodů smrti v některých oblastech.
ISBN 978-80-87266-18-2
Liberec : Severočeské muzeum, 2014 , 1. vyd., brož., 93 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$11.90

16.
Lášek, Radan:
Krkonoše v roce 1938 : armáda a opevnění
/ The Krkonoše Mountains in 1938 : army and fortification.
V r.1938 bylo v Krkonoších během pěti měsíců vybudováno 53 km dlouhé pevnostní pásmo, zahrnující důmyslný překážkový systém doplněný množstvím polních i permanentních bojových objektů, k obraně krkonošských hřebenů i průsmyků bylo v září 1938 soustředěno přes 11 tisíc mužů. Dvousvazková publikace podrobně dokumentuje budování tohoto obranného pásma i jeho následné obsazení. Obsahuje životopisy nejvýznamnějších velitelů i vzpomínky řadových vojáků a zejména příslušníků Stráže obrany státu, svádějících přímo na hranici boje s henleinovskými teroristy. V přílohové části je reprodukováno množství cenných dobových pohlednic, zachycujících detailně čs. pevnostní objekty i celkovou konfiguraci terénu, určeného pro výstavbu horské fortifikační linie. Do obou svazků bylo zařazeno přes 500 fotografií, pohlednic, leteckých snímků a výkresů.
ISBN 978-80-903892-3-6
Praha : Codyprint, 2015, 1. vyd., váz., 2 sv., 366 + 87 s., čb a bar. foto, mapy, plány, faksimile, bibliografie
$29.30

17.
Machková, Zora:
Český exil, emigrace a krajané : přehled archivních pramenů z let 1939-2014 uložených v Národním archivu
/ The Czech Exile, Emigration and Compatriots : summary of archive sources from 1939-2014 stored in the Czech National Archive.
Přehled přibližuje především úsilí 6. oddělení Národního archivu, které od doby svého vzniku v r. 1996 aktivně usiluje o získávání a uchovávání archivního dědictví, jež se vztahuje k českému exilu, emigraci a krajanským komunitám. Během let tak Národní archiv získal do své péče řadu archivních fondů významných osobností z řad emigrantů a exulantů, archivní fondy krajanských spolků a korporací a také jejich různé sbírky archiválií. U každého fondu a sbírky je nejprve uvedena stručná charakteristika původce, charakteristika fondu, jeho vznik a vývoj. Druhou část tvoří vlastní záznamy s uvedením obsahu, datace, signatury, inventárního čísla a čísla evidenční jednotky.
ISBN 978-80-7469-037-2
Praha : Národní archiv, 2015, 1. vyd., brož., 243 s., bibliografické odkazy
$18.20

18.
Masaryk, Tomáš Garrigue:
Korespondence T. G. Masaryk - Slované, sv. 1 : Poláci, Rusové a Ukrajinci
/ The Correspondence T. G. Masaryk - the Slavs, Vol. 1 : Poles, Russians and Ukrainians.
Eds. Vratislav Doubek, Jan Květina. V rámci širšího projektu přináší tato kolektivní monografie analýzy styků T. G. Masaryka s Poláky a prvních etap vývoje jeho vztahů s Rusy a Ukrajinci (do roku 1917), doplněné o kompletní dostupnou korespondenci s politickými, odbornými i kulturními kruhy těchto národů. V současnosti jsou připravovány další svazky, věnované Masarykovým kontaktům s ruským a ukrajinským exilem po r. 1917 a jeho stykům s jižními Slovany. Česky, německy, anglicky, francouzsky, polsky a rusky.
ISBN 978-80-87782-42-2
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 509 s., jmenný rejstřík, English and Russian summaries
$22.40

19.
Mysliveček, Milan:
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách, sv. 4
/ Heraldic Map of Castles and Fortresses in Bohemia, Vol. 4.
Svazek pokrývá území severovýchodně od Prahy: od Mělníka proti proudu Labe přes Brandýs a Lysou k Nymburku. Přes Benátky a Dražice se údolím Jizery vydáme k Mladé Boleslavi, v jejímž okolí se tyčí mohutné zříceniny Michalovic a Zvířetic. Zvláštní kapitolou tohoto dílu je královská metropole Praha. Mapa graficky zobrazuje dosud stojící zámky, hrady a tvrze této oblasti. Sídla, která se nedochovala, jsou většinou zaznamenána pouze příslušnou značkou. Jednotliví stavebníci z řad šlechty či církevních a světských organizací jsou zde představeni pomocí svých erbů.
ISBN 978-80-86183-71-8
Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2015, 1. vyd., váz., 63 s., ilustrace, erby, mapy, rejstříky
$23.10

20.
Perzekuce Václava Havla : dopisy a dokumenty z let 1968-1989
/ The Persecution of Václav Havel : letters and documents from 1968-1989.
Ed. Jan Hron. Předmluva Jan Suk. Soubor textů V. Havla a o něm zachycuje perzekuci, kterou v době normalizace zažíval na vlastní kůži. Zachycuje ale také zásadní proměnu jeho života. Z dramatika, který se občas veřejně angažuje, se během let 1969-1989 stane politicky angažovaný myslitel, který také občas napíše divadelní hru. Dramatik, ve volném čase též angažovaný občan, se stane disidentem na plný úvazek, ve volném čase též dramatikem. Známé eseje se tu prolínají s osobní korespondencí, rozhovory, prohlášeními a dokumenty. Mnohé z toho je tu publikováno vůbec poprvé: dopisy Josefu Škvoreckému, Pavlu Kohoutovi či Janu Vladislavovi, vězeňské záznamy ad. Jednotlivé kapitoly zasazuje do širších společenských souvislostí renomovaný "havlovský" historik Jiří Suk.
ISBN 978-80-87490-59-4
Praha : Knihovna Václava Havla, 2015, Ed. Edice Knihovny Václava Havla, sv. 8, 1. vyd., váz., 312 s., jmenný rejstřík
$24.40

21.
Placák, Petr:
Gottwaldovo Československo jako fašistický stát
/ Gottwald's Czechoslovakia as a Fascist State.
Komunistickou vizi ráje na zemi doboví politici i pozdější komentátoři často přehlíželi, a přece je jedině v tomto rámci možné vykládat poválečnou nacionálně-socialistickou revoluci, na jejíž vlně se komunisté dostali k moci. Radikální "lidovou" revoluci, ve které komunisté spojili svaté ideály socialismu se svatými ideály národa, autor vykládá v rámci dějin masových antiliberálních hnutí minulého století a srovnává ji s vývojem v Itálii po první světové válce. Autor (*1964) je historik, publicista, spisovatel a představitel českého undergroundu, v současné době je šéfredaktorem kulturně-společenské revue Babylon a vědeckým pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů.
ISBN 978-80-7432-604-2
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., váz., 189 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$17.40

22.
Pražáková, Kateřina:
Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618)
/ The Image of the Polish-Lihuanian Commonwealth and Russia in the News Service of the Czech Nobility (1450-1618).
Od poloviny 15. století docházelo ve střední Evropě k rychlému rozvoji zpravodajství. Novinky, jež byly v předchozích staletích vyhrazeny pouze členům panovnického dvora a nejvyššímu duchovenstvu, začaly pronikat také k příslušníkům dalších společenských vrstev. Poptávka po zprávách narůstala s každým desetiletím a přitahovala podnikavé jedince, pro něž se předávání informací stalo zdrojem obživy i příležitostí ke společenskému vzestupu. Stali se tvůrci psaných i tištěných novin. Nabídka zpravodajských písemností se v průběhu 16. století značně rozšířila. Právě psaná avíza a zpravodajské listy představují klíčový pramen této práce.
ISBN 978-80-7394-509-1
České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2015, Ed. Monographia historica, sv. 15, 1. vyd., váz., 322 s., 16 s. bar. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$20.70

23.
Pražské povstání 1945 : svědectví protagonistů
/ Prague Uprising 1945 : testimony of its protagonists.
Eds. Pavel Machotka, Josef Tomeš. O Květnovém povstání 1945 byla již publikována řada historických prací i memoárových svědectví. Zvláštní místo mezi nimi má vzpomínkový soubor Pražské povstání 1945, vydaný r. 1965 Radou svobodného Československa ve Washingtonu v redakci profesora Otakara Machotky a obsahující několik cenných svědectví významných aktérů povstání, kteří po únoru 1948 odešli do exilu: místopředsedů České národní rady prof. Otakara Machotky a dr. Josefa Kotrlého, plukovníka Oskara Pejši, docenta Vladimíra Krajiny a dr. Františka Schwarzenberga. Nyní vychází rozšířená reedice tohoto sborníku, připravená profesorem Pavlem Machotkou a dr. Josefem Tomešem a doplněná o memoárová ohlédnutí předsedy České národní rady profesora Alberta Pražáka a jejího prvního místopředsedy Josefa Smrkovského.
ISBN 978-80-86142-53-1
Praha : Ústav T. G. Masaryka, 2015, 1. vyd., brož., 213 s., čb foto, portréty, faksimile, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English, French, German and Russian summaries
$16.80

24.
Somer, Tomáš; Šrámek, Josef; Kovář, Miroslav:
Benediktinské opatství ve Vilémově : dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí
/ Benedictine Abbey in Vilémov : history of the forgotten monastery on a Czech-Moravian border.
Kniha zkoumá dějiny málo známého benediktinského opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Cílem autorů bylo představit dějiny kláštera v co největší komplexnosti v dlouhém časovém období od jeho založení ve 12. století až po zánik před polovinou 16. století. Jedná se o moderně koncipovanou monografii, která sleduje aktuální poznatky a trendy soudobé medievistiky. Dějiny kláštera jsou zasazeny do širších historických souvislostí, stranou zájmu nezůstaly ani otázky jeho tajemných zakladatelů, hospodářské základny, klášterní klientely či patronátních kostelů. Pozornosti neunikly ani hmotné památky, zejména pak výsledky zatím nepublikovaného stavebně historického průzkumu zaniklého kláštera.
ISBN 978-80-88030-02-7
České Budějovice : Veduta, 2015, 1. vyd., váz., 453 s., 24 s. bar. přílohy, čb a bar. ilustrace, mapy, tabulky, grafy, poznámky, bibliografie, rejstříky, English summary
$32.20

25.
Stehlík, Eduard; Černý, Karel; Chrást, Radim:
Legionáři s lipovou ratolestí II
/ The Legionaries With Linden Branch II.
Kniha seznamuje s životními osudy dalších patnácti bývalých legionářských velitelů (arm. gen. Ludvík Svoboda, arm. gen. Jan Satorie, gen. šéf tech. zbroj. Jaroslav Hrbek, brig. gen. Prokop Kumpošt, brig. gen. Petr Novák, brig. gen. Vladimír Hobza, brig. gen. Mojmír Soukup, brig. gen. Jaroslav Malec, genpor. Václav Šolín, div. gen. Čeněk Růžička, brig. gen. František Fanta, genmjr. František Čechmar, brig. gen. Jiří Jaroš, brig. gen. Václav Lysák, gen. tech. zbroj. Karel Mareš). Bojovali v československých legiích a většina z nich se významným způsobem zapojila do protinacistického odboje, a to jak na domácí frontě, tak i v zahraničí. Generálskou hodnost všichni získali až po 15. březnu 1939. Někteří z nich bohužel in memoriam, poté co za svobodu vlasti zaplatili vlastními životy.
ISBN 978-80-88041-01-6 (T); 978-80-87348-26-0 (MDA)
Žďár nad Sázavou - Praha : Tváře - Masarykova demokratická akademie, 2015, 1. vyd., váz., 157 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie
$20.90

26.
Stejskalová, Eva:
Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740
/ Newspaper Reporting and Newspapers in the Czech Lands from the 17th Century to 1740.
Pravidelné tištěné noviny počaly vycházet r. 1605 ve Štrasburku, na území Koruny české byly vydávány od poloviny roku 1658 v německém jazyce v pražské knihtiskárně rodiny Sedlčanských. První číslo novin českých vyšlo pak v Praze u Karla Františka Rosenmüllera st. v únoru 1719. Publikace představuje způsoby informování o událostech zpravodajskými "předchůdci" novin, popisuje řadu pražských tištěných českých a německých periodik z let 1658-1740 a z jejich obsahu vybírá, co a za jakých okolností se čtenářské publikum dozvídalo nového. O tom, že šlo často o zprávy historicky i lidsky pozoruhodné, nemůže být pochyb.
ISBN 978-80-246-2613-0 (K); 978-80-7036-431-4 (NM)
Praha : Karolinum - Národní muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 346 s., 16 s. obr. příl., faksimile, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$25.20

27.
Syruček, Milan; Svoboda, Josef:
Proč zmizely insignie Karlovy univerzity : 70 let pátrání po 700 let starých symbolech české historie
/ Why Did the Insignias of the Charles Univerzity Disappear : 70 years of looking for 700 years old symbols of Czech history.
Kniha se zabývá osudy historických dokumentů a zejména insignií Karlovy univerzity v Praze, které zmizely na konci druhé světové války. Tuto historii vřazuje do širších souvislostí jak dějin vzdělanosti a univerzit, tak i politických podmíněností tohoto vývoje. Pozornost pochopitelně soustřeďuje na období okupace republiky a zejména roku 1945 a odvážení univerzitních archiválií z Prahy; zde uvádí řadu nových či dosud obecně neznámých faktů.
ISBN 978-80-247-5723-0
Praha : Cosmopolis, 2015, 1. vyd., váz., 185 s., čb foto, portréty, faksimile, bibliografie
$17.40

28.
Šedivý, Jaroslav:
Osudné spojenectví : Praha a Moskva 1920-1948
/ The Fatal Aliance : Prague and Moscow 1920-1948.
Autor (*1929) je historik a bývalý politik a diplomat. V knize sleduje téměř třicetiletou historii vývoje vztahu československé zahraniční politiky, zejména jejího reprezentanta Edvarda Beneše, k Moskvě. Byly chvíle, kdy v sovětském Rusku viděl dobrého spojence v těžké situaci, ale neodhadl, do jaké geopolitické pasti tato spolupráce spěje.
ISBN 978-80-204-3823-2
Praha : Mladá fronta, 2015, Ed. Tajný archiv, sv. 10, 1. vyd., váz., 286 s., bibliografie
$20.20

29.
Šiška, Jiří F.:
Bojiště Afghánistán : sovětsko-afgánský válečný konflikt 1979-1989
/ Battlefield Afghanistan : the Soviet-Afghan war 1979-1989.
Publikace podchycuje válečný konflikt z dob sovětské intervence v Afghánistánu. Kniha je koncipována jako ucelený pohled na vývoj tohoto konfliktu od samotného začátku války v roce 1979, až do úplného stažení sovětských jednotek v roce 1989. 2. vydání je doplněno o další informace a materiály. Jedná se o statistické a faktografické údaje o počtu ztracené letecké techniky a další relevantní údaje, dobové fotografie nasazené vojenské techniky a protagonistů událostí.
ISBN 978-80-87567-72-2
Cheb : Svět křídel, 2015, 2. rozš. vyd., váz., 295 s., čb foto, mapy, bibliografie
$24.50

30.
Šmíd, Marek:
Apoštolský nuncius v Praze : významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950
/ The Apostolic Nuncio in Prague : an important factor in Czechoslovak-Vatican relations between 1930 and 1950.
Monografie rekonstruuje podrobný, komplexní a věrný svět apoštolského nuncia v Praze v daném období. Jádrem práce je nunciův pobyt v zemi, kde se vatikánské představy srážely s československými, a současně nunciovy názory s očekáváními státního sekretariátu, což z každé nové diplomatické mise činilo jedinečnou zkušenost. Postava každého apoštolského nuncia byla do značné míry fenoménem československo-vatikánských vztahů první poloviny 20. století, do níž se současně zrcadlily nejen všechny politicko-nábožensko-kulturně-sociálně-hospodářské jevy malé středoevropské republiky, ale též odrážely úskalí a překážky doby.
ISBN 978-80-7325-362-2
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., váz., 543 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, tabulky, přílohy, jmenný rejstřík, English and Italian summaries
$27.90

31.
Štěříková, Edita:
Více sluší poslouchati Boha než lidí : několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími : 600. výročí upálení mistra Jana Husa : 70 výročí reemigrace potomků českých exulantů
/ More Should Be Listened to God than Men : several life stories, reflections on confessionalisation and the era between two anniversaries : 600th anniversary of the burning of master Jan Hus : 70th anniversary of the reemigration of Czech exiles descendants.
V r. 2015 vzpomínáme nejen 600. výročí upálení mistra Jana Husa, nýbrž i 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů. Kniha ukazuje, že obě výročí, ač jsou od sebe vzdálena pět set třicet let, mají přímou historickou souvislost a také společné vyznění: víra a osobní přesvědčení mají vysokou cenu. Kniha přináší nejprve dva výmluvné životní příběhy z doby rekatolizace v průběhu 18. století a poté několikero vyprávění ze života potomků českých exulantů, našich současníků - reemigrantů, jejichž předkové museli pro své svědomí opustit české země. V druhé části autorka sleduje červenou nit táhnoucí se od M. Jana Husa přes konfesionalizaci a náboženskou emigraci až k reemigraci a přesvědčivě nastiňuje velkolepou koncepci tohoto období našich národních i evropských dějin, jehož hodnocení zůstává dodnes živou a nedořešenou otázkou.
ISBN 978-80-7017-220-9
Praha : Kalich - Exulant, 2015, 1. vyd., váz., 362 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$21.70

32.
Šustek, Vojtěch:
Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava : edice historických dokumentů, sv. 2
/ The Assassination of Reinhard Heydrich and the Second Martial Law in Bohemia and Moravia Protectorate : edition of historical documents, vol. 2
Druhý svazek komentované edice více než 500 německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým překladem), vzniklých v okruhu působnosti německé politické a policejní správy v tzv. protektorátu Čechy a Morava nebo v ústředních německých úřadech v Berlíně. Přináší dvě další obsahové části edice: III. Situační a denní zprávy Bezpečnostní služby říšského vůdce SS (soubor 44 dokumentů vypovídá o politické náladě a celkové atmosféře v české, ale i v německé společnosti na území tzv. protektorátu Čechy a Morava v době druhého stanného práva); IV. Propagandistická kampaň a její odraz po odstranění Reinharda Heydricha (106 dokumentů vztahujících se k masivní propagandistické kampani zahájené hned po úderu na Heydricha).
ISBN 978-80-86852-58-4 (AHMP); 978-80-87271-96-4 (S)
Praha - Dolní Břežany : Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium, 2014, Ed. Documenta Pragensia Monographia, sv. 26/2, 1. vyd., váz., 1 026 s., poznámky, bibliografie, rejstříky
$50.80

33.
Tomek, Prokop:
Československá redakce Radio Free Europe : historie a vliv na československé dějiny
/ The Czechoslovak Editorial Staff of Radio Free Europe : history and influence on Czechoslovak history.
Autor se zabývá historií a významem československého oddělení Rádia Svobodná Evropa (Radio Free Europe - RFE) v letech 1950-1994. Kniha se zabývá vývojem československé redakce RFE jako instituce, ale i historickým vývojem celé RFE jako formálně nevládní organizace. Zkoumá reakce posluchačů, kterým bylo vysílání zejména určeno, reakce politické a státní moci, vůči které se RFE vymezovalo. Studie se neomezuje jen na události do listopadu 1989, ale sleduje i otázku dalšího směřování RFE v rychle se měnícím světě. RFE našla svoje místo zprvu v pomoci demokratickým změnám v Evropě a později ve službě svobodě slova zemím i mimo Evropu.
ISBN 978-80-200-2490-9
Praha : Academia, 2015, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 422 s., 32 s. obr. příl., bibliografie, rejstříky, English summary
$27.00

34.
Tomek, Prokop; Pejčoch, Ivo:
Černá kniha sovětské okupace : sovětská armáda v Československu a její oběti : 1968-1991
/ The Black Book of Soviet Occupation : the Soviet army in Czechoslovakia and its victims : 1968-1991.
Autoři, pracovníci Vojenského historického ústavu v Praze, zpracovali dosud opomíjené historické téma: problematiku vynuceného pobytu sovětských jednotek v Československu a škody, které na našem území za dvě desítky let okupace jejich vojáci napáchali. Práce nabízí analýzu zločinů a násilného chování, skutečný počet obětí zločinů, ignorantství, bezohlednosti i lhostejnosti příslušníků okupačních jednotek. Ukazuje také způsoby, jakými se československé státní orgány a sovětská vojenská justice s pachateli vypořádaly, či lépe řečeno v řadě případů bohužel nevypořádaly. Fakta o jednotlivých událostech byla vyhledána v původních a zatím nevyužitých archivních pramenech. Kniha je doplněna množstvím unikátních, dosud nezveřejněných fotografií.
ISBN 978-80-87567-73-9
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 384 s., čb foto, bibliografie
$31.50

35.
Ubi est finis huius libri deus scit : středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem
/ Ubi est finis huius libri deus scit : the medieval library of the Augustinian canons of Roudnice nad Labem.
Eds. Michal Dragoun, Lucie Doležalová, Adéla Ebersonová. Rozsáhlá kolektivní monografie o knihovně augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem (založené Janem IV. z Dražic r. 1333), jež se stala významným ohniskem vzdělanosti v předhusitských Čechách. Kniha přináší soubory studií k osudům knihovny, k literární činnosti roudnických kanovníků a k vybraným skupinám rukopisů i ke konkrétním zajímavým kodexům. Následuje soupis roudnických rukopisů a několik rejstříků. Publikaci doprovází četné ilustrace. Česky a latinsky.
ISBN 978-80-88013-09-9
Dolní Břežany : Scriptorium, 2015, 1. vyd., váz., 675 s., 16 s., bar. obr. příl., faksimile, bibliografie, rejstříky, English summary
$31.60

36.
Wihoda, Martin:
První česká království
/ The First Kingdoms of Bohemia.
Tradice a zvyklosti byly svorníkem státotvorného vývoje. Právě důraz na tradice a zemské zvyklosti ovlivnil veřejné mínění, které se stavělo ke královské hodnosti buď lhostejně, nebo ji vnímalo jako cizí, dílem přímo škodlivou novotu. Možná i proto dosud nebylo zcela zřejmé, jaká byla ideová a programová náplň prvních českých království, totiž Vratislavova (1085-1092) a Vladislavova (1158-1173), a proč uspěl teprve koncept Přemysla Otakara I. Tento na komparaci hodnot knížecích a královských Čech založený výklad nabízí neotřelý pohled na dlouhý a obtížný zrod české státnosti v širším středoevropském kontextu.
ISBN 978-80-7422-278-8
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Česká historie, sv. 32, 1. vyd., váz., 438 s., čb ilustrace, faksimile, rodokmeny, poznámky, bibliografie, rejstříky
$26.50

37.
Zudová-Lešková, Zlatica et alii:
Undaunted by Exile! : to the victims of religious, political, national and racial persecutions in Central Europe between the 16th and 20th century with an accent on the Czech lands.
A monograph Undaunted by Exile! is a work by Czech and Slovak historians on an issue that remains to be the most burning topic not only in the Czech (and Czechoslovak) national space, but also in Central Europe (and Europe), not to say in the whole world. Forced migrations, or in fact emigration and immigration - are the fundamental problems of European countries in the second decade of the 21st century.
ISBN 978-80-7286-259-7
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 59, 1. vyd., váz., 365 s., portréty, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$25.50


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

38.
Barša, Pavel:
Cesty k emancipaci
/ The Paths to Emancipation.
Autor (*1960) je politický filosof a politolog. Od r. 2006 je profesorem na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své knize se věnuje aktuálním problémům současného světa a politické levice zvláště. Vrací se k tématům, jimiž se zabýval už dříve - například k multikulturalismu nebo pojetí občanské společnosti a kolektivního jednání. Tentokrát je však spojuje s nejrůznějšími teoretickými východisky politické filosofie.
ISBN 978-80-200-2466-4
Praha : Academia, 2015, Ed. XXI. století, sv. 34, 1. vyd., váz., 270 s., bibliografie, věcný rejstřík
$24.90

39.
Belling, Vojtěch:
Stát nebo stav? : univerzalismus Othmara Spanna v kontextu meziválečných korporativistických ideologií v Německu a Rakousku
/ State or Status? : universalism of Othmar Spann in context of interwar corporatist ideologies in Germany and Austria.
Po první světové válce se ve středoevropském prostoru masivně rozšířily myšlenkové směry korporativismu. Mezi mnoha meziválečnými teoriemi korporativismu dominovala ideologie tzv. univerzalismu rakouského národohospodáře a sociologa Othmara Spanna (1878-1950), která si získala řadu příznivců v prostředí radikálně-konzervativních a katolických kruhů po celé střední Evropě, zejména v německy hovořícím prostředí. Kniha podrobně zkoumá jeho nauku a její zasazení do kontextu konzervativních a korporativistických směrů meziválečné epochy.
ISBN 978-80-7325-363-9
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., brož., 252 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, German summary
$16.00

40.
Filip, Petr:
Po Dunaji za Čechy do Rumunska : "návrat ztracených dětí"
/ By the Danube to Visit Czechs in Romania : "return of the lost children".
Autor (*1945) je rodák z české vesnice Vojvodovo v severním Bulharsku. Historický cestopis, který pojednává o prvním osídlování Rumunska Čechy, kteří byli nuceni opustit svoji rodnou vlast, začal psát v r. 2005. Popisuje osudy lidí od roku 1820, kteří žili, vyrůstali a dosud žijí v českých vesnicích Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Bígr, Ejbentál a Šumnice.
ISBN 978-80-260-5311-8
Praha : Jana Hanusová, 2014, 1. vyd., váz., 376 s., čb a bar. foto, plány, mapy
$27.30

41.
Graf, Sylvie; Hřebíčková, Martina; Leix, Alicja; Petrjánošová, Magda:
Češi a jejich sousedé : meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě
/ Czechs and their Neighbours : intergroup attitudes and contact in the Central Europe.
Kolektivní monografie shrnuje výsledky výzkumu meziskupinových postojů a kontaktu v pěti zemích střední Evropy. Věnuje se národním stereotypům. Srovnává postoje k vlastnímu a sousedním národům a odhaluje faktory, které je ovlivňují. Zabývá se vnímáním Čechů, Němců, Rakušanů, Poláků a Slováků nejen během vzájemných setkání. Autorský kolektiv tvoří výzkumnice tří národností, jejichž rozdílné kulturní a profesní zázemí obohatilo výzkum vztahů mezi obyvateli středoevropského regionu.
ISBN 978-80-200-2489-3
Praha : Academia, 2015, Ed. Společnost, sv. 10, 1. vyd., brož., 349 s., tabulky, grafy, bibliografie, rejstříky
$27.00

42.
Hahnová, Eva:
Dlouhé stíny předsudků : německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století
/ The Long Shadows of Prejudices : on German and English stereotypes about the Czechs in the 20th century history.
Odkazy na "Mnichov 1938" a na "studenou válku" jsou světoznámými metaforami, ale historii jejich vzniku zná jen málokdo. V obou případech v nich hrály velkou roli obrazy Československa, včetně předsudků a stereotypů o Češích. Tato práce seznamuje vůbec poprvé systematicky s tím, jak vnímali český národ ve 20. století politici, diplomaté, publicisté a historici německy a anglicky mluvících prostředí. Srovnání německých a anglických textů objasňuje podobnosti a rozdíly dvou imperiálních perspektiv v konfrontaci s otázkami státoprávního uspořádání na cestě Evropy k dnešnímu všeobecně akceptovanému demokratickému pořádku.
ISBN 978-80-200-2479-4
Praha : Academia, 2015, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 487 s., 2 obr. příl. (15 + 15 s.), bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$31.50

43.
Hanuš, Jiří a kol.:
Rusko a Západ : eseje o (ne)porozumění
/ Russia and the West : essays on (mis)understanding.
Ukrajinské události, vnitřní vývoj Ruska a konečně i politika takzvaného Západu byly motivacemi setkání o vztahu Ruska a Západu (a vice versa) v dějinách i současnosti, setkání, z něhož vznikl tento soubor textů. Přispěvatele zajímaly různé věci: jak vypadala ruská diplomatická poselstva v raném novověku, jaká byla tvářnost ruské politiky a kultury v 19. a 20. století, nakolik se ovlivňovaly různé evropské společnosti navzájem. Jistý leitmotiv všech dílčích otázek vytváří výraz (ne)porozumění v podtitulu publikace. Autoři publikace: Jiří Hanuš, Vít Hloušek, Kateřina Hloušková, Jan Holzer, Petr Horák, Denisa Nečasová, Jaroslav Střítecký, Petr Suchý, Josef Šaur, Jiří Štaif, Radomír Vlček.
ISBN 978-80-7325-370-7
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, Ed. Quaestiones quodlibetales, sv. 26, 1. vyd., brož., 201 s., bibliografické odkazy, medailony autorů, English summary
$13.20

44.
Holubová, Markéta:
Panna Marie Svatohorská : příspěvek k barokním vazbám jezuitské rezidence a poutního místa
/ Virgin Mary of Svatá Hora : contribution to baroque ties of Jesuit residence and the place of pilgrimage.
Svatá Hora u Příbrami představuje jedno z nejcharakterističtějších a současně nejvýznamnější mariánské poutní místo v Čechách. Prostřednictvím prosopografické analýzy jezuitského řádu autorka publikace rekonstruuje život jezuitské rezidence na Svaté Hoře a kariéru jednotlivých řeholníků. Velkou pozornost pak věnuje propojení jezuitského řádu a tradicí svatohorských mariánských poutí jako fenoménu barokní doby.
ISBN 978-80-87112-94-6
Praha : Etnologický ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., brož., 244 s., ilustrace, rejstříky, English summary
$23.10

45.
Ježková, Alena; Chalupa, Jiří:
Tichá srdce : příběhy míst a lidí
/ Silent Hearts : stories of places and men.
Druhý díl knihy Tichá srdce : kláštery a jejich lidé (2013) je zaměřen na působení maltézských rytířů, templářů, augustiniánů, karmelitánů, křižovníků s červenou hvězdou, milosrdných bratří, jezuitů a anglických panen. Autoři odhalují v textech i fotografiích skrytý život zrušených i znovuobnovených klášterů. Ze stránek této knihy se ozývá hlas pamětníků pronásledovaných v období komunistické totality za odlišný světonázor i otevřená svědectví řeholníků o duchovní rovině naší současnosti, o naději a lásce, které jí dávají nadčasovou hodnotu. Fotografie J. Chalupa.
ISBN 978-80-905851-1-9 (TS); 978-80-7336-396-1 (O)
Praha - Velké Přílepy : Tichá srdce - Olympia, 2015, 1. vyd., váz., 383 s., čb foto, bibliografie, slovníček
$34.90

46.
Komárek, Stanislav:
Živočichopis doby, aneb Komárkova abeceda
/ The Animal-Writings of the Era, or the Komárek's Alphabet.
Souborné vydání autorových novinových sloupků a dalších publicistických textů, tentokrát z let 2012-14. Týkají se nejrůznějších aspektů života společnosti, která je dnes sice nejbezpečnější a nejpohodlnější, co kdy byla, ale tato idyla je poměrně velmi křehká a může se přes noc neočekávaně zhatit. Ukazuje se, že to, co nás sužuje, nejsou až tak problémy technické, ale problémy kořenící v našich duších, vystavených teď něčemu, na co nebyly přírodou dimenzovány. V knize je i rozlehlý esej o autorových zkušenostech s terapeutickým pobytem ve tmě, který po vzoru některých východních mnichů dvakrát absolvoval a se čtenáři sdílí své neobvyklé zážitky.
ISBN 978-80-200-2431-2
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 202 s., jmenný rejstřík
$17.50

47.
Mýty a pověry v každodennosti obyvatel ukrajinského Polesí a Zakarpatí
/ Myths and Superstitions of Everyday Life in Ukrainian Polesie and Transcarpathia Inhabitans.
Eds. Andrea Preissová Krejčí a kol. Monografie přináší závěry antropologického terénního výzkumu uskutečněného v letech 2013-2014 v oblasti ukrajinského Polesí a Zakarpatí. Zkoumá za využití narativních rozhovorů dodnes živé projevy magie a víry v pověry a to, jak se odrážejí v každodenním životě tamějších obyvatel. Témata knihy: víra v osoby mající nadpřirozenou moc (čarodějnice, léčitele), víra v čisté a nečisté síly, fenomén zla a zlého pohledu, víra v návraty duší zemřelých, magické praktiky sloužící k ochraně před nečistými silami, a to jak z pohledu lidového léčitelství, tak z hlediska oficiálního postoje církve aj. Tyto víry a rituály zde nejsou minulostí, ba dokonce nejsou ani v rozporu s náboženskou vírou, ale jsou běžnou součástí každodenního života zdejších obyvatel.
ISBN 978-80-244-4485-7
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 205 s., čb foto, bibliografie, rejstříky, English summary
$18.20

48.
Nad Evropou půlměsíc I. : muslimové v Česku a západních společnostech
/ The Crescent Above Europe I. : the muslims in the Czech Republic and western societies.
Ed. Karel Černý. Kolektivní monografie prezentuje výsledky mnohaletých systematických empirických výzkumů českých sociologů, religionistů, antropologů a sociálních geografů. Naznačuje odpovědi na aktuální otázky, aniž by se uchylovala k nepodloženým spekulacím a dojmům. Čeští muslimové jsou v drtivé většině velmi dobře integrovaní a někteří dokonce (semi)asimilovaní do většinové společnosti. Naopak jen velmi obtížně lze u nás nalézt muslimy separované či marginalizované. Kniha však otevřeně upozorňuje i na některé potenciální problémy a rizika s ohledem k budoucí integraci: na vnitřní dynamiku muslimské komunity, neinformovanost české veřejnosti o islámu, danou např. úrovní školních učebnic, nebo na rostoucí islamofobii, která může doposud dobře integrované muslimy přimět k dobrovolné separaci v bezpečí vlastní komunity.
ISBN 978-80-246-3066-3
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 278 s., tabulky, grafy, bibliografie, rejstřík, English summary
$22.40

49.
Nechutová, Jana; Fuksová, Jana:
Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou : překlady, komentáře a poznámky
/ Master Jan Hus in Polemics and Behind the Desk : translations, reviews and notes.
Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které dosud do češtiny překládány nebyly. Jsou zajímavé tím, že osobnost českého reformátora ukazují jinak, než jak o něm obvykle uvažujeme, a také svým svěžím jazykem a stylem. Vedle obou témat, jsou zde dva texty teologického obsahu, ovšem s tehdy aktuálním společenským dosahem: kázání Jděte i vy na mou vinici a kvestie O třech pochybnostech. Texty jsou (s jedinou výjimkou) do češtiny přeloženy poprvé.
ISBN 978-80-210-7873-4
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 431, 1. vyd., brož., 120 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$19.60

50.
Pehe, Jiří:
Na konci světa : úvahy a glosy o povaze naší současnosti
/ At the End of the World : reflections and gloss on the nature of our society.
Výbor esejů a dalších textů, které spisovatel a politolog J. Pehe (*1955) publikoval v různých periodikách mezi roky 2011 a 2015. Jejich ústředním tématem je myšlenka, že jsme svědky i aktéry zásadní proměny západní civilizace, tak jak ji známe od doby osvícenství. Zvláštní pozornost věnuje také české realitě, respektive politické kultuře, národní mentalitě a institucím. Situace je u nás podle něj komplikovaná tím, že na nás dopadají všechny civilizační jevy, jako je globalizace či úpadek nebo proměna určitých institucí, ale zároveň jsou některé negativní jevy ještě zesíleny v důsledku diskontinuity našeho demokratického vývoje.
ISBN 978-80-7260-318-3
Praha : Prostor, 2015, Ed. Střed, sv. 112, 1. vyd., váz., 279 s.
$20.80

51.
Po cestách kritického myšlení
/ Paths of Critical Thinking.
Ed. Jitka Paitlová. Osm příspěvků zařazených do knihy je provázáno vztahem k dílu Otakara A. Fundy (*1943). Nabízí rozbor vývoje jeho myšlení a zasazuje je do kontextu obecných kulturně-filosofických problémů současnosti. Nejprve Funda sám popisuje svoji cestu od protestantské teologie přes kritickou religionistiku ke kritickému racionalismu. Na toto ohlédnutí pak navazují příspěvky věnované jeho religionistickému působení (N. Pelcová), místu jeho kvalitativního pozitivismu v kontextu pozitivismu T. G. Masaryka a Fr. Krejčího (H. Pavlincová), srovnání Fundovy kritické racionality s jejím vzorem u Hanse Alberta (J. Paitlová), širšímu rámci současné krize vzdělanosti (P. Čornej), globální krizi ekologické (J. Šmajs) a konečně filosofickému řešení problému reality vnějšího světa a problému pravdy (J. Špůr). Autorem doslovu je M. Hauser.
ISBN 978-80-246-2933-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 174 s., bibliografie, rejstřík, medailony autorů, English and German summaries
$14.00

52.
Pospěch, Pavel:
Od veřejného prostoru k nákupním centrům : svět cizinců a jeho regulace
/ From Public Space to Shopping Centers : the world of strangers and its regulation.
Kniha je vedena otázkou, k níž odkazuje i její název: Jsou nákupní centra budoucností veřejného prostoru? Tato otázka se často vynořuje v médiích v reakci na to, jak se "výlet do nákupního centra" stává častějším a legitimním způsobem využití volného času, přičemž v této funkci nahrazuje vylidňující se centra měst. Kniha tuto otázku uchopuje ze sociologické perspektivy. Ukazuje přitom, že na pozadí poměrně jednoznačného konfliktu veřejný prostor vs. nákupní centra vystupuje daleko komplexnější a sociologicky hlubší problém regulace prostoru a produkce řádu v každodenním světě.
ISBN 978-80-7419-186-2
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Studie, sv. 114, 1. vyd., brož., 193 s., bibliografie, věcný rejstřík, English summary
$27.90

53.
Svobodová, Kamila:
Zemědělství na jižní a jihovýchodní Moravě v polovině 19. století ve světle stabilního katastru
/ The Agriculture in Southern and South-Eastern Moravia in the Middle of the Nineteenth Century in the Light of Stable Cadastre.
Kniha popisuje stav zemědělství ve čtyřicátých letech 19. století na území Brněnského kraje v hranicích z let 1850-1854, tzn. na teritoriu malých krajů Brněnského, Jihlavského a Znojemského, a to na základě vceňovacích operátů Stabilního katastru a krajských sumářů, vytvářených k témuž katastru. Záměrem práce je vytvořit plastický obraz moravského zemědělství v dané době, na prahu velkých změn, ke kterým došlo ve druhé polovině 19. stol. v souvislosti s politickými, sociálními a hospodářskými reformami jdoucími ruku v ruce s technickým pokrokem a industrializací země.
ISBN 978-80-86874-48-7
Praha : Národní zemědělské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 197 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$38.20

54.
Tomeš, Igor a kol.:
Rozvoj hospicové péče a její bariéry
/ The Development of Hospice Care and Its Barriers.
Monografie shrnuje výsledky výzkumu podpory správy paliativní péče státními a veřejnými institucemi. Soustřeďuje se zejména na otázky veřejné podpory hospicové péče. Na základě rozhovoru s řediteli velké většiny existujících hospiců v České republice a na základě skupinových rozhovorů se zaměstnanci ve vybraných hospicích docházejí autoři k závěru, že hospicová péče nemá dostatečnou podporu veřejných institucí a veřejnosti. Paliativní péče nabízená hospici je přitom obecně považovaná za podstatně kvalitnější než péče poskytovaná v nemocničních a jim podobných zdravotních zařízeních.
ISBN 978-80-246-2941-4
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 166 s., tabulky, grafy, bibliografie, rejstříky, English summary
$13.30

55.
Toufar, Josef:
Vrátíme se do otcovské náruče : tři kázání P. Josefa Toufara
/ We Will Return to Father's Arms : three sermons of padre Josef Toufar.
Ed. Miloš Doležal. Kniha přináší dosud neznámé texty P. Josefa Toufara (1902-1950), čihošťského faráře umučeného komunistickou Státní bezpečností, které pronesl v posledním půlroce svého života. Doprovází je zasvěcený životopis a příběh exhumace jeho ostatků z pera Miloše Doležala, dále krátké texty historika a kněze Tomáše Petráčka a architekta Norberta Schmidta. V knize jsou publikovány dosud neznámé archivní fotografie. Vydáno u příležitosti slavnostního uložení ostatků P. Josefa Toufara v Číhošti 12. července 2015.
ISBN 978-80-260-8304-78
Praha : Nezávislý podmelechovský spolek, 2015, 1. vyd., brož., 76 s., čb foto
$6.20

56.
Uhlíř, Zdeněk:
Jan Hus : problém přijmout svobodu
/ Jan Hus : trouble of accepting the freedom.
Autor zkoumá Husovo působení a s ním spojené konflikty na pozadí jím prosazovaného způsobu činné víry, důležitého pro emancipaci laického živlu ve středověké církvi, a jeho protějšku, představovaného subjektivním svobodným jednáním, zásadním pro liberalizaci a demokratizaci života v tehdejší společnosti. Zamýšlí se i nad faktem, že ačkoli je Jan Hus světově známou osobností českých dějin, není v širším historickém rámci přijímán jednoznačně.
ISBN 978-80-7050-649-3
Praha : Národní knihovna ČR, 2015, 1. vyd., brož., 87 s., bibliografické odkazy, English summary
$8.40

57.
Vodáková, Olga:
Hledání stop sociologie v nesociologických vědách
/ Searching for Traces of Sociology in Non-Sociological Sciences.
Kniha zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Československu a České republice. Zabývá se doposud nepříliš prozkoumanou problematikou vlivu sociologie (a to primárně sociologie české) na vybrané vědní obory v českém prostředí, její intervence a vstupování do nich: konkrétně do uměnovědných oborů, etologie a archeologie.
ISBN 978-80-7419-180-0
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014, Ed. Studie, sv. 113, 1. vyd., brož., 178 s., bibliografie, rejstříky
$18.80


JUDAIKA / JUDAICA

58.
Balík, Štěpán:
Jidiš v židovském etnolektu a moderní židovská literární identita v Čechách
/ Yiddish in Jewish Ethnolect and the Modern Jewish Literature Identity in Bohemia.
Monografie navazuje na soubor českého židovského etnolektu zachyceného v knize Ruth Bondyové Mezi námi řečeno, doplňuje jej o etymologický výklad a rozšiřuje o informace týkající se distribuce vybraných jidišismů ve středoevropském kontextu (jazyk jidiš ovlivnil polštinu i němčinu, včetně němčiny českých Němců). Přestože je tato publikace zacílena na jidišismy v mluvě českých Židů, autor zároveň sleduje pronikání tohoto jazyka do obecné češtiny i do ostatních nářečí, včetně městské mluvy a v neposlední řadě také do argotu či tzv. jazyka světských lidí. Vzhledem k tomu, že v češtině dosud není k dispozici kniha mapující jidiš, resp. tzv. jidiškejt, předchází rozboru lexika pojednání o struktuře tohoto jazyka a jeho roli na našem území. Nechybí ani krátký přehled o jidiš literatuře vydané v českých zemích v 17. a 18. století.
ISBN 978-80-7422-445-4
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., brož., 142 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English, German, Polish and Hebrew summaries
$17.40

59.
Bláha, Ondřej a kol.:
Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země
/ Canaanic Glosses in Medieval Hebrev Manuscripts Related to the Czech Lands.
Kolektivní monografie přináší podrobný pohled na dosud málo známou a nedostatečně zpracovanou oblast pračeštiny a staré češtiny: zápisy českých slov a frází hebrejským písmem v 11.-13. století. Korpus lexikálních jednotek je poměrně malý, dosahuje počtu asi dvou stovek, přesto podává jedinečné svědectví o vzdělanosti českých, zejména pražských Židů té doby. Kniha je doplněna reprodukcemi původních glos s komentářem a kritickou edicí dosud nezveřejněné obsáhlé ruskojazyčné studie o jazyce kenaanských glos z pera Romana Jakobsona i podrobným popisem historie Jakobsonova dlouholetého bádání na tomto poli.
ISBN 978-80-200-2488-6
Praha : Academia, 2015, Ed. Judaica, sv. 16, 1. vyd., váz., 935 s., faksimile, rejstříky, bibliografie, medailony autorů, English and German summaries
$51.70

60.
Doležalová, Eva et al.:
Juden in der mittelalterlichen Stadt : der städtische raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts = Jews in the medieval Town : urban space in the middle ages - a place of coexistence and conflicts.
The present volume shows the Jewish communities in Central European towns from multiple points of view. We learn about the progress of their settlement, their relations to the sovereign, how they resettled in the places from where they had been expelled and about their financial business, but also about their culture, rabbinic literature, everyday life, language, burials and their relations to the Christian majority population. Each chapter presents results of original research based on extant written and material sources.
ISBN 978-80-7286-253-5 (HÚ); 978-80-7007-437-4 (F)
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR - Filosofia, 2015, Ed. Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 7, 1. vyd., brož., 209 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů, jmenný rejstřík
$11.30

61.
Elbl, Pavel B.:
Holocaust, Spojenci a Osvětim : znepokojující pravda o tom, co Spojenci věděli o vyhlazování Židů a koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim
/ Holocaust, the Allies, and Auschwitz : disturbing truth about what the allies knew about Holocaust and the concentration camp Auschwitz.
Autor literatury faktu a historik (*1975) ve své nové knize zkoumá fakta o vzniku myšlenky na vyhlazení Židů v Evropě a o jejím uskutečňování během druhé světové války nacistickým režimem. Současně se zabývá tehdejší politikou Spojenců. Klade si otázku zda Spojenci podcenili, či spíše opomenuli obrovské organizační, materiální, lidské a logistické úsilí nacistů, související s vyhlazováním, a na rozdíl od Hitlera, který byl ochoten do tohoto snažení zapojit veliké množství sil, a to i na úkor frontových jednotek, nebyli ochotni vykonat na záchranu evropských Židů téměř nic podstatného.
ISBN 978-80-88117-00-1
Praha : Noos, 2015, 1. vyd., váz., 283 s., čb foto, bibliografie
$20.30

62.
Rozkošná, Blanka:
Židé v Novém Bydžově a okolí
/ Jews in Nový Bydžov and Surroundings.
V Novém Bydžově žila velká židovská komunita, čítající několik stovek osob, se kterou se pojí zajímavé osudy. Kniha sleduje období od počátku 16. století, kdy Židé do města přišli. Židovský hřbitov je třetí nejstarší v Čechách, rozkládá se na ploše přes půl hektaru a je v něm téměř 1 500 pískovcových náhrobků. Autorka (*1968) rovněž zkoumá pohnutou historii Židů ve 20. století. Kniha je jejím již čtrnáctým dílem o židovském osídlení v Čechách.
ISBN 978-80-260-8536-2
Nový Bydžov : Město Nový Bydžov, 2015, 1. vyd., brož., 201 s., 6 s. obr. příl., ilustrace, portréty, plány, faksimile, bibliografie
$14.00

63.
Šlechticův žid - žid šlechticem : židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době
/ Nobleman's Jew - Noble Jew : jewish elites and jewish noblemen in modern times and modern age.
Eds. Janusz Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič. Publikace se věnuje problematice židovské elity a židovské šlechty v habsburské monarchii s důrazem na české země. Autoři jednotlivých kapitol pojednávají především o ekonomických, společenských a kulturních vztazích židovského obyvatelstva s nežidovskou vrchností, analyzují možnosti jejich ekonomického i společenského vzestupu, nobilitací, rodinné strategie, míru účasti na veřejném životě apod. Představují nejvýznamnější židovské rodiny a jejich historii až do doby druhé světové války.
ISBN 978-80-7464-730-7 (OU); 978-83-7455-439-8 (AJD)
Ostrava - Częstochowa : Ostravská univerzita - Akademia im. Jana Długosza, 2015, Ed. Nobilitas in historia moderna, tomus VI, 1. vyd., váz., 287 s., ilustrace, mapy, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English and German summaries
$24.00

64.
Wagnerová, Magdalena:
Příběhy ze staré židovské Prahy
/ Stories of Old Jewish Prague.
Publikace obsahuje příběhy z dob, kdy se ve městě začalo vytvářet tzv. židovské ghetto, z období vzkvétajícího Josefova, středověkých židovských pogromů i z časů, kdy začínaly vznikat židovské obce také mimo Staré Město. Jeho obyvatelé ve své době představovali přibližně čtvrtinu veškerého pražského obyvatelstva. Jejich dlouhá a trnitá minulost po sobě zanechala mnoho památek a ještě více historek a příběhů, které si vydobyly mezi ostatními staropražskými pověstmi nezastupitelné místo.
ISBN 978-80-7428-264-5
Praha : Plot, 2015, Ed. Kořeny, sv. 8, 1. vyd., váz., 210 s., čb foto, bibliografie
$18.80


POLITIKA / POLITICS

65.
Kedroň, Radek:
Operace Rath : pohled do zákulisí policejního vyšetřování
/ Operation Rath : view behind the scenes of the police investigation.
Autor knihy více než tři roky sledoval pozadí největšího korupčního případu novodobé české historie. Shromáždil dokumenty z vyšetřování, zpovídal státní zástupce, detektivy i svědky. Výsledkem je téměř dokumentární rekonstrukce kauzy, která nahlíží notoricky známý příběh z dosud neznámých úhlů. I když se kniha opírá o soudní a policejní protokoly, nejde o mechanický přepis odposlechů. Autor (*1979) je novinář, od roku 2012 šéfuje zpravodajskému serveru Lidovky.cz. Specializuje se především na bezpečnostní problematiku, např. odtajnil jména agentů StB pracujících v Hradní stráži Václava Havla, publikoval sérii textů o dodávce českých zbraní do válčící části Afriky, v níž se angažovali i vrcholoví politici.
ISBN 978-80-7429-600-0
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., váz., 261 s., 12 s. bar. obr. příl., faksimile
$18.80

66.
Mlejnek, Josef:
Kuře v hrnci a křeček v kole : česká politika a její transformace v kontextu civilizační krize
/ A Chicken in a Pot and a Hamster in a Wheel : Czech politics and its transformation in the context of the crisis of civilization.
Politické systémy postkomunistických zemí nabývají nejen pozitivní rysy západních demokracií, ale jsou čím dál tím víc zasahovány i typicky západními krizovými jevy. Rozšířené vysvětlení problémů české politiky spočívá v tvrzení, že jsme se ještě plně nevyrovnali s dědictvím minulosti a od vyspělého Západu se stále máme co učit. To je sice pravda, ale jen zčásti. Kniha se snaží doložit, že hlavní potíže české společnosti již nesouvisejí s dědictvím komunismu a nedostatečnou adaptací na západní poměry, neboť jde o zásadní problémy západní civilizace jako takové. Autor (*1969) je politolog a publicista, jako komentátor domácího i zahraničního dění spolupracuje s řadou tištěných i elektronických médií.
ISBN 978-80-7325-365-3
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., brož., 265 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$16.00

67.
Říchová, Blanka a kol.:
Analýza politiky a političtí aktéři : možnosti a limity aplikace teorií v příkladech
/ The Analysis of Politics and Political Players : options and limits of application of theories in examples.
Ambicí knihy je přispět čtyřmi původními kvalitativními případovými studiemi k diskusi o možnostech, problémech i řešeních spjatých s aplikací tzv. velkých politologických teorií v praxi. Každá studie je zaměřena na jinou úroveň rozhodovacího či schvalovacího procesu, respektive úroveň politického systému - na evropskou (nadnárodní) úroveň, na úroveň národní, regionální a komunální. Všem případovým studiím je společné zaměření na politické aktéry, jejich identifikaci, povahu, roli a zájmy. Autorský tým tvoří pracovníci Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
ISBN 978-80-7419-187-9
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Studijní texty, sv. 65, 1. vyd., brož., 251 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$16.30


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

68.
Jeho Praha : výbor statí Jiřího Peška k dějinám Prahy : vydáno k životnímu jubileu autora = ausgewählte Studien von Jiří Pešek zur Geschichte Prags : herausgegeben zum 60. Lebensjubiläum des Autors.
Eds. Olga Fejtová, Kateřina Jíšová, Martina Power a Hana Svatošová. Sborník vydaný k životnímu jubileu J. Peška obsahuje 42 jeho statí a článků věnovaných dějinám Prahy, dějinám pražské univerzity a jejího vztahu k městu, měšťanům a jejich každodennímu životu a pražské chudině. Časově zaujímají období od raného novověku až po nejnovější dějiny. Knihu provází soupis prací Jiřího Peška k dějinám Prahy.
ISBN 978-80-86852-55-3 (AHMP); 978-80-87271-92-6 (S)
Praha - Dolní Břežany : Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium, 2014, Ed. Documenta Pragensia. Supplementa, sv. V, 1. vyd., brož., 815 s., ilustrace, mapy, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$27.70

69.
Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí = Städte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit als Forschungsthema in der letzten zwanzig Jahren = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the past two Decades.
Ed. Olga Fejtová a kol. Stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 11. a 12. října 2011 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
ISBN 978-80-86852-63-8 (AHMP); 978-80-7414-710-4 (FF UJEP); 978-80-88013-10-5 (S)
Praha - Ústí nad Labem - Dolní Břežany : Archiv hlavního města Prahy - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Scriptorium, 2013, Ed. Documenta Pragensia XXXII/2, 1. vyd., brož., 709 s., čb foto, bibliografické odkazy, English and German summaries
$24.60

70.
Opatrný, Josef a kol.:
Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945-1989 en los archivos de la República Checa.
Práce je opřena téměř výlučně o pramenný materiál, zejména z Archivu Ministerstva zahraničních věcí, Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek. Výzkum ukázal různou intenzitu zájmu československých politických a ekonomických elit o jednotlivé země regionu, preferována byla Brazílie, Argentina, Mexiko a po roce 1959 Kuba. Současně je také patrná pragmatizace čs. zahraniční politiky, formálně byly sice zdůrazňovány politické a ideologické priority, v praxi však udržovalo Československo výhodné ekonomické vztahy i s brutálními vojenskými režimy (zvláště s Argentinou). Španělsky.
ISBN 978-80-246-2862-2
Praha : Karolinum, 2015, Ed. Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 38, 1. vyd., brož., 321 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$27.30

71.
Ostrava - interdisciplinární diskurs
/ Ostrava - interdisciplinary discourse.
Ed. Vendula Šafářová. Publikace obsahuje 18 odborných textů a tři umělecké intervence, které vznikly v souvislosti s projektem Městské zásahy Ostrava 2013. Architekti, sociologové, teoretici umění, manažeři a umělci představují své příspěvky k nápravě veřejného prostoru Ostravy - fyzického a mentálního. Publikace se snaží obohatit diskurs o osudu města o interdisciplinární přístup a inspirovat obyvatele i odborníky, kterým leží na srdci pozitivní rozvoj města, k nevšednímu přemýšlení a iniciativním aktivitám. Částečně souběžný anglický text, částečně anglický a slovenský text.
ISBN 978-80-7464-732-1
Ostrava : Ostravská univerzita, 2015, 1. vyd., brož., bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, Czech and English summaries
$14.00

72.
Válka ve vzpomínkách : sborník sestavený ze vzpomínek občanů Kroměřížska : Kroměřížsko v kontextu II. světové války
/ The War in Memories : collection assembled from memories of the citizens of Kroměříž region : Kroměříž region in the context of the second world war.
Ed. Šárka Kašpárková. Sborník dosud nepublikovaných vzpomínek na Kroměřížsko let 1938-1945. Tyto vzpomínky jsou cenné tím, že dokreslují obraz dění zaznamenaného oficiálními prostředky a zprostředkovávají minulé události z pohledu přímého účastníka.
ISBN 978-80-86759-07-4 (KK); 978-80-85945-72-0 (MK); 978-80-86931-94-4 (MZAB)
Kroměříž : Knihovna Kroměřížska - Muzeum Kroměřížska - Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Kroměříž, 2015, 1. vyd., brož., 103 s., ilustrace
$9.80


SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIES

73.
Kuna, Martin a kol.:
Archeologický atlas Čech : vybrané památky od pravěku do 20. století
/ Archaeological Atlas of Bohemia : selected sites from prehistory to the 20th century.
Průvodce po 105 archeologických lokalitách na území Čech vybraných jako typické ukázky základních forem archeologických památek z období paleolitu až 20. století. Cílem publikace je předvést povrchově viditelné archeologické stopy v krajině tak, aby je návštěvník mohl sám v terénu poznat a mohl pochopit logiku jejich výpovědi. Kniha obsahuje podrobné plány lokalit, nové fotografie pořízené s ohledem na maximální sdělnost obsahu a souřadnice navigačních bodů.
ISBN 978-80-200-2526-5 (A); 978-80-87365-82-3 (AÚ)
Praha : Academia - Archeologický ústav Akademie věd ČR, 2015, 2. vyd., váz., 517 s., čb a bar. foto, mapy, slovník pojmů, rejstřík, bibliografie, English summary
$39.80


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

74.
Collected Works of Jan Firbas. Volume 3 : (1979-1986).
Eds. Jana Chamonikolasová et al. Třetí svazek sebraných spisů Jana Firbase obsahuje články vydané mezi lety 1979 a 1986. Jan Firbas v tomto období dále rozvíjel významné koncepty z oblasti funkční větné perspektivy, přičemž se zaměřil především na vztahy mezi čtyřmi faktory FSP. Publikované články pojednávají o dynamické sémantice a popisují význam intonace v hovoru. Anglicky.
ISBN 978-80-210-7676-1
Brno : Masarykova univerzita, 2014, Ed. Masaryk University honours series, 1. vyd., váz., 397 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík
$38.50

75.
Czaplińska, Joanna:
Přidaná hodnota exilu : úvahy o české exilové literatuře po roce 1968
/ The Added Value of Exile : reviews on Czech exile literature after 1968.
Soubor úvah je věnován české exilové literatuře po r. 1968. Autorka se v reflexích zaměřuje jak na všeobecné otázky týkající se exilové literatury, např. poetiku, prostor a čas, tak na díla jednotlivých spisovatelů působících mimo vlast a na různé aspekty jejich tvorby. Věnuje se zejména exilové tvorbě M. Kundery, J. Škvoreckého, J. Křesadla, L. Martínka, K. Srpna, J. Klobouka a J. Nováka. Zamýšlí se také nad významem exilové literatury pro dnešního čtenáře. Autorka (*1961) je polská bohemistka, od r. 2007 přednáší českou literaturu na Opolské univerzitě. Působí rovněž jako vědecká redaktorka v časopise Studia Slavica a je členkou redakční rady časopisu Česká literatura.
ISBN 978-80-200-2483-1 (A); 978-80-7394-491-9 (JČU)
Praha - České Budějovice : Academia - Jihočeská univerzita, 2015, Ed. Societas, 1. vyd., brož., 189 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$17.50

76.
Etymological Research into Old Church Slavonic.
Eds. Ilona Janyšková, Helena Karlíková. The topic of the present volume is etymological research into Old Church Slavonic in wider Slavonic and Indo-European perspectives, namely in the context of the upcoming finalization of the Etymological Dictionary of the Old Church Slavonic Language, so far the only existing comprehensive etymological dictionary of this language. First versions of most of these texts were presented at the international conference Etymological Symposium Brno 2014: Etymological Research into Old Church Slavonic, organized by the Etymological Department of the Institute of the Czech Language of the AS CR, and held in Brno, Czech Republic, on 9-11 September 2014.
ISBN 978-80-7422-381-5
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Studia etymologica Brunnensia, sv. 18, 1. vyd., brož., 457 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$20.90

77.
Haman, Aleš; Tureček, Dalibor a kol.:
Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu
/ Czech and Slovak Parnasism in Literature : synoptic-pulsation pattern of the cultural phenomenon.
Monografie navazuje na knihu České literární romantično (2012). Soustředí se na literaturu vycházející z francouzského Parnasu a představující v českém prostředí jeden z klíčových diskurzů konce 19. a počátku 20. století. V prolegomenách Aleš Haman rekapituluje historii užití pojmu parnasismus v české literární vědě a osvětluje motivaci jeho znovuzavedení, Jiří Pelán resumuje podobu francouzského Parnasu, Dalibor Tureček a Peter Zajac podávají návrh modelu českého a slovenského parnasismu. Oddíl případových studií je věnován klíčovým autorům, obecnější problematice parnasistní prózy či modifikaci parnasismu dekadencí. Apendix se zabývá žánrovou problematikou balady v síti diskurzů konce 19. století.
ISBN 978-80-7491-255-9
Brno : Host, 2015, 1. vyd., brož., 426 s., bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English, German and French summaries
$24.40

78.
Hoffmannová, Jana; Hoffmann, Bohuslav:
Dialogické interpretace
/ Dialogical Interpretations.
Dva autoři - lingvistka a literární vědec - se ve svých individuálních i společných studiích zaměřují na široce chápanou dialogičnost jako základ výstavby různých typů textů a snaží se uplatňovat dialogismus jako analytickou metodu. Ve čtyřech oddílech knihy věnují pozornost: 1) dialogům korespondenčním (dopisům významných osobností české kultury, jako jsou M. Aleš, J. Neruda, K. Čapek, J. Voskovec a J. Werich, J. Kolář, ale i dopisům současných mladých lidí a korespondenci elektronické); 2) dialogům dramatickým (především v současných českých hrách: dvě hry cimrmanovské, Havlovo Odcházení aj.); 3) dialogům intersémiotickým (mezi výtvarníky a slovesnými umělci: ať už vznikaly ilustrace, koláže, fotografie, komiksy atd. jako reakce na verbální texty, nebo naopak texty byly inspirovány díly výtvarnými); 4) textům (nejen uměleckým), které se vyznačují oscilací mezi dialogem a monologem: Dykova Milá sedmi loupežníků, Kunderovy Monology či kázání T. Halíka.
ISBN 978-80-246-2942-1
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 392 s., ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$25.90

79.
Jankovič, Milan:
Cesty za smyslem literárního díla II
/ Pathways Towards the Meaning of Literary Work, vol. II.
Kniha je sumou autorových prací za posledních zhruba patnáct let. Navazuje na stejnojmennou práci vydanou v r. 2005. Zahrnuje studie, ve kterých autor rozpracovává svá životní teoretická témata: sémantické gesto, dění smyslu, pojetí díla v pohybu, pojem nezáměrnosti. Tato témata sleduje i ve svých hlubokých interpretacích děl E. Juliše, B. Hrabala, M. Ajvaze, D. Hodrové. Svazek zahrnuje také komentáře k přednáškám Mukařovského, recenze děl týkajících se českého strukturalismu a dialogu s ním (Z. Mathauser), případně poetiky B. Hrabala, dále referáty, v nichž se věnoval opět svým tématům: estetice významového dění a identitě díla v pohybu.
ISBN 978-80-88069-04-1
Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., brož., 459 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$16.70

80.
Kostřicová, Blanka:
Sestupy a naděje Jana Balabána
/ The Descents and Hopes of Jan Balabán.
Kniha je pokusem o celkovou interpretaci díla spisovatele J. Balabána (1961-2010), přičemž prostřednictvím analýzy jednotlivých textů sleduje především podstatný vnitřní vývoj probíhající v celé jeho tvorbě, totiž přesun akcentů od pocitů (téměř) bezvýchodných k polohám nadějnějším. Tento posun se neděje v autorově díle lineárně, častá je oscilace mezi oběma póly, avšak tón nadějný přece - alespoň do předposlední knihy - zjevně sílí.
ISBN 978-80-905527-0-8
Olomouc : Civipolis, 2015, 1. vyd., brož., 139 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$11.10

81.
Koupil, Ondřej:
Grammatyka Cžeska : mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy)
/ Grammatyka Cžeska : Czech grammar from 16th to 19th centuries (the catalogue of exposition).
Katalog k výstavě mluvnic češtiny, kterou společně pořádají Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky a Národní muzeum v Praze (říjen 2015 až únor 2016), pojatý jako kniha systematicky ukazující gramatiky češtiny od první mluvnice češtiny (1533) po vědecké mluvnice Jana Gebauera. Svět českého mluvnictví je tu představen jednak v syntetické studii, která mapuje proměny "žánru" grammatica Bohemica od individuálně zpracovaného pokusu spojit mluvnickou nauku latinské tradice a češtinu po standardizované příručky, jednak v katalogu reprezentativního souboru 65 mluvnic různých typů, napsaných česky, latinsky nebo německy. Reflexe jazykových otázek byla v dějinách kultury českých zemí vždycky důležitá a na příkladu mluvnic tak lze osudy této kultury dobře sledovat. Knihu doprovází reprodukce popisovaných tisků, původní portréty autorů mluvnic s biografickými medailony. Ilustrace Miroslav Koupil.
ISBN 978-80-7470-093-4
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., váz., 174 s., portréty, faksimile, bibliografie, rejstřík osob, seznam zkratek, English summary
$16.70

82.
Lektor A. M. Píša : výbor lektorských posudků z let 1954-1965
/ The Reviewer A. M. Píša : a selection of his reviews from the years 1954-1965.
Ed. Naděžda Macurová. Antonín Matěj Píša (1902-1966), literární a divadelní kritik a teoretik, editor a dramaturg, vstoupil do literatury jako sedmnáctiletý talentovaný básník. Už ve svých raných statích a studiích projevoval neobyčejnou erudici a v prvních letech po 1. světové válce se stal jednou z předních osobností literární kritiky. Aby si uchoval hledisko kritické objektivnosti, zaujal v 50. a 60. letech v kulturním dění příznačnou pozici "muže v ústraní". Výmluvným dokladem tohoto stavu je mimo jiné soubor více než 500 lektorských posudků, které psal v letech 1954-1965 pro nakladatelství Československý spisovatel. Z tohoto dosud nepublikovaného materiálu vychází tento výbor 50 textů, který ukazuje konzistentnost Píšových literárně-kritických názorů, odhaluje možná úskalí či taktizování, ale i neústupnost z uměleckých požadavků kladených na literaturu v tomto literárně i historicky exponovaném období.
ISBN 978-80-87376-20-1
Praha : Památník národního písemnictví, 2015, Ed. Depozitář, řada Dokumenty, 1. vyd., brož., 399 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$24.50

83.
Malura, Jan:
Meditace a modlitba v literatuře raného novověku
/ Meditation and Prayer in Early Modern Times Literature.
Přehledová monografie se zaměřuje na českou literaturu 16. až 18. století, zejména na knihy modliteb a rozjímání, které patřily k neobyčejně početné a společensky vlivné oblasti tehdejšího kulturního života. Měly vést člověka k duchovnímu povzbuzení, útěše i k prohlubování osobní zbožnosti. Monografie, která je prvním souhrnnějším pohledem na tuto tvorbu, sleduje oba žánry nejen v širokém časovém záběru od vrcholného humanismu až do pozdního baroka, ale i v nadkonfesijní perspektivě (katolickým a protestantským pramenům věnuje rovnocennou pozornost). Literárně-vědné východisko spojuje s pohledem kulturních dějin, všímá si nejen rétorické roviny textů, žánrových typů a cizojazyčných předloh, ale též předpokládaných recipientů i dobových způsobů četby.
ISBN 978-80-7464-698-0
Ostrava : Ostravská univerzita, 2015, 1. vyd., brož., 278 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$17.60

84.
Panevová, Jarmila a kol.:
Mluvnice současné češtiny, díl 2 : syntax češtiny na základě anotovaného korpusu
/ Contemporary Czech Grammar, Part 2 : syntax of contemporary Czech based on annotated corpus data.
V tomto svazku je podán pohled na českou syntax založený na materiálu současné češtiny, jak ho poskytuje gramaticky anotovaný materiál z českých počítačových korpusů. Autorky svazku se podílely na výstavbě Pražského závislostního korpusu. Vycházely přitom z jednotné teoretické koncepce závislostního popisu založeného na pojmu valence. V sedmi kapitolách jsou analyzovány a bohatě korpusovým materiálem exemplifikovány základní otázky významové stavby české věty (typy závislostních vztahů, hranice mezi valenčními a nevalenčními doplněními, souhra morfologie a syntaxe v české větě, spojení souřadná a eliptická, podstata infinitivních konstrukcí, slovosled ve vztahu k aktuálnímu členění).
ISBN 978-80-246-2497-6
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 291 s., grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$20.70

85.
Růže chuti přerozkošné : antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století
/ The Rose of Taste So Wonderful : antology of Moravian handwritten hymn-books of 17th and 18th centuries.
Ed. Kateřina Smyčková. Přepis not Šárka Hálečková. Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně zpřístupněny, přestože jsou pozoruhodným pramenem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti a iluminačního umění. Antologie vybírá z tohoto rukopisného repertoáru celkem čtyřicet písní s mariánskou a eucharistickou tematikou. Text písní je kriticky upraven s ohledem na specifika barokní češtiny a rukopisné produkce. Přibližně polovina textů se dochovala spolu s notací, antologie ji přináší v moderním přepisu. Texty jsou opatřeny vysvětlujícím komentářem, textově a hudebně kritickým aparátem. Úvodní studie objasňuje úlohu rukopisné hymnografie v dějinách českého písemnictví, podává přehled všech známých moravských rukopisných kancionálů a blíže osvětluje písně zařazené do antologie.
ISBN 978-80-7308-563-6
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., váz., 181 s., noty, bibliografie, rejstříky, English summary
$16.80

86.
Sgallová, Květa:
O českém verši
/ About the Czech Verse.
Soubor statí shrnuje výsledky autorčina dlouhodobého vědeckého směřování. Vychází ze strukturalistické tradice a již na počátku své odborné práce prosazovala uplatňování moderní techniky při versologickém výzkumu. V souboru jsou zastoupeny práce týkající se jak problematiky nového přístupu, tak i výsledků, jichž bylo takovým postupem dosaženo, a to v rámci výzkumu, který vedl prof. Miroslav Červenka. Podstatná část prací nemohla být v době normalizace v českém odborném prostředí publikována, studie byly zveřejněny ve Varšavě v rámci mezinárodního výzkumu verše. To se týká především společných prací autorky s prof. Červenkou. Studie zpracovávají obecné problémy výstavby verše, struktury verše v době národního obrození a ve druhé polovině 19. století a otázky teorie a praxe rýmování v české poezii.
ISBN 978-80-246-3115-8
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 436 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$26.60

87.
Sládek, Ondřej:
Jan Mukařovský : život a dílo
/ Jan Mukařovský : life and work.
J. Mukařovský (1891-1975) byl český estetik a literární teoretik, čelný představitel českého strukturalismu a Pražského lingvistického kroužku, akademik, vysokoškolský pedagog. Monografie v souhrnné podobě představuje jeho život a dílo v širším kontextu domácí i zahraniční literární vědy a estetiky, nastiňuje hlavní vlivy, které formovaly jeho osobnost a myšlení. Vysvětluje základní pojmy a principy Mukařovského strukturalismu. Kromě toho také vykresluje osobní vztahy, které ho pojily např. s R. Jakobsonem, K. Čapkem, V. Nezvalem a dalšími, a popisuje jeho společenské a politické aktivity.
ISBN 978-80-7491-531-4
Brno : Host, 2015, 1. vyd., brož., 446 s., 32 s. obr. příl., kalendárium, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$27.20

88.
Škarpová, Marie:
"Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými" : Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity v 17. století
/ "Amongst Czechs, Inclinable to Pious Singing" : Šteyer's Czech Hymn-book, the canonization of hymno-graphical memory and formation of catholical identity in the 17th century.
Kancionál český mnohostranně literárně činného jezuity Matěje Václava Šteyera (1630-1692) patří k nejobsáhlejším i nejvydávanějším bohemikálním kancionálům. Během let 1683-1764 byl vytištěn šestkrát a jeho užívání je doloženo minimálně do začátku 20. století. Obsahuje téměř 1 000 českých písňových textů a více než 800 nápěvů, a to od raně středověké písně Hospodine, pomiluj ny až po písňovou tvorbu druhé poloviny 17. století. Monografie vybízí ke studiu memoriální funkce hymnografie, ke studiu podílu českých kancionálů na konstituování konfesijní i národní identity a vůbec k reflexi vlastního vztahu k minulosti. Zabývá se sice pouze písňovými texty Kancionálu českého, nabízí však i podněty pro hudební historii.
ISBN 978-80-7308-547-6
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Trivium, sv. 7, 1. vyd., brož., 552 s., přílohy, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$27.70

89.
Wögerbauer, Michael; Píša, Petr; Šámal, Petr; Janáček, Pavel a kol.:
V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014, sv. 1 : 1749-1938
Wögerbauer, Michael; Píša, Petr; Šámal, Petr; Janáček, Pavel a kol.:
V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014, sv. 2 : 1938-2014
/ In the Public Interest : censorship and the social regulation of literature in modern Czech culture : 1749-2014.
Kniha zkoumá proměny cenzury literatury a tisku od nástupu osvícenství až do počátku 21. století a masového rozšíření internetu. Výklad je chronologicky rozdělen do osmi částí. Na úvod každé z nich je zařazena rámcová kapitola, která podává obecný přehled o podobě a proměnách cenzury daného období. Soustředí se přitom především na instituce, které cenzuru vykonávají, a na dopady této regulace na fungování dobového literárního provozu. Za každou rámcovou kapitolou následuje blok případových studií, které na vybraných tématech ukazují působení literární cenzury v detailu. Autorský tým při práci na knize vstřebal diskuse o povaze cenzury, jež v humanitních vědách probíhají od 60. let 20. století. Práce proto nechápe cenzuru a regulaci literatury pouze jako soubor zákazů brzdících všeobecný pokrok, naopak se ji snaží popsat jako komplexní jev zakotvený ve struktuře moderní kultury, jenž literární tvorbu i její recepci nejen omezuje, ale i povzbuzuje, provokuje a obohacuje.
ISBN 978-80-200-2491-6 (komplet A); 978-80-88069-11-9 (komplet ÚČL)
Praha : Academia - Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 2 sv. , 1 659 s., ilustrace, bibliografické odkazy, bibliografie, medailony autorů, English summary
$64.40


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

90.
Aenigma : One Hundred Years of Anthroposophical Art.
Eds. Reinhold J. Fäth, David Voda. On the threshold of the First World War, cultural elites with an interest in esotericism from Western and Eastern Europe, Scandinavia and Russia found a refuge there so that they could be near Rudolf Steiner, the charismatic Austrian philosopher, nature scientist, pedagogist, architect and re-designer of the world. In addition to studies on anthroposophical art the monograph presents 125 artists who, between 1913-2013, were active in many fields from painting, sculpture, printmaking, the applied arts and design, textile art, toy-making, books and children's books to samizdat books, but also in architecture, stage design, eurythmy, poetry and modern music. Indeed, there is a history of anthroposophical art in Europe that has not been discussed and researched, that has been ignored by the academic discourse..
ISBN 978-80-7467-084-8 (AV); 978-80-87149-91-1 (MUO)
Řevnice - Olomouc : Arbor vitae - Muzeum umění Olomouc, 2015, 1. vyd., váz., 399 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$101.40

91.
Aenigma : sto let antroposofického umění
/ Aenigma : One Hundred Years of Anthroposophical Art.
Eds. Reinhold J. Fäth, David Voda. Vychází u příležitosti stejnojmenných výstav konaných v Muzeu umění Olomouc - Muzeu moderního umění ve dnech 19. 3. - 26. 7. 2015 a v Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) a na zámku Ostrau ve dnech 17. 8. - 25. 10. 2015. Monografie poprvé celosvětově ozřejmuje doposud neprobádané dějiny antroposofického umění. Vedle studií o antroposofickém umění představuje 125 tvůrců, kteří se mezi lety 1913-2013 pohybovali v mnoha oblastech od malířství, sochařství, grafiky, uměleckého řemesla a designu, textilního umění, tvorby hraček, krásné a dětské knihy a samizdatu až po architekturu, scénografii, eurytmii, poezie a moderní hudbu. Část knihy je věnována antroposofickému umění v českých zemích.
ISBN 978-80-7467-085-5 (AV); 978-80-87149-89-8 (MUO)
Řevnice - Olomouc : Arbor vitae - Muzeum umění Olomouc, 2015, 1. vyd., váz., 399 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$101.40

92.
Albertová, Helena:
Jan Vančura
Monografie scénografa a malíře J. Vančury (*1940) sleduje jeho divadelní tvorbu od sedmdesátých let po dnešek. Publikace obsahuje stručný Vančurům umělecký životopis, studie k jeho významných uměleckým obdobím a především řadu reprodukcí Vančurových scénografických děl. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7008-349-9
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2015, Ed. Osobnosti české scénografie, sv. 2, 1. vyd., brož., 174 s., čb a bar. foto, soupis divadelních prací, bibliografie
$15.40

93.
Bartlová, Milena:
Pravda zvítězila : výtvarné umění a husitství 1380-1490
/ The Truth Prevailed : the Hussite movement and visual arts in 1380-1490.
Kniha poprvé ukazuje jednu kapitolu českých dějin umění: výtvarnou produkci spojenou s husitským hnutím. Donedávna se zdálo, že nic takového neexistovalo, a teprve výstava a publikace Umění české reformace (2010) ukázaly, že jde o kulturně bohaté a zajímavé téma. Práce chce širší veřejnosti zprostředkovat výsledky autorčina vědeckého výzkumu posledních dvaceti let. Nejprve se zabývá kritikou náboženských obrazů v náboženském reformním hnutí konce 14. století za vlády Václava IV. Obrazoborectví se pak ukazuje nejen jako ničení, ale také jako cenná součást kulturních dějin. Po husitských válkách se v Čechách a na Moravě poprvé v Evropě zformovalo dlouhodobé soužití dvou církví: kališníků s katolíky. Výtvarné umění se na hledání společenského kompromisu významně podílelo.
ISBN 978-80-200-2502-9
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 358 s., bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstříky, poznámky, English summary
$55.30

94.
Barus, Martin a kol.:
Ad gloriam Dei : 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence
/ Ad Gloriam Dei : 130 years of the Diocese Museum in Litoměřice and 20 years of its revival.
Vyšlo u příležitosti zahájení stejnojmenné výstavy, která je výběrem toho nejlepšího a nejzajímavějšího z rozsáhlého terénu litoměřické diecéze, i když podává jen ukázku církevního umění ze 14. - 18. století. Muzeum litoměřické diecéze bylo první institucí tohoto druhu, která vznikla v rakousko-uherské monarchii.
ISBN 978-80-87784-08-2
Litoměřice - Praha : Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích - Biskupství litoměřické - Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, 2015, 1. vyd., brož., 157 s., bar. ilustrace, portréty, 1 mapa, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$21.00

95.
Dostál, Martin:
Vladimír Kopecký : Bouře a Klid = Storm and Calm.
V. Kopecký (*1931) je významný český malíř a sklářský výtvarník, vedoucí ateliéru skla a profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Jeho tvorba je permanentním prostupováním bytostného malířského založení a osobitého využití skla ve výtvarné práci. Reprezentativní monografie vyšla u příležitosti rozsáhlé retrospektivní výstavy Bouře a klid v Museu Kampa, která se uskutečnila 24. 4. - 7. 9. 2014. Kniha získala druhé místo v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2014. Obsahuje texty Vladimíra Kopeckého a jeho rozhovor s Petrem Volfem.
ISBN 978-80-260-6037-6
Praha : Retro Gallery, 2014, 1. vyd., váz., 269 s., čb a bar. ilustrace, čb foto, faksimile, bibliografie, soupis výstav
$84.40

96.
Drak se probouzí : současné inspirace východoasijským uměním = The waking dragon : contemporary inspiration from East-Asian art.
Ed. Petra Polláková. Drak je jedním z ústředních symbolů východoasijské kultury, je obdařen kladnou (jangovou) energií a tvořivou silou, proto se stal i symbolem publikace, která přibližuje zajímavý a u nás dosud neprozkoumaný fenomén vlivu tradičního a současného východoasijského umění a japonské pop-kultury na tvorbu českých umělců mladé a střední generace po r. 2000. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na různé oblasti vizuálního umění od malířství, sochařství, video artu, instalací přes inspirace v oblasti autorského šperku, designu nebo současné módy. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-562-6
Praha : Národní galerie, 2014, 1. vyd., brož., 201 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy
$21.00

97.
Dvořák, Jan; Malíková, Nina:
Karel Brožek
Monografie o jedné z nejvýznamnějších postav moderního českého loutkářství. K. Brožek (1935-2014) náležel k legendární skupině absolventů nově zřízené Katedry loutkářství DAMU přelomu 50. a 60. let . Stál o zrodu černého divadla, na vrcholu 60. let působil v Laterně magice, kde mj. spolupracoval s bratry Alfrédem a Emilem Radokovými. V počátku normalizace se uchýlil k loutkovému divadlu, pracoval na všech našich loutkových scénách, zásadním způsobem přispěl k profilaci plzeňské Alfy a po listopadu 1989 kladenského Lampionu, kde byl také 15 let ředitelem. Jeho rekordní inscenací se stal loutkový Don Giovanni pod hlavičkou Národního divadla marionet v Říši loutek. Od r. 1991 dosáhlo toto nastudování na 5 500 repríz, bylo uvedeno na 80 místech Evropy, Afriky a Asie a dosud jej vyhledalo více než 700 000 diváků.
ISBN 978-80-86102-92-4
Praha : Pražská scéna, 2015, Ed. Režie, sv. 15, 1. vyd., brož., 319 s., čb a bar. foto, faksimile, soupisy, bibliografie, English summary
$13.90

98.
Chmelařová, Marcela:
Richard Fremund
Monografie významného českého malíře a grafika, který tragicky zahynul v roce 1969. Součástí knihy je unikátní dokumentární soubor fotografií Václava Chocholy, který byl jeho přítelem. Kniha vyšla u příležitosti výstavy v Museu Kampa, která se konala od 18. září do 7. prosince 2014.
ISBN 978-80-260-5908-0
Praha : Retro Gallery, 2014, 1. vyd., váz., 241 s.,bar. ilustrace, čb foto, bibliografie, biografie, soupis výstav
$87.80

99.
Imerzivní divadlo a média = Immersive Theatre and Media : Golem: Meyrink, Štvanice, Cube.
Eds. Ivo Kristián Kubák et al. Překlad Valerie Talacko. Režisér Ivo Kristián Kubák, reprezentant tohoto nového typu divadelnosti, za takové považuje divadlo, které nerozlišuje mezi jevištěm a hledištěm, do něhož je divák vnořen, je jím plně obklopen a je jeho součástí. Autor takové všeobklopující divadlo provozuje ve Vile Štvanice se svým souborem Tygr v tísni. Jejich projekt GOLEM Cube se stal i součástí české expozice Pražského quadriennale 2015. Kniha si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem pojednat o fenoménu imerzivního divadla, chce spíše na základě případové studie shrnout praktické poznatky z tvorby tohoto projektu. Její součástí je také celý text scénáře divadelní hry. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-86102-94-8
Praha : Pražská scéna, 2015, Ed. Panorama českého alternativního divadla, sv. 26, 1. vyd., brož., 181 s., čb foto, biografie
$13.90

100.
Ivanega, Jan:
Hluboká
/ Hluboká Castle.
Původně královský hrad ze 13. století prošel několika stavebními úpravami, ale teprve přestavba z let 1840-1871 mu vtiskla jeho známou novogotickou podobu. Někdejší rezidence knížecí rodiny Schwarzenbergů má 11 věží a 140 místností, z nichž jsou některé přístupné veřejnosti. Kniha je věnována představení vrchnostenských objektů (zámku Hluboká, loveckého zámku Ohrada a lázní v Libníči) na panství Hluboká nad Vltavou a objasnění jejich vzájemného vztahu za vlády knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu. Hlavní pozornost je věnována analýze využívání staveb, jíž nutně předchází shrnutí stavebního vývoje objektů.
ISBN 978-80-86874-56-2
Praha : Národní zemědělské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 162 s., čb a bar. ilustrace, mapy, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$43.40

101.
Ivanega, Jan:
Ohrada
/ Ohrada Castle.
Zámek Ohrada byl postaven v letech 1708-1713 v barokním slohu podle projektu architekta P. I. Bayera pro knížete A. F. Schwarzenberga jako lovecký zámek, který měl sloužit k pořádání honů a honosných loveckých slavností. V centru pozornosti autora je výstavba objektu a jeho místo mezi soudobými loveckými zámky v Čechách, zároveň je zkoumána výzdoba stavby a vliv, který na ni měl stavebník, kníže Adam František ze Schwarzenbergu. Ačkoliv je historie objektu díky výzkumům Věry Naňkové, Antonína Nikendeye a dalších dobře známa již dlouhá desetiletí, nové čtení známých pramenů umožňuje hlubší zhodnocení významu stavby, kterou je třeba vnímat jako nejvýznamnější objekt svého druhu v Čechách. Ačkoliv je kniha soustředěna na barokní období, neopomíjí ani mladší dějiny stavby, neméně pozoruhodné.
ISBN 978-80-86874-55-5
Praha : Národní zemědělské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 134 s., čb a bar. ilustrace, mapy, 1 portrét, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$31.50

102.
Ján Mančuška. První inventura = First Inventory.
Ed. Vít Havránek. Monografická publikace vznikla jako knižní záznam inventury prací, reprodukcí, textů a projektů konceptuálního umělce Jána Mančušky (1972-2011). Projekt První inventury má i svůj termín ukončení, kterým se stala výstava organizovaná Galerií hlavního města Prahy v roce 2015. Kniha je rozdělena do pěti oddílů: Práce, Texty, Rozhovory, Recenze a Teoretické texty. Anglicky a česky.
ISBN 978-3-03764-443-0 (JRP); 978-80-87259-32-0 (T)
Praha : JRP-Ringier - tranzit.cz, 2015, Ed. Transit series, sv. 11, 1. vyd., brož., 440 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, soupis výstav
$57.90

103.
Jančárková, Julie:
Ruská malba, kresba a grafika : od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě
/ Russian Painting, Drawing and Graphics : from the 19th century to the half of 20th century from the collection of the Art Gallery in Náchod.
Autorka sleduje na základě jedné z nejkvalitnějších sbírek ruského umění u nás obecnější téma. První část knihy přibližuje dějiny ruského výtvarného umění od konce 18. století. Autorka se do hloubky zabývá i ruskou emigrací jak v bývalém Československu, tak ve Francii, především v Paříži, i v dalších zemích, jako byly Itálie, USA… Významné je rovněž podchycení kontextu s evropským prostředím. Druhá část - katalog žánrově pestré náchodské sbírky - obsahuje vedle biografických medailonů umělců slavných, známých i nově objevených také barevné, často celostránkové a dvoustránkové reprodukce atraktivních děl, jejich popisy a "životopisy". Knihu uzavírá bohatý dokumentační materiál - soupisy: výstav ruského umění, katalogů k nim, zahraniční i domácí literatury o ruském umění, četných uměleckých spolků, škol a institucí.
ISBN 978-80-7467-076-3 (AV); 978-80-87069-63-9 (GVU); 978-80-86420-55-4 (SÚ)
Řevnice - Náchod - Praha : Arbor vitae - Galerie výtvarného umění - Slovanský ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 319 s., bar. ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English and Russian summaries
$83.90

104.
Jelínek, Luboš; Jelínková, Světlana:
Jan Koblasa : monumentální miniatury (sochy z let 1974-2015)
/ Jan Koblasa : monumental miniatures (sculptures from 1974-2015)
Vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, kterou pořádá ve dnech 10. září až 29. října 2015 Galerie ART Chrudim.
J. Koblasa (*1932) je český sochař, malíř, grafik, scénograf, básník, hudebník, emeritní profesor sochařství v Kielu, žijící od roku 1968 v zahraničí (v současnosti v Hamburku).
ISBN 978-80-905740-2-1
Chrudim : Galerie ART, 2015, 1. vyd., brož., 45 s., bar. ilustrace, bibliografické odkazy
$13.30

105.
Kamil Lhoták. Sic Itur Ad Astra : obrazy, básně a přátelé = paintings, poems and friends.
Katalog ke stejnojmenné výstavě v Museu Kampa. Tato výstava se snaží představit významné obrazy, které byly Lhotákovým darem blízkým přátelům. Přes šedesát olejomaleb představuje to nejlepší z let 1937-1954 a řada obrazů je vystavena vůbec poprvé. Kniha popisuje přátelství Lhotáka s literáty jeho generace, jejichž básnické či prozaické práce jsou otištěny v katalogu. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905877-4-8
Praha : Retro Gallery, 2015, 1. vyd., brož., 97 s., bar. ilustrace, čb foto, biografie, soupis vystavených děl
$28.00

106.
Karbaš, Jiří:
Karel Pokorný : hold krajině
/ Karel Pokorný : tribute to landscape.
Monografie středočeského malíře (*1944) představuje jeho krajinnou a figurální tvorbu. Maloval převážně středočeskou krajinu, významná místa českých dějin a jeho velkou láskou je Itálie, zejména místa v krajinách Veneta, Toskánska a Umbrie. Jeho umělecká tvorba má pevné místo v české expresívní malbě a je vyhledávána pro svou výtvarnou kvalitu a barevnou melodii odborným i laickým publikem.
ISBN 978-80-260-7981-1
Říčany : Karel Pokorný, 2015, 1. vyd., váz., 156 s., bar. ilustrace, soupis výstav, English, German and Italian summaries
$26.60

107.
Kort, Pamela: Umělci a proroci. Kupka, Schiele, Beuys, Hundertwasser a další : průvodce výstavou = Artists and Prophets. Kupka, Schiele, Beuys, Hundertwasser and others : exhibition guide.
Ed. Veronika Hulíková. Výstavu připravila Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Veletržní palác 22. 7. - 18.10. 2015. E. Schiele vnímal sám sebe jako vizionářského a prorockého umělce, F. Kupka vytvořil jednu z hlavních vývojových linií abstraktní malby prodchnutou spirituální energií, J. Beuys se svou "sociální plastikou" volal po revoluci a F. Hundertwasser zase tvořil holistické spirálové obrazy. Tyto zásadní umělecké postoje by nemohly vzniknout bez vazeb na tzv. "bosonohé proroky". Někteří z nich patřili k umělcům-naturistům, jiní zase byli novodobým ztělesněním Ježíše Krista a další se považovali za sociální revolucionáře. Jejich jména - Karl Wilhelm Diefenbach, Gusto Gräser, Gustav Nagel, Friedrich Muck-Lamberty a Ludwig Christian Haeusser - takřka upadla do zapomnění, ale za svého života se u širokého publika a v avantgardních kruzích těšila velké oblibě. Průvodce stejnojmennou výstavou zasazuje "proroky" a uměleckou avantgardu do dalekosáhlých společensko-historických souvislostí. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-584-8
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 67 s., čb a bar. ilustrace, faksimile
$16.80

108.
Kosatík, Pavel:
Baronka v opeře : život a zpívání Jarmily Novotné
/ The Baroness in Opera : life and singing of Jarmila Novotná.
Životopis jedné z největších českých operních zpěvaček (1907-1994). Jako Smetanova Mařenka debutovala v Národním divadle v sedmnácti letech. Stala se hvězdou berlínské i vídeňské Státní opery. Působila v Paříži, Londýně, Buenos Aires i Veroně a Neapoli. Mezi lety 1935 až 1956 byla hvězdou newyorské Metropolitní opery. Spolupracovala s dirigentem A. Toscaninim, režisérem M. Reinhardtem a mnoha dalšími. V roce 1939 emigrovala i s rodinou do USA. Do vlasti se pak vrátila ještě v r. 1947, kdy zde absolvovala koncertní turné. Ve stejném roce také hrála v protiválečném americko-švýcarském (režie Fred Zinneman) filmu Poznamenaní, který byl posléze nominován na Oscara. Za války byla ztělesněním českého vlastenectví, její cyklus Lidických písní se stal přelomem v zahraniční propagaci čs. odboje. A při tom všem, čím se o vlast zasloužila, musela z ní hned dvakrát, v letech 1939 a 1948, uprchnout.
ISBN 978-80-260-8181-4
Liteň : Zámek Liteň, 2015, 1. vyd., váz., 394 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík
$31.40

109.
Kratochvil, Jef:
Za zrcadlem : 1980-1985
/ Behind the Mirror : 1980-1985.
Výpravná publikace shrnující poprvé v knižní podobě unikátní projekt brněnského fotografa Josefa (Jefa) Kratochvila Dech brněnských ateliérů. Na sto padesát koláží, které vytvořil v letech 1980-1985, představuje brněnské výtvarníky. V premiéře byly tyto foto-koláže poprvé prezentovány v roce 1985 na výstavě v galerii Čs. spisovatele. Představuje se zde celá generace brněnských výtvarníků všech typů osmdesátých let dvacátého století.
ISBN 978-80-87807-02-6
Brno : Asociace PCC, 2014, 1. vyd., váz., 139 s., čb a bar. foto
$38.50

110.
Krejčí, Jaromír; Kytnarová Arias, Katarína et al.:
Abusir XXIV : mastaba of Werkaure. Volume I, Tombs AC 26 and AC 32 - Old Kingdom strata.
Monografie vyhodnocuje výsledky archeologického výzkumu hrobky AC 26 (dříve známé jako pyramida Lepsius č. 23) datované do 5. dynastie a hrobek AC 32 z pozdní 6. dynastie, který během tří archeologických sezón v letech 2006-2009 provedl Český egyptologický ústav FF UK. Publikace se zaměřuje na archeologické kontexty datované do Staré říše. Hrobka AC 26 leží v těsné blízkosti pyramidového komplexu královny Chentkaus II. (uprostřed královského pyramidového pohřebiště), demonstruje tedy významné postavení jejího majitele. Jednotlivé kapitoly monografie se zabývají popisem a vyhodnocením architektury mastaby, nálezů datovaných do období Staré říše, rozsáhlého souboru keramiky, stavebních nápisů a značek, archeo-botanickými analýzami makro-zbytků ze sušených cihel a závěry, které se zejména týkají datování hrobek AC 26 a AC 32. Anglicky.
ISBN 978-80-7308-542-1
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Excavations of the Czech Institute of Egyptology, 1. vyd., váz., 303 s., 24 s. obr. příl., čb a bar. ilustrace, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$90.80

111.
Kyas, Vojtěch:
Franz Schubert : mýty a nové pohledy
/ Franz Schubert : myths and new views.
Publikace přibližuje rakouského mistra z českého úhlu pohledu. Upozorňuje na mýty o něm, na jednostranný či nepravdivý výklad biografických, faktografických aj. údajů v české hudební historiografii. V textu klade větší důraz na u nás méně známé skladby instrumentální (symfonie, symfonické fragmenty) a vokálně instrumentální (poslední dvě mše). O písňové, komorní a klavírní tvorbě pojednává autor průběžně; to se týká i důležitých životopisných událostí. Snaží se ukázat, že podíl hudby Čechů na Schubertově tvůrčím rozvoji byl značný. Při práci využil notových, písemných a obrazových materiálů, uložených v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Autor (*1947) je hudební historik, kurátor hudebních sbírek Moravského zemského muzea, specializuje se na dějiny hudby 19. století.
ISBN 978-80-7028-446-9
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 106 s., čb a bar. ilustrace, noty, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, German summary
$12.30

112.
Kyndrová, Dana:
Russians : their icons and desires = Rusové : jejich ikony a touhy
Kniha představuje určitý esej o životě ruského národa, kterému se přední česká humanistická fotografka věnovala téměř 40 let, pohled na národ, který má potřebu ikon - svatých či politických. Renesance pravoslaví po odvržení komunistické ideologie, ruský mesianismus, patos i velikášství. První část knihy je věnována období Sovětského svazu, nicméně stěžejní část tvoří fotografie ze současného Ruska, kdy se po rozpadu sovětského impéria Rusům opět navrací národní sebevědomí. Kniha obsahuje 230 fotografií a detailní popisky s vysvětlením reálií na konci knihy. Anglicky, česky a rusky.
ISBN 978-80-7437-164-6
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., váz., 275 s., čb foto, popisky k fotografiím
$96.90

113.
Legiobanka : architektura, lidé, příběhy
/ Legio-Bank : architecture, people, stories.
Ed. Yvonna Fričová. Stěžejní dílo největšího českého architekta 20. století J. Gočára (1880-1945) určilo styl zvaný národní dekorativismus pro oficiální architekturu ve službách nově zrozeného samostatného Československa. Monumentální a umělecky jednotná budova dokončená r. 1923 je originálním českým příspěvkem a součástí evropského slohu art déco. Drobná, leč informacemi a fotografiemi nabitá publikace vypravuje příběh čs. legií a budování jejich bankovního ústavu, představuje tvůrce výjimečné stavby i historii místa, kde stojí, přináší neznámé údaje o proinvestovaných částkách, realizačních stavebních firmách či původním rozvržení interiérů a názorným způsobem vysvětluje mimořádnou sochařskou výzdobu fasády domu.
ISBN 978-80-86652-55-9
Praha : Titanic, 2015, 1. vyd., brož., 68 s., čb a bar. foto, faksimile, plány, bibliografické odkazy
$19.30

114.
Madony na lvu a měkký styl třetí čtvrtiny 14. století : příspěvky z mezinárodního sympozia = Madonnas on Lions and the Soft Style of the Third Quarter of the 14th Century : proceedings from the international symposium.
Ed. Jana Hrbáčová. Výstava Gotické madony na lvu se uskutečnila v roce 2014 v Muzeu umění Olomouc - Arcidiecézním muzeu. V průběhu trvání výstavy se uskutečnilo mezinárodní symposium, jehož se zúčastnili historikové umění z ČR, Polska, Rakouska a Maďarska. Sborník obsahuje odborné statě, nahlížející na problematiku Madon na lvu z nejrůznějších úhlů pohledu - texty jsou věnované ikonografii, či se zabývají analýzou slohu, ať již v Čechách, Slezsku, Malopolsku či v Rakousku. Česky, anglicky, německy.
ISBN 978-80-87149-86-7
Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2014, 1. vyd., brož., 77 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, English and German summary
$10.50

115.
Macháčková, Stanislava:
Galerie z ruky
/ The Out-of-Hand Gallery.
Tato galerie se nachází v Křížovicích u Doubravníka, vysoko nad řekou Svratkou nedaleko hradu Pernštejna. Její výstavní prostory jsou v původní stodole. Ve spodní části galerie bývají autorské výstavy, v horní části jsou vystaveny většinou obrazy autorů kmenových, ale i nových. Galerie se orientuje na moderní umění, vystavuje a prodává obrazy, sochy, skleněné objekty, grafiky, šperky, hedvábné šátky, kabelky i keramiku. Publikace sleduje více než dvacetileté trvání galerie, kterou provozuje paní Macháčková již od roku 1991. Zachycuje všechny konané výstavy i s vernisážemi, a to jak slovně, tak i fotograficky. Text je velice osobní, protože život galerie je pevně srostlý s životem autorky.
ISBN 978-80-7204-915-8
Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1. vyd., brož., 323 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, medailony autorů, soupis výstav
$19.60

116.
Mihule, Jaroslav:
Hudební eseje a morality
/ Music Essays and Moralities.
Autor (*1930) je vysokoškolský pedagog a diplomat. Napsal zakladatelskou monografii Martinů - osud skladatele (2002). Tato kniha esejů je inspirována setkáními se zajímavými osobnostmi: R. Firkušným, R. Kubelíkem, J. Sudkem, J. Patočkou, V. Holzknechtem ad. Spojeny jsou se zajímavými náměty k zamyšlení: o demokracii, svobodě, svědomí, naší hymně, našem charakteru, o velikosti a kráse umění B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů.
ISBN 978-80-257-1486-7
Polička - Praha : Městská knihovna Polička - Argo, 2015, 1. vyd., brož., 367 s., ilustrace, faksimile, noty, bibliografické odkazy, rejstřík osob
$20.70

117.
Modfolk. Modernita v lidovém : Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM = Modernity in Folkness : Studio of fashion and footwear design of Liběna Rochová at UMPRUM.
Ed. Lada Hubatová-Vacková. Překlad Irma Charvátová, Tony Long. Katalog představuje novou semestrální kolekci realizovanou v Ateliéru oděvu a obuvi UMPRUM, která vychází z poučení historickým výzkumem lidového řemesla a stavitelství, pracuje s četnými předlohami a fotografiemi z knihovny VŠUP. Cíleně se soustředí na provázanost lidového řemesla s modernistickým designem, tj. na typologii jednoduchých střihů a konstrukčních řešení. Katalog doprovází výstavu, která se koná v brněnské Jurkovičově vile (26.6.-1.11.2015). Je obohacen odborným textem L. Hubatové-Vackové, popisem o vzniku a průběhu práce na oděvní kolekci od L. Rochové a medailony zastoupených autorů. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87989-10-4
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015, 1. vyd., brož., 127 s., čb foto
$17.50

118.
Novák, Pavel:
Stavby na Novodvorsku a Žehušicku v průběhu staletí
/ Buildings in Nové Dvory and Žehušice Regions in the Process of Centuries.
Publikace se zabývá nížinnou částí bývalých panství Nové Dvory a Žehušice. Dnes je toto území součástí okresu Kutná Hora ve Středočeském kraji. Sledovaný region obsahuje 27 katastrálních území s 33 obcemi a osadami. V popředí zájmu autora jsou stavby, a to především ve smyslu budov. Těm je věnována pozornost jak po stránce historického vývoje (u obytných a zemědělských staveb, kde není možno se opřít o již vydanou literaturu), tak i po stránce vývoje stavebního. Důraz je položen na dodnes existující stavby, stavby zaniklé jsou však alespoň stručně zmíněny. Publikace je rozdělena kromě úvodu a závěru do osmnácti kapitol, z nichž šestnáct je věnováno jednotlivým druhům staveb a úvodní dvě správnímu a urbanistickému vývoji zájmového území.
ISBN 978-80-86874-57-9
Praha : Národní zemědělské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 185 s., čb a bar. foto, mapy, portréty, erby, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$34.90

119.
Olič, Jiří:
Tvrdohlaví 2015
/ The Stubborn 2015.
Publikace vychází ke stejnojmenné výstavě. Střídají se zde práce zcela nové s díly, která jsou již "klasická" a svým způsobem charakteristická, tedy jakési ikony z let osmdesátých. V katalogu jsou prezentováni tito členové skupiny Tvrdohlaví: S. Diviš, M. Gabriel, Z. Lhotský, V. Marhoul, S. Milkov, P. Nikl, J. Róna, Fr. Skála, Č. Suška. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-169-1
Litomyšl : Galerie Miroslava Kubíka ve spolupráci s nakladatelstvím KANT, 2015, Ed. Edice katalogů Galerie Miroslava Kubíka, sv. 11, 1. vyd., brož., 71 s., čb a bar. ilustrace, medailony autorů
$19.60

120.
Pácl, Štěpán:
Slovo v prostoru : scénické řešení a divácký prožitek dramatu
/ Word in space : the stage design and viewing experience drama.
Autor (*1982) je jedním z nejpozoruhodnějších českých divadelních režisérů mladší generace, od sezony 2015/2016 je kmenovým režisérem Národního divadla. V jednotlivých kapitolách, věnovaných vybraným inscenacím v různých českých divadlech, zkoumá z různých úhlů pohledu "problémy", před kterými stál společně s dalšími spoluinscenátory - dramaturgy, scénografy a především herci a herečkami. Popisuje také vlastní divácké zážitky z inscenací zahraničních divadel, která dlouhou dobu pravidelně sleduje. Kniha se věnuje šesti inscenacím, na jejichž vzniku se autor podílel jako režisér. Jde o reflexi čtyř inscenací her českých autorů: Konce masopustu J. Topola, Krvavých křtin J. K. Tyla, Periferie Fr. Langera, Z prachu hvězd L. Lagronové, a dvou her autorů zahraničních: Ivanova od A. P. Čechova a Calderónova Vytrvalého prince.
ISBN 978-80-7437-170-7 (K); 978-80-7331-350-0 (AMU)
Praha : Kant - Akademie múzických umění, 2015, Ed. Disk. Velká řada, sv. 33, 1. vyd., brož., 193 s., bar. foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$16.80

121.
Pavel Dias. Fotografie = Photographs : 1956-2015.
Eds. Jan Havel, Filip Láb.
Fotografické dílo Pavla Diase (*1938) patří mezi základní práce české novinářské a dokumentární fotografie.
Stal se jedním z hlavních nositelů odkazu klasické humanistické fotografie u nás a tento životní přístup si udržel až do dnešních dní. Jeho fotografie jsou výjimečné, i přes svou dokumentární či novinářskou podstatu jsou především obecnými, nadčasovými komentáři lidského žití. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-246-3017-5
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 254 s., čb foto, biografická data, jmenný rejstřík
$34.30

122.
Pyšná sídla mocných : hrady a tvrze na Mostecku.
/ The Proud Seats of the Mighty : castles and strongholds in the Most region.
Eds. Ivan Lehký, Milan Sýkora. Kniha si klade za cíl představit Mostecko vnímané často jen jako industriální krajina bez příběhů a historie z jiného pohledu. Představit je jako místo významných dějinných událostí, jako místo, kde se střetávaly kulturní proudy a jako místo s velkým počtem kulturních památek, jejichž význam často přesahuje hranice regionu. Jako místo, které i přes brutální odsun většiny původního obyvatelstva si udrželo svou tvář.
ISBN 978-80-86531-14-4
Most : Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 2014, 1. vyd., brož., 201 s., bar. foto, plány, bibliografie
$20.30

123.
Rembrandtova tramvaj : kubismus, tradice a "jiné" umění
/ Rembranst's Tram : cubism, tradition, and "other" art.
Ed. Tomáš Winter. Vydáno ke stejnojmenné výstavě. Název Rembrandtova tramvaj, který byl pro výstavu zvolen, není futuristickou ani dadaistickou slovní hříčkou, ale metaforickým vyjádřením problematičnosti mapovaného tématu. Spojení jména uznávaného starého mistra s moderním dopravním prostředkem, který zachytil na svém obraze Vincenc Beneš a jímž ruští avantgardisté v r. 1915 pojmenovali svou výstavu, obsahuje určitý paradox, který chtě nechtě při úvahách nad vztahem kubismu jako dobově nejaktuálnějšího, kontroverzně přijímaného proudu a starších stylových i nestylových projevů vyvstává. Z českých historiků umění se dotyčnými otázkami dosud nejpodrobněji zabýval Vojtěch Lahoda (*1955). Výstava je věnována jeho významnému životnímu jubileu. Publikace je připravená týmem historiků umění z ústavu dějin umění AV ČR.
ISBN 978-80-88027-07-2 (ZČG); 978-80-86890-76-0 (A)
Plzeň - Praha : Západočeská galerie - Artefactum, 2015, 1. vyd., brož., 182 s., čb a bar. ilustrace, bibliografické odkazy
$20.30

124.
S. d. Ch.:
Literárně-provozní trilogie
/ Literary-operational Trilogy.
Sešit obsahuje tři hry S. d. Ch. : Uskutečněná debata, Hora spisovatelů, Snídanička v BIS a vobídek v Ústavu pro studium totalitních režimů a dokumenty mapující dění okolo jejich vzniku a dění následné.
ISBN 978-80-87705-29-2
Praha : Rubato, 2015, Ed. Trentadue, sv. 6, 1. vyd., brož., 67 s.
$10.20

125.
Sedláková, Radomíra; Potůček, Jakub:
Architekt Lubor Marek
/ The Architect Lubor Marek.
Publikace je vydána u příležitosti výstavy, objevující a zhodnocující dílo jednoho z polozapomenutých architektů 20. století na výběru kreseb, plánů a fotografií z fondu sbírky architektury Národní galerie v Praze. Lubor Marek (1915-2000) vstoupil do praxe v r. 1939, až do r. 1950 působil na Slovensku, kde za sebou nechal řadu významných staveb nejrůznějšího druhu - od bytových až po průmyslové. Po r. 1945 realizoval stavby většinou v Nízkých Tatrách, pro něž navrhl řadu ojedinělých rekreačních objektů. Po r. 1950 se vrátil do Prahy a začal se věnovat otázkám typizace.
ISBN 978-80-7035-582-4
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 59 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, plány, bibliografie, biografická data, English summary
$19.60

126.
Setkávání : studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské.
/ Meetings : study on medival art dedicated to Klára Benešovská.
Eds. Jan Chlíbec, Zoë Opačić. Kniha si klade za cíl představit středověké umění z různých úhlů v celé šíři, bohatosti a pestrosti, obsahuje studie ke středověké architektuře, sochařství, deskové, nástěnné a knižní malbě i uměleckému řemeslu. Tématika textů je nejen česká, ale zahrnuje v širokém geografickém rozpětí evropskou středověkou kulturu v rozmezí několika staletí. Do knihy přispěli svými texty kromě českých a slovenských badatelů také přední vědci z Francie, Německa, Švýcarska, Anglie, Polska a Maďarska. Svorníkem tohoto badatelského úsilí je osobnost významné medievalistky zejména v oblasti středověké architektury a též neúnavné organizátorky vědeckého života, jejíž zásluhou se šíří poznání českého středověkého umění také v evropských odborných kruzích. Česky, anglicky, francouzsky, italsky, německy a slovensky.
ISBN 978-80-86890-75-3
Praha : Artefactum, 2015, 1. vyd., váz., 543 s., čb a bar. ilustrace, 1 mapa, 1 portrét, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English and German summaries
$28.00

127.
Sládeček, Jaroslav:
Architekti CZ : 20 rozhovorů
/ Architects CZ : 20 interviews.
Kniha dvaceti rozhovorů s pečlivě vybranými osobnostmi současné české architektury, řazenými v pravidelném sledu od nejstarších po nejmladší. Rozhovory jsou doplněné o autentické portréty i řadu skic a fotografií, ilustrujících pochvalné i kritické názory odborníků v oblasti, která se týká nás všech. V knize najdete rozhovory s těmito osobnostmi: I. Ruller, V. Rudiš, A. Šrámková, J. Drápal, Z. Zavřel, L. Lábus, J. Pleskot, P. Hrůša, D. Vávra, S. Fiala, V. Koreis, M. Štěpán, S. Sládeček, S. Rozwałka, T. Klanc, L. Križek, M. Zdebská, P. Nalezený, O. Chybík, M. Krištof a D. Nikitin.
ISBN 978-80-247-5404-8
Praha : Grada, 2015, 1. vyd., brož., 293 s., ilustrace, portréty, bibliografické odkazy, rejstřík
$24.40

128.
Smoláková, Vlasta; Petružela, Honza:
Petr Lébl 50
Publikace k nedožitým padesátinám P. Lébla (1965-1999), nejkontroverznějšího talentu mezi českými divadelními režiséry posledního dvacetiletí 20. století, je obrazivou chronologickou evokací jeho tvorby a vyhraněného režijně-výtvarného konceptu divadla i života, jenž od amatérských začátků v půli 80. let až po profesionální vrcholy v Divadle Na zábradlí v závěru století povyšoval "inspiraci banalitou" v působivé tvůrčí gesto. Fotografie z inscenací a bohatý obrazový materiál (scénické a kostýmní návrhy, divadelní programy a plakáty, režijní kniha, deník ad.) glosuje výběr z Léblových postřehů na okraj divadla. Součástí knihy je DVD s trojicí videozáznamů představení monodramatu Výběrčí s Léblem v hlavní (a jediné) roli. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7008-348-2
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2015, 1. vyd., brož., 92 s., čb foto, biografie, 1 DVD
$11.60

129.
Svoboda, Ondřej:
Vladimír Soukenka
Monografie scénografa a architekta V. Soukenky (*1953) sleduje jeho divadelní tvorbu od raných činoherních inscenací v 80. letech 20. století v Divadle pracujících v Gottwaldově (dnes Městské divadlo Zlín) do současnosti. Významnými předěly jeho tvorby bylo angažmá v Laterně magice, kam jej v r. 1983 přizval jeho pedagog z Vysoké školy uměleckoprůmyslové prof. Josef Svoboda, a práce televizního architekta. Obě tyto zkušenosti zúročil v scénografiích pro operní a baletní inscenace realizované převážně v Ústí nad Labem, Plzni a Brně. Celou jeho tvorbu naplňuje zájem o kinetiku scény a snaha o divadelní aplikaci "filmového" přiblížení - soustředění pozornosti diváka na detail scény. To vše se plně projevuje v jeho nejlepších inscenacích, operách Kouzelná flétna (1990), Piková dáma (1995) a zvláště pak v nedoceněné inovativní scénografii k Janáčkově Kátě Kabanové (2008). Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7008-351-2
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2015, Ed. Osobnosti české scénografie, sv. 3, 1. vyd., brož., 139 s., čb a bar. foto, ilustrace, soupis divadelních prací
$15.40

130.
Šámal, Petr; Brožová, Kristýna:
Umění inspektora: Karel Josef Burde (1779-1848)
/ The Art of an Inspector : Karel Josef Burde (1779-1848).
Kniha zachycuje působení a osudy prvního z představitelů Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, kteří byli historickými předchůdci pozdějších ředitelů Národní galerie v Praze. Publikace se zabývá nejenom Burdeho uměleckou tvorbou (přináší i kompletní soupis jeho grafického díla), ale samostatnou pozornost věnuje také jeho sběratelským a institucionálním aktivitám. Většina vyobrazených prací nebyla nikdy publikována. Prostřednictvím reprodukčního díla J. K. Burdeho jsou navíc zachyceny již nezvěstné kresby renesančních, barokních i současných mistrů.
ISBN 978-80-7035-578-7
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 163 s., čb a bar. ilustrace, soupis grafického díla, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$23.10

131.
Šustíková, Věra:
Zdeněk Fibich a český koncertní melodram
/ Zdeněk Fibich and the Czech Concert Melodrama.
Český koncertní melodram patří pro svou četnost, kvalitu a typovou rozrůzněnost v celosvětovém měřítku k nejbohatším a nejvýznamnějším. Za jeho zakladatele je považován právě Zdeněk Fibich (1850-1900), jeho tvorba je tedy základním pilířem i této práce, avšak na rozdíl od předešlých pojednání si klade za cíl sledovat především kontext tvorby koncertních melodramů jako samostatného žánru a místo Fibichových děl v něm. Z tvorby dalších skladatelů si práce blíže všímá jednak těch děl, která mohla mít vliv na jeho tvorbu, jednak takových, u nichž je předpoklad, že z Fibichovy tvorby vycházejí.
ISBN 978-80-244-4263-1
Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., váz., 295 s., noty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$26.30

132.
The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind.
Eds. Barbora Půta, Václav Soukup. What is it about human beings that makes us creative, able to imagine and enact new possibilities for life and new solutions to problems in a way that no other animal can? The authors included in The Genesis of Creativity and the Origin of the Human Mind explore this question in essays and studies from a range of specializations and backgrounds. Experts on culture, art, and evolution come together to describe, analyze, and interpret the origins of artistic creativity and the anatomical and neurological structures that contribute to it. Essays focus on the origins of art in the Upper Palaeolithic as well as on manifestations of artistic creativity in preliterary societies and tribal cultures that have been preserved to the present day. The interdisciplinary approach to the topic accentuates the wide array of possible methodologies and interpretations of artistic manifestations in particular historic and cultural contexts.
ISBN 978-80-246-2677-2
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 333 s., čb a bar. ilustrace, mapy, bibliografie, rejstříky
$55.30

133.
Tyllner, Lubomír; Traxler, Jiří; Thořová, Věra:
Průvodce po pramenech lidových písní, hudby a tanců v Čechách
/ The Czech Folk Song, Music and Dance Sources Guide.
Publikace zahrnuje jak rukopisné, tak tištěné prameny lidové hudby. Podává informace o kompaktních pramenných celcích, nikoli o jednotlivých písních nebo instrumentálních zápisech. Autoři se soustředili na prameny z území Čech a do jisté míry i českých enkláv v zahraničí (Daruvar, Volyň). Do přehledu pramenů nejsou zahrnuty kramářské tisky, vyjma těch písní, které přešly do lidové tradice. V průvodci jsou rovněž podchyceny záznamy tanečních melodií. K záznamům je pak připojena informace o názvech tanců a popis tanečních kroků, které jsou uvedeny v původních pramenech.
ISBN 978-80-85010-09-1
Praha : Etnologický ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 710 s., ilustrace, faksimile, noty, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$53.30

134.
V za(u)jetí malostranských stratigrafií : sborník k životnímu jubileu PhDr. Jarmily Čihákové
/ In Captivity and Favour of Lesser Town Stratigraphies : collection for life anniversary of PhDr. Jarmila Čermáková.
Eds. Jaroslav Podliska et al. Sborník je věnovaný archeoložce, dlouholeté pracovnici Národního památkového ústavu. Přispěli do něj její kolegové-archeologové a jejich příspěvky se týkají archeologie středověké Prahy. Publikace rovněž obsahuje
seznam výzkumů J. Čihákové. Výstup z databáze Seznam archeologických výzkumů NPÚ archeologického odboru Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Bibliografie PhDr. Jarmily Čihákové. Kompletní soubor publikovaných i nepublikovaných článků a příspěvků.
ISBN 978-80-7415-105-7
Praha : Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, 1. vyd., váz., 291 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summaries
$21.00

135.
Vačkář, Martin; Havelka:
V rytmu swingu buší srdce mé
/ My Heart Beats in the Rythm of Swing.
Divadelní inscenace o mimořádném swingaři a klavíristovi Jiřím Traxlerovi (1912-2011), v níž Ondřej Havelka zúročuje svou celoživotní vášeň pro jazz. Tak trochu životopisný, tak trochu "vymyšlený" příběh o svobodě hudby ve dvou nesvobodných režimech 20. století. Součástí publikace je kromě textu hry také několik vzpomínkových statí na Traxlera od O. Havelky a M. Vačkáře, pohled na Traxlera z muzikologického hlediska (Antonín Matzner) a také úryvky z původních pamětí. Kromě toho nechybí bohatá obrazová příloha jak historická, tak zcela divadelní. Vydáno k premiéře v Národním divadle, v hlavních rolích Igor Orozovič a Pavla Beretová, za účasti Melody Makers.
ISBN 978-80-7258-532-8
Praha : Národní divadlo, 2015, 1. vyd., brož., 165 s., čb a bar. foto, medailony inscenátorů a herců
$7.70

136.
Veselý, Antonín:
Dramatik František Adolf Šubert.
/ The Playwright Adolf Šubert.
Ed. Martin Kučera. První ředitel Národního divadla F. A. Šubert (1849-1915), člověk mimořádně aktivní a zasloužilý hned v několika ohledech, dosud neměl žádnou vydanou monografii. Kniha je zrevidovaným rukopisem z pera novináře, uměleckého kritika a literárního historika A. Veselého (1888-1945). Autor a v jeho stopě editor publikace sledují Šubrta v celém vývoji jeho dramatické tvorby, v minulosti neprávem podceňované, od studentských počátků přes složité překonávání romantické estetiky a soudobých vlivů francouzských až po několik závažných pokusů o soudobé realistické drama, které plnily aktuální průkopnickou úlohu v české dramatické produkci. Jejich závažnost autor dokazuje přesvědčivě, na základě důkladného pramenného studia a v širším kulturním a politickém kontextu.
ISBN 978-80-246-3074-8
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 337 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$25.90


PRAGENSIA

137.
Arazim, Jan:
Trolejbusy a trolejbusové tratě, díl 2. Levý břeh Vltavy
/ Trolleys and Trolley Tracks, Vol. 2. The Left Bank of Vltava River.
Trolejbusová doprava v Praze patří na rozdíl od tramvajové a autobusové již zcela do kategorie "zmizelá". Přesto utvářela po několik desetiletí obraz hlavního města a dodnes přežívá v paměti jeho obyvatel. Vrcholným obdobím trolejbusové přepravy v Praze byla padesátá léta 20. století, méně se už ovšem ví, že trolejbusy brázdily pražské ulice již na konci třetí dekády. Knihu doprovázejí dvě stovky unikátních archivních fotografií.
ISBN 978-80-7432-635-6
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, Ed. Zmizelá Praha, 1. vyd., váz., 180 s., čb foto, orientační plánky, bibliografie
$25.20


MÍSTOPIS, MÍSTNÍ HISTORIE, PRŮVODCE / TOPOGRAPHY, LOCAL HISTORY, GUIDES

138.
Fibich, Ondřej:
Slovníček šumavských strašidel
/ Little Dictionary of Šumava Mountains Poltergeists.
Půvabný kapesní slovníček všech strašidel, která se proháněla Šumavou a naháněla strach zdejším obyvatelům. Autentické pověsti, tak jak si je vyprávěli Šumaváci obou zdejších národů. Autor (*1954) je český básník a prozaik, v současné době žije ve Strakonicích, zabývá se krajinou Šumavy a Práchně z hlediska místopisného i folklórně-historického. Ilustrace Petr Štěpán.
ISBN 978-80-8800-205-5
Strakonice : Hrad Strakonice, 2015, 1. vyd., váz., 229 s., ilustrace
$13.20

139.
Panoch, Pavel:
Hradec Králové : průvodce po architektonických památkách od středověku do současnosti
/ Hradec Králové : a thumbnail sketch of the development from the middle ages to the present.
Hradec Králové tvoří ojedinělý urbanistický a architektonický soubor staveb nejvyšší kvality od středověku po současnost. Vedle gotických, renesančních, barokních a klasicistních památek se kniha soustředí především na moderní architektonické styly z období mezi světovými válkami, jejichž hodnota a pestrost městu přinesla označení "Salon republiky". Kromě staveb renomovaných architektů J. Kotěry, J. Gočára, F. Sandera ad. nás kniha provede i po méně známých a neprávem opomíjených realizacích veřejných, obytných, kulturních, i technických či průmyslových staveb. Fotografie Štěpán Bartoš.
ISBN 978-80-7422-326-6
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., brož., 355 s., ilustrace, bar. foto, bibliografie, rejstříky, English summary
$24.40

140.
Šimánek, Jan:
Putování Doudlebskem za jeho písmáky
/ Wondering Through Doudleby Region for Its Scribes.
Kniha přibližuje národopisnou oblast Doudlebska - regionu, který se rozkládá na jihu Čech mezi Českými Budějovicemi, Českým Krumlovem, Borovany, Kaplicí a Trhovými Sviny. Každá z 21 kapitol se zaměřuje na jednu osobnost písmáka (historika, spisovatele, národopisce či lidového kronikáře), který po sobě zanechal zajímavé písemné dílo či memoáry se vztahem k rodné obci či regionu. Vedle medailonů písmáků tak práce obsahuje i zajímavé ukázky z jejich děl s cennými poznatky o lidové kultuře Doudlebska - lidových zvycích, krojích, pověstech, folklóru a především všedním i svátečním životě jihočeského venkova v minulosti.
ISBN 978-80-88030-03-4
České Budějovice : Veduta, 2015, 1. vyd., váz., 190 s., čb foto, ilustrace, mapa, bibliografie, slovník, rejstřík
$17.50

141.
Vávra, Josef:
Dějiny královského města Kolína nad Labem : od roku 1618 do roku 1888
/ History of the Royal Town Kolín nad Labem : from 1618 to 1888.
Reprint vydání z r. 1888. Dějiny královského města Kolína nad Labem je dosud jedinou syntézou dějin města Kolína a dosud nenalezla náhradu v novém zpracování. I pro dnešního badatele a čtenáře je potřebným zdrojem poučení. Autor Vávra (1838-1912) čerpal i z pramenů dnes ztracených nebo nezvěstných. A tak i přesto, že poslední vydání vyšlo již více než před 100 lety, zůstává toto dílo v řadě ohledů základní pomůckou, po které musí zájemce o kolínskou historii sáhnout.
ISBN 978-80-257-1439-3
Praha : Argo, 2015, takto 1. vyd., váz., 448 s., ilustrace, rejstřík
$20.20

142.
Vokolek, Václav:
Neznámé Čechy, díl 7 : posvátná místa jihozápadních Čech
/ Unknown Bohemia, Vol. 7 : sacred places of South-Western Bohemia.
Poslední díl významného projektu Neznámé Čechy se věnuje mimořádným duchovním lokalitám rozsáhlého území od Šumavy až k Chebu. Jsou to místa spojená s tradiční posvátností, poutní místa, stavby plné symbolů a jejich vzájemné překvapivé vztahy, uctívané kameny a vody, ale také dávno zapomenutá místa neznámých kultů. Historická fakta v knize doplňují dávné pověsti, které odrážejí zarážející souvislosti, příkladně spojení hradu Andělská hora s potomky krále Artuše.
ISBN 978-80-204-3871-3
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 287 s., bar. foto, ilustrace, mapa, bibliografie
$24.40


LITERATURA - POESIE A PRÓZA, KOMIKS / LITERATURE - POETRY AND PROSE, COMICS

143.
Bartošek, Karel:
Z papírků : 1973-74
/ From Little Papers : 1973-1974.
Autentické deníkové záznamy angažovaného intelektuála z normalizačních let. Práce, každodenní starosti, politické i soukromé události, rodina, občasné výslechy, především však setkávání s lidmi. V textech vystupují konkrétní osoby známých i neznámých jmen, celebrity i obyčejní lidé s konkrétními názory a postoji. K. Bartošek (1930-2004) byl český a po emigraci francouzský historik a publicista. Je mj. autorem knih Český vězeň (2001), Češi nemocní dějinami (2003) a spoluautorem Černé knihy komunismu (1999).
ISBN 978-80-7432-600-4
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., brož., 174 s., čb foto, medailony osobností, seznam zkratek
$17.40

144.
Benešová, Božena:
Prózy
/ The Prose.
Uspořádání, ediční příprava, komentář a vysvětlivky Zuzana Jürgens a Marie Havránková. Prozaička B. Benešová (1873-1936) patřila v mládí k přátelskému okruhu Růženy Svobodové a F. X. Šaldy, ale její díla nešla ve stopách secesně novo-romantických děl Svobodové. Od počátku tíhla k hutnému, věcnému výrazu a promyšlené stavebnosti. Z jejích próz přináší edice Česká knižnice soubor, který obsahuje dvě knihy povídek z prvního tvůrčího období Nedobytá vítězství (1910) a Myšky (1916). Tato díla doplňuje poslední a nejznámější autorčina próza Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová (1936).
ISBN 978-80-7491-440-9
Brno : Host, 2015, Ed. Česká knižnice, v tomto souboru 1. vyd., váz., 353 s., bibliografie
$23.00

145.
Bláha, Petr:
Týdenní předčasnosti : soukromé svědectví o roku, ve kterém se mohlo něco stát
/ The Weekly Prematurity : private testimony of a year in which something could happen.
Kniha je průhledem do soukromě vnímaných událostí jednoho roku, který se lišil od ostatních tím, že byl předznamenán předpovědí konce světa. Autor tuto zvláštnost rozehrává do obecnějších dějinných perspektiv, z jejichž nadhledu prochází běžnými životními situacemi. V jeho pravidelných záznamech se tak tyto situace dotýkají něčeho, co zaměstnává lidskou mysl bez ohledu na senzační předpovědi. Autor (*1965) je filosof a historik, v současnosti působí na Filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
ISBN 978-80-7272-697-4
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 223 s.
$17.40

146.
Bolavá, Anna:
Do tmy
/ Into the Darkness.
Příběh osamělé, nemocné ženy, která většinu života zasvětila sběru, sušení a odevzdávání léčivých rostlin, má od počátku nádech apokalypsy. Děj se posouvá kupředu pomocí detailně propracovaného "plánu sběru". Konstantou je pak úterý, výkupní den, kdy hrdinka nedočkavě navštěvuje výkupnu. I přes pomalé, zdánlivě nevzrušené tempo probublává pod hladinou podivný neklid. Rafinovaný styl nás kapitolu po kapitole vtahuje hlouběji: hlouběji do staré půdy, hlouběji do prokletí sběru bylin. Kniha je autorčiným (*1981) prozaickým debutem, r. 2013 vydala básnickou sbírku Černý rok.
ISBN 978-80-207-1622-4
Praha : Odeon, 2015, Ed. Česká řada, sv. 27, 1. vyd., váz., 227 s.
$18.10

147.
Bondy, Egon:
Básnické spisy II : 1962-1975
/ Poetic Writings, Vol. II : 1962-1975.
K vydání připravil, ediční zprávu a komentář napsal Martin Machovec. E. Bondy (1930-2007), legenda českého undergroundu, byl svérázný filosof, pozoruhodný prozaik a především - vynikající básník. Projekt Básnických spisů si klade za cíl představit v úplnosti jeho básnickou tvorbu, včetně dosud nevydaných, nově objevených či zrekonstruovaných textových materiálů.
ISBN 978-80-257-1574-1
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., váz., 1 121 s., portréty, poznámky
$38.40

148.
Cílek, Roman:
Případ Formis : osudové drama muže, který se postavil zlu
/ The Formis Case : the fatal drama of a man, who stood againts evil.
Záhadná smrt inženýra Rudolfa Formise, emigranta z hitlerovské "třetí říše", kterého v lednu 1935 v hotelu Záhoří u Štěchovic zlikvidovala "popravčí četa" vyslaná z Německa, otřásla tehdy veřejným míněním nejen u nás, ale i ve světě, a v průběhu času se stala doslova legendou. Zkušený autor literatury faktu se "případu Formis" věnoval řadu let, vyhledal a vyzpovídal svědky, navštívil archivy, podnikl osobní pátrání a dramatickým způsobem zachytil činy jednotlivých aktérů doslova hodinu po hodině.
ISBN 978-80-905945-8-6
Praha : MarieTum, 2015, 1. vyd., váz., 191 s.
$13.90

149.
Čechova, Dora:
Padaná letní jablka
/ Fallen Summer Apples.
Kniha povídek, kde hybatelkami mužských osudů jsou ženy. Autorka (*1971) nachází krásu ve všedních detailech vztahů a odhaluje hloubku okamžiků, které často bez povšimnutí míjíme. V tematicky různorodých příbězích si pokládá otázky, proč někdo dokáže na lásku čekat celý život, proč jsou chvíle, kdy se cítíme šťastní, tak křehké a proč milujeme ty, kteří nás odmítají. Hrdinové povídek věří a ubezpečují se, že láska nakonec každému nechává naději.
ISBN 978-80-87260-72-2
Praha : Labyrint, 2015, 1. vyd., váz., 195 s., ilustrace
$17.20

150.
Čejka, Jaroslav:
Most přes řeku zapomnění : politicko-erotický retroromán
/ Bridge over the River of Oblivion : political and erotic retro-novel.
Autobiografický román, román doznání a vyznání, účet, rekognoskace života, vysvětlivky pod čarou. Osudy hlavního hrdiny se až příliš podobají životním peripetiím básníka a prozaika J. Čejky, plným opakujících se kontrastů. Začal jako dělník, protože nebyl přijat z politických důvodů ke studiu na vysoké škole, posledních pár měsíců před listopadem 1989 pracoval jako zástupce vedoucího oddělení Ústředního výboru KSČ, mezitím byl projektantem, kulisákem, dramaturgem, novinářem. Poté působil v reklamě, než se stal invalidním důchodcem. Autor vypráví svůj příběh ze strany "poražených", ale není sebelítostivý ani nostalgický.
ISBN 978-80-87683-49-1
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., váz., 475 s.
$27.90

151.
Čejka, Jaroslav:
Prosranej život
/ Fucked Up Life.
Žít se syndromem dráždivého tračníku je velký handicap, a když se jejímu "nositeli" v životě téměř nic nedaří, tak co je to za žití? Jak jinak pojmenovat vyprávění o nešťastníkovi, který nejen že prohrál svou profesní kariéru, manželství a rodinu, ale ještě k tomu žije od záchodu k záchodu? Josefův groteskně tristní příběh se pokouší pochopit celkem pět osob: vypravěč, exmanželka, dcera, on sám a nakonec mladý kněz. Každý přidává svůj díl pravdy, každý odebírá část pravdy minulé. Román o smolaři Josefovi se odehrává od začátku sedmdesátých let až do přítomnosti.
ISBN 978-80-87683-44-6
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., brož., 184 s.
$17.40

152.
Čertova kuchyně : pověsti a vyprávění z města Jičína a okolí
/ Devil's Kitchen : rumors and tales of the Jičín town and surroundings.
Ed. Pavel Hájek. Kniha je plastickou literární mapou města Jičína a jeho okolí, mozaikou krajiny jak vystřižené ze sna, poskládanou ze známých i neznámých příběhů a vyprávění ze 17.- 20. století. Na jejích stránkách se setkávají barokní jezuita Bohuslav Balbín, "kolaborantský pekelník" Josef Váchal, básník české renesance Šimon Lomnický z Budče, věhlasný amatérský historik Franz Alexander Heber či řídící učitel Bílek z Jičíněvsi. Součástí knihy je rozsáhlý komentář, který přináší "rodokmen" každé pověsti: citace zdroje, bibliografický soupis všech jejích verzí a její zařazení do širších kulturněhistorických souvislostí. Ilustrace Bára Krautz.
ISBN 978-80-7491-589-5
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 406 s., ilustrace, bibliografie, rejstřík
$27.90

153.
David, Martin:
Rybář na řece Ogh : výběr básní
/ The Fisherman on Ogh River : sellection of poems.
Sbírka je bilanční knihou básníka střední generace (*1964), žijícího v severních Čechách. Je to řádka jedinečných básní, vytříbených svým tvarem, s plnokrevností metafor a básnických obrazů, často s existenciálním přesahem. Autor knižně vydal básnické sbírky Listí pro jablko (1995), Jiné výkladní skříně (1999) a Venkoncem (2003). Publikoval rovněž v řadě literárních časopisů (Weles, Tvar, Host, Psí víno ad.).
ISBN 978-80-87688-36-6
Hradec Králové : Milan Hodek, 2015, 1. vyd., váz., 193 s.
$13.90

154.
Deml, Jakub:
Sebrané spisy, sv. III. Moji přátelé a smrt, aneb Texty prvního expresionismu
/ Collected Writings, Vol. III. My friends and death, or The texts of first expresionism.
Eds. Martin C. Putna, Záviš Šuman, Jakub Vaníček. Svazek obsahuje beletristické texty z let 1912-1917. Pro vzrušený styl a kontrast mezi "světlým" a "temným" viděním světa bývají označovány jako expresionistické. Jedná se o texty: V Zabajkalí. Ze zápisků Neznámého (1912) je první Demlova knižní próza. Hrad smrti (1912) uvedl J. Demla do české literatury jako básníka děsu a smrti. V Moji přátelé (1913) oslovuje květiny jako svědky lidského života i křesťanského obrazu světa. Tanec smrti (1914) je souborem kratších, často snových textů. Protiklad k prózám smrti představuje Miriam (1916), kniha extatických vyznání lásky. Věštec (1917) je dialog v duchu okouzlení březinovským symbolismem. První světla (1917) jsou přepracovanou verzí Demlovy básnické prvotiny Notantur lumina (1908).
ISBN 978-80-200-2402-2
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 570 s., 12 s. obr. příl., jmenný rejstřík
$31.90

155.
Douda, Karel:
Na dokluzu, aneb Stále s Blaníkem
/ On the Glide, or Still With Blaník.
Kniha je volným pokračováním autorovy před nedávnem vydané knížky Plachtařský sklerotikon (2014). Opět nás uvádí do zákulisí jeho dnes již mnohaleté činnosti plachtařského instruktora v aeroklubu Praha - Letňany.
ISBN 978-80-87567-71-5
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 211 s., čb foto
$17.50

156.
Dvořáčková, Vlasta:
Kdo v Slunci chodí
/ Who Walks in the Sun.
Autorský výbor z díla. Autorka (*1924), básnířka, působila jako nakladatelská redaktorka a překladatelka z angličtiny a především polštiny (C. Milosz, T. Rozewicz a W. Szymborska). "Schopnost zachytit krásy všedních okamžiků a hluboce je znovu a znovu a jinak prožívat, zakořeněnost v české kultuře a především v české krajině, citovost i etický rozměr, v průběhu let postupně vzrůstající reflexivnost - tak by se snad dala stručně zachytit podstata veršů, ať už vznikaly před desítkami let, v dobách básnířčina mládí, anebo dnes po dlouhém (a samozřejmě někdy nelehkém) životě." (Daniela Lehárová).
ISBN 978-80-7485-053-0
Brno : Barrister & Principal, 2015, 1. vyd., brož., 157 s., ilustrace
$13.70

157.
Formánek, Jaroslav:
Škrábanice
/ The Scrawl.
Hrdinové sedmera povídek dospívají k ostrému vědomí přítomnosti jako trvalého napětí mezi dotíráním paměti, která unikavě vzdoruje našim pokusům vtisknout minulosti smysl, a neodbytnou nutností volit další krok na cestě do budoucnosti, jejíž jedinou jistotou je úžící se horizont. Číhavé úzkosti, neovladatelné zlobě, plíživé rezignaci a dalším věrným průvodcům člověka Formánek ve svých povídkách nahlíží pod jejich vynalézavě potměšilé masky rytmizovaným sledem úsporných popisů, fragmentů vnitřní řeči a náběhů k dramatickému dialogu.
ISBN 978-80-87037-73-7
Praha : Revolver Revue, 2015, Ed. Edice Revolver Revue, sv. 90, 1. vyd., váz., 111 s., čb foto
$14.70

158.
Hauser, Michael:
Katarze
/ Catharsis.
Verše oproštěného jasu a přetavené smyslovosti. Básně očišťují vztah k věcem, které jsou dnes přetížené kontexty a významy a pozbývají svou naléhavost: země, láska, věčnost, víra. Sbírku doprovázejí kresby významného českého sochaře Jana Hendrycha. Sbírka je básnickým debutem filosofa a vysokoškolského učitele, zakladatele občanského sdružení SOK-Sdružení pro levicovou teorii, který se kromě studií a esejů představil také knihou rozhovorů Kopat do žuly motykou (2014).
ISBN 978-80-87683-48-4
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., brož., 45 s., ilustrace
$13.00

159.
Hejnic, Otto:
Sifon, Venda a jejich lásky
/ Sifon, Venda and Their Loves.
Po knihách povídek O času a ohni (2007) a Zase zvednout hlavu (2010) přichází liberecký spisovatel (*1945) tentokrát s románem. V něm opouští své dosud tak časté hrdiny ženoucí se za nesmyslnými cíli a soustřeďuje se na dvojici kamarádů-loserů, kteří zůstali na ocet. Těmito protagonisty jsou hezoun Petr, zvaný Sifon, synek z česko-německého manželství, a věčně usměvavý Venda, opožděný plod pozdní lásky. Jejich osudy jsou v průběhu děje konfrontovány s osudy žen, jež jim zkříží cestu. Mezi tyto osudové ženy však patří také matky obou přátel, milované i nenáviděné, jež hrají v životech svých synů naprosto zásadní role.
ISBN 978-80-87607-45-9
Liberec : Bor, 2015, 1. vyd., váz., 262 s., ilustrace
$19.30

160.
Herz, Juraj:
Autopsie : (pitva režiséra)
/ Autopsy : (the dissection of a director).
Autobiografie známého filmového režiséra (*1934). Mezi jeho nejznámější filmy patří na Oscara navržený Spalovač mrtvol (1968), drama Petrolejové lampy (1971), které bylo uvedené v Cannes, pohádka Panna a netvor (1978) nebo první český horor Upír z Feratu (1981). Za své celoživotní dílo obdržel v roce 2009 Českého lva. V roce 2010 obdržel na festivalu v Karlových Varech Křišťálový glóbus za dlouholetý umělecký přínos světové kinematografii. J. Herz vypráví s nezvyklou upřímností nejen o pozadí natáčení svých filmů, ale jeho vzpomínky jsou zároveň svědectvím o době nedávno minulé a o podmínkách, ve kterých žili a tvořili čeští a slovenští filmaři a divadelníci druhé poloviny dvacátého století.
ISBN 978-80-204-2892-9
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 517 s., čb a bar. foto, faksimile, filmografie, rejstřík osob
$34.90

161.
Junek, Vladimír:
Eliška Junková vlastní rukou
/ Eliška Junková by Her Own Hand.
E. Junková (1900-1994) je legendou světového automobilového závodění. Ve dvacátých letech 20. století byla nejrychlejší ženou světa za volantem a jako jediná žena se v dosavadní historii závodů typu Grand Prix dokázala vyrovnat nejlepším jezdcům. Na vozech Bugatti porážela mužské šampiony: zvítězila v 1. Velké ceně Německa, úspěch slavila v sicilském závodu Targa Florio. Za jejími mimořádnými výsledky stála píle, vytrvalost, silná vůle a pevný charakter. Kniha přináší výběr osobních poznámek, úryvků z korespondence, citací z poskytnutých rozhovorů, vzpomínek a archivních fotografií. Postřehy ze světa automobilismu a závodění, pohled na život či obecné úvahy vykreslují silnou osobnost této inspirativní ženy.
ISBN 978-80-87971-03-1
Praha : Verzone, 2015, 1. vyd., brož., 55 s., čb foto
$16.70

162.
Juráček, Pavel:
Situace vlka : (western 1971-1982).
/ The Situation of a Wolf : (western 1971-1982)
Ed. Pavel Hájek. P. Juráček napsal Situaci vlka na motivy povídky J. Londona Neočekávané. Základní osnovu příběhu z časů "zlaté horečky" na přelomu 19. a 20. století víceméně převzal, avšak jednání hlavních postav - výrazně nevystupující z žánru klasických zlatokopeckých vyprávění - nikoli. Až barvotiskově předvídatelnou touhu po bohatství nahradil syrovou sondou do nitra lidských instinktů. Na půdorysu malého společenství, vydaného všanc nedozírné krajině dalekého severu a jejímu neúprosnému přírodnímu řádu, vytvořil mimořádně působivé, existenciální drama.
ISBN 978-80-87490-62-4
Praha : Knihovna Václava Havla, 2015, Ed. Dílo Pavla Juráčka, sv. 10, 1. vyd., brož., 274 s., čb foto, faksimile
$20.20

163.
Kohout, Jan:
Zachvívadla a čmároděje
/ Tremorstuffs and Doodle-Acts.
Sbírka surrealistických básní. Autor (*1960) je básník, malíř, autor objektů a asambláží. Členem surrealistické skupiny je od r. 2000. Publikoval časopisecky (Analogon, Weles), samostaně vydal sbírky Pohádka o Ničem (2004) a Motýli nad propastí (2013). Je rovněž zastoupen ve sborníku Nejlepší české básně (2011, 2013). Ilustrace autor.
ISBN 978-80-905968-5-6
Praha : Sdružení Analogonu, 2015, Ed. Druhá řada Edice Analogonu, sv. 7, 1. vyd., váz., 63 s., ilustrace
$13.20

164.
Kroutvor, Josef:
Chvály, pocty i rozpaky : úvahy o řemesle, obyčejných věcech a krajině
/ Praises, Honors and Discomforts : reviews on craft, ordinary things and a landscape.
Autor (*1942) se ve své nové knize zamýšlí nad obyčejnými a zdánlivě banálními věcmi, které považujeme za samozřejmé, aniž bychom si uvědomovali, že pomalu z našeho života mizí. Píše o hrnčířích, sklářích, výrobcích ručního papíru, vůni terpentýnu, starém designu, venkovské hospodě, cikánském putování, psaní textů obyčejnou tužkou, o větru, kamenech, starých alejích, o svobodě. Připomíná, že i malé věci mají v našem životě své místo, práce rukou má svůj smysl i v době vyspělých technologií a ohrožené druhy se nevyskytují jen v přírodě.
ISBN 978-80-87377-66-6
Praha : Pulchra, 2015, Ed. Eseje, sv. 21, 1. vyd., brož., 165 s., čb foto, bibliografie
$17.40

165.
Kundera, Milan:
O hudbě a románu
/ On Music and Novel.
Svazek obsahuje dva eseje: Improvizace na počest Stravinského (poprvé otištěno v časopise L'Infini v r. 1991, později v autorově počeštění v časopise Host) a Improvizace: Nietzsche, André Breton, Chopin, Thomas Mann, Musil, Beethoven… (r. 1992 v časopise L'Infini, česky časopis Host). Na záložce je psáno: "Neobávejte se: to není žádná univerzitní přednáška, ale úvaha plná překvapivých odboček, vzpomínek, polemických pasáží i vtipů, vyprávěných někým, kdo byl celým svým životem spjat jak s románem, tak s hudbou, těmito dvěma uměními, která patří Evropě více než kterákoli jiná, protože právě ona Evropu vytvořila. Není to ostatně žádné nedorozumění, že za knihu Zrazené testamenty - z níž pocházejí obě části této knížky - byla Kunderovi v roce 1996 udělena cena americké Společnosti hudebních skladatelů (ano, hudebních skladatelů)."
ISBN 978-80-7108-349-8
Brno : Atlantis, 2014, v tomto souboru 1. vyd., brož., 95 s., noty, bibliografické odkazy
$9.70

166.
Kundera, Milan:
Ptákovina : divadelní hra
/ Blunder : theatre play.
Divadelní hra z roku 1968 s úvodním textem M. Kundery Autor se ptá autora. O své komedii říká: "že je to komedie do té míry nevážná, že je to víc než komedie: že je to ptákovina." Její spletitý děj spustí Ředitel, který namaluje ve třídě na tabuli obrázek kosočtverce. A přijde se na to. Nastává vyšetřování a do hry vstupuje také všemocný muž města, Předseda. Mýty opředená komedie se u nás hrála jen krátce v roce 1969.
ISBN 978-80-7108-353-5
Brno : Atlantis, 2015, 1. vyd., váz., 135 s.
$14.60

167.
Mácha, Karel Hynek:
Básně
/ Poems.
Edičně připravili a komentář napsali Miroslav Červenka a Marta Soukupová, současné vydání aktualizovala Markéta Selucká.
Reedice svazku básní K. H. Máchy zachovává koncepci předchozích vydání (1997, 2002), obsahuje vedle Máje a dalších proslulých textů také autorovy prvotiny, německy psané básně a verše z jeho próz.
ISBN 978-80-7491-537-6
Brno : Host, 2015, Ed. Česká knižnice, v České knižnici 3. vyd., váz., 350 s., bibliografie
$23.00

168.
Mazanec, Petr:
Osmý sešit : verše a texty
/ The Eigth Notebook : verses and texts.
Intimní sbírka intimních básní prodchnutých vírou, venkovem, moudrostí. Svou skromností a civilností výjimečný jev na české poetické scéně. Autor (*1945) je regionální historik a básník. Žije v obci Veselá u Počátek na Vysočině. Naposledy vydal sbírky Kdo v zlaté struny zahrát zná (2012) a Sedmý sešit (2013). Publikoval v revuích Kontexty, Souvislosti a Aluze.
ISBN 978-80-7272-707-0
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 96 s.
$16.00

169.
Menšík, Radovan:
Vedlejší pokoje
/ Ancillary Rooms.
Vítězný román 20. ročníku Literární ceny Knižního klubu. Románový debut mladého autora (*1986) je mozaikou situací, v nichž se v jednu chvíli ocitnou obyvatelé několika pokojů venkovského penzionu. Díky přitažlivé vypravěčské linii se záhy dozvíme, že to, co vypadalo jako simultánní mikro-příběhy cizích lidí, je ve skutečnosti setkáním týchž postav v různých fázích života. Magický příběh ze současnosti jako pokus o "filozofický román".
ISBN 978-80-242-5006-9
Praha : Knižní klub, 2015, 1. vyd., váz., 236 s.
$18.80

170.
"Milá Pampeliško" - "Lieber Hugo" : die Korrespondenz zwischen Hugo (sowie Bibi) Haas und Friedrich Torberg = korespondence mezi Hugo Haasem (jeho ženou Bibi Haasovou) a Friedrichem Torbergem
Ed. Katja Kernjak. Překlady dopisů z němčiny do češtiny Alžběta Peštová; překlady dopisů z češtiny do němčiny Katja Kernjak, Aneta Horáková. Korespondence českého herce Hugo Haase a jeho ženy Bibi (Marie) s rakouským spisovatelem Friedrichem Torbergrem nabízí hlubší pohled na osobnosti obou autorů i na jejich životní specifika. Popisuje ve vší subjektivitě situaci, v jaké se nacházeli umělci, kteří byli nuceni za druhé světové války emigrovat. Jako spisovatel a herec byli Torberg i Haas při své práci rozhodujícím způsobem ovlivněni svou mateřštinou i jazykem prostředí, ve kterém vyrůstali. Oba byli proto nucenou emigrací do země, kde se mluvilo jiným jazykem, existenčně ohroženi. K publikaci jsou přiloženy krátké biografie osobností, s nimiž Torberg i Haas udržovali kontakty.
ISBN 978-80-244-4045-3
Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Poetica Moravia, sv. 8, 1. vyd., brož., 345 s., biliografie
$21.70

171.
Padevět, Jiří:
Střepy času, krajin, konspirací ; Nalezený deník
/ Fragments of Time, Landscapes, Conspirations ; The Found Diary.
Střepy časů, krajin, konspirací: V krátkých prózách se protnou místo, čas, historická postava s postavou fiktivní. Toto protnutí snad spustí fantazii směrem do historie i do krajiny. Střepy mohou lámat světlo, mohou se stát zrcadlem a mohou při neopatrné manipulaci i poranit. Nalezený deník: V městečku, zřejmě za první republiky, zcela jistě v Čechách nebo na Moravě, umírají nejdříve psi, pak lidé, pak zase psi a mezitím se hledají nejdříve jedna, pak dvě a nakonec tři vycpané veverky, které jsou zřejmě klíčem nejen k mrtvým, ale i k podzemním chodbám pod městem.
ISBN 978-80-87377-78-9
Praha : Pulchra, 2015, Ed. Oratio, sv. 4, 1. vyd., brož., 143 s.
$16.00

172.
Přidal, Antonín:
Zpovědi a odposlechy
/ Confessions and Wiretappings.
Autor (*1935) je básník, prozaik, dramatik, překladatel, publicista, režisér a pedagog. Do sbírky vybral básně z posledních 25 let své tvorby. Básně jsou jasným hlasem hluboké vnitřní meditace. Autor je přísný k sobě i k jiným, nic si neodpouští, chce se dobrat odpovědi na otázky dotírající s věkem. Je v tom odpovědnost za život, v němž jsme "každý sám za sebe", bez výmluv na nepravé sudičky, téma odcházení a zkoumavého nahlížení za obzor tohoto světa. Je to neúprosná poezie rozkoše i bolesti z myšlení, ale taky plná zvědavosti a údivu, překvapení. Vtipu ironického i dětsky hravého.
ISBN 978-80-7227-368-3
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., brož., 102 s.
$13.90

173.
Rejchrt, Pavel:
Lyrika liter
/ The Lyrics of Letters.
Edičně připravil Vladimír Novotný. Sbírka experimentální poezie, kterou autor (*1942), literát a výtvarník v jedné osobě, tvořil v první polovině 70. let stranou oficiálních literárních proudů. Tehdy tvořivě navázal na starší pokusy s vizuální a konkrétní poezií v podání J. Hiršala, B. Grögerové nebo V. Havla a podařilo se mu - s využitím estetických dimenzí "lyriky liter" - kodifikovat novou vývojovou etapu ve sféře českého básnického experimentu. Ilustrace autor.
ISBN 978-80-88060-02-4
Benešov : Eman, 2015, 1. vyd., váz., 175 s., ilustrace
$23.60

174.
Rytířová, Helena:
Uhnutiny uhnutý
/ Evasive People.
Realisticky napsané vyprávění zavede čtenáře do časů, kdy zkratky VB, SSM, VUML, StB a KSČ patřily ke každodennímu životu stejně jako uliční výbor, Tuzex nebo Rudé právo. O tom, kam to dotáhla dědečkova vnučka Libuše, jak putovala životem ve vzorovém československo-sovětském manželství a jak se dědeček dostal do odpadkové šachty vedle výtahu, s nadhledem a čtivě píše autorka (*1951) v této povídce z doby zlé.
ISBN 978-80-7492-191-9
Praha : Galén, 2015, 1. vyd., brož., 100 s.
$13.30

175.
Sak, Robert:
Čekej na mne = Ždi menja
/ Wait For Me.
Robert Sak (1933 Charkov, Ukrajina - 2014 České Budějovice) byl český historik. Od r. 1956 žil v Českých Budějovicích, kde byl nejprve redaktorem a pak šéfredaktorem nakladatelství Růže, v období normalizace pracoval jako slévárenský dělník, v letech 1990-2007 působil jako docent českých dějin v Historickém ústavu Filozofické fakulty jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Knižně mj. vydal: Rieger: Příběh Čecha devatenáctého věku (1993); Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté (2003); Josef Jungmann. Život obrozence (2007); Miroslav Tyrš. Sokol, myslitel, výtvarný kritik (2012). "Kniha, která završuje Sakovo mimořádné dílo, není typickou knihou pamětí. Je to veliký příběh o člověku v dějinách dvacátého století. Je to kniha literárně mimořádně zdařilá, ale také znepokojivá, vybízející k reflexi a zamyšlení i k tomu, aby se čtenář k textu vracel znovu a znovu." (Vladimír Papoušek).
ISBN 978-80-7415-103-3 (NTP); 978-80-7394-493-3 (JČU)
Pelhřimov - České Budějovice : Nová tiskárna Pelhřimov - Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., váz., 414 s., bibliografie
$20.30

176.
Samešová, Venuše:
Venuše Samešová
Autorka vzpomínek (*1955) je ženou nevšedního osudu. Vypráví o svém komplikovaném vztahu s rodiči: otcem - krotitelem lvů a svéráznou matkou, mulatkou, původem z Holandska. Rodiče zažili bombardování Drážďan, kde stáli na sklonku války se svým cirkusem. To je nejspíš definitivně sblížilo, byli však zaujati sami sebou, proto zanedbávali výchovu svých tří dcer. Nejmladší Venuše se už jako dospívající dívka pohybovala v kruzích pražské bohémy. Byla fotomodelkou i výtvarnicí. Začátkem 80. let emigrovala do Západního Berlína, kde krátce pracovala v nevěstinci. Nyní se stará o staré lidi. Celý svůj život reflektuje s otevřeností, vypravěčskou inteligencí a důstojnosti ženy, s níž se mnozí - často významní a známí - muži pokoušeli od jejích dívčích let manipulovat a nakládat. Ona si přitom udržela svůj idealistický, pro cyniky možná i naivní pohled na svět.
ISBN 978-80-905720-2-7
Jarošov nad Nežárkou : Nakladatelství Pejdlova Rosička, 2015, 1. vyd., brož., 297 s., čb foto
$20.90

177.
Sehnal, Jiří:
Metanoia : ztráty a nálezy v ozvěnách času zlatých šedesátých
/ Metanoia : lost and found in the echoes of golden 1960's time.
Autor se narodil na Slovensku jako Willi Ruff údajně v říjnu 1944, od r. 1945 žije v Lázních Bělohrad, vystudoval sochařskou školu v Hořicích, počátkem 60. let žil v Praze. Děj románu začíná počátkem 60. let minulého století v Praze, hlavním hrdinou je mladý muž z malého města, který si chce prací v pražské továrně "vysloužit" kádrový posudek jako vstupenku ke studiu na vysoké umělecké škole, jeho iluze se však záhy bortí. Všestranně talentovaný romantik a rebel bloudí a pochybuje, přemýšlí o otázkách víry a existenci Boha, o domově, o rodině. Jako "odložené dítě války" hledá identitu světa, který ho obklopuje, stejně jako identitu vlastní, nikdy nenalezenou. Ve druhé části románu se jako dospělý muž vrací na důvěrně známá pražská místa a konfrontuje přítomnost s minulostí "zlatých šedesátých". Románem prostupuje silný étos, vrozená touha člověka po svobodě, po čemsi stabilním, co dává pocit jistoty půdy pod nohama i trvanlivost vlákna mezilidských vztahů.
ISBN 978-80-900574-7-0
Lázně Bělohrad : Design studio 90, 2015, 1. vyd., váz., 223 s., čb foto, potréty
$17.50

178.
Seifert, Jaroslav:
Publicistika 1939-1986 ; Dubia ; Společná prohlášení.
/ Journalism 1939-1986 ; Dubia ; Common Statements.
Eds. Jiří Brabec, Michal Topor. Svazek přináší tvorbu z bouřlivého období ze sklonku první a druhé republiky, omezenou a problematickou tvorbu válečnou a následně z krátkého období poválečného, kdy Seifert pracuje i jako editor. Období po Únoru 1948 již básníkovu dlouholetou spolupráci s denním tiskem fakticky ukončuje, po letech odmlčení se teprve od druhé poloviny 50. let objevují nečetné veřejné projevy, jako např. vystoupení na II. Sjezdu Svazu československých spisovatelů (1956). Významná je činnost v rehabilitační svazové komisi na konci let šedesátých, v r. 1969 je zvolen předsedou Svazu českých spisovatelů. Normalizační léta ovšem opět znamenají oficiální odmlčení, Seifert je jedním ze signatářů Charty 77. Ostudou vládnoucího režimu zůstává, že i přes básníkovu čtenářskou popularitu a udělení Nobelovy ceny za literaturu (1984) umožňuje publikování jeho textů jen v omezené či rovnou cenzurované podobě. Svazek přináší i všechny příležitostné texty jako úvody ke knihám, novoročenky, otevřené dopisy.
ISBN 978-80-7470-086-6
Praha : Akropolis, 2014, Ed. Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 14, 1. vyd., váz., 621 s., ilustrace, faksimile, jmenný rejstřík
$34.90

179.
Stančáková, Alžběta:
Co s tím
/ What to Do with It.
Autorčinu (*1992) debutovou sbírku odlišuje od tvorby jejích vrstevníků a vrstevnic především nadhled, ironie a schopnost přirozeně pointovat text. Vzpomínky, zážitky a pozorování bez otravného lyrismu, cizí i vlastní rodinná mini-dramata s existenciálním nádechem, nepřikrášlené a často humorné záznamy slyšeného, viděného, prožitého. Ovládá umění zkratky, má vypravěčský dar a hovoří ryze současným jazykem. Za sbírku obdržela cenu Jiřího Ortena 2015.
ISBN 978-80-87563-22-9
Praha : Petr Štengl, 2014, 1. vyd., brož., 62 s.
$8.30

180.
Šebek, Karel:
Zítra je nikdy
/ Tommorow is Never.
Vychází k výstavě koláží a kreseb autora Karel Šebek žije!, Vrchlabí / Jilemnice červen 2015. Prokletý surrealistický básník a výtvarník K. Šebek (*1941) je již dvacátým rokem nezvěstný. Záhadné zmizení v mnohém souzní s jeho nekonformní pozemskou existencí, které se chtěl tolikrát nadobro zbavit. Snad nikdo v našich končinách tak vrchovatě neztotožnil vlastní bytí a bezprostřední tvoření. Jeho dosavadní, tedy známý a svědectvím doložený život byl surrealistickým dílem par excellence.
ISBN 978-80-905968-4-9
Praha : Sdružení Analogonu, 2015, 1. vyd., brož., 31 s., ilustrace
$8.30

181.
Šedo, Leoš:
Česká krása : banální příběh ženy středního věku
/ Czech Beauty : banal story of a woman in her middle age.
Román je mikrosondou do "typického" většinového rodinného života. S drobnokresbou mezilidských vztahů a zároveň s citem pro historický detail zaznamenává peripetie českého národa smýkaného tzv. "velkými dějinami" od šedesátých let do současnosti. Autorovi se podařilo ukázat proměny společenských nálad, dobových "diskurzů" a proměnlivých většinových politických a společenských témat, ale i vystihnout opakující se vzorce rodinných vztahů.
ISBN 978-80-7492-198-8
Praha : Galén, 2015, 1. vyd., brož., 205 s.
$14.00

182.
Šesták, Petr:
Štvanice
/ Chase.
Autorovy (*1981) rozmanité povídky čtenáře přenesou do cizích krajů. Atmosféra a kolorit vyprávění se mění, ale jeho hrdiny spojuje snaha vymanit se všednímu a vyrazit za neustále unikajícími vizemi.
ISBN 978-80-7272-649-3
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 183 s.
$16.00

183.
Třeštík, Michael:
Ta možnost tu prostě je
/ The Possibility Is Just Here.
Autor (*1947) je výtvarný kritik, publicista a spisovatel. Kniha propojuje autorův humor, optimismus a víru, že není nic nemožné. První část knihy nazvaná Max Schmidt na singlu představuje devět esejů o obrazech, které autora zaujaly a přivedly ho na zajímavé a překvapivé souvislosti. V druhé části, která nese název Jak jsem zabil inženýra pak autor se zábavnou sebeironií popisuje svízele originálního experimentu, který sám na sobě vykonal. Rozhodl se totiž, že z ,,výzkumných" důvodů začne sám malovat. Střetnutí autorovy teoretické a umělecko-historické erudice s prázdnou plochou plátna a papíru je zdrojem nejenom neotřelého myšlení o podstatě umění, ale i komických situací.
ISBN 978-80-87079-41-6
Praha : Gasset, 2015, 1. vyd., brož., 109 s., ilustrace
$18.50

184.
Vaculík, Ludvík:
Jsme v nebi : fejetony z Lidových novin 2012-2015
/ We Are in Heaven : sketches from Lidové noviny 2012-2015.
Poslední kniha L. Vaculíka (1926-2015). Jeho fejetony patří k nejpozoruhodnějším jevům české literatury 20. století a ne náhodou bývají přirovnávány k fejetonům Karla Čapka. Stejně jako Čapkovi sloužily i Vaculíkovi tyto krátké literární útvary k tomu, aby se pravidelně vyslovoval k aktuálním událostem, aby promlouval k záležitostem zdánlivě nicotným i světodějným a aby mu záležitosti velké i malé, osobní i obecné byly záminkou k zamyšlení, k hlásání svých názorů na společenské dění. Doslov Vladimír Karfík.
ISBN 978-80-7363-717-0 (D); 978-80-86643-83-0 (JJM)
Praha : Dokořán - Jaroslava Jiskrová - Máj, 2015, 1. vyd., váz., 243 s.
$20.90

185.
Vopěnka, Martin:
Nová planeta : prastarý příběh z daleké budoucnosti
/ New Planet : immemorial story from far future.
Autor (*1963) je uznávaný český spisovatel, román Nová planeta je jeho šestnáctým románem. Vrcholem jeho tvorby byl román Pátý rozměr (2009), který letos vychází ve Velké Británii. Jeho nová kniha je plná fantazie a naděje: archetypální biblický příběh zrady a lásky se opakuje v daleké budoucnosti.
ISBN 978-80-204-3731-0
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 623 s.
$26.50

186.
Voříšek, Josef:
Francie (a věda) v nedbalkách : 1967-1997 : polohumoristická životní imprese
/ France (and Science) in Negligees : 1967-1997 : half-humouristic life impression.
Každá země má své typické společenské zvyky, moderně zvané reálie, s kterými její obyvatele žijí, a připadají jim samozřejmé. S těmi se návštěvník z ciziny seznámí obvykle brzy. Ve spodní hladině těchto reálií objevil autor knížky ještě zvláštní francouzské zvyky, které nazývá nedbalkami a které se před hostem vynoří až po delším pobytu, protože domácími nejsou vnímány, nebo jsou dokonce ukrývány. Kniha nekonvenčním způsobem popisuje reálie a nedbalky tří oblastí Francie, kam autor jezdil pracovat v laboratořích v rozmezí třiceti let.
ISBN 978-80-87567-74-6
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 267 s.
$17.50

187.
Zandl, Patrick:
Husákův děda
/ Husák's Grandfather.
Generace prarodičů dnešních dospělých byla zvláštní tím, že její příslušníci postupně žili v několika státech a společenských zřízeních, aniž by vytáhli paty ze svého města. Bouřlivé zvraty 20. století se jim vryly do životů a daly vzniknout komickým i dramatickým příběhům, které jejich vnuci nadšeně hltali. A nové s nimi prožívali. Jaké bylo dětství vedle dědy na rázovitém východočeském venkově, vedle dědy, přesvědčeného komunisty, který prošel nacistickým vězením a sabotoval invazi v roce 1968? Autor vzpomíná na svého dědu - a potažmo celou generaci Husákových prarodičů - s humorem i nostalgií.
ISBN 978-80-257-1531-4
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., brož., 165 s.
$13.90

Released on October 6, 2015

KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2015/2
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2015/2

with University Publishers

duben - červen 2015 / April - June 2015

 

HISTORIE / HISTORY

1.
70 : 2. světová válka objektivem českých fotografů = World War II through the lenses of Czech photographers.
Katalog k výstavě k 70. výročí ukončení 2. světové války přináší sedmdesát fotografií pořízených českými fotografy na bojištích, v zázemí i v protektorátu. Představuje soubor, v němž je každý válečný rok zastoupen deseti snímky, jež přibližují osudy československých a spojeneckých vojáků i civilního obyvatelstva za 2. světové války. Fotografové zaznamenali klíčové i méně významné okamžiky, které v průběhu války prožívali její aktéři. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87912-28-7
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů - Správa Pražského hradu, 2015, 1. vyd., brož., 89 s., čb a bar. foto
$7.00

2.
Bečvář, Michal:
Rottenhanové a Buquoyové na Červeném hrádku = Die Herren von Rottenhan und von Buquoy in Rothenhaus.
Červený hrádek na úpatí Krušných hor se stal ve své době vzorem pro celou řadu jiných zámků, a to nejen interiérovým vybavením, ale především svým parkem a dalšími krajinnými prvky. Krajinný park Červeného hrádku byl vůbec prvním v Čechách. Publikace se dotýká osob, které za vybudováním zámku stály. Omezený prostor knihy je věnován především červenohrádecké rodině Buquoyů, v níž vynikly dvě její ústřední osobnosti, manželé Gabrielle (1784-1863) a Georg Franz Buquoy (1781-1851), a jejich předchůdci Gabriellině otci Heinrichu von Rottenhan. Stručné kapitoly jsou věnovány i dějinám obou rodů. Česky a německy.
ISBN 978-80-87898-01-7
Chomutov : Oblastní muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 64 s.,čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, erby, faksimile
$18.20

3.
Bružeňák, Vladimír:
Ve stínu Krušných hor : z historie poboček koncentračního tábora Flossenbürg na Karlovarsku (Svatava, Kraslice, Nová Role, Ostrov a Korunní) a pochodů smrti
/ In the Shadow of the Ore Mountains : from the history of branches of the Flossenburg concentration camp at Karlovy Vary region (Svatava, Kraslice, Nová Role, Ostrov, and Korunní) and death marches.
Kniha se s použitím maximálního množství dostupných pramenů pokouší odhalit pravdu o historii poboček koncentračního tábora Flossenbürg na území Karlovarska. Tedy o táborech ve Svatavě, Kraslicích, Nové Roli, Ostrově a Korunní. Přináší dosud zcela neznámé a mnohdy unikátní informace o fungování táborů, o jejich velitelích i obětech, jakož i detailní popisy průběhu tzv. pochodů smrti, jež v závěru 2. světové války konec existence těchto táborů provázely. Kniha je doprovázena skoro třemi sty zcela jedinečnými fotografiemi.
ISBN 978-80-87567-69-2
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 295 s., bibliografie, bibliografické odkazy, čb foto, faksimile
$23.10

4.
Čapský, Martin:
Město pod vládou kazatelů : charizmatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně středověkých
českých korunních zemích
/ A City under the Rule of the Preachers: charismatic religious leaders in conflict with the city council in late medieval Czech Crown Lands.
Autor (*1974) působí na Slezské univerzitě v Opavě, kde přednáší o dějinách pozdního středověku. Monografie se zabývá nábožensky motivovaným násilím, resp. konflikty mezi davem vedeným kazateli a městskou radou v 15. století. Komparativním způsobem zkoumá zasahování kazatelů do městské správy, jejich ovlivňování hospodářského a především náboženského života během husitské revoluce, a to jak na straně měst utrakvistických (Praha, Hradec Králové), tak katolických (Plzeň, Vratislav, Lehnice). Kazatelé zde vystupují především v roli manipulátorů, kteří utvářejí většinové společenské smýšlení, jehož prostřednictvím posléze prosazují ryze politické zájmy, mnohdy proti přáním starých radních vrstev i proti městské vrchnosti, panovníkovi či biskupovi.
ISBN 978-80-257-1426-3
Praha : Argo, 2015, Ed. Každodenní život, sv. 63, 1. vyd., váz., 200 s., poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, German summary
$13.90

5.
Čechura, Jaroslav:
Sex v době temna : sexuální život na českém jihu v prvním století Schwarzenberků (1660-1770)
/ Sex in the Dark Ages : sex life at the Czech south in the first Schwarzenberg century (1660-1770).
Původní dílo uznávaného českého historika, které se poprvé v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let. Práce, opírající se o bohatou dokumentaci jihočeských archivů v čele s Třeboní, kde autor prostudoval na dvacet tisíc dokumentů, seznamuje s pestrým vějířem projevů sexuality v barokní epoše a nahlíží do dosud málo probádaného rozměru každodennosti venkovského a maloměstského obyvatelstva. Kniha však není pouze sondou do sexuálního života mužů a žen, kteří žili na jihu Čech v letech 1660-1770, nýbrž skýtá plastický obraz tehdejšího venkovského života ve všech jeho sociálních souvislostech a celé jeho mnohotvárnosti.
ISBN 978-80-87950-14-2
Praha : Rybka Publishers, 2015, 1. vyd., váz., 654 s., bibliografie, poznámky
$34.20

6.
Československo v letech 1954-1962
/ Czechoslovakia in the Years 1954-1962.
Eds. Jiří Petráš, Libor Svoboda. Kolektivní monografie předkládá téměř pět desítek příspěvků, jejichž autorky a autoři nahlížejí na léta 1954-1962 z různých úhlů. Vznikla tak mozaika života československé společnosti. Místo zde mají jak regionálně zaměřené texty, tak i studie o celospolečenských tématech, jakými jsou například zemědělství, kulturní vývoj, problematika církví, role odborového hnutí či KSČ ve společnosti nebo situace ve vědě a sportu.
ISBN 978-80-87912-24-9 (ÚSTR); 978-80-87311-57-8 (JM)
Praha - České Budějovice : Ústav pro studium totalitních režimů - Jihočeské muzeum, 2015, 1. vyd., váz., 651 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summaries
$52.50

7.
Čornej, Petr; Knápek, Aleš; Macek, Ladislav; Rous, Pavel:
Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa 1415-2015
/ Letter of Complaint of the Czech and Moravian nobility against the Burn of Jan Hus 1415-2015.
Publikace zkoumá historické události související se vznikem významného dokumentu českých dějin ze dne 2. září 1415. Zabývá se širšími souvislostmi vzniku tohoto "českého protestu", v dalších částech se věnuje regionu dnešního Havlíčko-brodska kolem hradu Lipnice, který byl tehdy ve vlastnictví jednoho z nejvýznamnějších šlechticů království, Čeňka z Vartenberka. Zabývá se osudy sídel v regionu na pomezí Čech a Moravy, jejichž majitelé, vesměs příslušníci drobné šlechty, se stali signatáři listu, popisem pečetí, připojených k jedinému dochovanému exempláři dokumentu a přináší srovnání obrazové podoby originálu, dochovaného ve skotském Edinburghu s jeho faksimile ve Státním archivu ČR.
ISBN 978-80-260-7690-2
Okrouhlice : Občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, 2015, 1. vyd., váz., 105 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, mapy, bibliografie, German summary
$37.50

8.
Čvančara, Jaroslav:
Děti nepřátel Říše
/ Children of the Empire Enemies.
Kniha dokumentuje osudy dětí českých vlastenců zatčených v období heydrichiády. Jaký osud by jim nachystali nacisté nebýt konce války? Výjimečná publikace, v níž jsou shromážděny dokumenty týkající se internovaných dětí, korespondence nacistických funkcionářů ohledně osudu dětí, jejich fotografie, deníčky, kresby, věnování do památníku. Jedinečná ucelená sbírka, jež má nejen významný dokumentační charakter, ale je také dobovým svědectvím o bezcitnosti okupantů a naprosté ignoranci k životu i těch nejmenších a nejnevinnějších lidských bytostí.
ISBN 978-80-905329-3-9
Praha : Anlet, 2013, 2. dopl. vyd., brož., 107 s., čb a bar. foto, faksimile
$16.80

9.
Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697 : eine vollständige kritische Edition.
/ The Diary of Ferdinand of Schwarzenberg from Years 1686-1688 and 1696-1697 : the complete critical edition.
Ed. Rostislav Smíšek. Edice francouzsko-německého deníku Ferdinanda ze Schwarzenberku (1652-1703) nabízí unikátní písemné svědectví o každodenním životě u císařského dvora v poslední třetině 17. století, které pochází z pera jednoho z nejvyšších dvorských úředníků. V jednotlivých poznámkách se rovněž objevují pasáže, jež dokreslují zákulisní atmosféru vzájemných vztahů mezi dvořany. Současně přináší četné informace o pisatelově politickém vlivu a účasti na jednání tajné konference i o velkých dějinných událostech, mezi něž je možné zařadit postupné vytlačování tureckých vojsk z Balkánského poloostrova, boje s francouzským králem Ludvíkem XIV., mírová jednání v Haagu, události v různých částech evropského kontinentu i vztah mezi oběma větvemi habsburského rodu - rakouskou a španělskou. Francouzsky a německy.
ISBN 978-80-7394-483-4
České Budějovice : Jihočeská univerzita, Historický ústav Filozofické fakulty, 2015, Ed. Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada B = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series B, sv. 5, 1. vyd., váz., 664 s., 16 s. bar. obr. příl., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$24.50

10.
Dušek, Radim:
Rok 1989 v dokumentech Komunistické strany Československa, okresního výboru Ústí nad Orlicí
/ The Year 1989 in the Documents of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) of the District Commitee of Ústí nad Orlicí.
Kniha popisuje politickou činnost KSČ na okrese Ústí nad Orlicí výlučně na základě dokumentů předsednictva a pléna okresního výboru KSČ. Zajímavým doplněním jsou dálnopisy Ústředního výboru KSČ, ukázky článků okresních novin Jiskry Orlicka, fotografie ze soudního procesu "Stárek-Vojtková", faksimile dopisů, letáků, prohlášení a výzev. Práce nabízí výlučně autentická fakta k poznávání a otevření cesty především k vlastnímu hodnocení posledního roku totalitního režimu. Kniha je věnována k poctě politickým vězňům a jejich rodinám.
ISBN 978-80-7405-368-9
Ústí nad Orlicí : Oftis ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, 2015, 1. vyd., váz., 845 s., čb foto, faksimile, mapy, přílohy, bibliografie, English summary
$29.30

11.
Dvořáčková-Malá, Dana; Zelenka, Jan a kol.:
Ženy a děti ve dvorské společnosti
/ Women and Children in Courtly Society.
Kolektivní monografie se věnuje opomíjenému tématu domácí historiografie. Doposud byla věnována pozornost spíše jen ženám a rodina jako základ společnosti včetně postavení dětí zůstávala poněkud v ústraní. Cílem práce je proto představit pestrost tématu i jeho rozsah v maximální možné šíři, a tím nastínit možnosti dalšího výzkumu. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol, které na jednotlivých příkladech ilustrují postavení žen a dětí v rámci rodiny a dvorské společnosti. Konkrétně v rovině názorů na výchovu, vzdělání, sňatkové aliance, manželský či vdovský stav, přičemž kniha místy záměrně překračuje dvorské prostředí a hledá paralely či kontinuitu v raném novověku.
ISBN 978-80-7286-236-8
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 52, 1. vyd., váz., 198 s., poznámky, bibliografie, rejstřík, seznam zkratek, English summary
$25.50

12.
Hazdra, Zdeněk:
Šlechta ve službách Masarykovy republiky : mezi demokracií a totalitními režimy
/ The Aristocracy in the Service of the Masaryk's Republic : between democracy and totalitarian regimes.
Mezi českou šlechtou nalezneme jen málo těch, kteří se ztotožnili s existencí československého státu od samého počátku. Právě k nim náležejí hlavní postavy tato práce: bratři František, Antonín a Zdeněk Bořek-Dohalský, František Schwarzenberg, Maximilian E. Lobkowicz a Jindřich Kolowrat-Krakowský. Ať už ve sféře světské nebo duchovní, na poli žurnalistiky, politiky, diplomacie či kněžské služby směřovala jejich činnost k podpoře Československé republiky a posilování jejího liberálně demokratického systému. Právě tato identifikace je přivedla jak do střetu s nacistickým režimem, tak posléze s komunistickou mocí.
ISBN 978-80-7422-337-2
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, sv. 12, 1. vyd., váz., 333 s., 16 s. bar. obr. příl., čb foto, faksimile, rodokmeny, bibliografie, rejstřík, English summary
$19.50

13.
Heřmánek, Pavel:
"Aby nemuseli nakonec žebrati" : příběhy z dějin karlínské Invalidovny
/ "Finally, to Avoid Their Begging" : tales from history of Invalidovna in Karlín.
Impozantní budova Invalidovny v Praze-Karlíně byla postavena v letech 1731-1737. Ač se jedná o pouhou devítinu monumentálních plánů proslulého architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, její nedostavěné torzo představuje nejstarší a největší historickou stavbu v Karlíně. Vůbec první ucelenější zpracování jejích dějin se zabývá především osudy lidí, kteří do tohoto areálu přicházeli, aby nemuseli žebrat či živořit, kde se ale i rodili, umírali, léčili, modlili, bydleli a pracovali. Kniha podrobně přibližuje téma Strozziho nadace, zabývá se vlastní stavbou budovy a specifickými podmínkami života v ní. Zejména se ale snaží proniknout ke konkrétním lidem, kteří v Invalidovně dlouhá léta žili. Z dějin 18. a 19. století se dochovaly spíše střípky, ve 20. století se již daří skládat ucelenější příběhy.
ISBN 978-80-7425-252-5
Praha : Epocha, 2015, Ed. Traumata války, sv. 3, 1. vyd., váz., 263 s., čb a bar. foto, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$18.80

14.
Hlavačka, Milan; Cibulka, Pavel a kol.:
Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 : ideje - legislativa - instituce
/ Social Thinking and Social Practice in the Czech Lands 1781-1939 : ideas - legislation - institutions.
Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním institucionálním fungování chudinských a sociálních opatření v západní části habsburské monarchie a následně i v Československu v období od josefínských reforem do vypuknutí druhé světové války.
ISBN 978-80-7286-241-2
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 54, 1. vyd., váz., 635 s., tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$38.20

15.
Jakl, Tomáš:
Květnové vítězství : konec skupiny armád Střed
/ May Victory : the end of Army Group Center.
Počátkem května 1945 se na území Českých zemí nacházelo poslední velké německé bojeschopné uskupení - skupina armád Střed pod velením polního maršála Ferdinanda Schörnera. Okolnosti jejího konce dodnes představují příslovečné "bílé místo" českých dějin. V důsledku poválečné oficiální komunistické teze o včasném příchodu Rudé armády jen málokdo ví, jak zásadní byla úloha Českého květnového povstání, které mělo za následek ústup Schörnerovy skupiny k demarkační linii mezi americkou a Rudou armádou. Známý vojenský historik (*1972) nabízí na tyto dramatické události zcela nový pohled - z perspektivy poražené strany.
ISBN 978-80-204-3685-6
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 175 s., čb foto, mapy, faksimile, přílohy, bibliografie
$24.40

16.
Jindra, Martin:
Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945
/ Czech Orthodox Church Explores the 1938-1945 Period.
Monografie o České pravoslavné církvi se věnuje doposud málo probádanému období let 1938-1945. Pravoslavní "Gorazdova směru" patřili v české společnosti početně spíše k církevním popelkám, přesto se dokázali nesmazatelně zapsat do dějin protinacistického odboje. Míra perzekuce, která postihla věřící této církve po odhalení sedmi československých parašutistů v pravoslavném chrámu v Resslově ulici v Praze, byla nebývalá. Publikace se toto hojně studované téma snaží nahlížet komplexnějším pohledem, který odkrývá i dosud téměř neznámou kapitolu proněmecké kolaborace jednotlivců z řad duchovních České pravoslavné církve. Její součástí jsou biografické medailony duchovních podílejících se na správě církevních obcí i vybraných perzekvovaných laiků České pravoslavné církve. Závěrečná část knihy obsahuje soubor 35 dosud převážně nepublikovaných dokumentů.
ISBN 978-80-87912-26-3
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 1. vyd., váz., 375 s., čb foto, faksimile, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, seznam zkratek, slovník pojmů, English and German summaries
$16.10

17.
Josefovičová, Milena:
Německé vědecké instituce v Liberci 1923-1945 : od vlastivědy k nacistickému "bádání o zemi a lidu"
/ German Academic Institutions in Liberec in 1923-1945 : from heimat study to the Nazi "research of the land and the people".
Od konce 19. století plnil Liberec funkci centra kulturního, hospodářského i politického života Němců v ČSR. Od počátku 20. let 20. století do r. 1945 zde působila řada vlastivědných, historických, archeologických a knihovních institucí. Vývojem, činností a významem Sudetoněmeckého vlastivědného ústavu (Anstalt für sudetendeutsche Heimatforschung), Společnosti pro pravěké a rané dějiny (Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte), Sudetoněmeckého ústavu pro výzkum země a lidu (Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung) se zabývá studie obsažená v první části knihy. Druhou část tvoří soupis (inventář) písemností a dalších artefaktů, které z činnosti těchto institucí vzešly a nyní jsou zpřístupněny v archivním fondu Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec, uloženém v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v Praze.
ISBN 978-80-87782-38-5
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014, Ed. Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, řada D, sv. 5, 1. vyd., brož., 249 s., čb foto, faksimile, rejstříky, English summary
$21.00

18.
Junek, Václav:
…celé to hnízdo musí hořet! : literární dokument o odvrácené tváři Květnového povstání v Čechách 1945
/ …This Whole Nest Must Burn! : literary document on the dark face of the May 1945 uprising in Bohemia.
Kniha zkušeného autora literatury faktu (*1950) přináší ojedinělý pohled na soužití Čechů s Němci. Je o neveselém, tragickém, přitom ale naprosto neodvratném zakončení osmi století společného života obou národů v květnu r. 1945. Autor popisuje dějinný zápas z pozice těch, kteří jej prohráli. Líčí toto impozantní drama v poměrně širokém plánu prostřednictvím dílčích epizod, provázejících pražským, respektive českým květnovým povstáním. Autor se pokouší vidět tyto události s objektivním nadhledem a bez principiálních averzí, aby mohl motivy počínání Němců zejména v květnu pětačtyřicátého roku když už ne přijmout, tak alespoň pochopit.
ISBN 978-80-7376-392-3
Praha : Olympia, 2015, 1. vyd., váz., 293 s., 3 bar. obr. příl. (16 + 16 + 16 s. ), přílohy, bibliografie
$20.90

19.
Jůnová-Macková, Adéla; Navrátilová, Hana; Jůn, Libor; Havlůjová, Hana:
S diplomatem v Orientu : Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922-1924)
/ With a Diplomat in the Orient : Cyril and Pavla Dušek in Egypt (1922-1924).
Monografie přibližuje osudy manželů Duškových. C. Dušek (1881-1924) je neprávem pozapomenutou osobností české žurnalistiky, politiky a diplomacie; byl prvním československým vyslancem ve Švýcarsku a v Egyptě, kde v pouhých 43 letech podlehl tuberkulóze. Jeho egyptské období dokumentuje zachovaný soubor 42 dopisů jeho ženy Pavly příbuzným do vlasti. Jejich edice tvoří jádro nové monografie, doprovázejí ji však také cenné studie zasazující životní dráhu a působení obou manželů do společenského, kulturního a politického kontextu.
ISBN 978-80-88013-06-8
Dolní Břežany : Scriptorium, 2014, 1. vyd., váz., 355 s., bibliografie, bibliografické odkazy, poznámky, čb foto, faksimile, jmenný rejstřík, English summary
$22.30

20.
Juřík, Pavel:
Liechtensteinové : historie a sídla knížecího rodu
/ Liechtenstein Family : history and residences of the prince family.
Autor sleduje především oblast jižní a střední Moravy, kde se rozkládala panství významného rodu, ale sleduje i jejich další paláce, zámky a majetkové držby. Text přináší informace o významných osobnostech rodu, jejich podílu na politických, hospodářských, vojenských a kulturních dějinách zemí Koruny české a střední Evropy a medailony představující významné umělce a politiky. Knihu bohatě ilustrují barevné fotografie interiérů a exteriérů popisovaných objektů, reprodukce portrétů, obrazů, map a archivních černobílých fotografií, získaných v tuzemských a zahraničních archivech a sbírkách.
ISBN 978-80-7277-534-7
Praha : Libri, 2015, 1. vyd., váz., 358 s., čb a bar. foto, portréty, faksimile, erby, biliografie
$55.30

21.
Kasper, Tomáš; Pánková, Markéta a kol.:
Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě : profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty
/ Teacher in Central and Southeastern Europe : professionalization of teacher education : historical and systematic aspects.
Publikace analyzuje počátky vzdělávání učitelů nižších škol v zemích habsburské monarchie na konci 18. století a v první polovině 19. století a v oblastech jihovýchodní Evropy v 19. století. Kolektivní monografie je členěna do šesti kapitol, které se věnují systematicky a historicko-analyticky problematice profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě. Mimo jiné tematizuje problematiku počátků učitelského vzdělávání v centru pedagogického filantropismu - v německých zemích - a zabývá se rovněž příklady vlivu myšlenek filantropismu ve vybraných zemích Evropy.
ISBN 978-80-200-2473-2 (A); 978-80-86935-26-3 (NPM)
Praha : Academia - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2015, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 319 s., 8 s. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$24.90

22.
Kejř, Jan:
Jan Hus známý i neznámý : (resumé knihy, která nebude napsána)
/ Jan Hus Well-Known and Unknown : (résumé of the book that won't be written).
Přestože autor pokládá tuto knihu za pouhý zlomek díla, jež by mělo o osobnosti Husova formátu vzniknout, lze ji považovat nikoli za fragment, ale za koncentrovaný, hodnotný extrakt zamýšlené, ale nerealizované obsáhlé monografie. Podává zde zhuštěně vysvětlení nepřesných či zavádějících tvrzení spojených s jeho osobou, která se objevují ve velmi bohaté odborné i popularizující husovské literatuře. Právě shrnutí a vyvrácení dosavadních omylů kolem Husa, jeho přátel i protivníků jsou hlavním cílem knihy.
ISBN 978-80-246-3031-1
Praha : Karolinum, 2015, 2. vyd., brož., 137 s., bibliografie
$15.40

23.
Kmoch, Pavel:
Provinění proti národní cti : "Malá retribuce" v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy
/ Offenses against the National Honor : "Little retribution" in the Czech Lands and Criminal Discovery Commission in Benešov.
Kniha se zabývá způsoby trestání za tzv. každodenní kolaboraci, tedy za provinění proti národní cti podle dekretu prezidenta republiky č. 138/1945 Sb., tzv. "malému retribučnímu dekretu". Kromě detailně rozpracované legislativní stránky retribuce a popisu retribuční praxe je zde také prostor pro komparaci s průběhem retribucí v dalších zemích. Formou lokální sondy kniha navíc popisuje činnost a výstupy konkrétní Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy. Tato sonda nabízí jak analýzu zahájených kauz a statistiku typů obvinění, odsouzených či osvobozených případů, druhů a výše trestů, tak komparace těchto údajů s údaji v jiných okresech.
ISBN 978-80-200-2475-6
Praha : Academia, 2015, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 659 s., bibliografie, bibliografické odkazy, přílohy, čb foto, faksimile, místní rejstřík
$34.70

24.
Kilián, Jan a kol.:
Teplice
/ The Teplice City.
Severočeské město Teplice patřilo svého času k velmi mondénním lázeňským střediskům v rámci celé rakouské monarchie a vítalo od počátků novověku hosty z nejvznešenějších evropských rodin. Na jeho tváři, kterou utvářeli přední umělci, zámečtí majitelé a klasicistní lázeňská výstavba, se neblaze podepsala už industrializace 19. století, fatálně však až právě poválečné události, symbolizované odsunem Němců, orientací na těžký průmysl, rapidním zhoršením ovzduší a demolicemi v historickém jádru. Kniha podává první ucelený přehled dějin města, pojednává o bohaté historii někdejší "malé Paříže" komplexně a moderně a vytváří ekvivalent sice zastaralému, přesto dodnes nepřekonanému dílu Dějinám Teplic od Hermanna Hallwicha z r. 1886.
ISBN 978-80-7422-339-6
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Dějiny českých, moravských a slezských měst, 1. vyd., váz., 538 s., 2 bar. obr. příl. (8 + 6 s.), čb ilustrace, plán města, bibliografie, rejstříky
$41.90

25.
Mádrová, Kamila:
Pedagogové ve službách trůnu : privátní učitelé následníků trůnu Rakousko-Uherska
/ Educators in the Service of the Throne : private teachers of the Austrian-Hungarian imperial heirs.
Během dlouhé vlády Františka Josefa I. vyrůstali jeho možní následníci. Dva z nich, císařův syn a korunní princ Rudolf a synovec František Ferdinand, však kvůli své tragické smrti na trůn nikdy neusedli. Prasynovec Františka Josefa I., arcivévoda Karel František Josef, se vlády ujal ve vypjaté situaci během první světové války jako císař Karel I. Pro potenciálního nástupce bylo kromě vojenské výchovy důležité vzdělání v jazycích a předmětech, které měl vládce územně rozlehlého a národnostně rozrůzněného státu ovládat: v historii, právu, ekonomii atd. Kniha sleduje životní osudy učitelů, kteří docházeli na dvůr císařské a arcivévodské rodiny. Popisuje, jak vnímali své vznešené svěřence a jaké výhody, ale i těžkosti jim tato "dvorská služba" přinášela.
ISBN 978-80-7422-308-2
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 56, 1. vyd., brož., 237 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$16.70

26.
Mihule, Josef:
Vzlet zakázán : kapitola z historie československého letectví v šedesátých letech dvacátého století
/ Takeoff Forbidden : chapter on the history of Czechoslovak aviation in the sixties of the twentieth century.
Kniha vzpomínek. Autor byl v r. 1968 zvolen místopředsedou nově vznikajícího výboru Svazu letců. Po okupaci zatčen pro podezření z nezákonného opuštění republiky, vyšetřován v Ruzyňské věznici a v r. 1970 propuštěn z armády. Po r. 1989 opět místopředsedou znovuobnoveného Svazu letců. Takové jsou milníky života muže vyřazeného v 16. turnusu pilotní školy v roce 1955 jako stíhací pilot v hodnosti poručíka. Mjr. Josef Mihule, pilot 1. třídy a instruktor, sloužil na letišti Mladá u Výcvikového střediska letectva a přeškoloval na nadzvukové letouny naše i zahraniční piloty: z Kuby, Indonésie i Sýrie. Kniha obsahuje i neúplný seznam Pronásledovaných u letectva.
ISBN 978-80-87567-65-4
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 159 s., čb foto, faksimile
$16.10

27.
Michálka, Jaroslav:
Roky v pekle : vzpomínky politického vězně z 50. let
/ Years in Hell : memories of a political prisoner from the 50s.
Kniha odkrývá jeden neznámý příběh, připomínající nejtragičtější období našich poválečných dějin. Autor (1924-1992) byl vězněn v letech 1952-1963. Voják z východní fronty, poválečný pracovník kriminální služby, člen Československé sociální demokracie byl vtažen do severomoravského monstrprocesu s takzvanými nepřáteli socialismu. Už ve vyšetřovací vazbě mu vyrazili zuby, vyslýchali ho a bili. Vyhrožovali mu šibenicí. Nic mu neprokázali, přesto byl odsouzen na dvacet pět let. Po necelých třinácti letech byl propuštěn na "svobodu". Doslov Prokop Tomek.
ISBN 978-80-7511-131-9 (VG); 978-80-87912-27-0 (ÚSTR)
Praha : Volvox Globator - Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 1. vyd., váz., 190 s., 16 s. obr. příl., poznámky
$20.90

28.
Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války
/ Places of National Memory : a guide to places connected with the events of WW2.
Ed. Petr Nosálek. Průvodce po místech Paměti národa zahrnuje období od rozhořívajícího se válečného konfliktu až po první měsíce po konci druhé světové války a vznikl na základě projektu sdružení Post Bellum Místa Paměti národa. Tato unikátní kniha si nečiní ambice být učebnicí českých a československých dějin. Skrze ni k nám ale promluví historie ústy přeživších, ústy reálných lidí, kteří příběhy skutečně prožili. Ukáže nám, že místa, která každý den míjíme, nejsou tak obyčejná, jak vypadají, a lidé, které každý den potkáváme, jsou mnohdy opravdovými hrdiny.
ISBN 978-80-7462-827-6
Brno : Jota, 2015, 1. vyd., váz., 491 s., čb foto, faksimile, mapy, rejstřík příběhů
$34.90

29.
Musílek, Martin a kol.:
Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415-2015) : mistr Jan Hus a jeho dědictví
/ Jan Hus in the National Museum Collections (1415-2015) : Master Jan Hus and his legacy.
Vydáno u příležitosti stejnojmenné výstavy, konané ve dnech 4. června - 12. července 2015 v Nové budově Národního muzea v Praze. Kniha představuje nejenom Husovu osobnost, ale také připomíná Husův odkaz, který lze shledávat především v rovině náboženské a mravní. Husův rok 2015 je spojován také s připomenutím husitství, respektive doby husitské. Proto není opomenuta ani tato bezesporu významná epocha českých dějin, na niž měla Husova smrt na kostnické hranici stěžejní dopad. Na příkladu míst spojených s Husovou činností je okrajově reflektována také každodennost českých zemí a jejich obyvatel ve středověku.
ISBN 978-80-7036-446-8
Praha : Národní muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 151 s., bar., foto, ilustrace, faksimile, bibliografie, English summary
$27.30

30.
Mysliveček, Milan:
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách, sv. 3
/ Heraldic Map of Castles and Fortresses in Bohemia, Vol. 3.
Svazek pokrývá území severovýchodně od Kolína a Poděbrad na rozhraní středních a východních Čech. Na východě jsou šlechtická sídla graficky zmapována až k Pardubicím a Hradci Králové, na severu okolí Jičína, Sobotky a Nové Paky. Mapa graficky zobrazuje dosud stojící zámky, hrady a tvrze této oblasti. Sídla, která se nedochovala, jsou většinou zaznamenána pouze příslušnou značkou. Jednotliví stavebníci z řad šlechty či církevních a světských organizací jsou zde představeni pomocí svých erbů.
ISBN 978-80-86183-70-1
Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2015, 1. vyd., váz., 63 s., ilustrace, mapy, erby, rejstříky
$22.40

31.
Nosková, Helena:
Pražské ozvěny : minulost a současnost Slováků v českých zemích
/ Prague Echoes : the history and present of Slovaks in the Czech Lands.
Monografie charakterizuje Slováky v českých zemích v různých historických obdobích a uvádí důvody jejich příchodu od konce 19. století do současnosti. Čerpá z neznámých archivních pramenů, orální historie, dotazníkového šetření, odborné literatury. Porovnává národnostní identitu a integraci Slováků v čase a prostoru, odstraňuje opakované polopravdy. Vznik slovenské menšiny jen v Praze v r. 1969 a po r. 1989 hodnotí jako atypický jev a zasazuje jej do historických i politických souvislostí.
ISBN 978-80-7285-178-2
Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2014, 1. vyd., brož., 199 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$10.50

32.
Novotný, Gustav:
Tři lesní inženýři : Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner
/ Tree Forest Engineers : Josef Opletal, Karel Šiman and Gustav Artner.
Monografie je věnována osobnostem tří lesníků, kteří získali odborné znalosti na C. k. vysoké škole zemědělské ve Vídni před r. 1918. Práce ukazuje jejich osobnost a dílo v dobových souvislostech. Sleduje nejen rodinné zázemí a životní dráhu od studia až po výrazné působení na vedoucích místech v lesnické profesi, a to především v českých zemích. Autor (*1959) je vědeckým pracovníkem Historického ústavu AV ČR, věnuje se hospodářským dějinám od poloviny 18. stol. do r. 1945, a to zejména historii zemědělství a lesnictví.
ISBN 978-80-7286-246-7
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 57, 1. vyd., váz., 551 s., 40 s. obr. příl., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstříky, English and French summaries
$38.20

33.
Novotný, František:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány : vzpomínky československého legionáře
/ From Koryčany to the End of the World, and Back across Three Oceans : memories of the Czechoslovak legionnaire.
Autor (1886-1961) se rozhodl předat svým dětem zprávu o době, v níž žil. Jeho putování vrcholí účastí na dramatických událostech první světové války na východě Ruska. Vyprávění je psáno v kontextu "všednodennosti" prostým jazykem o obyčejných, ale opravdových lidech a jejich osudech, usnadňuje tak pochopit je a vcítit se do nich.
ISBN 978-80-87274-25-5
Olomouc : Burian a Tichák, 2015, Ed. Knihovna Listů. Záznamy, sv. 12, 1. vyd., brož., 215 s., čb foto, jmenný rejstřík
$16.00

34.
Pánek, Jaroslav a kol.: Ad fontes : Český historický ústav v Římě (1994-2014) v kontextu českého bádání v Itálii a Vatikánu v 19. -21. století = Ad fontes : l'Istituto Storico Ceco di Roma (1994-2014) nel contesto della ricerca ceca in Italia e in Vaticano nei secoli XIX-XXI = Ad fontes : the Czech Historical Institute in Rome (1994-2014) in the context of Czech research in Italy and the Vatican.
Kolektivní monografie, na níž se podílelo 13 odborníků dlouhodobě zpracovávajících prameny italských a vatikánských archivů a knihoven. Kniha podává přehled o vývoji českého bádání, zahájeného r. 1837 Františkem Palackým, pokračujícího Českou historickou expedicí na přelomu 19. a 20. století a Československým historickým ústavem v Římě v meziválečném období a rozvíjeného v současnosti Českým historickým ústavem v Římě, znovu založeným r. 1994.
ISBN 978-80-7286-251-1
Praha - Roma : Historický ústav AV ČR - Český historický ústav v Římě, 2014, Ed. Acta Romana Bohemica, sv. 1, 1. vyd., váz., 215 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English and Italian summaries
$14.00

35.
Pařez, Jan; Kuchařová, Hedvika:
The Irish Franciscans in Prague 1629-1786 : history of the Francican College of the Immaculate Conception of the Virgin Mary in Prague.
From the Czech original Hyberni v Praze : dějiny františkánské koleje Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze (1629-1786) (2001). At the end of the sixteenth century, Queen Elizabeth I forced the Irish Franciscans into exile. Of the four continental provinces to which the Irish Franciscans fled, the Prague Franciscan College of the Immaculate Conception of the Virgin Mary was the largest in its time. This monograph documents this intense point of contact between two small European lands, Ireland and Bohemia. The Irish exiles changed the course of Bohemian history in significant ways, both positive - the Irish students and teachers of medicine who contributed to Bohemia's culture and sciences - and negative - the Irish officers who participated in the murder of Albrecht of Valdštejn and their successors who served in the Imperial forces. Dealing with a hitherto largely neglected theme, Parez and Kucharová attempt to place the Franciscan College within Bohemian history and to document the activities of its members. This wealth of historical material from the Czech archives, presented in English for the first time, will be of great aid for international researchers, particularly those interested in Bohemia or the Irish diaspora.
ISBN 978-80-246-2676-5
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 209 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstřík
$27.30

36.
Petráň, Josef; Petráňová, Lydia:
Filozofové dělají revoluci : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989)
/ Philosophers Make a Revolution : The Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague, during the Communist Experiment 1948-1989.
Monografie, sepsaná k příležitosti 25. výročí "sametové revoluce", sleduje fáze "komunistického experimentu" na FF UK v širším historickém kontextu. Na osudech generací studentů i pedagogů ukazuje turbulenci poměrů, v nichž se od r. 1948 střídala období závislosti na komunistické ideologii s obdobími, v nichž se mnozí dopracovali k sebereflexi a samostatnému myšlení, jež vyžadovalo občanskou odvahu. Dokládá, že na fakultě byli mezi studenty i pedagogy jak lidé, kteří by tu ve svobodných poměrech neměli co pohledávat, tak erudovaní odborníci, vystavení ideologickému tlaku a kádrovému prověřování, v horším případě pak dohledu tajné státní policie. Šířeji se věnuje především událostem r. 1989, podmínkám i průběhu politického převratu, a snaží se postihnout dědictví minulosti v dalším vývoji fakulty.
ISBN 978-80-246-2994-0
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 1 132 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, přílohy, jmenný rejstřík, English summary
$45.50

37.
Polák, František:
Sedm let v gulagu : vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory
/ Seven Years in the Gulag : memories of a Prague lawyer on Soviet labor camps.
Eds. Adam Hradilek, Zdeněk Vališ. Autor (1889-1970) byl legionářem v Rusku, ve 20. letech advokátem dělníků a komunistických aktivistů, který v r. 1930 vystoupil z KSČ na protest proti ovládnutí strany radikálním křídlem. Jako uprchlík před nacismem se stal členem čs. zahraniční armády na východě, následně byl však zrazen jejími vedoucími činiteli a vydán NKVD. V letech 1939-1947 byl vězněn v gulagu. Po návratu do Československa v březnu 1948 uprchl na Západ s cílem informovat svět a rodnou zemi o sovětské realitě, které sám dlouhá léta odmítal uvěřit. Přestože sepsal vzpomínky na gulag již koncem 50. let v exilu, nedostalo se jim v jeho domovině v následujících padesáti letech zasloužené pozornosti.
ISBN 978-80-87912-25-6
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 1. vyd., váz., 429 s., čb foto, faksimile, poznámky, jmenný rejstřík
$16.10

38.
Richter, Karel:
Historické drama Volyňských Čechů
/ Historical Drama of the Czechs from Volyn.
Populární přehled dějin volyňských Čechů z let 1868-1948. Autor ve svém vyprávění spojil fundovaný pohled zkušeného historika a zároveň člověka, který mnoho volyňských Čechů osobně dobře poznal a mohl tak využít jejich svědectví.
ISBN 978-80-7425-244-0
Praha : Epocha ve spolupráci s památníkem Lidice, 2015, 1. vyd., váz., 431 s., čb foto, bibliografie, mapa
$26.50

39.
Soukup, Pavel:
Jan Hus : život a smrt kazatele
/ Jan Hus : life and death of a preacher.
Kniha byla původně vydána v r. 2013 v Německu, oproti německému vydání je rozšířena o 2. kapitolu, stručně shrnující dějiny psaní o Husovi a je mírně rozšířená o pasáže vypuštěné z důvodu rozsahu. Zabývá se genezí rozsudku a hledá jeho příčiny v osobitých rysech Husovy životní dráhy a veřejného působení. Líčí jeho úspěch a pád, jakými cestami se mu podařilo získat si proslulost a vytvořit okruh stoupenců a proč to přilákalo pozornost strážců dogmatu. Hus je tu chápán jako příklad veřejně angažovaného učence, který se kvůli své popularitě dostane do vážných potíží. Zachytit život a smrt kazatele znamená zároveň dozvědět se něco o pozdně středověké společnosti, jejím chápání světa, jejím vnitřním napětí a předsudcích.
ISBN 978-80-7422-374-7
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Česká historie, sv. 31, 1. vyd., váz., 225 s., ilustrace, faksimile, poznámky, bibliografie, rejstřík, German summary
$17.40

40.
Soukupová, Helena:
Svatá Anežka Česká : život a legenda
/ Saint Agnes the Czech : life and legend.
Nový životopis světice a patronky českého národa (1211-1282) přináší souhrnný pohled na její život, dílo a spiritualitu, stejně jako na její "druhý život" v legendách a historické paměti od středověku až po moderní dobu. Autorka věnuje pozornost charitativní činnosti, stejně jako angažovanosti v řádu sv. Františka a založení prvního zaalpského kláštera klarisek a aktivního podílu na formování ženské části františkánského řádu. Oceňuje Anežčin hluboký duchovní život a důslednost, ale všímá si i jejího smyslu pro reprezentaci státu a přemyslovského rodu. Autorka v knize spojuje svoji erudici uměnovědnou s důkladným rozborem dobových pramenů, a to jak z doby Anežčina života, tak z doby pozdější.
ISBN 978-80-7429-471-6
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., váz., 477 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, poznámky, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$34.90

41.
Stehlík, Michal:
Slovensko : země probuzená, 1918-1938
/ Slovakia : the awaken country, 1918-1938.
Svazek seznamuje se situací, za jaké tehdejší "Horní Uhry" vstoupily r. 1918 do Československa, a věnuje pozornost i roli amerických Slováků a jejich představám. Významnou úlohu pro postavení Slovenska měla bezesporu Slovenská ľudová strana a osobnost Andreje Hlinky. První republika přinesla slovenské společnosti rozvoj v oblasti hospodářství, sociální infrastruktury, vzdělání, kultury a umění. Od 30. let nastoupila nová slovenská generace hlásící se o slovo při správě státu. To vše zasazuje publikace s bohatým obrazovým doprovodem, ilustrujícím slovenskou realitu let 1918-1938, do kontextu dramatické mezinárodní situace.
ISBN 978-80-200-2405-3
Praha : Academia, 2015, Ed. První republika, sv. 1, 1. vyd., brož., 193 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstřík
$17.50

42.
Svoboda, Rudolf:
Počátky českobudějovické diecéze
/ The Beginnings of České Budějovice Diocese.
Kniha je věnována prvním šedesáti letům existence českobudějovické diecéze, tj. rokům 1785-1845, která pokrývají episkopáty prvního a druhého českobudějovického biskupa - Jana Prokopa Schaaffgotsche a Arnošta Konstantina Růžičky. Nejprve kniha popisuje období před založením biskupství, konkrétně církevně-politické dění za vlády císařovny Marie Terezie (1740-1780) a státní církevní politiku za samostatného panování jejího syna Josefa II. (1780-1790). Následující část knihy je věnována diecézi za působení jejího prvního biskupa v letech 1785-1813. Jedním ze Schaaffgotschových nejbližších spolupracovníků byl A. K. Růžička, který v diecézi působil od r. 1794 jako kanovník. R. 1797 jej Schaaffgotsche jmenoval svým generálním vikářem, a tím se z něho stal jeho nejbližší spolupracovník při řízení diecéze. Po Schaaffgotschově smrti byl Růžička pověřen vedením diecéze a roku 1815 byl jmenován českobudějovickým biskupem. Poslední část knihy se věnuje diecézi za Růžičkova episkopátu, tj. v letech 1815-1845.
ISBN 978-80-7429-596-6
Praha : Vyšehrad, 2014, 1. vyd., brož., 261 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$17.40

43.
Šmahel, František:
Hranice pravdy. Husovy listy z Kostnice : podle edice Bohumila Ryby
/ Bonfire of Truth. Jan Hus's Letters from Constance : by edition of Bohumil Ryba.
Kniha na pomezí historie a fikce. Autor, přední český medievista, v ní pojednává o dramatickém Husově procesu v Kostnici v letech 1414-1415. Její sepsání bylo podmíněno dobovou společenskou situací (1. vyd. v r. 1969). Svoji primárně historickou studii, založenou na dobových pramenech, jež z Husova zápasu činí příběh plný zvratů, osobního nepřátelství i boje za pravdu, zároveň pojímal jako memento pro současníky, jako poučení z minulosti pro přítomnost a budoucnost. Součástí knihy jsou Husovy listy z Kostnice v úpravě Bohumila Ryby (1900-1980), které naposled vyšly v r. 1949.
ISBN 978-80-257-1403-4
Praha : Argo, 2015, v této podobě 1. vyd., brož., 269 s., 16 s. obr. příl., poznámky
$20.90

44.
Valter, Karel:
Ostnaté vzpomínky : vzpomínky a kresby z doby věznění v Táboře, Malé pevnosti Terezín a Buchenwaldu 1943-1945
/ Barbed Memories : memories and drawings from the period of imprisonment in Tábor, Terezín Small Fortress, and Buchenwald 1943-1945.
Ed. Máša Valterová. Vzpomínky na nacistické věznění v Táboře, v Malé pevnosti Terezín a v Buchenwaldu. Autor (1909-2006) byl významný moderní český malíř, kreslíř a grafik ., jeho vyprávění doprovázejí brilantní kresby, básně a úvahy, které v koncentračním táboře Buchenwald vytvořil, ukrýval a po osvobození přivezl domů. Slovem i obrazem sděluje nejen svůj osobní příběh, ale zachycuje i autentický obraz atmosféry a systému koncentračního tábora. Přináší tak unikátní svědectví o každodenní realitě, odvaze i kamarádství mezi vězni a nutnosti odporu proti nacismu jako odkaz platný i v dnešní době. V r. 1978 věnoval část kreseb z Buchenwaldu do sbírek Památníku Terezín.
ISBN 978-80-905541-0-8
Tábor : Rodina Karla Valtera, 2015, 1. vyd., váz., 199 s., čb a bar. ilustrace, portréty, 1 plán, faksimile, životopisná data
$25.80

45.
Vašek, František; Černý, Vladimír; Břečka, Jan:
Místa zkropená krví : Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940-1945
/ Places Sprinkled with Blood : Kounic student dormitory in Brno during the Nazi occupation 1940-1945.
Kniha pojednává o historii Kounicových kolejí v Brně, které byly slavnostně otevřeny 24. května 1925 a poté sloužily jako ubytovací prostory vysokoškolských studentů. Při zásahu proti českým vysokým školám 17. listopadu 1939 přepadly koleje úderné oddíly gestapa a zbraní SS a z komplexu budov se od ledna 1940 stala obávaná věznice, kterou do dubna 1945 prošlo více než 30 000 vězňů. V Kounicových kolejích probíhaly také popravy v období prvního i druhého stanného práva v letech 1941-1942 a pak v posledních měsících okupace. Celkem nejméně 740 osob zde zahynulo násilnou smrtí (popravy, sebevraždy, ubití při výslechu, zastřelení strážnými v oknech cel atd.). Jedním z vězňů byl i František Vašek, jehož práci o historii kolejí do této knižní podoby upravili a doplnili dva profesionální historikové. Kniha obsahuje přes 150 dokumentárních fotografií a seznamy vězňů popravených nacisty.
ISBN 978-80-86736-41-9; 978-80-7028-445-2
Brno : Archiv města Brna - Moravské zemské muzeum, 2015, 1. vyd., váz., 616 s.
$45.50

46.
Velká válka a areálové souvislosti : kultura, literatura, a kulturní historie slovanských národů
/ Great War and Area Contexts in Culture, Literature, and Cultural History of Slavonic Nations.
Ed. Václav Štěpánek. V roce stého výročí vypuknutí Velké války sestavili odborníci z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Katedry slavistiky Filologické fakulty Bělehradské univerzity v Srbsku kolektivní monografii, která přináší nový pohled na ozvěny této události v kultuře, literatuře a kulturní historii nejen Čechů a Srbů, ale i šířeji slovanských národů. Částečně slovenský, ruský a srbský text.
ISBN 978-80-210-7703-4
Brno : Masarykova univerzita, 2014, Ed. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5, Brno - Bělehrad, sv. 1, 1. vyd., brož., 265 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English summaries
$18.70

47.
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně, sv. IV/1 : (1944)
/ The Notes from Meetings of the Czechoslovak Government in London, Vol. IV / 1 : (1944).
Eds. Jan Němeček a kol. Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1944. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení. Součástí edice jsou také přílohy k jednáním vlády. Všechny publikované dokumenty byly podle pravidel vědecké ediční práce podrobeny vnitřní i vnější kritice, edičně zpracovány a odborně komentovány.
ISBN 978-80-7286-242-9
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014, 1. vyd., váz., 836 s., poznámky, přílohy, rejstříky, English summary
$36.40


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

48.
Burzová, Petra:
Politika poloveřejnosti : narativní analýza sporů o demolici domu hrůzy u Radbuzy
/ Half-Public Policy : narrative analysis of disputes as for the demolish of the house of horrors near Radbuza river.
Publikace je věnována příběhu Kulturního domu Inwest v Plzni, na jehož pozadí se autorka snaží vymezit pojem poloveřejnost. Věnuje se fenoménu přivlastnění veřejného prostoru a zamýšlí se nad tím, jak se s ním u nás po r. 1989 nakládalo. Naznačuje, jak postoje k veřejnému ovlivnil neoliberální diskurz. Zmiňuje rovněž argumentaci poukazující na komunistickou minulost stavby, která má být jedním z důvodů pro její demolici. Autorčiny vývody a pozorování spočívají jednak na propracovaném teoretickém základě, jednak na analýze autentických vyjádření řadových občanů Plzně, magistrátních úředníků, aktivistů a architektů.
ISBN 978-80-7239-320-6
Brno : Doplněk, 2014, Ed. Společensko-ekologická edice, sv. 18, 1. vyd., brož., 115 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$9.70

49.
Cílek, Václav:
Kameny a hvězdy : síly předků, oči kamenů, světla odjinud
/ Stones and Stars : forces of ancestors, stone eyes, lights from elsewhere.
Autor (*1955) je geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Ve své práci se zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny, v jeho knihách však najdeme přesahy směrem k religionistice, folosofii, teologii nebo výtvarnému umění. Je držitelem několika významných cen, např. v r. 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Václava a Dagmar Havlových. Jedním z témat knihy je poznávání a pochopení kamenných uskupení, zejména v oblasti Kounova v západních Čechách. Její součástí je část textu De Fundamentis Astrologiae Certioribus, aneb K pevnějším základům astrologie Johannese Keplera, kterou přeložili Jiří Nitsche a Marie Čamachová.
ISBN 978-80-7363-603-6
Praha: Dokořán, 2014, 1. vyd., váz., 285 s., čb a bar. ilustrace, čb foto, slovníček, bibliografie
$20.90

50.
Doležalová, Antonie a kol.:
Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti
/ Central Europe : moving from past to the future.
Kniha se zabývá fenoménem střední Evropy v interdisciplinární perspektivě. Sleduje tři tematické roviny, které zahrnují střední Evropu jako historický koncept, jako součást Evropy a jako myšlenkový svět. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na vymezení pojmu střední Evropa a jeho proměny, stejně jako na události formující středoevropský prostor či myšlenkové stereotypy ve středoevropském prostoru a tradici společenských věd a hnutí.
ISBN 978-80-87782-37-8
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014, 1. vyd., brož., 377 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$20.30

51.
Drápala, Daniel:
Venkovský obchod Moravy a Slezska : socio-ekonomické sondy
/ Trade in Rural Environment in Moravia and Silesia : socio-economic probes.
Publikace přináší ucelený pohled na základní formy maloobchodní směny uskutečňované od 18. do první pol. 20. století ve venkovském prostředí Moravy a Slezska. Jednalo se o složitý systém, v jehož rámci hrály vedle ekonomických funkcí stejně důležitou roli faktory sociální a kulturní. Práce proto propojuje metody hospodářských a sociálních dějin s přístupy ekonomické etnologie. Autor se cíleně zaměřuje také na aktéry směnných operací, jejich profesní strategie i normy chování. Práce je založena na studiu archivních dokumentů, dobových zpráv cestovatelů a publicistů, ale i vzpomínek pamětníků.
ISBN 978-80-7325-356-1
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014, Etnologická řada, sv. 8, 1. vyd., váz., 418 s., čb ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$27.90

52.
Jan z Holešova:
O sedmi štědrovečerních zvycích : Largum sero Jana z Holešova.
/ The seven habits of Christmas Eve : Largum sero of Jan z Holešova.
Kritickou edici připravil, přeložil a komentářem opatřil Kamil Harvánek. Publikace přináší krátkou úvodní studii o traktátu Largum sero z přelomu 14. a 15. století, jeho kritickou edici a překlad z latinského do českého jazyka. Benediktinský mnich Jan z Holešova v traktátu zaznamenal podobu sedmi nejrozšířenějších zvyků, které se udržovaly v předvečer Narození Páně. Text traktátu Largum sero se dochoval ve čtyřech rukopisech z počátku 15. století a v novodobém přepise z poloviny 18. století, jehož podkladem byl dnes již ztracený rukopis z roku 1426. Částečně latinský text.
ISBN 978-80-7464-705-5
Ostrava : Ostravská univerzita, 2014, Ed. Interpretationes Centra pro studium středověké společnosti a kultury - Vivarium, 1. vyd., brož., 174 s., ilustrace, 1 portrét, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$17.50

53.
Kuklík, Jan:
Czech law in historical contexts.
This book deals with the development of Czech law from its initial origins as a form of Slavic law to its current position, reflecting the influence of the legal systems of neighbouring countries and that of Roman law. The reader can see how a legal system originally based on custom developed into written and codified law. Czech law was fully dependent upon developments within the Luxemburg, Jagiellonian and, primarily, Habsburg monarchies, although some features remained autonomous. The 20th century is particularly important in the development of the Czech state and law of today, namely due to the establishment of an independent Czechoslovakia in 1918 and its split in 1992 giving rise to the independent identities of the Czech Republic and the Slovak Republic. It was a century encompassing periods of democratic as well as totalitarian regimes; political, ideological, economic and social changes stemming from such transformations were projected into, and reflected in, the system of Czechoslovak and Czech law. It can therefore serve as a "case study" for researchers interested in the transition of democratic legal systems into totalitarian regimes, and vice versa.
ISBN 978-80-246-2860-8
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 239 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$27.30

54.
Lojdová, Kateřina:
Zvol si mou cestu! : edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru
/ Choose My Way! : Educational activities of the freegans subculture in the public space.
Publikace nehodnotí subkulturu freeganů, ale pokouší se interpretovat, co přinášejí do veřejného prostoru. Zajímavé na této subkultuře je to, že aspiruje na rozšíření životního stylu dobrovolné skromnosti také na většinovou společnost. Práce vychází z etnografického výzkumu, který umožnil nahlédnout do jejich mikrosvěta a na jejich pohled na makrosvět.
ISBN 978-80-210-7478-1
Brno : Masarykova univerzita, 2014, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 425, 1. vyd., brož., 132 s., ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík
$15.40

55.
Matoušek, Michal:
Ode dna
/ From the Bottom.
Tématem knihy je bezdomovectví. Zdá se být ojediněle upřímnou zpovědí člověka, kterého život postavil tváří v tvář sociálnímu vyloučení v jeho skutečných podobách a který s ním zápasí, jak umí. Knížka otevírá otázky, odpovědi ponechává čtenáři. Pohybuje se na pomezí literatury a publicistiky; vypráví, částečně i shrnuje autorovy zkušenosti s lidmi bez přístřeší. Autor (*1953), studoval šest semestrů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako pošťák, noční vrátný, dělník, vazač těžkých břemen, operátor sálových počítačů, IT manažer, úředník a pracovník v sociálních službách. Nyní je v důchodu. V letech 2006-2012 publikoval na blogu časopisu Respekt a Modré knihovně.
ISBN 978-80-87563-29-8
Praha : Petr Štengl, 2015, 1. vyd., brož., 72 s.
$11.20

56.
Pavlásek, Michal:
S motykou a Pánem Bohem : po stopách českých evangelíků ve Vojvodině
/ With a Hoe and the Lord God : in the footsteps of Czech protestants in Voivodina.
Kniha ukazuje svět skupiny reformovaných evangelíků původem z hanáckého Slovácka. Ti se v polovině 19. století rozhodli opustit svou domovinu a usadili se pod nejvyšší horou Vojvodiny - Kudričkim vrchem. Vesnice, dosud obydlená Srby, Rumuny, Maďary, Němci a Čechy římskokatolického vyznání, se jim stala novým domovem, s nímž spojili své další naděje a vyhlídky. Autor zpracoval zaznamenané rozhovory, které vedl s jednou z nejstarších (a zároveň posledních) osob patřících mezi generační potomky moravských kolonistů Banátu do uceleného vzpomínkového příběhu, který zachycuje existenci krajanského společenství z Velikého Srediště. Kniha je tak z ústřední části příběhem komunity vylíčeným ústy jedné z aktérek lokálního světa Središťanů - Josefy Klepáčkové (1925-2013).
ISBN 978-80-87112-91-5
Brno : Etnologický ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., brož., 199 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstříky, English and Serbo-Croatian summaries
$20.30

57.
Pospíšil, Ctirad Václav:
Husovská dilemata
/ Jan Hus's Dilemmas.
Autor (*1958) je římskokatolický systematický teolog, vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Katolické teologické fakultě a Husitské teologické fakultě UK v Praze. V publikaci, v níž se prolínají historické pasáže, osobní svědectví a inspirativní teologické výklady vyjadřuje Pospíšil pro Husův zápas velké pochopení. Zároveň ovšem jeho osobu vnímá jako bytostně dilematickou. Jako refrén se v knize ve vztahu k Husovým postojům opakuje "nemusíme schvalovat, ale můžeme pochopit".
ISBN 978-80-7195-816-1
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015, Ed. Studium, sv. 9, 1. vyd., váz., 319 s., poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$27.30

58.
Rodičovské dráhy : dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě
/ Parental Tracks : twenty years of a Czech fertility in Sociological Perspective.
Eds. Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea. Kolektiv autorů zpracoval komplexní sociologickou zprávu o přístupu dnešních Češek a Čechů k rodičovství. Jak se u nás v posledních dekádách změnila úroveň plodnosti? Je skutečně tak nízká, že povede k závažným důsledkům? Jak se mění její načasování a kontext? Jak se vyvíjejí odlišnosti v chování jednotlivých vzdělanostních skupin a existují v této sféře chování regionální rozdíly? Při hledání odpovědí na tyto otázky čerpali autoři převážně z ojedinělého datového zdroje, jímž je databáze narozených mezi lety 1993-2012. Longitudinální data v daném rozsahu (vyčerpávající soubor) nebyla dosud analyzována, a jejich interpretace tak skýtá nové perspektivy.
ISBN 978-80-210-6551-2
Brno : Masarykova univerzita, 2014, 1. vyd., brož., 187 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$24.50

59.
Szobi, Pavel a kol.:
Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze
/ Economic, Political and Social Circumstances of the Establishment of the University of Economics in Prague.
Kolektivní monografie je výsledkem spolupráce pedagogů studentů magisterského a doktorského studia Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty a všech dalších fakult Vysoké školy ekonomické v Praze se záměrem představit historický vývoj vysokého ekonomického školství na příkladu založení Vysoké školy ekonomické v Praze a jejího fungování. Jednotlivé kapitoly pouze okrajově využívají tzv. nové hospodářské dějiny, naopak se opírají zejména o metodu narativního popisu, induktivní, deduktivní, historicko-kritickou, historicko-pojmovou a komparativní metodu.
ISBN 978-80-86277-79-0
Praha : Set Out, 2015, 1. vyd., brož., 156 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English and German summaries
$13.20

60.
Telerovský, Roman:
Skutečnost imaginace : mezi psychoanalýzou a surrealismem
/ The fact of imagination : between psychoanalysis and Surrealism.
Kniha představuje výběr statí z let 1998-2013, které byly publikovány časopisecky nebo předneseny jako odborné přednášky.
Autor (*1972) je klinický psycholog a psychoterapeut. Své práce publikoval v odborných periodicích a v revui Analogon, vyšly mu rovněž dvě sbírky básnických textů Dokud je vlk v sanici (1998) a Podvraty : příspěvek ke zkoumání zárazů a neprůchodností imaginace a (bá)snění (2013). Je členem Skupiny česko-slovenských surrealistů od roku 1991.
ISBN 978-80-905968-2-5
Praha : Sdružení Analogonu, 2015, 1. vyd., brož., 156 s., bibliografie
$15.30

61.
Trčková, Dita:
Representations of Natural Catastropes in Newspaper Discourse.
Monografie je výzkumnou studií zabývající se znázorněním přírodních katastrof v novinách vydaných v západních anglicky mluvících zemích. Výzkum se snaží zodpovědět, komu je v novinovém diskurzu dávána vina za škody a zkázu, zjišťuje, jak se diskurz vypořádává s rozporem mezi přírodními katastrofami a osvícenskou ideologií nadřazenosti člověka nad přírodou, a zkoumá, jaké jsou nejběžnější diskurzivní strategie, které vedou k dramatizaci událostí. Zvolenou metodologií je kritická analýza diskurzu, která se zaměřuje na zkoumání hlavních témat článků, na lexikální a syntaktický rozbor a na analýzu narativní struktury příběhů obětí. Anglicky.
ISBN 978-80-210-7414-9
Brno : Masarykova univerzita, 2014, Ed. Opera Universitatis Brunensis Facultatis Philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně Filozofická fakulta, č. 426, 1. vyd., brož., 106 s., bibliografie
$13.30


JUDAIKA / JUDAICA

62.
Balvín, Jaroslav:
Deník z kibucu : české stopy na břehu Galilejského jezera
/ Kibbutz Diary : Czech footprints of the Sea of Galilee shore.
Kibucy byly od počátku 20. století jednou z forem osidlování mandátní Palestiny, které mělo podpořit návrat Židů z diaspory do "Země zaslíbené". Autor se na začátku roku 2015 vydal do jednoho z historicky nejvýznamnějších kibuců v Horní Galileji. Ejn Gev u malebného Galilejského jezera se mu stal výchozím bodem pro cesty za Židy, kteří odešli nebo uprchli z Československa, aby začali od začátku, někdy našel jejich potomky. Pátral po tom, jaký život vedli v nové zemi. Potkával zemité kibucníky i ukřičenou komunitu mladých dobrovolníků z celého světa.
ISBN 978-80-87683-47-7
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., brož., 193 s., čb foto, slovník pojmů, mapy
$16.70

63.
Baránek, Daniel:
Židé na Frýdecku a Místecku : židovské společenství a jeho tvůrci
/ Jews in Frýdek-Místek Region : the Jewish community and its creators.
Kniha sleduje proces vzniku, rozvoje, úpadku a zániku židovské komunity na Frýdecku a Místecku, jež reprezentuje jedno z židovských společenství na Moravě a ve Slezsku vyvíjejících se v důsledku emancipace Židů. Na rozdíl od většiny dosavadní literatury týkající se moravských a slezských "emancipačních" židovských komunit si tato práce nevšímá pouze vnějších jevů, ale věnuje pozornost také samotnému společenství, jeho vnitřnímu vývoji a limitům, různým koncepcím rozvoje společných institucí a náboženské, a později také národnostní identitě členů frýdecko-místecké židovské komunity. Práce sleduje meze integrace Židů do okolní společnosti, jakož i teritoriální specifika vyplývající ze skutečnosti, že se dané společenství utvářelo na moravsko-slezské hranici.
ISBN 978-80-7308-561-2
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 15, 1. vyd., brož., 202 s., bibliografie, bibliografické odkazy, tabulky, mapy, rejstříky, slovník pojmů, English summary
$15.40

64.
Boušek, Daniel:
Polemika judaismu s islámem ve středověku : Šelomo ibn Adret a Šimon ben Cemah Duran
/ Polemic of Judaism with Islam in the Middle Ages : Solomon ibn Adret and Simon ben Cemah Duran.
Kniha se soustřeďuje na středověkou židovskou apologetiku s islámem, a to zejména na dílo dvou jejích čelných představitelů: barcelonského rabína Šelomo ibn Adreta (cca 1235-1310) a rabína Šimona ben Cemach Durana (1361-1444), který působil v Alžíru. Překlad jejich apologetik Pojednání proti muslimovi a Luk i štít představuje českému čtenáři v podstatě jediné židovské středověké monografické polemiky s islámem, které se dochovaly.
ISBN 978-80-200-2443-5
Praha : Academia, 2015, Ed. Judaica, sv. 14, 1. vyd., váz., 274 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$22.10

65.
Gronský, Roman:
Byl jsem u toho, a nežil jsem zbytečně : vzpomínky MUDr. Lothara Grüwalda - Gronského
/ I Was There, and I Did Not Live in Vain : memories of MD. Lothar Grüwald - Gronský.
Kniha byla sepsána na základě rukopisných vzpomínek autorova otce (1914-1991). Životní příběh olomouckého rodáka zachycuje jeho mládí, studium a posléze emigraci a život šéflékaře dělostřeleckého pluku Čs. samostatné obrněné brigády, ale i jeho příbuzných, kteří se stali oběťmi holocaustu. Doplněno dosud nepublikovanými dobovými fotografiemi a dokumenty.
ISBN 978-80-244-4388-1
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, 1. vyd., váz., 111 s., čb foto, faksimile, bibliografie, English summary
$20.30

66.
Hes, Milan:
A brány se otevřely… : osvobození 1945 : Dachau, Osvětim, Terezín
/ And the Gates Opened… : liberation 1945: Dachau, Auschwitz, Theresienstadt.
Ještě v lednu 1945 se za ostnatými dráty nacistických lágrů nacházelo zhruba 600 tisíc vězňů. Celkový počet vězněných v letech 1933-1945, kteří se nedobrovolně ocitli v nejrůznějších německých represivních zařízeních, lze odhadovat na několik milionů osob. Kniha nás postupně provází posledními okamžiky existence táborů v Dachau, Osvětimi a Terezíně. Jak probíhalo osvobození na těchto místech hrůzy? V čem se odlišovaly první okamžiky svobody v Dachau - nejstarším a nejdéle fungujícím koncentračním táboře - od konce existence osvětimské továrny na smrt, jež je dnes vnímána jako jeden z hlavních symbolů holocaustu? Jaké bylo čekání na vytoužený konec v protektorátním Terezíně? Autor již tradičně využívá velkého množství svědectví pamětníků druhé světové války.
ISBN 978-80-7425-257-0
Praha : Epocha, 2015, Ed. Magnetka, sv. 36, 1. vyd., váz., 125 s., 16 s. obr. příl., mapy, bibliografie
$11.80

67.
Kuklík, Jan a kol.:
Jak odškodnit holocaust? : problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění
/ How to Compensate Holocaust? : the issue of expropriation of the Jewish property, its restitution and compensation.
Rozsáhlá monografie odborníků z pražské právnické fakulty se věnuje problému majetkových ztrát židovského obyvatelstva za druhé světové války a různým metodám odškodnění. Publikace má široký záběr, obsahuje podrobnou analýzu právních aspektů a zabývá se i dodnes nedořešenými otázkami. Nejpodrobněji je v knize zastoupeno území bývalého Československa, ale pozornost je věnována i vývoji v dalších státech. Výklad obvykle zahrnuje nástin vývoje postavení Židů v daném regionu v posledních desetiletích před holocaustem, jsou však naznačeny i starší, středověké tradice. Jádrem práce je zachycení často až pozoruhodně různorodých metod záborů židovského majetku zejména v době druhé světové války a jeho restitucí nebo různých odškodňovacích akcí, které probíhají až do současnosti.
ISBN 978-80-246-2798-4
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 756 s., bibliografie, místní rejstřík, English summary
$31.50

68.
Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku : od počátků do roku 1347
/ The History of the Jews in the Middle Ages in Bohemia until 1347 and Its Historiography.
Eds. Lenka Blechová et al. Publikace shrnuje všechny dochované doklady o životě židovských komunit na území Čech a Moravy od historických počátků až do roku 1347, tj. do nástupu Karla IV. na český trůn. Úvodní studie předkládá prvotní komentář a syntézu shromážděných pramenů.
ISBN 978-80-7286-248-1 (HÚ); 978-80-7007-434-3 (F)
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR - Filosofia, 2015, Ed. Archiv český, díl XLI., 1. vyd., váz., 307 s., mapa, bibliografie, rejstříky, English introductory study
$25.50

69.
Slonimová, Eva:
Hvězdy nad námi : vzpomínky dítěte, které přežilo osvětimské peklo
Přeloženo z anglického originálu Gazing at the Stars (2014). Kniha vzpomínek na nacistickou perzekuci slovenských Židů. Autorka (*1931) popisuje zážitky z koncentračního tábora Osvětim-Březinka, kde byla svědkem nekonečných hrůz a sama se stala objektem mučení, nelidského strádání a lékařských experimentů nechvalně proslulého Dr. Josefa Mengeleho. Když sovětská armáda na počátku roku 1945 Osvětim osvobodila, Eva se svojí sestrou musely čelit nové výzvě: přejít napříč válkou rozvrácenou Evropou, aby se sešly se svou rodinou.
ISBN 978-80-204-3645-0
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 169 s., 8 s. bar. obr. příl., vysvětlivky
$18.10

70.
Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe = Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa.
Ed. Jiří Holý. Kniha navazuje na předchozí vydané publikace z mezinárodních workshopů věnovaných tematice holokaustu v literatuře, divadle a filmu ve střední Evropě. Tematikou dosud posledního, konaného v Praze v květnu 2014, byly možnosti a limity literární reprezentace holokaustu. Texty vycházejí v německém a anglickém jazyce ve spolupráci s Centrem pro studium holokaustu a židovské literatury a Pražským centrem židovských studií Filozofické fakulty UK za přispění Česko-německého fondu budoucnosti.
ISBN 978-80-7470-092-7
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., brož., 270 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$17.50


POLITIKA / POLITICS

71.
Fiala, Petr:
Občané, demokraté a straníci
/ Citizens, Democrats, and Party Members.
Autor je renomovaným profesorem politologie, na podzim r. 2013 vstoupil do politiky a stal se předsedou pravicové Občanské demokratické strany (ODS). V knize jsou nejvýznamnější promluvy a texty, které dokumentují obnovu ODS a zápas o demokratickou politiku, ale také jasné politické pozice i argumenty o potřebě moderní pravice a konzervativních hodnot. Součástí je i kritický projev ke straníkům, který původně neměl být zveřejněn.
ISBN 978-80-7325-355-4
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., váz., 279 s., čb foto, poznámky
$20.90

72.
Havel, Václav:
Hovory v Lánech 1991
/ Talks in Lány 1991
Eds. Tereza Hubáčková, Martin Vidlák, Jan Zelenka. Druhý svazek knižní edice textů legendárních rozhlasových pořadů prezidenta republiky Václava Havla, doplněných o bohatý poznámkový aparát a rejstřík, dává nahlédnout do způsobu přemýšlení o světě, Československu a Evropě, o výkonu nejvyšší ústavní funkce v době, kdy se rozhořela válka v Zálivu, probíhal puč v Sovětském svazu, krvavě se rozpadala Jugoslávie a Československu samému hrozil rozpad.
ISBN 978-80-87490-54-9
Praha : Knihovna Václava Havla, 2014, Ed. Hovory v Lánech, sv. 2, 1. vyd., brož., 367 s., poznámky, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$25.20

73.
Horák, Pavel:
Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti : evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let
/ Role of Local Projects in the Czech Employment Policy : evaluation study of the project aimed on increasing the employability of people with disabilities and people over fifty.
Kniha se zabývá tematikou využívání lokálních projektů zaměstnanosti financovaných Evropským sociálním fondem v českém prostředí a jejich potenciálem zvýšit zaměstnanost u vybraných rizikových skupin uchazečů o zaměstnání. Na příkladu lokálního projektu zaměstnanosti autor ukazuje, jakým způsobem mohou být podobné projekty hodnoceny, jaké mohou být jejich silné a slabé stránky a jakou měrou mohou přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti jejich účastníků.
ISBN 978-80-210-7489-7
Brno : Masarykova univerzita, 2014, 1. vyd., brož., 176 s., tabulky, bibliografie, English summary
$14.00

74.
Chytilek, Roman:
Politický prostor a politická témata : studie k soutěži politických stran
/ Policy Space and Issues : a study on party competition.
Publikace se zabývá představením teorií věnujících se soutěži politických stran v oblasti politických témat. Kriticky konfrontuje a interpretuje politologické přístupy, které se snaží pochopit politickou soutěž na základě vzdálenosti aktérů v politickém prostoru, s přístupy, v jejichž jádru stojí kompetence politické strany reprezentovat určitá politická témata, případně různý důraz, který strany tématům věnují. Zvláštní pozornost je věnována dynamice takto pojaté stranické soutěže - je stabilní, nebo se naopak rychle mění? Výsledkem je analytický rámec poskytující nástroje pro odpověď na otázku, jaká je - či může být - odměňující taktika politických stran při práci s politickými tématy.
ISBN 978-80-7325-357-8
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, Ed. Politologická řada, sv. 48, 1. vyd., brož., 203 s., bibliografie, English summary
$13.90

75.
Kruntorádová, Ilona:
Politické aspekty financování českých měst
/ Political Aspects of the Czech towns financing.
České obce v současné době disponují širokými pravomocemi, ty jsou nicméně v kontrastu s omezenými finančními zdroji zejména malých municipalit. Monografie analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí ČR (rozpočtové určení daní, systém dotací a transferů, resp. příspěvek na přenesenou působnost a místní daně) z hlediska postavení municipalit v politickém systému a seznamuje s jejich principy, mechanismy a fungováním místních rozpočtů.
ISBN 978-80-246-2744-1
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 192 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$15.40

76.
Kunštát, Daniel a kol.:
25 let české demokracie očima veřejnosti
/ 25 Years of Czech Democracy in the Public eyes.
Kniha představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to jak v dimenzi vnitřní, tak i zahraniční politiky. Komplexně a v širokých dobových souvislostech zkoumá procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení "příběhu" hluboké společenské transformace po roce 1989. Všechny prezentované interpretace se opírají o výsledky desítek šetření, která byla kontinuálně realizována Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR.
ISBN 978-80-200-2465-7 (A); 978-80-7330-264-1 (SÚ)
Praha : Academia - Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Společnost, sv. 9, 1. vyd., brož., 314 s., bibliografie, tabulky, grafy, English abstact
$24.50

77.
Pitrová, Markéta a kol.:
Postlisabonské procesy v Evropské unii
/ Processes in the Post-Lisbon European Union.
Kniha se zabývá vybranými procesy v EU po přijetí Lisabonské smlouvy. Jejím cílem je zjistit, zda novinky ve smluvním rámci pomáhají EU v dosažení jejích cílů a řeší výzvy nastolené po r. 2009. Pozornost se proto soustředila především na vývoj různých agend po modifikaci primárního práva a analýzu podmínek nového řádu vládnutí v EU. Skládá se z celkem devíti tematických celků a zahrnuje tyto problémy a oblasti činnosti: revize primárního práva a jeho specifika, fenomén evropského konstitucionalismu, ochrana lidských práv v EU, postavení EU v rámci vnějších vztahů a ve smyslu regionálního aktéra, HMU, reforma komitologie, fungování Evropské občanské iniciativy a fenomén leadershipu Německa.
ISBN 978-80-210-7777-5
Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014, Ed. Monografie, sv. 59, 1. vyd., brož., 379 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$27.70

78.
Rusko a Evropa 2013 : k 100. výročí vydání Masarykovy knihy Rusko a Evropa
/ Russia and Europe 2013 : in occasion of the 100th anniversary of the publication of the T. G. Masaryk book Russia and Europe.
Eds. Václav Veber, Pavla Štorková. V r. 2013 bylo sté výročí vydání dvoudílné práce profesora pražské Univerzity Karlovy T. G. Masaryka Rusko a Evropa. Vyšla německy a hned po svém zveřejnění vyvolala velkou pozornost. Stala se nejrecenzovanější českou vědeckou knihou ve světě vědy v první polovině 20. století. Kolektivní monografie vznikla ve snaze získat aktuální pohled na nejnovější dějiny Ruska a Evropské unie a podobně jako Masaryk zachytit současnost ruských reálií s výhledem do budoucnosti. Publikace je rozčleněna do tří tematických částí, do kterých svými studiemi přispěla devítičlenná skupina historiků a politologů.
ISBN 978-80-7395-874-9
Pardubice : Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., brož., 245 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, medailony autorů, English summary
$29.80


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

79.
Ars linearis IV
Ed. Alena Volrábová. Sborník předkládá patnáct příspěvků z odborného kolokvia na témata vážící se k umění grafiky a kresby v kontextu české tvorby včetně zajímavých akvizic moderního a současného umění. Autoři textů jsou v oboru největšími autoritami v rámci ČR a jejich výstupy mají jak vysokou vědeckou úroveň, tak jsou zároveň přínosné i pro širší okruh zájemců a přináší řadu nových poznatků z daných oborů. Publikace rozšiřuje povědomí o uměleckých dílech, která nemohou být trvale vystavována pro citlivost na světlo a další klimatické podmínky. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-553-4
Praha : Národní galerie, 2014, 1. vyd., brož., 159 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy
$9.10

80.
Bárta, Miroslav a kol.:
Česko za sto let : čtyři rozpravy z konference Evropa a Česko 2113
/ Czech Republic after One Hundred Years : four debates from the conference Europe and the Czech Republic in 2113.
Záznam čtveřice rozprav z konference, kterou Knihovna Václava Havla uspořádala spolu s Ace Academy v prostorách Amerického kulturního centra v Praze v květnu 2013: I. Historie (Miroslav Bárta / Ivo Budil / Václav Cílek / Václav Drška / Martin Kovář / Michal Stehlík), II. Sociologie (Jeroným Klimeš / Stanislav Komárek / Jaroslav Petr / Jitka Rychtaříková / Jan Sokol), III. Ekonomika, vize, katastrofismus i výtvarné umění (Petr Hlaváček / Petr Koubský / Zdeněk Kudrna / Jan Macháček / Daniel Münich / Zbyněk Petráček / Tomáš Pospiszyl), IV. Příroda (Václav Cílek / Lukáš Čížek / Vladimír Kokolia / Vojen Ložek / Jan Zrzavý). Svazek, bohatě ilustrovaný kresbami Františka Skály, uzavírá esej Václava Cílka Uvažovat o budoucnosti je ctnost.
ISBN 978-80-87490-53-2
Praha : Knihovna Václava Havla, 2015, 1. vyd., brož., 111 s., ilustrace
$13.90

81.
Albertová, Helena a kol.:
Zahradní slavnost : klíčová událost moderního českého divadla : sborník příspěvků z konference pořádané při příležitosti padesátiletého výročí světové premiéry Havlovy Zahradní slavnosti
/ Garden Party : the seminal event of the modern Czech theater : proceedings of the conference organized on the occasion of the fiftieth anniversary of the world premiere of Václav Havel's Garden Party.
Ed. Lenka Jungmannová. Do sborníku svými texty přispěli přední znalci dramatiky Václava Havla: Helena Albertová, Katia Hala, Zdeněk Hořínek, Lenka Jungmannová, Vladimír Just, Nadine Keßler, Petr Oslzlý, Martin J. Švejda a Kateřina Xhelo.
Knihu doprovází fotografie Jaroslava Krejčího z historicky prvního nastudování Zahradní slavnosti, které mělo premiéru v Divadle Na zábradlí dne 3. prosince 1963.
ISBN 978-80-87490-58-7
Praha : Knihovna Václava Havla, 2015, 1. vyd., brož., 69 s., čb foto, bibliografické odkazy
$13.20

82.
Havel, Ivan M. a kol.:
Protázky a odvěty, aneb sborník k autorovým 75. narozeninám a jeho následky
/ Protázka a odvěty, or Proceedings of the author's 75th birthday and its consequences.
Osmdesát osobností napsalo, namalovalo nebo vyfotografovalo pozdravy (výzva byla na 75 slov, vět nebo řádků a jedna otázka pro Ivana M. Havla) Ivanu M. Havlovi k narozeninám. On si vše přečetl, prohlédl a důkladně okomentoval. Vznikla tak kniha neobvyklá, poučná a zábavná.
ISBN 978-80-7422-362-4
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., brož., 257 s., čb a bar. ilustrace
$23.70

83.
Kolektiv autorů:
Canon : otázky kánonu v literatuře a vzdělávání
/ Canon : questions on canon in literature and education.
Práce si klade za cíl řešit složitou a nejednotně pojímanou výzkumnou otázku tzv. literárního kánonu, a to včetně literárního kánonu školního. Pozornost je věnována především problematice způsobu, jak a kým jsou tzv. kanonické texty vybírány a podle jakých kritérií se tak děje, jestliže panuje celkem obecná shoda na tom, že právě stanovení hodnotících kritérií obvykle podléhá společensko-politickým potřebám a dosud zůstává v rovině spíše empirické než exaktní. Částečně francouzský a německý text.
ISBN 978-80-246-2975-9
Praha : Karolinum, 2014, Ed. Filologické studie, 2014, 1. vyd., brož., 107 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$10.50

84.
Kolektiv autorů:
Medium et scopus : jazyky literatury v edukaci a komunikaci
/ Medium et scopus : literature languages in education and communication.
Práce je věnována jazykům literatury v nejširším smyslu slova, a to jazykům literatury umělecké (1. kapitola) a literatury neumělecké (2. kapitola), zvlášť bylo přihlíženo k aspektům mezigenerační komunikace. Název monografie v překladu Médium a cíl odkazuje na skutečnost, že jazyk obecně či konkrétní text je nejen prostředkem komunikace a poznání, ale i jejich samotným cílem. Podtitul pak poukazuje na různorodost textů (uměleckých i neuměleckých), které do komunikačního i vzdělávacího procesu vstupují a zároveň ho určují. Částečně anglický, francouzský, německý a ruský text.
ISBN 978-80-246-2503-4
Praha : Karolinum, 2013, Ed. Filologické studie, 2013, 1. vyd., brož., 224 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$18.20

85.
Mosty a propasti : česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu : sborník ze stejnojmenné mezinárodní muzikologické konference konané 3.-5.11.2011 v Praze = Zwischen Brücken und Gräben : deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit : Bericht der gleichnamigen internationalen musikwissenschaftlichen Konferenz in Prag, 3.-5.11.2011.
/ Bridges and Gorges : Czech-German music relations in Czechoslovakia during the interwar period.
Eds. Jitka Bajgarová, Andreas Wehrmeyer. Česko-německé hudební vztahy období první republiky, z hudebně historického hlediska velmi bohaté, ale společensko-politicky komplikované epochy, vyvolávají stále ještě řadu otázek. Této spletité tématice se věnovalo v listopadu 2011 mezinárodní sympozium pořádané Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s Ústavem hudební vědy Univerzity v Regensburgu a Sudetoněmeckým hudebním institutem.
ISBN 978-80-87112-89-2
Praha - Regensburg : Etnologický ústav Akademie věd České republiky - Sudetendeutsches Musikinstitut, 2014, 1. vyd., váz., (souběžný německý text tištěn zvratmo včetně vlastní titulní strany), 357 s. a 397 s., ilustrace, mapy, portréty, noty, faksimile, bibliografické odkazy, English summary, jmenný rejstřík
$26.60

86.
Na trnitých cestách života a tvorby : sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana
/ On the Thorny Paths of Life and Creation : proceedings of the symposium held on the occasion of the Francis Kautman jubilee.
Eds. Miluša Bubeníková, Radka Hříbková. Sborník ze sympozia věnovaného životnímu jubileu PhDr. Františka Kautmana (*1927), významného českého literárního vědce a spisovatele, které v lednu 2012 uspořádala Společnost Dostojevského v Praze ve spolupráci se Slovanskou knihovnou. Na sympoziu přednesli příspěvky lidé, kteří s jubilantem v různých etapách jeho pestrého a složitého života sdíleli odborné zájmy, zejména literární vědci i bývalí kolegové z Akademie věd. Vystoupili zde také Kautmanovi souputníci z disentu i zahraniční host zabývající se tvorbou F. M. Dostojevského. Sborník obsahuje kromě textů, jež zazněly na sympoziu, také příspěvek věnovaný Kautmanovým pracím o odkazu spisovatele Egona Hostovského, pojednání o Klubu osvobozeného samizdatu a rovněž dvě rozsáhlejší Kautmanovy práce věnované stěžejním autorům jeho života: F. M. Dostojevskému a F. Kafkovi.
ISBN 978-80-7050-645-5
Praha : Národní knihovna - Slovanská knihovna, 2015, Ed. Publikace Slovanské knihovny, sv. 75, 1. vyd., brož., 262 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English and Russian summaries
$13.70

87.
Obrazy uctívané, obdivované a interpretované : sborník k 60. narozeninám profesora Jana Royta
/ Paintings Revered, Admired and Interpreted : proceedings of the 60th birthday of Professor Jan Royt.
Eds. Miroslav Šmied, František Záruba. Kniha vznikla u příležitosti životního jubilea prof. Jana Royta a to jako poděkování za jeho dosavadní pedagogickou a vědeckou činnost. Obsahuje řadu příspěvků, zaměřených na celé spektrum uměleckých oborů: obrazy, nástěnné malby, knižní iluminace i sochy, ikonografii a také příbuzná témata. Součástí bohaté náplně publikace je například studie věnovaná Karlu IV. a relikviím v katedrále sv. Víta, Třeboňskému oltáři, portrétům dynastie Jagellonců, sochám na Karlově mostě, opicím i psům v kostele, školním obrazům i avantgardě. Autory článků jsou kolegové, doktorandi a studenti středověkého semináře z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze.
ISBN 978-80-7422-382-2
Praha : Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, 2015, Ed. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium vol. XX, 1. vyd., váz., 516 s., čb ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstřík, English and German summaries
$27.90

88.
Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2014
/ The Collection of Works of the Association of Teachers of Czech as a Foreign Language 2014.
Ed. Martina Tomancová. V pořadí již devátý sborník AUČCJ nabízí všem zájemcům další pečlivě připravený výběr z příspěvků přednesených během roku 2014 na společných pravidelných setkáních. Přednášející z řad odborníků, lingvistů a učitelů daného oboru se zabývali aktuálními tématy problematiky češtiny jako cizího jazyka.
ISBN 978-80-7470-089-7
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., brož., 146 s., ilustrace, bibliografie, medailony autorů, English summaries
$10.40


SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIES

89.
Kuča, Karel:
Dřevěné a polodřevěné kostely a zvonice České republiky
/ Wooden and Half-Wooden Churches and Bell Towers of the Czech Republic.
První publikace, která mapuje všechny dřevěné i polodřevěné kostely, kaple a zvonice kostelních areálů v České republice. Celkem se takových staveb u nás dochovalo 330. Kromě dobře známých staveb se v literatuře některé objevují poprvé. Jejich stáří sahá od 15. století do nejnovější doby. Text popisuje vznik a vývoj jednotlivých staveb, jejich podobu i konstrukci a také vnitřní vybavení včetně zvonů. Všechny stavby jsou přesně lokalizovány i vyznačeny v mapové příloze, která může sloužit jako geografický rejstřík.
ISBN 978-80-200-2444-2
Praha : Academia, 2015, Ed. Průvodce, 1. vyd., brož., 683 s., bar. foto, ilustrace, plány, mapy, bibliografie, místní rejstřík
$48.70

90.
Rejzek, Jiří:
Český etymologický slovník
/ Czech Etymological Dictionary.
Nové, upravené a rozšířené vydání. Pro toto vydání byla přidána nová hesla, některá hesla byla zásadně změněna, přibližně 1 000 hesel bylo upraveno. Nově se v heslech uvádí století prvního zjištěného výskytu slova v češtině. Indoevropské kořeny jsou rekonstruovány v laryngální podobě, tedy na základě dnes všeobecně uznávané laryngální teorie. Slovník přináší více než 11 000 základních hesel zaměřených jak na běžnou slovní zásobu, tak na slova nově přejatá i nespisovná, přibližně 21 000 odvozených slov a téměř 64 000 odkazů na slova jiných jazyků, přehled nejdůležitějších hláskových změn od indoevropského prajazyka až k češtině a příbuzenskou klasifikaci jazyků celého světa.
ISBN 978-80-7335-393-3
Voznice : Leda, 2015, 3. vyd. (2. přeprac. a rozš. vyd. ), váz., 823 s.
$48.90

91.
Šebesta, Karel a kol.:
Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování : terminologický slovník
/ Second and Foreign Language: learning and teaching : a glossary.
Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, výzkumných metod, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území poměrně rychle, a proto slovník doplňuje terminologii, která je prozatím ještě stále poněkud nerozvinutá, neustálená a závislá na terminologii cizí, především anglické.
ISBN 978-80-7308-554-4
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Varia, sv. 30, 1. vyd., brož., 121 s., slovník pojmů, bibliografie, English summary
$11.20

92.
Vystavěl, Stanislav:
Letiště : odkud vzlétali a kde přistávali letci československého a českého vojenského letectva : od Chebu po Užhorod v letech 1918 až 1938, od Chebu po Košice v letech 1945 až 1992, a od Plzně po Mošnov v letech 1993 až 2014
/ Airports : where the airmen of the Czechoslovak and Czech Air Force used to take off and land : from Cheb to Uzhgorod from 1918 to 1938, from Cheb to Kosice in the years 1945-1992, and from Pilsen to Mošnov in the years 1993-2014.
Autor zpracoval komplexní přehled stálých i polních letišť. Z různých materiálů, archivních dokumentů a suchých vojenských podkladů vytvořil práci, která umožní předestřít obraz, jak bylo naše letectvo připravené bránit suverenitu země. Kniha obsahuje na 400 fotografií vybavení letišť, letecké techniky a záběrů z provozu, více než stovku fotografií - snímků letišť, které mělo letectvo k disposici, k tomu další stovku zákresů letišť a jejich VPD v mapách.
ISBN 978-80-87567-66-1
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 295 s., čb foto, mapy, bibliografie
$24.50


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

93.
Almanach na rok 1914
/ Almanac for 1914.
Ediční příprava a studie Erik Gilk. Svazek obsahuje reedici původního almanachu vydaného na podzim r. 1913, jehož nakladatelem bylo Tiskové družstvo Přehled v Praze, a doprovodnou studii Obtížná cesta k avantgardě. Autoři v almanachu zastoupení: J. Čapek, K. Čapek, O. Fischer, S. Hanuš, V. Hofman, J. Kodíček, S. K. Neumann, A. Novák, V. Špála, V. Štěpán, O. Theer, Jan z Wojkowicz. Nejvýznamnější skupinové vystoupení předválečné avantgardy se poměrně dlouho připravovalo, souběžně s přípravou byla organizována také skupinová čtení, doprovázená diskusemi navazujícími na velkou generační polemiku z roku 1912. Umělecky nevyvážené příspěvky manifestačně deklarují přihlášení k soudobému, dynamicky se proměňujícímu životu lidské civilizace.
ISBN 978-80-7470-069-9
Praha : Akropolis ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, 2014, Ed. Skrytá moderna, sv. 8, 2. vyd., brož., 144 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$13.90

94.
Collected Works of Jan Firbas. Volume 2 : (1968-1978).
Eds. Jana Chamonikolasová et al. Jan Firbas was one of the leading personalities in linguistics. Second volume of his collected works contains texts from 1968 to 1978 and follows the previous publication Collected Works of Jan Firbas. Volume 1. (1951-1967). Collected Works of Jan Firbas in five volumes will provide access to most of the papers of this outstanding Czech scholar. The papers are accompanied by forewords, annotations, and biographical notes written by the editors and other contributors.
ISBN 978-80-210-5849-1
Brno : Masarykova univerzita, 2013, 1. vyd., váz., 369 s., bibliografie, rejstřík
$32.90

95.
Gruša, Jiří:
Eseje a studie o literatuře a kultuře, sv. I
/ Essays and Studies on Literature and Culture, Vol. 1.
Ed. Dalibor Dobiáš. Svazek představuje eseje, studie a publicistické texty z let 1960-1989, které autor (1938-2011) napsal v Československu a po r. 1981 v exilu ve Spolkové republice Německo. Kromě spisovatelových známých literárních kritik a manifestů obsahuje mimo jiné Grušovy úvahy o kultuře českých zemí a jejích představitelích, jako byli např. Franz Kafka, Jaroslav Hašek či Milena Jesenská, také o naší inspirativnosti pro Evropu před pádem železné opony. Řada studií a esejů tohoto svazku se jako otištěné či přeložené do češtiny objevuje vůbec poprvé.
ISBN 978-80-7485-042-4
Brno : Barrister & Principal, 2015, Ed. Dílo Jiřího Gruši, sv. 2, 1. vyd., váz., 535 s., poznámky, jmenný rejstřík
$34.70

96.
Futtera, Ladislav:
Německá píseň o české Libuši : obraz českého dávnověku v české a německé literatuře 19. století
/ German Song about Czech Libuše : picture of the Czech prehistory in Czech and German literature of the 19th century.
Studie ukazuje rozdíly mezi českým a německým pojetím tématu, které byly v českém prostředí ovlivněny především "nalezením" tzv. Rukopisů. Česká podoba Libuše jako patetické historické figury je konfrontována s německým pojetím, které látku přetváří v dobrodružný, nebo dokonce komický příběh. Tyto vývojové tendence pověstí o počátcích české země jsou ukázány na příkladech jak z beletrie, tak z historiografické literatury 19. století. Autor věnuje pozornost zejména německo-jazyčnému zpracování pověsti o Libuši, které není v dnešním českém prostředí příliš známé. Práce představuje ojedinělou mezioborovou sondu do specifické problematiky budování národního mýtu a s tím spojené národní identity. Její přínos spočívá v objasnění okolností vzniku českého historického vědomí.
ISBN 978-80-87855-36-2
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015, Ed. Scholares, sv. 45, 1. vyd., brož., 134 s., ilustrace, poznámky, bibliografie, English summary
$11.80

97.
Janáčková, Jaroslava:
Gabriela Preissová : realismus v intermediálních transformacích
/ Gabriela Preissová : realism in intermediate transformations.
G. Preissová (1862-1946) se do dějin české literární a divadelní kultury zapsala především jako autorka realistických dramat Gazdina roba a Její pastorkyňa, jejichž premiéra se neobešla bez bouřlivé odezvy. Tato monografie je vykládá nikoli sama o sobě, ale jako uzel v síti uměleckého dialogu a soustředí se nejen na literární texty a vztahy mezi nimi, ale i různé umělecké žánry a média. Doprovází ji výbor všech hlavních děl, kterých se výklad dotýká. V textových přílohách knihy i na přiloženém DVD tak dostáváme do rukou umělecky živé jádro jejího díla spolu s díly pozdějších tvůrců, kteří stěžejní autorčina dramata adaptovali, jako je režisér J. A. Pitínský a básník I. Wernisch. Na DVD jsou rovněž 2 filmy: Její patorkyňa (němý film, 1930, rež. Rudolf Měšťák) a Její pastorkyně (zvukový film, 1938, rež. Miroslav Cikán).
ISBN 978-80-200-2419-0
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 474 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, 1 DVD
$36.80

98.
Kultura a totalita, sv. II : válka
/ Culture and Totality, Vol. 2 : the war.
Eds. Ivan Klimeš, Jan Wiendl. Kolektivní monografie je druhým výstupem několikasvazkového komplexu, který na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy "totálních" forem a rámců, které provázejí éru modernity. Válka - stěžejní téma svazku - je vnímána jako extrémní situace, v níž státy upravují pravidla dosavadního řádu, omezují občany a silně jim zasahují do života. Zvláště velké válečné konflikty ve 20. století měly charakter totální války s potenciálem završit epochu a připravit půdu pro nástup epochy nové.
ISBN 978-80-7308-550-6
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 33, 1. vyd., brož., 494 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$27.70

99.
Marvan, Jiří:
Jazyk. Jeho český příběh : prvních tisíc let (800-1800) : malý průvodce dějinami české lingvoekologie
/ Language - its Czech story : the first thousand years (800-1800) : a brief guide through the Czech linguo-ecology.
Vyznat se v moderním jazykovém světě češtiny se vší jeho mohutností i mnohostí, orientovat se ve všech jeho složitých peripetiích není možné bez spolupráce jeho staletých spolutvůrců a bez uchopení jejich myšlenek. Autentické texty, velkomoravským Konstantinem v 9. století počínaje a F. V. Pelclem spolu s J. Kollárem na rozhraní století 18. a 19. konče, nabízejí takovéto uchopení skrze dialog s těmito vzdálenými spolutvůrci, dialog, do něhož můžeme vstoupit.
ISBN 978-80-246-3034-2
Praha: Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 453 s., čb ilustrace, faksimile, rejstříky a přílohy, bibliografie, English summary
$32.90

100.
Mašín, Jaroslav:
Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka
/ Pragmalinguistics and acquiring of Czech as a foreign language.
Práce se zaměřuje na oblast studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími. Práce se soustředí na mluvní akty žádost/prosba. Jejím cílem je popsat, jak si dva studenti češtiny osvojovali tyto mluvní akty během jednoročního intenzivního kurzu. Výsledky jsou zobecněny a na základě rozboru jazykového materiálu je definováno pět vývojových fází, které jsou detailně popsány. Poté jsou tyto fáze porovnány s vývojovými fázemi studentů angličtiny. Porovnání ukazuje shody a rozdíly v osvojování obou jazyků.
ISBN 978-80-7308-555-1
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 35, 1. vyd., brož., 183 s., poznámky, rejstřík, English summary
$13.70

101.
Pánková, Markéta; Kasperová, Dana; Kasper, Tomáš a kol.:
Meziválečná školská reforma v Československu
/ The Inter-war School Reform in Czechoslovakia.
Kolektivní monografie je výsledkem obecně pedagogického a historicko-pedagogického výzkumu k tématu tzv. "příhodovské" reformy. V první části je zasazena otázka meziválečné reformy na primárním a nižším sekundárním stupni do filozofických a obecně pedagogických souvislostí. Jedná se především o otázky vztahu pozitivismu, pragmatismu, amerikanismu v české meziválečné pedagogice a vliv kvantitativních pedagogických psychologických směrů, jež výrazně ovlivnily československé meziválečné pedagogické hnutí. Druhá část rekonstruuje nejvýznamnější příklady pokusného meziválečného školství v ČSR - pokusné školy v Praze, Zlíně a Humpolci a vybrané školské pokusy v Kyšperku a Českém Krumlově. Pozornost je věnována rovněž otázkám reformy na Slovensku.
ISBN 978-80-200-2496-1 (A); 978-80-86935-30-0 (NPM)
Praha : Academia - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2015, 1. vyd., brož., 326 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, medailony autorů, English summary
$24.50

102.
Prokeš, Josef:
Kritické reflexe literárního textu : s anděly i bez nich na sviňu svět
/ Critical Reflections of a Literary Text : goddammen world with or without angels.
V knize zkušeného autora (*1947) se inspirativně prolíná literatura s literaturou o literatuře. První část knihy obsahuje deset kapitol z literární teorie pro mírně pokročilé čtenáře, druhá část nabízí k vlastnímu posouzení konkrétní umělecký text, a sice Prokešův povídkový soubor Na sviňu svět (2008). Závěrečná třetí část na různých kritických reflexích dokládá, jak odlišně předložený textový materiál vnímali jednotliví recenzenti. Jejich argumenty zajímavě probleskují do teoretických úvah části úvodní a rozsvěcují tak světélka na druhé straně pomyslného literárně-interpretačního "tunelu".
ISBN 978-80-210-7336-4
Brno : Masarykova univerzita, 2014, 1. vyd., váz., 161 s., ilustrace, bibliografie
$17.50

103.
Prozodické spisy raného obrození
/ Prosodic Writings of the Early National Revival.
Eds. Petra Hesová, Robert Kolár, Jakub Říha. Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitějších prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry. V čele souboru stojí nový český překlad pojednání Josefa Dobrovského Böhmische Prosodie (1795) a Prosodie (1798; vychází česky poprvé), které položilo základy sylabotónické reformy českého verše. Druhým textem souboru je spis Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie (1818) Pavla Josefa Šafaříka a Františka Palackého, který je vášnivou polemikou s Dobrovského sylabotónismem a jeho realizací v poezii puchmajerovských básníků ve jménu (obnovené) časomíry. Soubor uzavírá doposud přehlížený spis Zlomky o českém básnictví, zvláště pak o prozódii (1820) Šebestiána Hněvkovského, představující obranu puchmajerovské generace a zároveň pokus o syntézu obou protikladných postojů.
ISBN 978-80-7308-552-0
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 34, 1. vyd., brož., 261 s., metrický slovník, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$20.30

104.
Šmejkalová, Martina:
Praporu věren i ve ztraceném boji : Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983)
/ True and Fidele to the Banner Despite Losing the Battle : Vladimír Šmilauer - the life and work of a philologist (1895-1983).
Vladimír Šmilauer náleží mezi největší osobnosti české vědy 20. století. Kniha se soustředí na jeho přínos lingvistický, zejména v oblasti syntaxe, onomastiky a lexikologie, v oblasti organizace a popularizace vědy, jako i na přínos lingvo-didaktický a pedagogický, a to v rámci širšího historického kontextu 20. století a pomocí dosud nezpracovaného archivního materiálu a rozhovorů s pamětníky. Jeho život byl významně poznamenán politickými a společenskými převraty 20. století, a poznání životních osudů tak přispívá i k osvětlení vývojových aspektů dobové kulturní politiky.
ISBN 978-80-200-2439-8
Praha : Academia, 2015, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 651 s., 72 s. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$41.30

105.
Tackling the Complexity in Speech.
Eds. Oliver Niebuhr, Radek Skarnitzl. Human speech - whether we talk about the speech signal or the speech behaviour of people - is an inherently complex phenomenon, and anyone who is interested in the analysis of speech must také this comlexity into account in one way or another. Speech scientists - irrespective of their backgrounds - strive to dicover, organize, and model the complex patterns that they find in their speech data. Tackling… is a book which mirrors these three objectives and offers perspectives on complexity from different branches of speech sciences.
ISBN 978-80-7308-558-2
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. XIV, 1. vyd., váz., 230 s., čb ilustrace, tabulky, grafy, bibliografie, rejstřík, Czech summary
$27.30


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

106.
Barokní architektura v Čechách
/ Baroque Architekture in the Czech Lands.
Eds. Petr Macek, Richard Biegel, Jakub Bachtík. Kolektiv historiků umění z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR přináší ucelený pohled na příběh barokního stavitelství v Čechách a shrnuje výsledky dosavadního bádání do velkoryse koncipované monografie. Autoři se věnují nejen tvorbě špičkových architektů, jakými byli Jan Blažej Santini-Aichel nebo Kilián Ignác Dientzenhofer, ale také dílu méně známých regionálních tvůrců, kterým dosud nebyla věnována patřičná pozornost. Výklad je zasazen do širších kulturních a společenských souvislostí 17. a 18. století. Publikace je vybavena bohatým obrazovým materiálem, který zahrnuje reprodukce dobových plánů, půdorysy jednotlivých staveb a fotografie V. Uhra a M. Micky.
ISBN 978-80-246-2736-6
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 767 s., čb a bar. foto, faksimile, plány, bibliografie, rejstříky, English summary
$78.00

107.
Beránková, Alena; Drury, Richard:
Mirek Kaufman : tíha lehkosti = the burden of lightness.
Katalog seznamuje s tvorbou M. Kaufmana (*1963) z posledních let, kdy prostřednictvím své tvorby hledá vztahy viděného a neviděného, známého a tušeného. Zajímavá je jeho technika malby, zůstává u tradiční malby na plátno, ale přistupuje k ní naprosto inovativně: barvu na plátně nechává stékat, spontánně zasychat, takže samotnému médiu malby ponechává prostor pro spolupůsobení na výsledek díla. Kromě obrazů jsou reprodukovány i kresby.
ISBN 978-80-87784-09-9
Litoměřice : Severočeská galerie výtvarného umění, 2015, 1. vyd., brož., 76 s., bar. ilustrace, soupis výstav
$25.90

108.
Birgus, Vladimír:
25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě = 25 Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava.
Vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané v Domě umění v Opavě ve dnech 14.5. - 28.6. 2015. Publikace představuje především výběr děl z posledních pěti let. Zahrnuje širokou škálu témat a stylů, jaké se objevují ve volné tvorbě současných studentů a nedávných absolventů nejenom z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Itálie a dalších zemí.
ISBN 978-80-7437-165-3
Praha : Kant pro Slezskou univerzitu v Opavě, 2015, 1. vyd., váz., 381 s., čb a bar. foto, bibliografie, soupis výstav
$34.30

109.
Boženek, Karel:
Opava hudební : kapitoly z dějin hudební kultury města a slezského regionu
/ Specifics of the Music Culture in Opava.
Z obsahu: Od středověku po baroko ; Slezsko v epoše hudebního baroka ; Opavské Slezsko na přechodu od baroka ke klasicismu: ohniska a osobnosti ; Hudební kultura německé Opavy v 19. století ; Městské divadlo v Opavě ;
Hudba české Opavy do první světové války ; Mezi dvěma válkami ; Opavská hudební kultura mezi lety 1945-1989
ISBN 978-80-87789-16-2
Opava : Slezské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 167 s.,ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English and German summaries
$21.00

110.
Čech, Ondřej; Diviš, Stanislav:
Divnej ročník : blízká setkání : 21. mikulovské sympozium "dílna" 2014 = An Odd Year : close encounters : 21st Mikulov art symposium "dílna" 2014.
Publikace přibližuje prostřednictvím rozhovorů nejen myšlení a tvorbu zúčastněných autorů, ale stává se tak alespoň dílčím dokumentem o proměnách současného českého a středoevropského výtvarného umění. Kromě textů obsahuje kvalitní reprodukce děl, jež se stala součástí sbírky současného umění města Mikulova, dokumentární fotografie z průběhu akce a odborné zhodnocení zpracované zúčastněným teoretikem O. Čechem. Protagonisté 21. ročníku: Stanislav Diviš, Jan Pištěk, Aldin Popaja, Václav Bláha, Petr Veselý, Oldřich Tichý a Viktorie Prokopová. Česky a částečně anglicky.
ISBN 978-80-905424-2-6 (M); 978-80-7437-151-6 (K)
Mikulov - Praha : Město Mikulov - Kant, 2014, 1. vyd., brož., 134 s., čb a bar. ilustrace
$11.20

111.
Černý, Jiří:
Jiří Černý …na bílém : hudební publicistika, sv. 1, 1956-1969
/ Music Journalism, Vol. 1, 1956-1969.
Ed. Lubomír Houdek. Autorizované souborné vydání hudební publicistiky J. Černého (*1936). Jeho šedesátiletá novinářská praxe a půl století soustavného psaní o hudbě budí již léta zasloužený respekt. Černý byl mnohdy přímým účastníkem toho, co podstatně měnilo tvář naší hudební scény, a tak jeho recenze, rozhovory a komentáře cenným způsobem přispívají k poznání naší i zahraniční populární hudby v druhé polovině 20. století.
ISBN 978-80-7492-157-5
Praha : Galén, 2014, Ed. Olivovníky, 1. vyd., váz., 389 s., čb foto, faksimile, rejstřík
$35.00

112.
Černý, Jiří: Jiří Černý …na bílém : hudební publicistika, sv. 2, 1970-1979
/ Music Journalism, Vol. 2, 1970-1979.
Ed. Lubomír Houdek. Druhý svazek shrnuje Černého práce z let 1970-1979. V době normalizace měl hlavní publikační zázemí v měsíčníku Melodie, kde vyšly jeho zásadní články. V druhém a posledním roce existence Aktualit Melodie recenzoval singly a tento způsob bleskových minirecenzí přenesl i do Melodie. Pokračovala rovněž spolupráce s vydavatelskými společnostmi při psaní textů na obaly desek, včetně nahrávek určených pro zahraniční trh. Tento svazek obsahuje i dobové články psané pro zájmová periodika Kruh a Jazz, kde se objevily i texty plánované pro již nevydanou knihu.
ISBN 978-80-7492-163-6
Praha : Galén, 2014, Ed. Olivovníky, 1. vyd., váz., 621 s., čb foto, faksimile, rejstřík
$42.00

113.
Dyrynk, Martin; Mikša, David; Suchánek, Vladimír a kol.:
František Dvořák a kniha
/ František Dvořák and a Book.
Bilanci dosavadního knižně publikovaného díla historika výtvarného umění prof. Františka Dvořáka nabízí jako hold k pětadevadesátinám autora nakladatelství Pražská scéna. Zájem o knihu u jubilanta, oblíbeného průvodce uměním (také zásluhou řady televizních cyklů), je připomenut v textech Martina Dyrynka, Davida Mikši, Vladimíra Suchánka a dalších. Základem publikace je pak kompletní soupis knih z let 1948-2015, provázený barevnými reprodukcemi obálek a podrobnými anotacemi u neuvěřitelného množství 154 knižních položek.
ISBN 978-80-86102-93-1
Praha : Pražská scéna, 2015, 1. vyd., brož., 127 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie
$13.90

114.
Fránek, Zdeněk:
Česká architektura = Czech Architecture : 2013-2014
Ročenka české architektury pravidelně informuje o aktuální situaci a vývoji oboru nejen odbornou, ale především laickou veřejnost a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr publikovaných staveb provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87064-16-0
Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2015, 1. vyd., brož., 211 s., čb a bar. foto, plány, bibliografie
$48.30

115.
Gottfried Lindauer : 1839-1926 : Pilsen painter of the New Zealand Maori.
Eds. Aleš Filip; Roman Musil. A native of Pilsen Gottfried Lindauer was an artist with a remarkable life story whose work was left unacknowledged for a long period of time. While in the Czech Republic his work is known by only a small number of specialists, in N